AZƏRBAYCAN
Download
1 / 114

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ. AQRONOMLUQ İXTİSASI ÜZRƏ FİTOPATOLOGİYA KURSU. I BÖLMƏ: BİTKİLƏRİN ÜMUMİ PATOLOGİYASI. Mövzu 2. Göbələklər bitkilərin xəstəlik törədiciləridir. Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor İbrahim Cəfərov. P L A N.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ' - goro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

AZƏRBAYCANDÖVLƏT

AQRAR UNİVERSİTETİ

AQRONOMLUQİXTİSASIÜZRƏ

FİTOPATOLOGİYA KURSU


I BÖLMƏ: BİTKİLƏRİN ÜMUMİ

PATOLOGİYASI

Mövzu 2. Göbələklər bitkilərin xəstəlik törədiciləridir

Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru,

professor İbrahim Cəfərov


P L A N

2.1 Fitopatogen göbələklərin biologiyası

2.2 Göbələklərin bioloji xarakterizəsi. Mitsel və

onunşəkildəyişmələri

2.3 Göbələklərin qidalanması və çoxalması

2.4 Göbələklərin təsnifatı

2.5 Əsas taksonomiki qrupların səciyyəsi


Ədəbiyyat

1. İbrahim Cəfərov Ümumi fitopatologiya. Bakı: «Elm», 2007, 388 s.

2. İbrahim Cəfərov Fitopatologiya (fənnin öyrənilməsinə dair metodik

vəsait). Bakı: «Elm», 2008, 181 s.

3. İbrahim Cəfərov Fitopatologiya. Bakı: «Şərq-Qərb», 2012, 561s.

4. Попкова К.В. Общая фитопатология. М.: «Агропромиздат»,

2005, 398 с.

5. Семенкова И.Г., Соколова Э.С. Фитопатология. М.: Изд.

Академия,2003, 496 с.

6. Чикин Ю.А. Общая фитопатология. Томск: ТГУ, часть 1,

2001, 170 с.

7. Charles Lane Fungal Plant Pathogens. 2012.

8. George Nichelas Agrios Plant Pathology. 2005, 952 p.

www. google.ru

www.dic.academic.ru


Göbələk hüceyrəsi

Endoplazmatik

şəbəkə

Vakuol

Ribosomlar

Mitoxondrilər

Plazmatik membran

Sitoplazma

Lomasomlar

Nüvə

nüvəciklə

Hüceyrə divarı

Holci aparatı

Sentriollar

Ehtiyat qida maddələri (qlikogen)Hif

Buğumlu mitsel


Hüceyrə divarı

Məsamə

Nüvə

Arakəsmə

Buğumsuz hif

Buğumlu arakəsməli hif


sporangi

sporangi-daşıyan

stolon

rizoidlər

Albugo candida göbələyinin xlamidosporları


qaustoriya

Bitki hüceyrəsi


Bitki hüceyrəsində qaustoriya


Göbələklərin qidalanması

Obliqat

saptortoflar

Fakültətiv

saptortoflar

Fakültətiv

parazitlər

Obliqat

parazitlər


Obliqat saptortoflar

Rhizopus nigricans


Obliqat parazitlər

Uncinula necator


Fakültətiv saptortoflar

Venturia inaequalis


Fakültətiv parazitlər

Botrytis cinerea


Göbələklərin çoxalması

Reproduktiv

Vegetativ

cinsi çoxalma

qeyri-cinsi

çoxalma


Chytridiomycetessinfi

Qeyri-cinsi çoxalma: 1 qamçılı zoosporlarla

Cinsi proses- holo, izo, hetero və ooqamiya

Əksər nümayəndələrin həyat tsikli öyrənilməmişdir


Xitridiomisetlərdə cinsi proses:

1-izoqamlı planoqamiya;

2-heteroqamlı planoqamiya;

3-ooqamlı planoqamiya.Oomisetlərdə qeyri-cinsi çoxalma:

Zoosporlarla (sporangilərdə formalaşırlar)

Bütöv sporangilərlə


Cinsi proses - ziqoqamiya

Əks işarəli “+” və “-” bir-birinə

qarşı gedən mitsellərdən şişlər

yaranır

Qametangiyadan əsas mitseli

aralayan arakəsmə formalaşır

Zygomycetes sinfi


Qeyri-cinsi çoxalma – endogen sporlarla

sporlar

sporangi

sporangidaşıyan

Zygomycetes sinfi


Ascomycetes sinfi

Cinsi proses qametangioqamiyadır- bu zaman iki çox

nüvəli hüceyrənin mayalanması baş verir

Anteridi bir hüceyrəli və çox nüvəlidir

Mayalanma zamanı anteridinin möhtəviyyatı trixogin

vasitəsilə askoqona tökülür

Erkək və dişi nüvələr mayalanmır, dikarion cütünə

assosasiya olunur

Dişi cinsi orqan- arxikarp iki çox nüvəli hüceyrədən

ibarətdir


meyoz

mitoz

sporlar

anteridi

trixogen

askogen

Askomisetlərin cinsi

çoxalması


3

Askomisetlərin cinsi çoxalması:

1-anteridi; 2- kisə və kisəsporun inkişafı; 3- kisə 8 sporla


Hər kisədə 8 askospor

Hər kisədə 8 askospor


dikariotik

mitsel

plazmoqamiya

- mayalanma tipi

Bazidispor

+ mayalanma tipi

haploid mitsel

papaq

yayılması və cücərməsi

CİNSİ ÇOXALMA

dikariotik

mitsel

bazidispor

4 çıxıntılı bazidi

4 haploid nüvəsi olan bazidi

Bazidi

meyoz

bazidi

karioqamiya

Haploid (n)

Dikariotik (n+n)

Diploid (2n)

diploid

nüvə

bazidispor

Basidiomycetes sinfi


Puccinia

uredinospor

teliospor

Puccinia graminis


Göbələklərin təsnifat vahidləri

aləm – regnum

şöbə- divisio

sinif – classis

sıra – ordo

fəsilə – familiae

cins – genus

növ – species


Göbələklərin və göbələyə bənzər orqanizmlərin əsas taksonomiki qrupları

ALƏM - REGNUM

Chromista

Protozoa

Fungi və ya Mycota

ŞÖBƏLƏR - DİVİSİO

Chytridiomycota

Myxomycota

Oomycota

Zygomycota

Hyphochytridiomycota

Plasmodiophmycota

Ascomycota

Labyrinthulomycota

Acrasiomycota

Basidiomycota

Distyosteliomycota

Anamorfic fungi


Əsas taksonomiki qrupların səciyyəsi əsas taksonomiki qrupları

Aləm

Protozoa

Şöbə

Plasmodiophoromycota

Sinif

Plasmodiophoromycetes

Əhəmiyyətli cinslər:

Plasmodiophora, Spongospora


Plasmodiophora brassicae əsas taksonomiki qrupları


Plasmodiophora əsas taksonomiki qruplarıbrassicae - plazmodi


Spongospora əsas taksonomiki qruplarısubterranea


Spongospora əsas taksonomiki qruplarısubterranea


Spongospora əsas taksonomiki qruplarısubterranea – plazmodilər


Əhəmiyyətli əsas taksonomiki qrupları

cinslər:

Saprolegnia,

Aphanomyces

Şöbə

OOMYCOTA

Aləm

CHROMİSTA

Sinif

OOMYCETES

Oomisetlərin

təsnifati

Sıra

Peronosporales

Sıra

Saprolegniales

Fəsilə

Saprolegniaceae

Fəsilə

Peronosporaceae

Fəsilə

Pythiaceae

Fəsilə

Albugaceae

Əhəmiyyətlicinslər:

Plasmopara, Peronospora, Peronoplasmopara, Bremia

Əhəmiyyətli

cinslər:

Pythium,

Phytophthora

Əhəmiyyətlicinslər:

(Albugo)


Hüceyrə divarı: əsas əsas taksonomiki qrupları

komponent - sellüloza

Ehtiyat qida maddələri:

mikolaminarin (beta qlyukan)

Qamçı mərhələsi: apikal və

ya yan qamçılar, uzun- lələyəbənzər, qısa - hamar


Su və yerüstü mühitdə əsas taksonomiki qrupları

Saprotroflar və parazitlər

Üzümdə yalançı unlu şeh

(mildyu və ya peronosporoz)

Saproleqniozla yoluxmuş balıq


Kartofda fitoftoroz əsas taksonomiki qrupları

Xəstəliyin törədicisi – Phytophthora infestans


Pomidorda fitoftoroz əsas taksonomiki qrupları

Xəstəliyin törədicisi – Phytophthora infestans


Badımcanda fitoftoroz əsas taksonomiki qrupları

Xəstəliyin törədicisi – Phytophthora capsici


Bibərdə fitoftoroz əsas taksonomiki qrupları

Xəstəliyin törədicisi – Phytophthora capsici


ZİQOMİSETLƏRİN TƏSNİFATI əsas taksonomiki qrupları

Aləm

MYCOTA (FUNGİ)

Şöbə

ZYGOMYCOTA

Sinif

ZYGOMYCETES

Sıra

Endogonales

Sıra

Mucorales

Sıra

Entomophthorales

Əhəmiyyətli cinslər:

Entomophthora

Əhəmiyyətli cinslər:

Glomus

Əhəmiyyətli cinslər:

Mucor,

Rhizopus


Rhizopus əsas taksonomiki qrupları

“qara kiflənmə”

“addımlayan mukor”


sporangidaşıyan əsas taksonomiki qrupları

Entomophthora

sporangi

Milçəklərin qənimi

Pəncərə şüşəsində ölmüş milçəyin

ətrafında sporangi kütləsi

Qarıncıq göbələk

mitseli ilə doludur

xəstə milçək


Rhizopus əsas taksonomiki qruplarıstolonifer


Çörəkdə kif əsas taksonomiki qruplarıAscomycota əsas taksonomiki qrupları

Hüceyrəvi və ya buğumlu mitselə malik 30000 min növü

birləşdirən mikroorqanizmlərdir

Quruluşu, ölçüləri, həyat tərzinə görə çox

müxtəlif şəkillidir

Cinsi proses nəticəsində endogen sporlar-

askosporlar əmələ gəlir

Askosporlar şarabənzər, sancağabənzər və ya

silindrik formalıdırlar

Hüceyrə divarının tərkibinə xitridiomisetlərdə olduğu

kimi polisaxaridlər- xitin və beta qlükan daxildir.


Archaeascomycetes əsas taksonomiki qrupları

sinfi

Ascomycota

şöbəsi

Euascomycetes

sinfi

Hemiascomycetes

sinfi

Loculoascomycetes

sinfi


Taphrina əsas taksonomiki qrupları deformans


Taphrina əsas taksonomiki qrupları pruni


Şeytan süpürgəsi- əsas taksonomiki qruplarıTaphrina betulina


Myriangiales sırası əsas taksonomiki qrupları

Elsinoeveneta– moruqda antraknoz


Dothideales sırası əsas taksonomiki qrupları

Mycosphaerellafragariae – çiyələkdə ağ ləkəlik


Pleosporales sırası əsas taksonomiki qrupları

Phoma betae –şəkər çuğundurunda fomoz


Hysteriales sırası əsas taksonomiki qrupları

Hysteriumangustatum göbələyi


Euas əsas taksonomiki qruplarıcomycetes

sinfi

Pirenomisetlər

qrup sırası

Diskomisetlər

qrup sırası

Plektomisetlər

qrup sırası

meyvə bədəni

peritesi

meyvə bədəni

apotesi

meyvə bədəni

kleystotesi


Euascomycetes sinfi və ya həqiqi kisəlilər əsas taksonomiki qrupları

Kisələr meyvə bədənin səthində və ya daxilində askogen hiflərdən əmələ gəlir

Nümayəndələrin əksəriyyətində kisəsporların fəal tullanışı müşahidə edilir

Askomikota şöbəsinin növlərinin 90%-i bu sinifdə cəmləşir

Molekulyar genetik tədqiqatlar bu sinifi kifayət qədər yaxşı öyrənməyə imkan verir

Meyvə bədəni 3 tipə mənsub askokarplardır


Kleystotesi əsas taksonomiki qrupları

Çox zaman tünd rənglənmiş kip örtüyə malikdir

Bu örtük peridi adlanır, orada kisələr səliqəsiz yerləşirlər

Kisənin örtüyü prototunikatdır, tezliklə dağılır

Kleystotesi – şarabənzər qapalı meyvə bədənidir

Kisə və kisəsporlar peridi və kisənin örtüyü dağıldıqdan sonra passiv azad olunurlar


Peritesi əsas taksonomiki qrupları

Peritesi – yarımqapalı, həlqəvi, armudabənzər və

ya bardağa oxşar təpədə məhdud deşikli meyvə bədənidir

Bu deşik vasitəsilə kisədən kisəsporlar fəal sıçrayış

edirlər

Kisələr unitinikat, silindrik və ya sancağabənzər

olmaqla peritesidə yığım və qat şəklində yerləşirlər

Onların arasında steril saplar – parafizlər yerləşir


Apotesi əsas taksonomiki qrupları

Apotesi- boşqababənzər və ya kasayabənzər açıq

meyvə bədənidir

Onun üst tərəfində qat yerləşir, bu qat unitunikat kisə və parafizdən ibarət olmaqla himeni adlanır

Kisəsporlar kisədə fəal azad olur. Kisələrin açıq qatda yerləşməsi eyni vaxtda çoxlu kisələrdən sporların azad olmasına imkan yaradır

Apotesidən askosporlar 0,5-20 sm, bəzi növlərdə 60 sm-ə qədər məsafəyə azad olur

Apotesi kisəli göbələklərin meyvə bədənləri arasında daha mükəmməl tipdir


1 — əsas taksonomiki qruplarıayaqcıqla; 2 — ayaqcıqsız kəsikdə


Aləm əsas taksonomiki qrupları - MYCOTA (FUNGI)

Şöbə - BASİDİOMYCOTA

Sinif

Basidiomycetes

Sinif

Urediniomycetes

Sinif

Ustilaginomycetes

Sıra- Septobasidiales

Sıra- Auriculariales

Sıra- Exobasidiales

Sıra- Tremellales

Əhəmiyyətlicinslər:

Septobasidium

Uredinella

Əhəmiyyətli cinslər:

Exobasidium

Arcticomyces

Sıra - Aphyllophorales

Sıra -Uredinales

Sıra - Acaricales

Sıra -Ustilaginales

Bu sıraların əhəmiyyətli cinsləri:

Heliobasidium

Thelephora

Stereum, Armillariella

Fomes, Paxilus, Boletus

Əhəmiyyətlicinslər:

Uromyces, Puccinia

Phragmidium

Gymnosporangium

Melampsora

Cronartium, Transchelia

Əhəmiyyətli cinslər:

Ustilago, Urocystis

Entyloma


Bazidiomisetlərdə bazidilərin tipləri əsas taksonomiki qrupları


tele əsas taksonomiki qruplarıytospor

uredinospor

Puccinia recondita


Phragmidium mucronatum əsas taksonomiki qrupları- qızılgüldə pas


teliospor əsas taksonomiki qrupları

Tilletia indica

teliosporun cücərməsi


Ustilago zeae əsas taksonomiki qrupları

Ustilago zeae

teliospor


Ustilago tritici əsas taksonomiki qrupları


ANAMORF GÖBƏLƏKLƏRİN TƏSNİFATI əsas taksonomiki qrupları

Aləm

MYCOTA (FUNGİ)

ANAMORFİC FUNGİ

(natamamgöbələklər)

Sinif

AGONOMYCETES

(Mycelia sterilia)

Sinif

HYPHOMYCETES

Sinif

COELOMYCETES

Sıra

Hyphomycetales

Sıra

Sphaeropsidales

Sıra

Melanconiales

Əhəmiyyətlicinslər:

Phoma, Septoria,

Ascochyta,

Cytospora,

Sphaeropsis

Əhəmiyyətli cinslər:

Fusarium, Botrytis,

Cercospora,

Monilia,

Penicillium,

Drechslera

Əhəmiyyətli

cinslər:

Rhizoctonia,

Sclerotium

Əhəmiyyətli

cinslər:

Colletotrichum, Gloesporium


Hyphomycetes sinfi əsas taksonomiki qrupları

Botrytis cinerea


Botrytis əsas taksonomiki qrupları porri


Coelomycetes sinfi əsas taksonomiki qrupları

Colletotrichumcapsici


Colletotrichum əsas taksonomiki qruplarıcoccodes


Agonomycetes əsas taksonomiki qrupları sinfi

Sclerotiumcepivorum


Sclerotium əsas taksonomiki qruplarıroflsii


Özünü yoxlama üçün mövzuya əsas taksonomiki qrupları

aid test sualları

1. Göbələklərin vegetativ bədəni nədən ibarətdir ?

 • konidilərdən ibarətdir

 • güclü bidaqlanan hiflərdən – mitseldən ibarətdir

 • c) piknidlərdən ibarətdir

 • d) çılpaq protoplazma kütləsindən ibarətdir

 • e) peritesilərdən ibarətdir


2. Göbələklər enerjini haradan alırlar ? əsas taksonomiki qrupları

 • daxili substratdan

 • b) ətraf mühitdən

 • c) ekoloji sistemlərdən

 • d) mürəkkəb üzvi birləşmələrdən

 • e) fitosenozlardan


3. Su və onda həll olan qida maddələri substratdan mitselə necə keçir?

a) yüksək turqor təzyiqi və abiotik amillər ilə

b) daxili təzyiq ilə

c) ətraf mühit amillərinin birbaşa iştirakı ilə

d) qatılığın yüksəlməsi ilə

e) yüksək turqor təzyiqi ilə


4. mitselə necə keçir? Göbələklərə aid edilmişorqanizmlərhansıtəkamülqanadında – aləmdəbirləşirlər?

 • Eumycota, Myxmycota, Zygomycota

 • b) Ascomycota, Fungi və ya Mycota

 • c) Protozoa, Chromista, Fungi və ya Mycota

 • d) Myxomycota, Eumycota, Ascomycota

 • e) Chytridiomycota, Oomycota, Anamorfic fungi


5 mitselə necə keçir? . Bitkilərdən fərqli olaraq göbələk hüceyrəsində nüvənin miqdarını göstərin?

 • iki

 • b) yalnız bir

 • c) bir -üç

 • d) bir və ya daha çox

 • e) beşdən çox


6 mitselə necə keçir? . Göbələk hüceyrəsində böyümə necə gedir?

a) apikal, diametrik və izodiametrik

b) diametrik

c) izodiametrik

d) apikal və izodiametrik

e) apikal


7 mitselə necə keçir? . Göbələk hüceyrəsində azotun metobolozminin son məhsulu nədir?

a) qlyutamin

b) asparagin

c) cövhər

d) cövhər və asparagin

e) asparagin və qlyutamin


8 mitselə necə keçir? . Göbələk hüceyrəsində ehtiyat karbohidratları göstərin?

 • yalnız trehalloza

 • b) nişasta

 • c) qlyükogen

 • d) qlyükogen, trehalloza, şəkər spirtləri

 • e) nişasta, qlyükogen


9 mitselə necə keçir? . Göbələk hüceyrəsinin struktur karbohidratlarını göstərin?

 • hemisellüloza

 • b) yalnız xitin

 • c) xitin, qlyukan, sellüloza

 • d) pektin, xitin

 • e) hemisellüloza, pektin, xitin


10 mitselə necə keçir? . Göbələklərin qidalanma tipi necədir?

a) zootrof

b) osmotrof

c) fototrof

d) osmotrof və zootrof

e) zootrof və fototrof


11 mitselə necə keçir? . Göbələklərin enerji alma qaydası necədir?

a) heterotrof və avtotrof

b) avtotrof

c) heterotrof

d) yalnız biotrof

e) enerji almır


12 mitselə necə keçir? . Göbələk hüceyrəsində melaninin vəzifəsi?

 • hüceyrələri ultrabənövşəyi şüalanmadan qoruyur

 • b) hüceyrəyə yalnız qara rəng verir

 • c) göbələk hüceyrəsinə rəng verir, hüceyrə

 • örtüyünün möhkəmliyini artırır

 • d) kimyəvi zədələnmələrə qarşı davamlılığı aşağı

 • salır

 • e) hüceyrəyə yalnız qara rəng verir və

 • ionlaşmışşüalanmadan qoruyur


13 mitselə necə keçir? . Mitselin şəkildəyişmələrini düzgün sıralayın?

 • qaustoriya, piknid, xlamidospor, oospor və s.

 • b) kleystotesi, apotesi, peritesi və s.

 • c) qaustoriya, anastomoza, rizomorf, xlamidospor, sklerosiya və s.

 • d) ziqospor, oospor, çılpaq protoplazma və s.

 • e) anastomoza, rizomorf, xlamidospor, oospor,

 • zoospor və s.


14 mitselə necə keçir? . Qaustoriya göbələk üçün hansı funksiyanı yerinə yetirir?

a) çoxalmanı yerinə yetirir

b) göbələyi mühafizə edir

c) abiotik amillərin mənfi təsirinin qarşısını alır

d) xüsusi qidalanma orqanı funksiyasını daşıyır

e) vegetativ çoxalmanı yerinə yetirir


15. mitselə necə keçir? Sklerosiya hansı vəzifəni

yerinə yetirir?

 • hətta yüksək rütubətdə çoxalmanı təmin edir

 • b) yüksək temperaturda göbələyin yayılmasına xidmət edir

 • c) əlverişsiz şəraitdə göbələyin saxlanmasını təmin edir

 • d) adi bir orqan olaraq, həyati funksiyaların daşıyıcısıdır

 • e) qidalanmaya xidmət edir


16. mitselə necə keçir? Göbələklərdə neçə tip çoxalma

mövcuddur?

 • cinsi və qeyri-cinsi çoxalma

 • b) qeyri-cinsi çoxalma

 • c) vegetativ və reproduktiv çoxalma

 • d) cinsi çoxalma

 • e) vegetativ və qeyri-cinsi çoxalma


17. mitselə necə keçir? Endogen mənşəli sporlar harada

əmələ gəlirlər?

a) peritesilərdə

b) kleystotesilərdə

c) xüsusi meyvə bədənlərində

d) zoosporangi və sporangilərdə

e) piknidlərdə


18. mitselə necə keçir? Göbələklərin cinsi çoxalması zamanı hansı əsas fazaları fərqləndirirlər?

a) nüvələrin mitoz bölünməsi, meyoz, mitoz

b) meyoz, mitoz

c) amitoz, karioqamiya

d) melanin sintezi, sitogenez, plazmoqaniya

e) plazmoqamiya, karioqamiya, nüvələrin

reduksion bölünməsi


19. mitselə necə keçir? Oomisetlər üçün hansı tip cinsi çoxalma xarakterikdir?

a) planoqamiya

b) izoqamlı planoqamiya

c) ooqamiya

d) planoqamiya, ooqamiya

e) heteroqamlı planoqamiya


20. mitselə necə keçir? Paraseksual proses nədir?

a) mayalanmanı təmin edən cinsi prosesdir

b) nüvələrin bir hüceyrədən digərinə keçidindən sonra

qovuşmasıdır

c) qeyri-cinsi çoxalmanın tərkib hissəsidir

d) eyni tipli nüvələrin hüceyrədən kənarlaşmasıdır

e) müxtəlif nüvələrin bir hüceyrədə qovuşmasıdır


21. mitselə necə keçir? Göbələklərin təsnifatında istifadə edilən taksonları sıralayın?

a) sıra, cins, növ

b) aləm, şöbə, cins

c) aləm, şöbə, sinif, sıra, fəsilə, cins, növ

d) dəstə, sinif, növ

e) növ, şöbə, yarımsinif, dəstə


22. mitselə necə keçir? İbtidailər aləmi latınca necə

adlanır?

a) Eumycota

b) Fungi

c) Protozoa

d) Myxomycota

e) Mycotaad