slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ. Работна сесия “Община без отпаднали ученици” Оряхово, 10-12 септември 2008. Казус: СОУ “Щастливо дете”. Училището:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ' - graham-acosta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Работна сесия “Община без отпаднали ученици”

Оряхово, 10-12 септември 2008

slide2
Казус: СОУ “Щастливо дете”
 • Училището:
 • 16 паралелки, 27 учители, 340 ученици, подготвителен клас, целодневно обучение в начален етап, остаряла МТБ, делегиран бюджет
 • Общината:
 • Население 15 000, безработица 12,6%, висок процент икономическа емиграция, мултиетнически състав на населението
slide3
Отпаднали 07 / 08 учебна година:

Общо 3,6 %, в т.ч.:

Начален етап- 0,5 %

Прогимназиален етап- 2,5%

Гимназиален- 0,6 %

Основни причини за отпадане:

Етно-културни

Социално-икономически

Образователни

Етно-културни

Казус: СОУ “Щастливо дете”Проблемът отпадане от училище
slide4
Проблемите
 • Липсата на точни данни за броя на децата в задължителна училищна възраст;
 • Липсата на обективен и задълбочен анализ на причините за отпадане на училищно ниво;
 • Слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им;
 • Липсата на адекватна комуникация с тях;
 • Липсата на педагогически опит за работа в мултиетническа среда;
 • Липсата на училищна стратегия за работа с родителите на децата с асоциално поведение и превенция на отпадането;
 • Липсата на доверие към училищната институция;
 • Академичният стил на учебните програми и големия обем на информация в урочните единици;
 • Липсата на диалог с останалите институции имащи отношение към децата;
 • Липсата на подкрепяща среда около училището;
 • Социално- икономически причини.
slide5

УЧЕНИЦИ

привличане и задържане

УЧИТЕЛИ

мотивиране

РОДИТЕЛИ

партньори

Планиране

Фокусиране на работата върху :

slide6
Посоките
 • Изработване на система за по пълно събиране на информация за броя на децата в задължителна училищна възраст:
 • Данни от общината;
 • Данни от ДГ;
 • Обществените възпитатели, неформални лидери в общността;
 • Данни от личните лекари.
slide7
Посоките

2. АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ОТПАДАНЕ НА УЧИЛИЩНО НИВО

 • Затворената институция = неработеща институция;
 • Липсата на диалог с останалите институции имащи отношение към децата;
 • Липсата на подкрепяща среда около училищната институция;
 • Липса на публични изяви на децата;
 • Липса на извънкласни и извънучилищни дейности;
 • Слабата заинтересованост от страна на училищния екип към проблемите на отделното дете, към проблемите на класа, на училището;
 • Липсата на увереност и самочувствие при учителите;
 • Нежелание за промяна.
slide8
Посоките

3. Преосмисляне и планиране на работата с родителите

 • Алтернативи на традиционната родителска среща;
 • Изработване на стратегия за работа с родителската общност;
 • Възможност да признаем собствените си грешки и желанието за промяна;
 • Умението да кажем, че имаме нужда от тяхната помощ;
 • Родителите партньори и хора с идеи;
 • Разпределението на отговорности и ангажименти;
slide9
Посоките

4.ПРОМЯНА В САМОЧУВСТВИЕТО И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ

 • Мотивиране, чрез успехите на децата на учителския екип;
 • Подкрепата от страна на експертите от РИО – Враца;
 • Участия в регионални и национални конференции с представяне на добри практики;
 • Ефективна система от вътрешно методически форми на квалификации;
 • Участия на учители в обучителни семинари;
 • Подкрепата на местните, регионалните и национални власти за реализиране на идеите на училищната общност;
 • Прилагане на гъвкави учебни програми в рамките на ЧК, СИП и клубните форми.
slide10
Училищна политика за добро управление (училищна стратегия)...Раздел VІ. Превенция на отпадането
 • Обща цел– Обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес
 • Конкретни цели:

І. Намаляване броя на отпадащите ученици с 30 %.

ІІ. Изграждане на външна подкрепяща среда за превенция на отпадането (подобряване на взаимоотношенията с институциитеи родителите)

slide11
Посоките

5.ПРЕВРЪЩАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО В МЯСТО В КОЕТО ВСЯКО ДЕТЕ ИМА МЯСТО ЗА ИЗЯВА

 • Промяна в УУП- включване на СИП;
 • Създаване на клубни форми на работа;
 • Организиране на различни конкурси и училищни инициативи;
 • Участие в общински и областни състезания и олимпиади;
 • Подобряване на системата за провеждане на консултации;
 • Гарантирането на личната свобода и достойнството на децата;
 • Възможност за участие в училищния живот, като партньори;
 • Възможност за чести срещи с представители на различни институции външни на училището;
slide12
Още няколко идеи

1.Използване на целия човешки ресурс – полиция, кмета, неформалните лидери, обществени възпитатели, програми за временна заетост;

2.Въвеждане на тетрадка в която се вписват отсъстващите ученици до края на първия учебен час;

3.Създаване на училищен съвет за изграждане на позитивна училищна среда и превенция на агресията;

4.Кръжоци/според желанията на децата/ реализирани съвместно от учители и родители на доброволен принцип;

slide14
Зависещи от училището

Вътрешно училищна квалификация

Интерактивност на обучението

ИКД, ориентирани към интересите на ученика

Включване на родителите във всички форми на училищния живот

Осигуряване на безопасна и сигурна среда ( превенция овладяване на агресията)

Зависещи от общината

Възстановяване на ученическото хранене

Финансово стимулиране на реинтеграцията

Обновяване на МТБ

Осигуряване на безопасна и сигурна среда (охрана и видео наблюдение на училището)

ОБЩИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО
slide15
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Начален етап:

 • Идентифициране на деца в риск от отпадане
 • Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата
 • Интеркултурно обучение

( родители + учители)

slide16
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Прогимназиален етап:

 • Гражданско образование с приоритет на здравно образование и професионално ориентиране
 • Ученическо самоуправление
 • Индивидуална работа с деца в риск (часовете за консултации)
 • Въвеждане на целодневно обучение
 • Осигуряване на безплатни учебници
slide17
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Гимназиален етап:

 • 1. Ученическо самоуправление

( привличане на ученическия съвет в превенцията)

 • 2. Взаимодействие между институциите за наблюдение на детския труд
 • 3. Ролята на класния ръководител (индивидуална работа с децата в риск)
slide18
Индикатори

Брой отпаднали ученици

Брой отсъствия

Успеваемост

Брой обхванати деца в ИКД

Наложени наказания на ученици

Наложени санкции на родители

Източници на инф.

Данни от инф. система Админ

Училищна документация

Обратна връзка с родители

Обратна връзка с ученици

Информационна система на общината

Мониторинг и оценка
slide19
УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО е съобразена със:
 • Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 (Раздел VІІ)
 • Проектът за План за действие за превенция и намаляване на отпадането от училище 2007-2010
 • Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009
slide20
Авангардни идеи
 • Стипендии за деца, които участват в процеса на превенция на отпадане (деца-обучават-деца)
 • Разширяване на обхвата на целодневното обучение до VІІІ клас в национален мащаб
 • Материално стимулиране на училище което успешно реинтегрира отпаднали ученици
 • Назначаване на организатор на неформалния училищен живот във всяко училище (учител ИКД)
slide21
За повече информация и консултации:

Екипът мечта

ad