Download
1 / 21

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ. Работна сесия “Община без отпаднали ученици” Оряхово, 10-12 септември 2008. Казус: СОУ “Щастливо дете”. Училището:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ' - graham-acosta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Работна сесия “Община без отпаднали ученици”

Оряхово, 10-12 септември 2008


Казус: СОУ “Щастливо дете” НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

 • Училището:

 • 16 паралелки, 27 учители, 340 ученици, подготвителен клас, целодневно обучение в начален етап, остаряла МТБ, делегиран бюджет

 • Общината:

 • Население 15 000, безработица 12,6%, висок процент икономическа емиграция, мултиетнически състав на населението


Отпаднали 07 / 08 учебна година: НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Общо 3,6 %, в т.ч.:

Начален етап- 0,5 %

Прогимназиален етап- 2,5%

Гимназиален- 0,6 %

Основни причини за отпадане:

Етно-културни

Социално-икономически

Образователни

Етно-културни

Казус: СОУ “Щастливо дете”Проблемът отпадане от училище


Проблемите НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

 • Липсата на точни данни за броя на децата в задължителна училищна възраст;

 • Липсата на обективен и задълбочен анализ на причините за отпадане на училищно ниво;

 • Слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им;

 • Липсата на адекватна комуникация с тях;

 • Липсата на педагогически опит за работа в мултиетническа среда;

 • Липсата на училищна стратегия за работа с родителите на децата с асоциално поведение и превенция на отпадането;

 • Липсата на доверие към училищната институция;

 • Академичният стил на учебните програми и големия обем на информация в урочните единици;

 • Липсата на диалог с останалите институции имащи отношение към децата;

 • Липсата на подкрепяща среда около училището;

 • Социално- икономически причини.


УЧЕНИЦИ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

привличане и задържане

УЧИТЕЛИ

мотивиране

РОДИТЕЛИ

партньори

Планиране

Фокусиране на работата върху :


Посоките НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

 • Изработване на система за по пълно събиране на информация за броя на децата в задължителна училищна възраст:

 • Данни от общината;

 • Данни от ДГ;

 • Обществените възпитатели, неформални лидери в общността;

 • Данни от личните лекари.


Посоките НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

2. АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ОТПАДАНЕ НА УЧИЛИЩНО НИВО

 • Затворената институция = неработеща институция;

 • Липсата на диалог с останалите институции имащи отношение към децата;

 • Липсата на подкрепяща среда около училищната институция;

 • Липса на публични изяви на децата;

 • Липса на извънкласни и извънучилищни дейности;

 • Слабата заинтересованост от страна на училищния екип към проблемите на отделното дете, към проблемите на класа, на училището;

 • Липсата на увереност и самочувствие при учителите;

 • Нежелание за промяна.


Посоките НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

3. Преосмисляне и планиране на работата с родителите

 • Алтернативи на традиционната родителска среща;

 • Изработване на стратегия за работа с родителската общност;

 • Възможност да признаем собствените си грешки и желанието за промяна;

 • Умението да кажем, че имаме нужда от тяхната помощ;

 • Родителите партньори и хора с идеи;

 • Разпределението на отговорности и ангажименти;


Посоките НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

4.ПРОМЯНА В САМОЧУВСТВИЕТО И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ

 • Мотивиране, чрез успехите на децата на учителския екип;

 • Подкрепата от страна на експертите от РИО – Враца;

 • Участия в регионални и национални конференции с представяне на добри практики;

 • Ефективна система от вътрешно методически форми на квалификации;

 • Участия на учители в обучителни семинари;

 • Подкрепата на местните, регионалните и национални власти за реализиране на идеите на училищната общност;

 • Прилагане на гъвкави учебни програми в рамките на ЧК, СИП и клубните форми.


Училищна политика за добро управление (училищна стратегия)...Раздел VІ. Превенция на отпадането

 • Обща цел– Обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес

 • Конкретни цели:

  І. Намаляване броя на отпадащите ученици с 30 %.

  ІІ. Изграждане на външна подкрепяща среда за превенция на отпадането (подобряване на взаимоотношенията с институциитеи родителите)


Посоките управление (училищна стратегия)...

5.ПРЕВРЪЩАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО В МЯСТО В КОЕТО ВСЯКО ДЕТЕ ИМА МЯСТО ЗА ИЗЯВА

 • Промяна в УУП- включване на СИП;

 • Създаване на клубни форми на работа;

 • Организиране на различни конкурси и училищни инициативи;

 • Участие в общински и областни състезания и олимпиади;

 • Подобряване на системата за провеждане на консултации;

 • Гарантирането на личната свобода и достойнството на децата;

 • Възможност за участие в училищния живот, като партньори;

 • Възможност за чести срещи с представители на различни институции външни на училището;


Още няколко идеи управление (училищна стратегия)...

1.Използване на целия човешки ресурс – полиция, кмета, неформалните лидери, обществени възпитатели, програми за временна заетост;

2.Въвеждане на тетрадка в която се вписват отсъстващите ученици до края на първия учебен час;

3.Създаване на училищен съвет за изграждане на позитивна училищна среда и превенция на агресията;

4.Кръжоци/според желанията на децата/ реализирани съвместно от учители и родители на доброволен принцип;


SWOT управление (училищна стратегия)...АНАЛИЗ


Зависещи от училището управление (училищна стратегия)...

Вътрешно училищна квалификация

Интерактивност на обучението

ИКД, ориентирани към интересите на ученика

Включване на родителите във всички форми на училищния живот

Осигуряване на безопасна и сигурна среда ( превенция овладяване на агресията)

Зависещи от общината

Възстановяване на ученическото хранене

Финансово стимулиране на реинтеграцията

Обновяване на МТБ

Осигуряване на безопасна и сигурна среда (охрана и видео наблюдение на училището)

ОБЩИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО


СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Начален етап:

 • Идентифициране на деца в риск от отпадане

 • Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата

 • Интеркултурно обучение

  ( родители + учители)


СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Прогимназиален етап:

 • Гражданско образование с приоритет на здравно образование и професионално ориентиране

 • Ученическо самоуправление

 • Индивидуална работа с деца в риск (часовете за консултации)

 • Въвеждане на целодневно обучение

 • Осигуряване на безплатни учебници


СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Гимназиален етап:

 • 1. Ученическо самоуправление

  ( привличане на ученическия съвет в превенцията)

 • 2. Взаимодействие между институциите за наблюдение на детския труд

 • 3. Ролята на класния ръководител (индивидуална работа с децата в риск)


Индикатори ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Брой отпаднали ученици

Брой отсъствия

Успеваемост

Брой обхванати деца в ИКД

Наложени наказания на ученици

Наложени санкции на родители

Източници на инф.

Данни от инф. система Админ

Училищна документация

Обратна връзка с родители

Обратна връзка с ученици

Информационна система на общината

Мониторинг и оценка


УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО е съобразена със:

 • Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 (Раздел VІІ)

 • Проектът за План за действие за превенция и намаляване на отпадането от училище 2007-2010

 • Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009


Авангардни идеи ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО е съобразена със:

 • Стипендии за деца, които участват в процеса на превенция на отпадане (деца-обучават-деца)

 • Разширяване на обхвата на целодневното обучение до VІІІ клас в национален мащаб

 • Материално стимулиране на училище което успешно реинтегрира отпаднали ученици

 • Назначаване на организатор на неформалния училищен живот във всяко училище (учител ИКД)


За повече информация и консултации:

Екипът мечта


ad