Download

Specijalna prava vučenja


Advertisement
/ 10 []
Download Presentation
Comments
grace
From:
|  
(1109) |   (0) |   (0)
Views: 30 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Specijalna prava vučenja. Manjak međunarodne likvidnosti je doveo do stvaranja SPV, potvrđujući ranije Trifinove dijagnoze.
Specijalna prava vučenja

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Specijalna prava vucenjaSlide 1

Specijalna prava vučenja

Specijalna prava vucenjaSlide 2

 • Manjak međunarodne likvidnosti je doveo do stvaranja SPV, potvrđujući ranije Trifinove dijagnoze.

 • Kao veštačka valuta koju je kreirao MMF, SPV su mogla da se koriste u transakcijama centralnih banaka radi finansiranja platnobilansnih deficita, dok njihova upotreba u komercijalnom poslovanju nije bila dozvoljena.

 • SPV su trebalo da odigraju ulogu sredstva dodatne međunarodne likvidnosti, kao i ulogu zajedničkog etalona za određivanje vrednosti nacionalnih valuta.

 • U pe-riodu 1970-72. godine emitovano je približno 9,3 mlrd. SPV (koja se u literature povremeno označavaju kao “papirno zlato”).

Specijalna prava vucenjaSlide 3

 • Druga alokacija u iznosu od 12,1 mlrd. SPV je sprovedena u periodu 1979-1981. godine, po četiri milijarde SPV godišnje, tako da je ukupan iznos emitovanih SPV dostigao 21,4 mlrd.

 • Predlozi da se emisija SPV poveže sa finansiranjem razvoja zemalja u razvoju nisu prihvaćeni, pa su SPV raspodeljena zemljama članicama proporcionalno prema visini njihovih kvota.

 • Zemlje koje su imale suficit prihvatale su dolar jer su znale da su SAD u pripravnosti da zamene dolare za zlato po fiksnoj ceni.

 • Svako odstupanje stanja SPV od iznosa koji je zemlji dodeljen, značilo je da zemlja mora da plati kamatu u visini od 1,5% (danas se koristi tržišna kamatna stopa).

Specijalna prava vucenjaSlide 4

 • Nakon sloma Bretonvudskog sistema i prelaska na flukuirajuće devizne kurseve, MMF je vrednost SPV izračunavao kao ponderisani prosek "korpe" 16 repreze-ntativnih valuta.

 • U 1981. godini, broj valuta u korpi je smanjen na 5, dok su posle uvođenja evra u korpi ostale 4 valute sa sledećim ponderima koji važe za period 2006-2010. godine:

 • Američki dolar (44%)

 • Evro (34%)

 • Japanski jen (11%)

 • Funta sterlinga (11%)

Specijalna prava vucenjaSlide 5

 • Struktura pondera se utvrđuje svakih 5 godina, u skladu sa značajem zemalja u međunarodnoj trgovini, tako da će se naredna provera pondera obaviti krajem 2010. i važiće od 01.01.2011. godine.

 • Vrednost SPV utvrđuje se svakog dana.

 • Ova vrednost se koristi za utvrđivanje vrednosti inostranih kredita, kao i osnova za smanjivanje rizika promene deviznog kursa prema jednoj od valuta iz korpe.

 • Svaka zemlja je morala da na svom računu SPV u period od pet godina drži najmanje 30% alociranih sredstava.

 • Na sastanku Izvršnog odbora guvernera MMF-a održanom septembra 1997. godine podržan je predlog o jednokratnoj alokaciji SPV, kojom bi se udvostručio njihov postojeći iznos.

Specijalna prava vucenjaSlide 6

 • Za realizaciju ovog predloga bila neophodna podrška SAD, koje poseduju oko 17% glasačkih prava.

 • Jasno je da su SAD oklevale sa ovom podrškom jer je dolar i dalje svetska rezervna valuta koja sa oko 70% učestvuje u svetskom deviznim rezervama.

 • Specijalna alokacija SVP je izvršena 9. septembra 2009. godine u iznosu od 21,5 mlrd. dolara.

 • Takođe je u avgustu 2009. godine dogovoreno da se izvrši treća opšta alokacija u iznosu od 161,2 mlrd. SPV.

 • Alokacija je sprovedena 28. avgusta 2009. čime su povećani holdinzi članica MMF-a za 74,13% njihove kvote.

Specijalna prava vucenjaSlide 7

 • Danas se SPV koriste kao sredstvo obračuna između MMF-a i članica.

 • Mnoge međunarodne organizacije koriste SPV kao jedinicu svog obračuna.

 • Nekoliko zemalja vezuje svoje valute za SPV, a neki međunarodni privatni finansijski instrumenti su denominirani u SPV.

 • To ukazuje na značaj i ulogu SPV u savremenim međunarodnim tokovima kapitala i na tržištu novca.

 • Da bismo prikazali kako se određuje dnevna vrednost SPV, poćićemo od korpe valuta koja je ustanovljena u poslednjoj reviziji.

Specijalna prava vucenjaSlide 9

 • Savremena ekonomska i finansijska kriza, koja je pogodila svetsku privredu od sredine 2007. godine, iznova je aktuelizovala problem međunarodne likvidnosti.

 • Mada su se na udaru krize našle pre svega razvijene zemlje, njeni talasi su zapljusnuli i obale nerazvijenog sveta.

 • Položaj ovih zemalja u svetskoj privredi je otežan, tako da je Grupa 20, na ekonomskom samitu u Londonu 2009, izašla se predlogom da se obezbedi podrška za opštu alokaciju SPV, koja bi ubacila u svetsku privredu oko 250 mlrd. dolara, što bi podiglo opštu svetsku likvidnost.

 • Takođe je predloženo da se od navedenog iznosa, 100 mlrd. dolara direktno usmeri zemljama sa tržištem u nastajanju i zemljama u razvoju.

Specijalna prava vucenjaSlide 10

 • U kriznim situacijama naglo rastu troškovi refinansiranja, što dodatno otežava položaj zemlje.

 • Alokacija dodatnog iznosa SPV obavila bi se saglasno postojećim kvotama zemalja kod MMF-a.

 • Pri tome bi oko 170 mlrd. dolara otišlo u devizne rezerve razvijenih zemalja, kao što su SAD, Britanija, Francuska i Japan, koje imaju lavovski deo postojećih kvota MMF-a.

 • Mnogi ekonomisti, među kojima se posebno ističe Štiglic (Stiglitc), predlažu održavanje nove međunarodne monetarne konferencije na kojoj bi dolar, kao glavna rezervna valuta, bio zamenjen sa SPV.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro