2011.gada 6.aprīlis - PowerPoint PPT Presentation

Latvijas Zemnieku savienības,
Download
1 / 30

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Latvijas Zemnieku savienības, Latvijas Zaļās partijas, Latvijai un Ventspilij, Liepājas partijas sarunas ar EK un SVF. 2011.gada 6.aprīlis. Valsts budžeta vadība. Valsts budžeta savlaicīga izstrāde 2011.gada valsts budžeta projekta kontrolskaitļi saņemti mēnesi pirms galīgās pieņemšanas

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

2011.gada 6.aprīlis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2011 gada 6 apr lis

Latvijas Zemnieku savienības,Latvijas Zaļās partijas,Latvijai un Ventspilij, Liepājas partijas sarunas ar EK un SVF

2011.gada 6.aprīlis


2011 gada 6 apr lis

Valsts budžeta vadība

 • Valsts budžeta savlaicīga izstrāde

  • 2011.gada valsts budžeta projekta kontrolskaitļi saņemti mēnesi pirms galīgās pieņemšanas

 • Latvijas pozīcijas attiecībā uz 2012.-2014.gada budžeta deficītu un konsolidējamiem pasākumiem

  • Konsolidācijas pasākumi saņemti 04.04.2011.g., gala atbilde jāsniedz 06.04.2011.

 • Valsts budžeta izstrādes detalizētība un caurspīdīgums

  • Koalīcijas partneriem netiek iesniegta detalizēta ne valsts budžeta izpilde, ne plāns


2011 gada 6 apr lis

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"

Ienākumi no nedzīvojamo telpu nomas

2008.gada izpilde

2009.gada izpilde

2010.gada izpilde

2011.gada plāns

plāns

Nomas

Nomas

Nomas

Nomas

Nomas telpu

Nomnieks

2011/

platība,

maksa

platība,

maksa

platība,

maksa

platība,

maksa

ieņēmumi

ieņēmumi

ieņēmumi

ieņēmumi

Nr.p.k.

adrese

2011.gadā

izpilde

2

2

2

2

2

2

2

2

, Ls

, Ls

, Ls

, Ls

m

Ls/m

m

Ls/m

m

Ls/m

m

Ls/m

2010

mēnesī

mēnesī

mēnesī

mēnesī

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 (15/12)

334,2

1,13

4532

227,1

1,50

4273

32,1

1,50

578

32,1

1,50

578

100%

1

Pils iela 29

VA ''Latvijas infektoloģ.c.''

20,0

2,50

600

20,0

2,00

480

20,0

2,00

480

20,0

2,00

480

100%

2

Pils iela 29

VSIA ''ZM nekust. īpašumi''

9,9

1,67

198

9,9

1,67

198

9,9

1,67

198

9,9

1,67

198

100%

3

Pils iela 29

Ringolds Ozoliņš

5,1

1,67

102

5,1

1,67

102

5,1

1,67

102

5,1

1,67

102

100%

4

Pils iela 29

IK ''LINGVA un F''

119,8

0,00

0

226,9

0,00

0

419,5

0,00

0

452,4

0,00

0

5

Pils iela 29

Brīvās telpas

24,6

2,50

738

24,6

2,50

738

24,6

2,50

738

24,6

2,50

738

100%

6

Pils iela 29

SIA "DAGA"

19,2

1,67

385

19,2

1,67

160

21,6

1,50

389

21,6

1,50

389

100%

7

Pils iela 29

LR VM Veselības inspekcija

20,0

1,67

401

20,0

1,67

401

20,0

1,30

312

20,0

0,50

120

38%

8

Pils iela 29

Nodibinājums ''LĪVU FONDS''

30,5

2,00

732

30,5

2,00

732

30,5

2,00

732

11,1

1,50

200

27%

9

Pils iela 29

Marika Bīdermane

10,6

1,67

212

10,6

1,67

212

10,6

1,67

212

10,6

1,67

212

100%

10

Pils iela 29

SIA "Krjonkits"

22,4

2,00

493

22,4

2,00

538

22,4

2,00

538

24,9

2,00

598

111%

11

Pils iela 29

Nataļja Šneidere

46,5

1,17

653

46,5

1,17

653

46,5

1,17

653

30,5

1,50

275

42%

12

Pils iela 29

Tautas skaitīšanai

10,9

2,00

218

10,9

2,00

262

10,9

2,00

262

10,9

2,00

262

100%

13

Pils iela 29

Iveta Krasko

10,9

1,00

131

10,9

1,00

131

10,9

1,00

131

10,9

1,00

65

50%

14

Pils iela 29

IU'' Profilaktiskās dezinf.nod''

684,6

9395,0

684,6

8880,8

684,6

5325,0

684,6

4216,5

79%

15

Pils iela 29

Kopā


Pa vald bas sia ventspils nekustamie pa umi ien kumi no zemes nomas

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi“Ienākumi no zemes nomas


2011 gada 6 apr lis

13

Latvijas valsts budžeta deficīts 2009.-2014.gads


2011 gada 6 apr lis

14

Kopā pensijas apmērs

183,89 LVL

2012.gada valsts budžeta konsolidējamie pasākumi un iesākto reformu turpinājums

Vidējais piešķirtās vecuma pensijas apmērs un iztikas minimums 2011.gada februārī

Valsts vecuma pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pēc piešķirtās pensijas apmēra (ar piemaksu)


2011 gada 6 apr lis

16

Aptuvens iztikas grozs vientuļam pensionāram, kurš saņem vidējo pensijas apmēru - 183, 89 latu mēnesī

Vidējais pensijas un piemaksasapmērs

183,89 LVL

 • Nesedz izmaksa par:

 • Apģērbu

 • Veselības aprūpi

 • Sociālo integrāciju


Vesel bas nozares reformas pacientu pl smas mai a no sekund r s apr pes uz prim ro

Veselības nozares reformas - pacientu plūsmas maiņa no sekundārās aprūpes uz primāro

 • Samazināts slimnīcu skaits, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (no 72 slimnīcām 2009.gada sākumā līdz 39 slimnīcām 2010.g. )

 • Samazināts vidējais ārstēšanas ilgums slimnīcās (no 9,5 dienām 2008.gadā līdz 8,7 dienām 2010.gadā).

 • Pabeigta vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) izveide (01.07.2010.), apvienojot pašvaldību 39 NMP institūcijas

 • Stiprināta primārās veselības aprūpes sistēmas (ģimenes ārstu institūcijas) kapacitāte, piesaistot ģimenes ārsta praksēm otru māsu (01.01.2010. - 01.03.2011. 363 praksēm).

 • Realizēta VM padotības iestāžu administratīvā reforma un funkciju optimizācija (VM un padotības iestādēs (bez iestādēm, kas veic ārstniecību un īsteno izglītību) 2009.gadā samazināts par 749 (01.01.2009.) - 1319 štata vietas)


Valsts un pacienta maks jumi

Valsts un pacienta maksājumi

1. Pacienta maksājumu īpatsvars (%),

Avots: PVO datu bāze


2011 gada 6 apr lis

18

2012.gada valsts budžeta konsolidējamie pasākumi un iesākto reformu turpinājums

Veselības aprūpes budžeta dinamika 2005.-2012.g. (milj. LVL)

 • Valsts iepirkumi:


2011 gada 6 apr lis

19

Sociālās drošības tīkls 2012.-2014.gadam?

Veselības nozare


Turpm ko reformu gaita

Turpmāko reformu gaita

 • Slimnīcu resursu izlietojuma uzlabošana

  • Lielo slimnīcu pārvaldes un kontroles sistēmas izveide – uzsākta no 01.2011 – konsolidācija 4 M Ls

  • Lokālo slimnīcu diennakti pieejamo servisu samazināšana no 07.2011 – konsolidācija 1 M Ls

 • Kompensēto medikamentu izmaksu samazināšana un pieejamības palielināšana

  • Pay-back nodoklis farmācijas firmām par pārtērēto apjomu – konsolidācija 4 M Ls

  • Pasaules Bankas ekspertu ieteikums – palielināt kompensēto medikamentu budžetu par 20 M Ls !

 • Primārās aprūpes pieejamības tālāka uzlabošana – mērķis palielinat vizīšu skaitu par 20%

  • Pieejamības programma ar kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem ģimenes ārstiem no 07. 2011

 • Cilvēkresursu nodrošinājums – ieribežot ārstu un māsu izbraukšanu no valsts

  • Nepieciešams ieviest valsts kreditētu augstāķo izglītību veselības aprūpē – kredīta dzēšana 5 gadu laikā, ja nodokļi tiek maksāti Latvijā


2011 gada 6 apr lis

21

2012.gada valsts budžeta konsolidējamie pasākumi un iesākto reformu turpinājums

Lauksaimniecība


2011 gada 6 apr lis

22

2012.gada valsts budžeta konsolidējamie pasākumi un iesākto reformu turpinājums

Lauksaimniecība


Izgl t bas bud ets 2008 2011 l dz 67 samazin jums

IZGLĪTĪBAS BUDŽETS 2008.-2011.: līdz 67% samazinājums

VISPĀRĒJĀ 1-12 PIRMSSKOLA 0-6 gadi SPECIĀLĀ PROFESIONĀLĀ INTEREŠU AUGSTĀKĀ ZINĀTNE SPORTS ADMINISTRĀCIJA

“Neviena valdība līdz šim nav ieviesusi izglītības reformas tik īsā periodā, efektīvi un bez papildu līdzekļiem”

Pasaules Banka (M.Mertaugh), 2010.gada maijs

Avots: PB DPL II ziņojuma projekts (2011.)


Izm reformas

IZM REFORMAS

ZINĀTNE

 • Pārvaldība: efektivitāte, kvalitāte un ekselence

  Zinātnes institūcijas: 2011.: 1372012.-2015.: 33-34 (20 reģion., 9 nacion., 4-5 ES)

 • Finansējums (% no IKP)

  ES–27: 2009.: 2.01% 2020.: 3.00%

  Latvija: 2009.: 0.46%2020.: 1,5% (≥0,60% public funds)

  VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA

 • Nauda seko skolēnam finansēšanas principa ieviešana un

  skolu tīkla sakārtošana.

  • 2008.-2010.: skolēni -10%; skolas -12%; pedagogi -16%; skolotāji -11%

   PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA

 • Skolu tīkla konsolidācija -42%:

  2009.: 69skolas; 2011.: 40skolas

 • Standartu/programmu konsolidācija -83%

  2010.: 464standarti2013.: 80 standarti


Izm reformas augst k izgl t ba

IZM REFORMAS: AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

 • Kvalitāte

  - augstākās izglītības iestāžu (AII) specializācija

  - 960 programmu novērtēšana un to skaita samazināšana par 1/3

  - jaunās akreditācijas sistēmas izveide ar augstākām prasībām

 • Efektivitāte

  - AII un to filiāļu konsolidācija (2008.-2010.: slēgtas 2, apvienotas 3)

  - jauns finansēšanas modelis, kas balstās uz četriem kritērijiem: publikācijas, pašu ieņēmumi, studentu mobilitāte, teritorijas attīstības indekss

  - resursu koncentrācija universitātēs

  - studentu slodzes palielināšana

 • Eksportspēja

  - vismaz 5 milj. latu piesaiste ekonomikai gadā ar ārvalstu studentiem

 • Sasaiste ar tautsaimniecību un inovācijām

  - valsts finansējums, balsoties uz darba tirgus prognozēm

  - 150 doktori un 700 maģistri gadā


2011 gada 6 apr lis

26

Darbaspēka bezmaksas eksports

 • Izdevumi izglītībai vienam iedzīvotājam mūža garumā


2011 gada 6 apr lis

27

Citasaktualitātes I

 • Līdzfinansējums un priekšfinansējums ES fondu projektu īstenošanai 2011-2014.gadam

  • Vienas sadarbības iestādes izveide – Neatbalstām, jo

   • vienas iestādes izveide veicinās birokrātiju nevis samazinās;

   • vienas ministrijas ietvaros tiktu novirzīta visa tautsaimniecības politikas īstenošana

 • Praktiski nav uzsākts darbs pie Latvijas attīstības prioritāšu definēšanas un virzienu noteikšanas 2014.-2020.gada plānošanas periodam:

  • Ar tautsaimniecības attīstības jautājumiem nodarbojas FM, EM, ĀrlM, VARAM;

  • Latvijas investīciju stratēģiskie projekti valdība bija jāskata 2010.gada decembra sākumā, kas nav skatīti valdībā un pat apspriesti koalīcijā


2011 gada 6 apr lis

28

Citasaktualitātes II

 • Hipotēku un Zemes bankas restrukturizācijas plāns – pārdošana vienā veselumā

 • Steidzīgi jāveic valsts īpašumā esošo zemju, ēku un būvju revīzija, skaidri definējot, kas atstājams un kāpēc valsts īpašumā; kādu īpašumu atrašanās valsts īpašumā prasa papildu valsts vērtējumu, cik ilgi un, kuri īpašumi ir pārdodami, lai nemaksātu lieki nodokļus, nekropļotu nekustamā īpašuma tirgu un lai nebūtu lieki apsaimniekošanas izdevumi.

 • SECINĀJUMS:

 • 1) Valsts pārvaldes vajadzībām nedrīkst tikt būvēta neviena administratīvā ēka!

 • 2) Valsts Nekustamo īpašumu aģentūrai īres tiesības jāiegūst parasti konkursa kārtībā!


2011 gada 6 apr lis

29

Citasaktualitātes III

 • Valsts iepirkumi:

 • 1) Veicot valsts visa veida iepirkumus, jāievieš “slēptās cenas” prakse – cena nedrīkst būt augstāka kā normāla tirgus cena un to nosaka no Pasūtītāja neatkarīga institūcija!

 • 2) Pa preču grupām jāievieš centralizēta iepirkuma prakse.

 • Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība


2011 gada 6 apr lis

30

Citasaktualitātes IV

 • KĀPĒC IeM vajag savu poliklīniku?

 • KĀPĒC Rīgas muzeji ir valsts nevis Rīgas pašvaldības?

 • KĀPĒC valsts nekustamos īpašumus pārvalda Finanšu ministrija?


 • Login