slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektowane zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Projektowane zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Projektowane zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Przesłanki związane z modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego. rozwój gospodarki, postęp techniczny i technologiczny wzrost wymagań zawodowych w związku z dynamicznym rozwojem gospodarki (new skills for new jobs)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projektowane zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym' - graham-acosta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Projektowane zmiany

w kształceniu zawodowym

i ustawicznym

przes anki zwi zane z modernizacj kszta cenia zawodowego i ustawicznego
Przesłanki związane z modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • rozwój gospodarki, postęp techniczny i technologiczny
 • wzrost wymagań zawodowych w związku z dynamicznym rozwojem gospodarki (new skills for new jobs)
 • rosnąca mobilność zawodowa i geograficzna pracowników i pracodawców
 • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
przes anki zwi zane z modernizacj kszta cenia zawodowego i ustawicznego1
Przesłanki związane z modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • zobowiązania Polski jako państwa członkowskiego UE, w szczególności
 • do:
  • odnowionej Strategii Lizbońskiej
  • konieczności uczenia przez całe życie – LLL (life long learning )
  • konieczności dostosowania do Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji
  • dostosowania ram na rzecz zapewnienia jakości kształcenia i europejskiego transferu osiągnięć w kształceniu i i szkoleniu zawodowym (ECVET)
  • suplementu Europass
  • walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
 • konieczność wzmocnienia kształcenia ogólnego w szkołach zawodowych
obszary wprowadzania zmian w szkolnictwie zawodowym
Obszary wprowadzania zmian w szkolnictwiezawodowym

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Struktura i organizacja kształcenia zawodowego

Udział pracodawców w kształceniu zawodowym

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

modyfikacja klasyfikacji zawod w szkolnych do potrzeb gospodarki i rynku pracy
Modyfikacja klasyfikacji zawodów szkolnych do potrzeb gospodarki i rynku pracy
 • pojęcie kwalifikacji fundamentem edukacji zawodowej
 • zapewnienie możliwości osiągania kwalifikacji na różnych ścieżkach edukacji
 • możliwość uznawania kwalifikacji zdobytych w poszczególnych krajach UE
 • wprowadzenie krajowego rejestru kwalifikacji zawodowych
 • grupowanie i integrowanie zawodów (redukcja liczby zawodów)
 • kwalifikacje potwierdzane egzaminami zewnętrznymi
 • wyodrębnienie kwalifikacji zawodów w oparciu o tzw. kwalifikację gospodarczą
zaw d jako zbi r zada zawodowych odpowiadaj cych im modu w kszta cenia i kwalifikacji
Zawód jako zbiór zadań zawodowych, odpowiadających im modułów kształcenia i kwalifikacji
 • Symela K.: Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych a kształcenie zawodowe. Problematyka nowoczesnego kształcenia zawodowego. W-wa. 2009
zmiany w organizacji i strukturze szkolnictwa zawodowego
Zmiany w organizacji i strukturze szkolnictwa zawodowego
 • zintegrowanie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe
 • rozkład godzin w cyklu nauczania przeznaczonych na kształcenie ogólne i zawodowe ustala dyrektor szkoły
 • jednolity katalog przedmiotów dla zsz, technikum i liceum (odrębność wymagań dla zsz oraz dla technikum z j. polskiego, j. obcego i matematyki oraz realizacja dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym)
 • możliwość integracji kształcenia ogólnego przedmiotów na poziomie rozszerzonym z przygotowaniem zawodowym np. rozszerzenie fizyki i matematyki w zawodach technik mechanik
 • stopniowa likwidacja szkół policealnych, liceów profilowanych i techników uzupełniających, ckp i cku włączone w centra branżowe
zmiany w organizacji i strukturze szkolnictwa zawodowego1
Zmiany w organizacji i strukturze szkolnictwa zawodowego
 • wprowadzenie w zsz co najmniej 60% liczby godzin na przeznaczonych na kształcenie zawodowe
 • wprowadzenie w technikum co najmniej 50% liczby godzin na przeznaczonych na kształcenie zawodowe
 • kształcenie praktyczne w zsz:
   • 1 dzień w tygodniu w klasie I
   • 2 lub 3 dni w klasie II i III (u pracodawcy, ckp lub warsztatach szkolnych)
 • możliwość wprowadzenia form kursowych, pozaszkolnych w szkołach zawodowych (kursy kwalifikacyjne we współpracy z pracodawcami – certyfikat umiejętności zawodowych z suplementem)
 • integracja form szkolnych i pozaszkolnych w branżowych centrach kształcenia zawodowego (kształcenie młodzieży i dorosłych)
pozyskiwanie i doskonalenie kadr szkolnictwa zawodowego
Pozyskiwanie i doskonalenie kadr szkolnictwa zawodowego
 • doskonalenie nauczycieli w branżowych centrach kształcenia zawodowego
 • zatrudnianie specjalistów z gospodarki w szkołach zawodowych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i ustalenie wynagrodzenia na poziomie nauczyciela dyplomowanego
 • uruchomienie studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • wdrożenie pilotażowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i pnz. w przedsiębiorstwach w celu zapoznania nauczycieli ze stosowanymi nowoczesnymi technikami i technologiami
wsp praca szk z pracodawcami
Współpraca szkół z pracodawcami
 • Konieczność wzmocnienia relacji szkoła-pracodawca i integracji systemu szkolnego i pozaszkolnego oraz współpracy pracodawców na rzecz poprawy kształcenia zawodowego

(inicjatywy i porozumienia MEN z organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi)

Dotychczas zawarto 11 porozumień z organizacjami pracodawców. Są to:

 • 1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
 • 2. Business Centre Club
 • 3. Związek Rzemiosła Polskiego
 • 4. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • 5. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • 6. Konfederacja Pracodawców Polskich
 • 7. Krajowa Izba Gospodarcza
 • 8. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • 9. Izba Gospodarcza Gazownictwa
 • 10. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • 11. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
wsp praca szk z pracodawcami1
Współpraca szkół z pracodawcami
 • tworzenie sieci zakładów pracy, w których uczniowie będą odbywać kształcenie praktyczne
 • wypracowanie standardów praktyk w poszczególnych zawodach
 • doskonalenie u pracodawców kadry pedagogicznej szkół zawodowych
 • doskonalenie zawodowe uczniów ostatnich klas zawodowych u pracodawców
 • wspieranie szkół przez pracodawców w zakresie bazy, środków i materiałów
 • podejmowanie działań i rozszerzanie możliwości i zakresu dofinansowania w zakresie kształcenia zawodowego młodocianych i kształcenia praktycznego u pracodawców
wsp praca szk z pracodawcami2
Współpraca szkół z pracodawcami

Organy prowadzące w ramach subwencji oświatowej refundują:

 • wynagrodzenia dla instruktorów pnz. do wysokości minimalnej stawki nauczyciela kontraktowego
 • dodatek szkoleniowy dla instruktorów pnz.(10 % przeciętnego wynagrodzenia)
 • koszty odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej na okres zajęć praktycznych u pracodawcy
 • dodatek szkoleniowy dla opiekuna praktyk zawodowych
 • premię dla opiekuna praktyk zawodowych
modernizacja podstaw programowych i program w kszta cenia w zawodach
Modernizacja podstaw programowych i programów kształcenia w zawodach
 • modyfikacja podstaw programowych kształcenia w zawodzie do postaci efektów – wymagań (operacjonalizacja celów kształcenia zawodowego i bezpośrednie odniesienie do Europejskich Ram Kwalifikacji )
 • korelacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie z podstawą kształcenia ogólnego
 • podstawa programowa kształcenia w zawodzie jest jednocześnie standardem wymagań egzaminacyjnych
 • możliwość tworzenia szkolnych programów nauczania dla zawodu w o strukturze przedmiotowej i modułowej
modernizacja podstaw programowych i program w kszta cenia w zawodach1
Modernizacja podstaw programowych i programów kształcenia w zawodach
 • wyodrębnienie wymagań ogólnych i szczegółowych w podstawach kształcenia ogólnego i zawodowego
   • wymagania ogólne, ponadzawodowe opisują najważniejsze zadania zawodowe oraz wskazują postawy wspólne dla wszystkich zawodów
   • wymagania szczegółowe podzielone na części A i B

część A – wymagania ogólnozawodowe, wspólne dla zawodów pokrewnych. Są to kompetencje absolwentów, które nie utracą aktualności w przypadku zmiany zawodu na pokrewny

część B – wymagania opisujące kwalifikacje typowe, właściwe dla danego zawodu i odnoszą się do wiadomości i umiejętności, które powinien opanować przeciętny uczeń na koniec etapu kształcenia

rodzaje kwalifikacji w krajowym systemie kwalifikacji zawodowych kskz
Rodzaje kwalifikacji w Krajowym Systemie Kwalifikacji Zawodowych KSKZ

Specyficzne dla zawodu

Specjalistyczne

Typowe dla zawodu

Podstawowe dla zawodu

Wspólne dla grupy

zawodów

pokrewnych

Ogólnozawodowe

Wspólne dla

wszystkich

zawodów

Ponadzawodowe

kszta cenie ustawiczne
Kształcenie ustawiczne
 • szkoły w zawodach, w których prowadzą kształcenie zawodowe oraz w zawodach pokrewnych będą mogły organizować kursy kwalifikacyjne dla dorosłych zgodnie z potrzebami rynku pracy
 • kursy te powinny być zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje, a osoba, która zda egzamin otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowych
 • Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć nowocześnie wyposażone branżowe centra kształcenia zawodowego na bazie CKU, CKP oraz szkół dla młodzieży i dorosłych
 • branżowe centrum kształcenia zawodowego ma pełnić rolę koordynatora działań jednostek wchodzących w jego skład i zapewnić efektywne wykorzystanie bazy dydaktycznej i zasobów ludzkich w procesie kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy
struktura bran owego centrum kszta cenia zawodowego i ustawicznego
Struktura branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • czteroletnie technika i trzyletnie szkoły zawodowe kształcące w danej branży
 • formy kursowe kształcenia ustawicznego i praktycznego (branżowe)
 • gimnazja i licea dla dorosłych umożliwiające zdobycie wykształcenia ogólnego i jednocześnie uczestniczyć w formach kursowych w kształceniu zawodowym
 • Ośrodki przeprowadzania branżowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
zadania bran owego centrum kszta cenia zawodowego i ustawicznego
Zadania branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • Kształcenie w szkołach dla młodzieży
 • Kształcenie w szkołach dla dorosłych
 • Organizowanie i prowadzenie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych
 • Kształcenie w formach pozaszkolnych (kursy kwalifikacyjne – mogą je prowadzić poszczególne szkoły i placówki wchodzące w skład centrum)
 • Organizowanie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego
 • prowadzenie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych
 • Przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Prowadzenie poradnictwa i doradztwa zawodowego
modyfikacja egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe
Modyfikacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • wprowadzenie całorocznego trybu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (odejście od sesyjności) w centrach kształcenia branżowego
 • możliwość potwierdzania w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej kwalifikacji ( certyfikat potwierdzający kwalifikację – po potwierdzeniu wszystkich wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji uzyskanie dyplomu i suplementu do dyplomu)
 • utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych
 • wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu na poziomie technikum
modyfikacja egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe1
Modyfikacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • likwidacja systemu egzaminów na tytuły zawodowe
 • ujednolicenie systemu egzaminów zawodowych bez względu na formę uczenia się (szkolną czy pozaszkolną)
 • uczestnictwo organizacji pracodawców, stowarzyszeń zawodowych, samorządów gospodarczych oraz indywidualnych pracodawców w tworzeniu ośrodków egzaminacyjnych zapewniających rzeczywiste warunki środowiska pracy
 • wprowadzenie zasady uczestnictwa pracodawców w egzaminach zawodowych
modyfikacja egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe2
Modyfikacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Ustalenia ze Związkiem Rzemiosła Polskiego:

 • warunki i czas trwania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi pozostają bez zmian
 • izby rzemieślnicze będą przeprowadzać egzaminy na podstawie wymagań opracowanych w oparciu o podstawę kształcenia w zawodach
 • dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe pracowników młodocianych pozostanie świadectwo czeladnicze
literatura
Literatura
 • Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewodnik. MEN 2010
 • „Założenia projektowanych zmian. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Informator. MEN 2010
 • Symela K.: Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych a kształcenie zawodowe. Problematyka nowoczesnego kształcenia zawodowego. W-wa. 2009
slide26
DZIĘKUJEMY

ZA

UWAGĘ

ad