Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wyb...
Download
1 / 32

Podstawowe informacje - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników. Podstawowe informacje. Badanie na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podstawowe informacje' - gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników.


Podstawowe informacje
Podstawowe informacje temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników.

 • Badanie na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

 • 55 ankieterów wolontariuszy – studentów Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Gospodarki i Planowania Przestrzennego

 • Badanie przeprowadzone w obu miastach 2 i 9 maja 2011 r.

 • Informacje do mieszkańców o badaniu na stronie internetowej obu Urzędów oraz na tablicach ogłoszeń.

 • Kwestionariusz wykorzystany w badaniu został opracowany przez Związek Miast Polskich i stanowi część realizowanego dla samorządów projektu

 • Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, prostej próbie losowej adresów (wypełnionych ankiet – Podkowa: 236, Brwinów:353)

 • Badanie całkowicie poufne.

 • Badanie przeprowadzone na gospodarstwach domowych metodą deliberatywną.


Zaanga owani cho niezbyt ch tnie si udzielaj cy w organizacjach pozarz dowych mieszka cy 1
Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (1)


Zaanga owani cho niezbyt ch tnie si udzielaj cy w organizacjach pozarz dowych mieszka cy 2
Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (2)

 • Zainteresowanie to głównie ujawnia się w rozmowach z sąsiadami na temat tego, co dzieje się w gminie, choć w obydwu przypadkach wyjątkowo wysoki odsetek gospodarstw domowych zadeklarował również korzystanie ze strony internetowej urzędu. W Podkowie nieco częściej niż w Brwinowie rozmawia się z radnymi, zaś w Brwinowie chętniej uczestniczy w zebraniach z przedstawicielami urzędu czy radnymi (zwłaszcza na terenach wiejskich).


Zaanga owani cho niezbyt ch tnie si udzielaj cy w organizacjach pozarz dowych mieszka cy 3

Poziom zaangażowania w życie społeczności lokalnej jest w obydwu gminach zbliżony, choć nieco wyższy w Podkowie. Zarówno w Podkowie, jak i w Brwinowie ponad 40% domostw zadeklarowało, iż ktoś z domowników aktywnie angażuje się w życie gminy, a około 10%, że wszyscy, co łącznie daje 59% domostw zaangażowanych w Podkowie i 54% w Brwinowie.

Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (3)


Zaanga owani cho niezbyt ch tnie si udzielaj cy w organizacjach pozarz dowych mieszka cy 4
Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (4)

 • Deklaracja, że ktoś z gospodarstwa domowego angażuje się w życie gminy częściej współwystępuje z deklaracją, że ktoś udziela się w organizacji lokalnej.

 • Jednak w obydwu gminachistnieją inne niż przynależność do organizacji lokalnych formy angażowania się w życie społeczności lokalnych.


Uczestnictwo w organizacjach spo ecznych 1
Uczestnictwo w organizacjach społecznych (1) organizacjach pozarządowych mieszkańcy (4)

Brwinów

8,8% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w lokalnej organizacji;

spośród domostw, które zadeklarowały, że ktoś z domowników udziela się w organizacji lokalnej zdecydowana większość (66,7%) to mieszkańcy miasta;

8,6% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w ponadlokalnej organizacji;

spośród domostw, które zadeklarowały, że ktoś z domowników udziela się w organizacji ponadlokalnej 35,5% przyznało, że ta organizacja / organizacje podejmują działania na terenie gminy Brwinów.

Podkowa Leśna

15,2% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w lokalnej organizacji;

14% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w ponadlokalnej organizacji;

spośród domostw, które zadeklarowały, że ktoś z domowników udziela się w organizacji ponadlokalnej 32,4% przyznało, że ta organizacja / organizacje podejmują działania na terenie gminy Podkowa Leśna.


Uczestnictwo w organizacjach spo ecznych 2
Uczestnictwo w organizacjach społecznych (2) organizacjach pozarządowych mieszkańcy (4)

Z badania wynika, iż w stosunkowo niewielu domostwach ktoś działa w lokalnej organizacji, przy czym odsetek takich domostw jest znacznie wyższy w Podkowie. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele:

 • ogólna niechęć do działania na rzecz społeczności lokalnej w formie zorganizowanej,

 • niewystarczająca liczba organizacji lokalnych,

 • profil działalności organizacji, który odpowiada tylko wybranej grupie mieszkańców,

 • kwestie personalne przejawiające się niechęcią do osób, które w takich organizacjach działają (w przypadku niewielkich społeczności lokalnych czynnik niezwykle istotny).


Znajomo lgd zielone s siedztwo

W Brwinowie organizacjach pozarządowych mieszkańcy (4)

21,8% domostw słyszało o jego istnieniu

spośród tych domostw, które słyszały 65,6% wiedziało, że można za jego pośrednictwem pozyskać dotacje unijne

spośród tych domostw, które słyszały, że takie dotacje można uzyskać od Stowarzyszenia 11,6% zadeklarowało, że ktoś z domowników uczestniczył w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków unijnych, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia

W Podkowie Leśnej

39,3% domostw słyszało o jego istnieniu

spośród tych domostw, które słyszały 77,9% wiedziało, że można za jego pośrednictwem pozyskać dotacje unijne

spośród tych domostw, które słyszały, że takie dotacje można uzyskać od Stowarzyszenia 15,9% zadeklarowało, że ktoś z domowników uczestniczył w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków unijnych, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia

Znajomość LGD Zielone Sąsiedztwo


Gmina wobec aktywno ci mieszka c w

Te domostwa, w których ktoś udziela się w lokalnej organizacji zdecydowanie częściej twierdzą, iż władze gminy sprzyjają społecznej aktywność jednak odsetek gospodarstw, które nie mają w tej kwestii rozeznania jest stosunkowo duży.

Gmina wobec aktywności mieszkańców


Wsp praca pomi dzy gmin a organizacjami pozarz dowymi

pyt.12. ocena współpracy władz gminy z organizacjami organizacji zdecydowanie częściej twierdzą, iż władze gminy sprzyjają społecznej aktywność jednak odsetek gospodarstw, które nie mają w tej kwestii rozeznania jest stosunkowo duży.

pozarządowymi (Podkowa)

50

45

40

37,7

35

36,1

30

32,1

procent

25

25,0

20

21,4

15

17,2

14,3

10

5

7,1

6,6

2,5

0

bardzo słaba

słaba

średnia

dobra

bardzo dobra

ogółem

domostwa, w których ktoś udziela się w lokalnej organizacji

Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi

 • Ogólna ocena wystawiona przez wszystkie przebadane domostwa jest bardziej korzystna dla władz Podkowy

 • Jednak, gdy uwzględnimy jedynie te gospodarstwa, w których ktoś udziela się takiej organizacji, a zatem teoretycznie posiada lepsze rozeznanie w tej kwestii, współpraca gminy Brwinów z NGO jest lepiej oceniana aniżeli w Podkowie.


Solidarni czy nieufni 1
Solidarni czy nieufni? (1) organizacji zdecydowanie częściej twierdzą, iż władze gminy sprzyjają społecznej aktywność jednak odsetek gospodarstw, które nie mają w tej kwestii rozeznania jest stosunkowo duży.

 • Wtych gospodarstwach, w których wszyscy angażują się życie gminy zdecydowanie przeważa opinia, iż wśród mieszkańców Podkowy dominuje solidarność i dbałość o dobro wspólne

 • Jednak w Brwinowiew tych gospodarstwach, w których wszyscy angażują się w życie gminy, odsetek gospodarstw domowych, które są przekonane o tym, iż wśród mieszkańców gminy przeważa nieufność, ostrożność i interes prywatny, jest wyższy niż wśród tych, w których nikt takiego zaangażowania nie przejawia.


Solidarni czy nieufni 2
Solidarni czy nieufni? (2) organizacji zdecydowanie częściej twierdzą, iż władze gminy sprzyjają społecznej aktywność jednak odsetek gospodarstw, które nie mają w tej kwestii rozeznania jest stosunkowo duży.

Sposób postrzegania relacji międzyludzkich w gminie nie jest jednak związany z przynależnością do lokalnych organizacji pozarządowych.


Gmina jako miejsce do ycia

Podkowa Leśna jest miastem przyjaznym dla mieszkańców. Przeważają opinie, że to dobre miejsce do życia. Brwinów, z kolei, jest gminą średnio przyjazną.

Gmina jako miejsce do życia


Poziom zadowolenia z zamieszkiwania w gminie

Jeszcze lepiej podkowianie oceniają swój poziom zadowolenia z zamieszkiwania w gminie. Przeważa kategoria zdecydowanie zadowolonych. Mieszkańcy Brwinowa są natomiast pomiędzy „średnio” a „raczej” zadowoleni, jednak dają się tu zauważyć duże kontrasty, najmniej zadowoleni są mieszkańcy Parzniewa, Milęcina, Kotowic i Falęcina.

Poziom zadowolenia z zamieszkiwania w gminie


Ocena warunk w ycia w podkowie le nej
Ocena warunków życia w Podkowie Leśnej zadowolenia z zamieszkiwania w gminie. Przeważa kategoria zdecydowanie zadowolonych. Mieszkańcy Brwinowa są natomiast pomiędzy „średnio” a „raczej” zadowoleni, jednak dają się tu zauważyć duże kontrasty, najmniej zadowoleni są mieszkańcy Parzniewa, Milęcina, Kotowic i Falęcina.

Mieszkańcy Podkowy (zgodnie z przypuszczeniami) najwyżej oceniają fakt obecności przyrody w otoczeniu człowieka, najniżej natomiast czystość miejsc publicznych, estetykę budynków publicznych oraz czystość środowiska naturalnego.


Ocena warunk w ycia w gminie brwin w
Ocena warunków życia w gminie Brwinów zadowolenia z zamieszkiwania w gminie. Przeważa kategoria zdecydowanie zadowolonych. Mieszkańcy Brwinowa są natomiast pomiędzy „średnio” a „raczej” zadowoleni, jednak dają się tu zauważyć duże kontrasty, najmniej zadowoleni są mieszkańcy Parzniewa, Milęcina, Kotowic i Falęcina.

Czystość powietrza, obecność przyrody oraz jakość wody powyżej oceny neutralnej, przy czym wartości te są bliższe ocenie „średniej” niż „raczej dobrej”, odbiór śmieci i możliwości ich segregacji najwyżej, zaś czystość oraz dbałość instytucji publicznych o stan środowiska przyrodniczego najniżej (poniżej oceny neutralnej).


Zachowania proekologiczne
Zachowania proekologiczne. zadowolenia z zamieszkiwania w gminie. Przeważa kategoria zdecydowanie zadowolonych. Mieszkańcy Brwinowa są natomiast pomiędzy „średnio” a „raczej” zadowoleni, jednak dają się tu zauważyć duże kontrasty, najmniej zadowoleni są mieszkańcy Parzniewa, Milęcina, Kotowic i Falęcina.

Mieszkańcy żądając większej czystości, jednocześnie sami podejmują różnego rodzaju działania proekologiczne: zdecydowana większość segreguje odpady i wyrzuca do specjalnych pojemników zużyte baterie, tonery, świetlówki. Poziom świadomości ekologicznej jest zatem w Podkowie i Brwinowie stosunkowo wysoki.


Ocena transportu i dr g w gminie brwin w i podkowa le na
Ocena transportu i dróg w gminie Brwinów i Podkowa Leśna zadowolenia z zamieszkiwania w gminie. Przeważa kategoria zdecydowanie zadowolonych. Mieszkańcy Brwinowa są natomiast pomiędzy „średnio” a „raczej” zadowoleni, jednak dają się tu zauważyć duże kontrasty, najmniej zadowoleni są mieszkańcy Parzniewa, Milęcina, Kotowic i Falęcina.
Ocena kultury, sportu i rekreacji w gminie Brwinów (u góry) i Podkowa Leśna (na dole) a poczucie solidarności

Za każdym razem domostwa,które wyraziły przekonanie, iż w gminie przeważa poczucie solidarności i dbałość o dobro wspólne wyżej oceniają wymienione możliwości oraz miejsca, w których mogą zaspokajać swoje potrzeby w tym zakresie. Być może zwykły kontakt z innymi ludźmi, wspólne odwiedzanie tych samych miejsc, spacerowanie, czynne uprawianie sportu wpływają na postrzeganie innych jako ludzi otwartych, solidarnych i zainteresowanych dobrem wspólnym.


Ocena pracy urz du gminy brwin w
Ocena pracy urzędu gminy góry) i Podkowa Leśna (na dole) a poczucie solidarnościBrwinów


Ocena pracy urz du w podkowie le nej
Ocena pracy urzę góry) i Podkowa Leśna (na dole) a poczucie solidarnościdu w Podkowie Leśnej
Podsumowanie
Podsumowanie Leśnej (na dole)

 • Niskie uczestnictwo w organizacjach społecznych, przy dużym poczuciu działalności na rzecz społeczeństwa lokalnego, inne formy angażowania się w życie gminy.

 • Brwinów jest gminą kontrastów pod względem poziomu zadowolenia z zamieszkiwania w gminie, dostępności transportu zbiorowego, zainteresowania życiem gminy, sposobami pozyskiwania informacji o gminie.

 • Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców oraz idąca za tym aktywność.

 • Niska ocena dostępności miejsc pracy oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości.

 • Niska ocena czystości miejsc publicznych, estetyki budynków publicznych i dbałości instytucji publicznych o czystość środowiska przyrodniczego.

 • Średnia ocena możliwości transportu zbiorowego w gminie Brwinów (w kontekście planów dotacji dla lokalnych przewoźników).

 • Adekwatnie określone przedsięwzięcia jakie mogą być realizowane przez gminy ze środków z Odnowy Wsi.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę. Leśnej (na dole)

 • Badanie przeprowadziła grupa studentów z Uniwersytetu Warszawskiego a koordynowała je oraz opracowała wyniki dr Dorota Mantey.


ad