Het globally harmonised system ghs
Download
1 / 23

Het Globally Harmonised System GHS - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Het Globally Harmonised System GHS. Remco Visser TNO . Globally Harmonised System. UN: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Vaste stof, orale LD50 = 257 mg/kg. ADR gereglementeerd Niet EU Schadelijk US Giftig CAN Giftig

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Het Globally Harmonised System GHS' - graceland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Het globally harmonised system ghs

Het GloballyHarmonised System GHS

Remco Visser TNO


Globally harmonised system
GloballyHarmonised System

UN:

GloballyHarmonized System

of ClassificationandLabelling

of Chemicals


Vaste stof orale ld50 257 mg kg
Vaste stof, orale LD50 = 257 mg/kg

 • ADR gereglementeerdNiet

 • EU Schadelijk

 • US Giftig

 • CAN Giftig

 • AustraliëSchadelijk

 • India Nietgiftig

 • Japan Giftig

 • Nieuw Zeeland Gevaarlijk

 • China Nietgevaarlijk

 • Korea Giftig


Un ghs eu ghs clp
UN – GHS EU-GHS / CLP

 • 1992 Rio de Janeiro

 • 2002 Johannesburg

 • 2003 GHS purple book v1

 • 2007 GHS purple book v2

 • 2008 Mauritius, Japan, Nieuw-Zeeland

 • GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

2008 Europa tot in 2017

CLP = EU-GHS = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixturesGHS Pictogrammen


Signaal woord
SignaalWoord

“Danger” or “Warning”

Gevaar of Waarschuwing

 • Used to emphasize hazard and discriminate between levels of hazard.


Hazard statements h zinnen
Hazard Statements H-zinnen

Hoortbijgevaarscategorie,

samen met pictogram en signaalwoord

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp (R11)

H332 Schadelijkbijinademing. (R20)

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. (R42)

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (R50/53)


Ghs ontvlambare vloeistoffen en dampen

categorie

vlampunt

kookpunt

ong verg met

1 H224

danger

< 23 oC

35 oC

F+

2 H225

danger

< 23 oC

> 35 oC

F

3 H226

warning

60 oC

R10

4 H227

warning

93 oC

GHS: ontvlambarevloeistoffen en dampen


N butylamine
n-butylamine

 • Xn R20/21/22

  schadelijk

 • volgens transitietabel

 • H302

 • H312

 • H332

 • LD50 (oral) 366 mg/kg

 • LC50 (inh) 4,2 mg/l

 • LD50 (derm) 850 mg/kg

 • volgens criteria

 • H302

 • H311

 • H331Comparison eu ghs acute toxicity inhalation
Comparison EU – GHS acute toxicity inhalation:


Mengsel met bijtend en irriterend
Mengsel met bijtend en irriterend

A = 2% C R34

B = 5% Xi R38

C = 1,5 % Xi R36

Preparatenrichtlijn:

Niet ingedeeld,

geen gevaarlijk preparaat

A = 2%; H314

B = 5%; H315

C = 1,5 %; H318

GHS en CLP:

H318 Veroorzaakternstigoogletsel

Gevaar
Gevaarlijk voor de ozonlaag
Gevaarlijk (STOT-re) voor de ozonlaag


Euh zinnen
EUH zinnen (STOT-re)


Precautionary information p zinnen
Precautionary Information: P- (STOT-re)zinnen

 • 5 types:

  • Algemeen

  • Preventie

  • Reactie (bij brand, vergiftiging, spills)

  • Opslag

  • Afval

 • Max 6 P-zinnen

 • P103 Voor het gebruik het etiketlezen

 • P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken.

 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Un ghs eu ghs clp1
UN – GHS EU-GHS / CLP (STOT-re)

 • 2003 GHS purple book v1

 • 2007 GHS purple book v2

 • 2009 GHS purple book v3

 • 2011 GHS purple book v4

 • www.unece.org

 • GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

2008 CLP 1272/2008

2009 1st ATP 790/2009

2011 Rectificatie 20/1/2011

2011 2nd ATP 286/2011

CLP = EU-GHS = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures


Nieuw in 2nd atp clp
Nieuw in 2nd ATP CLP (STOT-re)

 • H420 Ozon zin

 • Nieuwe criteria voor milieugevaarlijk (NOEC)

 • verplicht voor stoffen op 1/12/2012

 • verplicht voor mengsels op 1/6/2015


Nieuw volgens un ghs v4
Nieuw volgens UN-GHS v4 (STOT-re)

 • H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting

 • H230 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht

 • H231 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur

 • P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

 • Rationalisatie P-zinnen


Gevolgen in een bedrijf
Gevolgen in een bedrijf (STOT-re)

 • Voorlichting en onderricht

 • Werkplekinstructiekaarten

 • Voorraadbeheer

 • Register Gevaarlijke stoffen

 • Blootstellingsbeoordelingen (Stoffenmanager in GHS!)

 • Seveso en ARIE

 • Afval : Eural

 • Opslag : PGS 15


ad