Instrumenty pochodne
Download
1 / 51

INSTRUMENTY POCHODNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

INSTRUMENTY POCHODNE. Instrumenty pochodne / definicja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INSTRUMENTY POCHODNE' - gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Instrumenty pochodne definicja
Instrumenty pochodne /definicja

 • Instrument pochodny – umowa o przeprowadzeniu w przyszłości pewnej transakcji. Przedmiotem transakcji mogą być towary lub produkty finansowe, których cena uzależniona jest od wybranych indeksów giełdowych, kursów walut, stóp procentowych, itp.

 • Termin wykonaniatransakcji oraz cena transakcji są ustalone w momencie jej zawierania.

 • Wynik finansowytransakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego


Instrumenty pochodne elementy sk adowe
Instrumenty pochodne Elementy składowe

 • Rodzaj transakcji (kupno / sprzedaż, wymiana płatności, wymiana walut, udzielenie/ pobranie kredytu)

 • Instrument bazowy (towar, akcja, kurs walutowy, indeks giełdowy, stopa procentowa, inny instrument pochodny)

 • Termin wygaśnięcia kontraktu (dzień, przedział czasowy)

 • Obowiązki i prawa stron

 • Sposób rozliczenia i realizacji kontraktu


Kontrakty forward
Kontrakty forward

Kontraktem terminowym typu forward jest umowa między dwoma podmiotami, dotycząca dostawy określonej ilości towaru(waloru) w ustalonejchwili w przyszłości po ustalonej cenie (jedna strona zobowiązuje się do sprzedania towaru zaś druga do kupienia)


Typowe instrumenty bazowe dla kontrakt w forward
Typowe instrumenty bazowe dla kontraktów forward

 • Metale

 • Surowce energetyczne

 • Stopy procentowe

 • Kursy wymiany walut


Elementy kontraktu forward
Elementy kontraktu forward

 • Cena jednostkowa

 • Ilość towaru

 • Parametry jakościowe

 • Miejsce dostawy

 • Data rozliczenia

 • Klauzule dodatkowe

  • Możliwość zbycia kontraktu

  • Dochodzenie roszczeń w przypadku niedotrzymania umowy


Po co zawierane s kontrakty
Po co zawierane są kontrakty ?

 • Zabezpieczenie przed ryzykiem

  • wzrostu cen surowców (kontrakty towarowe)

  • spadku cen surowców (kontrakty towarowe)

 • Zabezpieczenie przed wahaniami kursów walutowych (kontrakty na kursy walutowe)

 • Zabezpieczenie przed wzrostem kosztu kredytu (kontrakty na stopę procentową)

 • Osiągnięcie zysku

 • Osłona innych inwestycji


Kto zawiera kontrakty lub handluje kontraktami
Kto zawiera kontrakty lub handluje kontraktami ?

 • Producenci metali bądź surowców energetycznych

 • Odbiorcy metali lub surowców

 • Importerzy , eksporterzy

 • Inwestorzy

 • Spekulanci

 • Arbitrażysci


Charakterystyka kontrakt w forward
Charakterystyka kontraktów forward

 • Obrótpozagiełdowy (brak wartości giełdowej)

 • Warunki negocjowane między stronami kontraktu

 • Brak standaryzacji

 • Ceny nie są podawane do publicznej wiadomości

 • Strony kontraktu znają się nawzajem

 • Brak ograniczeń czasowych na handel kontraktami

 • Możliwe trudności w zamknięciu pozycji

 • Dostawa fizyczna towaru będącego przedmiotem kontraktu

 • Symetryczne ryzykoniewywiązania się z kontraktu drugiej strony


Dwie strony kontraktu forward
Dwie strony kontraktu forward

Każdy inwestor może otworzyć jedną z dwóch pozycji odpowiadających dwóm stronom w kontrakcie, w zależności od roli, jaką mają w umowie

 • Pozycję długą („nabycie kontraktu” – w konsekwencji kupno towaru będącego przedmiotem transakcji)

 • Pozycję krótką („wystawienie kontraktu” - w konsekwencji sprzedaż towaru będącego przedmiotem transakcji)


Kontrakty futures
Kontrakty futures

Kontraktem typu futures jest umowa między dwoma podmiotami dotycząca dostawy określonej ilości towaru lub określonych aktywów w ustalonej chwili w przyszłości po ustalonej cenie.

Kontrakt ma szczegółową specyfikację i jest przedmiotem obrotu giełdowego.


Futures towarowe instrumenty bazowe
Futures / towarowe instrumenty bazowe

 • Metale szlachetne i strategiczne

 • Surowce energetyczne: ropa naftowa, paliwa, gaz

 • Rośliny oleiste: ziarna, nasiona, włókna

 • Artykuły spożywcze: cukier kawa, kakao


Futures finansowe instrumenty bazowe
Futures / finansowe instrumenty bazowe

 • Stopy procentowe

 • Kursy wymiany walut

 • Ceny obligacji

 • Ceny akcji

 • Indeksy giełdowe


Futures standaryzacja kontrakt w towarowych
Futures/ Standaryzacja kontraktów towarowych

 • Ustalony standard jakości

 • Ustalona ilość towaru przypadająca na jeden kontrakt

 • Określenie daty i miejsca dostawy

  (jedyna rzecz pozostająca do ustalenia to cena kontraktu ale ona ustalana jest na parkiecie giełdowym)

  Kontrakty forwards i futures na towary mają wiele podobieństw, różnice występują w możliwościach obrotu kontraktami, warunkach dostaw a przede wszystkim w metodach rozliczania i dystrybucji ryzyka inwestycyjnego


Futures charakterystyka kontrakt w
Futures / Charakterystyka kontraktów

 • Obrót giełdowy (istnieje cena giełdowa kontraktu)

 • Standaryzowane i publicznie znane specyfikacje kontraktów

 • Znane ceny(kursy) kontraktów

 • Uczestnicy rynku są anonimowi

 • Określonegodziny obrotu

 • Pozycje łatwe do zamknięcia

 • Brak konieczności dostawyfizycznej towaru

 • Odkażdej strony pobierany jestdepozyt zabezpieczającyprzez instytucję rozliczającą kontrakt

 • Bieżąca kompensacja zobowiązań i należności będąca konsekwencją wahań cen kontraktu

 • Każda ze stron jest zabezpieczona przed ryzykiem niedotrzymania kontraktu przez drugą stronę


Rozliczenie kontraktu futures na towar m ferlak instrumenty pochodne wprowadzenie
Rozliczenie kontraktu futures na towar(M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)


Rozliczenie kontraktu futures faza 1 2 m ferlak instrumenty pochodne wprowadzenie
Rozliczenie kontraktu futures, faza 1, 2(M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)


Rozliczenie kontraktu futures faza 3 4 m ferlak instrumenty pochodne wprowadzenie
Rozliczenie kontraktu futures, faza 3,4 (M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)


Rozliczenie kontraktu futures
Rozliczenie kontraktu futures

 • W przypadku kontraktów terminowych notowanych na warszawskiej giełdzie regulowanie zobowiązań następuje wyłącznie w formie rozliczenia pieniężnego, mimo że kupno lub sprzedaż kontraktu oznacza zobowiązanie do dostawy lub odbioru instrumentu bazowego


Dwie strony kontraktu futures
Dwie strony kontraktu futures

 • Każdy inwestor może otworzyć jedną z dwóch pozycji na kontrakcie

  • Pozycję długą (kupić kontrakt)

  • Pozycję krótką (sprzedać kontrakt)

   Pozycję można

 • Utrzymać do dnia wygaśnięcia (po czym następuje rozliczenie )

 • Wycofać się z rynku, zamykając pozycję (sprzedać jeśli kupił, kupić jeśli wcześniej sprzedał)


 • Rozliczenie kontraktu futures na indeks gie dowy wig 20
  Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20

  • Kurs kontraktu na WIG20 oscyluje wokół poziomu indeksu WIG20

  • Załóżmy, że Inwestor zajmuje dziś pozycję długą na kontrakcie zaś kurs zamknięcia z poprzedniej sesji wyniósł 2500 pt.

  • Wartość kontraktu to: kurs kontraktu*10 zł = 25 000 zł .

  • Inwestor wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości 5,00 % wartości kontraktu z poprzedniego zamknięcia, czyli 1250 zł.

  • Jeżeli kurs kontraktu wzrośnie o 2% czyli wyniesie 2550, to zysk kwotowy inwestora wyniesie tyle, ile wynosi wzrost wartości kontraktu, czyli 2550*10 zł - 25000 zł = 500 zł.

  • Zysk procentowy wyniesie (500/1250)*100% = 40%

  • (20 - krotność zmiany procentowej kursu kontraktu)

  • Do poprzedniego stanu depozytu dopisana jest kwota 500 zł.

  • Nowa wartość depozytu wynosi 1750 zł, co stanowi 6,86% nowej wartości kontraktu – 25 500 zł. Depozyt może być zredukowany do kwoty równej 5% nowej wartości kontraktu. Inwestor może wyprowadzić kwotę 475 zł.


  Rozliczenie kontraktu futures na indeks gie dowy wig 201
  Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20

  • Jeżeli kurs kontraktu spadnie o 2% o poziomu 2450, to kwota straty inwestora wyniesie tyle, ile wynosi utrata wartości kontraktu, czyli

  • 25 000 zł - 2450*10 zł = 500 zł.

  • Strata procentowa wyniesie (500 / 1250)*100% = 40%

  • ( 20 - krotność zmiany procentowej kursu kontraktu )

  • Od poprzedniego stanu depozytu odjęta jest kwota 500 zł,

  • Nowa wartość depozytu wynosi 750 zł, co stanowi 3,06% nowej wartości kontraktu (24 500 zł).

  • Depozyt musi być uzupełniony do kwoty stanowiącej 5% nowej wartości kontraktu, czyli do kwoty 1225 zł. Należy dopłacić 475 zł.

   Uwaga 1. Wartość kontraktu zmienia się w ujęciu procentowym tak jak kurs kontraktu

   Uwaga 2. Zyski i straty inwestora zajmującego krótką pozycję są odwrotne do zajmującego pozycję długą


  Zakładamy dzienne 2% spadki kursu kontraktu po dwóch dniach posiadacz długiej pozycji traci [(1200,50 - 940,50) –1250] / 1250 = -79,20% po trzech dniach -117,62 % po 10 dniach - 365,85 %


  Rodzaje ryzyka inwestowania w kontrakty terminowe
  Rodzaje ryzyka inwestowania w kontrakty terminowe

  • Ryzyko rynkowe – zmiany kursów potęgowane są przez efekt dźwigni finansowej (małe wahania kursów powodują duże procentowe zmiany wartości kontraktów)

  • Ryzyko płynności – niska aktywność innych graczy może utrudniać zamknięcie pozycji, zwłaszcza kontraktów o odległym terminie wygaśnięcia

  • Ryzyko makroekonomiczne – dotyczy kontraktów na waluty i wiąże się z wpływem polityki monetarnej na kształtowanie się kursów wymiany walut


  Futures uczestnicy rynku
  Futures / Uczestnicy rynku

  • Producenci i odbiorcy metali, surowców energetycznych, roślin oleistych, artykułów spożywczych

  • Importerzy, eksporterzy

  • Inwestorzy, zabezpieczający swoje pozycje na rynku kasowym

   - zajęcie równej co do wartości lecz przeciwnej w stosunku do pozycji na rynku kasowym (poz. długa na rynku kasowym (akcje) + krótka pozycja na kontrakcie na indeks)

  • Spekulanci (wykorzystanie lewara finansowego)

   Zajęcie długiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym wzroście jego ceny

   Zajęcie krótkiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym spadku jego ceny

  • Arbitrażyści

   Kupno i sprzedaż kontraktów wykorzystujące różnice cenowe między poszczególnymi rynkami lub giełdami


  Futures zabezpieczenie kr tkie
  Futures / ZABEZPIECZENIE KRÓTKIE

  • Rynek kasowy:

   Inwestor posiada pakiet akcji z indeksu WIG 20

  • Rynek terminowy:

   Inwestor zajmuje krótką pozycję na kontraktach futures na WIG 20, tak by wartość kontraktów była identyczna z wartością posiadanych akcji

   Rezultat

   w przypadku wzrostów cen akcji - zyski na rynku kasowym, straty podobnej wielkości na kontraktach

   W przypadku spadków cen akcji - straty na rynku kasowym rekompensowane zyskami podobnej wielkości na kontraktach


  Futures zabezpieczenie kr tkie m ferlak instrumenty pochodne wprowadzenie
  Futures / ZABEZPIECZENIE KRÓTKIE(M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)


  Futures zabezpieczenie d ugie
  Futures / ZABEZPIECZENIE DŁUGIE

  • Rynek kasowy:

   Inwestor sprzedał pakiet akcji z WIG 20

  • Rynek terminowy:

   Inwestor zajmuje długą pozycję na kontraktach futures na WIG 20, tak by wartość kontraktów była identyczna z wartością sprzedanych akcji

   Rezultat

   w przypadku wzrostów cen akcji - straty na rynku kasowym rekompensowane zyskami podobnej wielkości na kontraktach

   W przypadku spadków cen akcji - zyski na rynku kasowym mają podobną wielkość jak straty na kontraktach


  Futures zabezpieczenie d ugie m ferlak instrumenty pochodne wprowadzenie
  Futures / ZABEZPIECZENIE DŁUGIE(M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)


  Opcje definicja
  OPCJE / DEFINICJA

  • Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego) po z góry ustalonej cenie i w ciągu umówionego okresu lub w wyznaczonym terminie.

  • Opcja jest to umowa dająca jej posiadaczowi prawo do wykonania określonej czynności w określonym momencie lub przedziale czasu.


  Cel zawierania opcji
  CEL ZAWIERANIA OPCJI

  • Zabezpieczenia przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentu bazowego

  • Spekulacji na spadku lub wzroście instrumentu bazowego

  • Arbitrażu między rynkiem instrumentów pochodnych a rynkiem instrumentów bazowych


  Instrumenty bazowe dla opcji
  INSTRUMENTY BAZOWE DLA OPCJI

  • Stopy procentowe

   opcje na kontrakty FRA (forward rates agreement)

  • Waluty

   opcje na kursy walutowe

   opcje na walutowe kontrakty futures

  • Akcje

   opcje na poszczególne akcje

   opcje na kontrakty futures na indeksy akcji

  • Towary

   opcje na towary

   opcje na towarowe kontrakty futures


  Europejska opcja kupna na akcje call
  EUROPEJSKA OPCJA KUPNA NA AKCJE (CALL)

  • Prawo (bez obowiązku) do zakupu akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, w określonym momencie w przyszłości zwanym datą wykonania

  • Opcja posiada swoją wartość. Premia jest to cena, którą musimy zapłacić za nabycie opcji.

  • Przykład : akcja PKN kosztuje 40,50 zł. Europejska opcja kupna z ceną wykonania 41 zł wygasająca 23 marca 2011 roku daje jej nabywcy prawo kupienia jednej akcji PKN za 41 zł w dniu 23 marca 2011 roku. (W praktyce opcje nabywa się w ustalonych pakietach pozwalających kupić większe ilości akcji)


  Opcje ameryka skie
  OPCJE AMERYKAŃSKIE

  OPCJA KUPNA

  • Prawo (bez obowiązku) kupna akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, do określonego momentu w przyszłości

   OPCJA SPRZEDAŻY

  • Prawo (bez obowiązku) sprzedaży akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, do określonego momentu w przyszłości


  Europejska opcja sprzeda y na akcje put option
  EUROPEJSKA OPCJA SPRZEDAŻY NA AKCJE (put option)

  • Prawo (bez obowiązku) sprzedaży akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, w określonym momencie w przyszłości zwanym datą wykonania


  Strona kupuj ca strona wystawiaj ca
  STRONA KUPUJĄCA, STRONA WYSTAWIAJĄCA

  • KAŻDY INWESTOR MOŻE BYĆ

   • NABYWCĄ OPCJI (KUPUJĄCYM)

   • WYSTAWCĄ OPCJI (SPRZEDAJACYM)

 • (dotyczy to obu rodzajów opcji : kupna, sprzedaży)

 • o nabywcy mówimy że : ZAJĄŁ DŁUGĄ POZYCJĘ NA OPCJI

 • o wystawcy mówimy że : ZAJĄŁ KRÓTKĄ POZYCJĘ NA OPCJI


 • Funkcja wyp aty europejsk a opcj a kupna
  Funkcja wypłaty / europejskaopcja kupna

  Definicja

  Funkcję zdefiniowaną wzorem

  nazywamy funkcją wypłaty dla posiadacza opcji kupna.

  K - cena wykonania

  ST – cena instrumentu bazowego w terminie wykonania


  Funkcja wyp aty europejsk a opcj a sprzeda y
  Funkcja wypłaty / europejskaopcja sprzedaży

  Funkcję zdefiniowaną wzorem

  nazywamy funkcją wypłaty dla posiadacza opcji sprzedaży.


  Zysk posiadacza opcji kupna long call c premia op ata za opcj
  Zysk posiadacza opcji kupna (long call)C – premia (opłata za opcję)


  Zysk wystawcy opcji kupna short call c premia op ata za opcj
  Zysk wystawcy opcji kupna (short call)C – premia (opłata za opcję)


  Zysk posiadacza opcji sprzeda y long put p premia op ata za opcj
  Zysk posiadacza opcji sprzedaży (long put)P – premia (opłata za opcję)


  Zysk wystawcy opcji sprzeda y short put p premia op ata za opcj
  Zysk wystawcy opcji sprzedaży (short put)P – premia (opłata za opcję)


  Zagadnienia
  Zagadnienia

  • Inwestowanie w opcje. Zyskowność portfela akcyjno-opcyjnego

  • Strategie opcyjne

  • Strategie osłonowe z użyciem opcji

  • Miary wrażliwości w wycenie opcji

  • Wycena opcji w modelu ciągłym (wzór Blacka-Sholesa)


  Wycena opcji
  Wycena opcji

  J.C. Cox, S.A. Ross, M. Rubinstein

  Wycena opcji europejskiej w modelu dyskretnym

  Fischer Black, Myron Sholes, Robert Merton (1973)

  Wycena opcji europejskiej w modelu ciągłym

  Fischer Black, Myron Sholes

  Nagroda Nobla 1997- za nową metodę wyceny instrumentów pochodnych


  ad