Struktur ganjaran dual system
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

STRUKTUR GANJARAN ‘DUAL SYSTEM’ PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STRUKTUR GANJARAN ‘DUAL SYSTEM’. KENAPA ‘DUAL SYSTEM’?. Pendapatan Cepat ( Harian ). Fast Start ( Jualan ‘Registration’ & ‘Upgrade’). Pendapatan Pasif Jangka Panjang ( Bulanan ). Unilevel ( Jualan ‘Maintenance’). FAST START - UNTUK JUALAN ‘REGISTRATION’ & ‘UPGRADE’.

Download Presentation

STRUKTUR GANJARAN ‘DUAL SYSTEM’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


STRUKTUR GANJARAN

‘DUAL SYSTEM’


KENAPA ‘DUAL SYSTEM’?

PendapatanCepat

(Harian)

Fast Start

(Jualan ‘Registration’ & ‘Upgrade’)

PendapatanPasifJangkaPanjang (Bulanan)

Unilevel

(Jualan ‘Maintenance’)


FAST START

- UNTUK JUALAN ‘REGISTRATION’ & ‘UPGRADE’


Jenis Pendapatan

KeuntunganRuncit

– sehingga 26%

2. Bonus Referral– 20%

3. Bonus Pairing – 12%

4. Bonus Matching– 20%

daripada Pairing Bonus

5. Bonus Stokis– sehingga7%


Bonus

Referral

= 20% daripada BV

Penaja (Introducer)

BC

Gold

Silver

Classic

1800 BV

x 20%

RM360

900 BV

x 20%

RM180

450 BV

x 20%

RM90

90 BV

x 20%

RM18


Placement Tree = Andamenempatkansemuadownlineandakepada 2 kaki sahaja.

Bonus

Pairing

= 12% daripada BV

BC

BC

BC

BC

BC

BC

5400BV

BC

BC

9000BV

Bonus Pairing = 12% daripada kaki kecil

= 12% x 5400 = RM648

Kaki besardibawakehariberikutnya

= 9000 – 5400 = 3600


Pairing maksimasetiaphari

Pairing Bonus = 12% daripada kaki kecil

= 12% x 20000 = RM2400

Kalauandaadalah BC, andabolehdapatRM2200

Andadapatkeuntungan Pairing Bonus sebanyakRM66000

sebulan

30000 BV

20000 BV

Kalau anda hanya jadi Classic, anda HANYA dapat RM110

AndaKehilangan RM2090 setiaphari!


Bonus Matching

Berdasarkan Bonus Pairing Downlinedalam Sponsor Tree

BC

C

10%x1000=100

10%x1000=100

5%x1000=50

1000

1000

1000

1000

5%x1000=50

Jumlah=100+50+50

=RM200

Jumlah=RM100

1000

1000


Bonus Stokis

Master Co-ordinator (MC) = 7%

Business Co-ordinator (BC) = 4%

Dikiraberdasarkansemuajualan yang

di ‘key in’ dariAkaunStokisanda


KuasaDua

Pelaburananda= 2700-600 = RM2100

HanyaBina

2 UsahawanSahaja

ROI

1 Level

Setiap

Referral

Pairing

Matching

Bonus

Jumlah

Setiap

Orang

Stokis

(RM)

Bulan

hanya

(Accum.)

Sponsor

2 BC

1

2 BC

720

216

144

1080

51%

2

4 BC

-

432

43

475

74%

3

8 BC

-

864

130

994

121%

4

16BC

-

1728

346

2074

220%

5

32BC

-

3456

691

4147

418%

6

64BC

-

6912

1382

8294

813%

7

128BC

-

13824

2765

16589

1603%

3182%

8

256BC

-

27648

5530

33178

66830

Hanya Sponsor 2BC, Duplikasikan

8 Tingkat

PendapatanAnda


Pakej

KeuntunganRuncitserta-merta

600/ 2700 = 22%

Menaik Tingkat (Upgrade)

0 – 90 Hari: Menaiktingkatdenganmembayarnilaiperbezaan.

91-180 Hari: Menaiktingkatdenganmembayarjumlah PENUH.


Perbandingan antara MC, BC and Classic

MC

BC

Classic

(Master Co

-

ordinator)

(Business Co

-

ordinator)

99 sets (80 set BV bolehdipindah)

19 sets

Rolling Stock

0

300

btls

= RM 13,500

FOC Noni *

0

0

(1

untuk

setiap

pendaftaran

baru

BA,

terhad

kepada

6

bulan

)

FOC Bonanza Pack *

1 Ginseng, 1 Prune, 1 Colla

-

V, 1 Apple Stem Cell

1 Ginseng, 1 Prune, 1 Colla

-

V, 1 Apple Stem

0

RM663

RM663

Skin Care Set =

Cell Skin Care Set =

RM1500

RM300

FOC VGreen (10gX5) *#

30

pkt

=

6

pkt

=

= RM200

= RM65

Alat

Pemasaran

*

0

5 Banners, 500 Flyers

2 Banners, 100 Flyers

= RM50

= RM50

Business Kit & DVD

1 set Business Kit +DVD

1 set Business Kit +DVD

Jumlah Manfaat

RM 15,913

RM 1,078

0

Tambahan

7%

4%

Bonus Stokis

0

RM 66,000

RM 66,000

Max. Pairing/ Bulanan

RM 3,300

3 generasi

3 generasi

Matching

1 generasi

Rebat

serta

-

merta

RM 600

RM 600

RM 30

Pelaburan

9000BV (RM13,500)

1800BV (RM2,700)

90BV (RM135)

* Untukmasaterhad.

# Beli 10 Noni Percuma 1 pkt (10gX5)


Peraturan-peraturan:

Setiap orang (satu I/C) hanyadibenarkanuntukmembuka3 akaun.

Mesti maintainJualanPeribadisebanyak 90 BV dankeatasuntuklayakmenerima bonus. BA yang mempunyai 3 akuanmesti maintain sekurang-kurangnya 1 akaun. Dalamkeadaandemikian, akaunkeduadanketigatidaklayakuntukBonus Pairing, tetapilayakuntukBonus Referral danMatching.

Bonus dikirasetiapharidandimasukankedalam M-Wallet setiapharisehinggapenuhuntuk‘Auto Maintain’.Sebaikpenuh, bonus harian yang seterusnyaakandimasukkankeE-Wallet.

YuranTransaksi RM 5.00 akandikenakanuntuksetiappengeluarandari E-Wallet.


UNILEVEL

- UNTUK JUALAN ‘MAINTENANCE’


Pendapatan


Unilevel Bonus : 47% + 7%

PenajaPokok= Andabolehmenaja ‘direct downline’ sebanyakmungkin. Tiada ‘placement’.

U

GenerasiPeratus

1 12 %

2 10 %

3 10 %

4 5 %

5 5 %

6 5 %

1

2

3

5

4

Roll Up


GenerasiPeratusPangkat

7 4 %Manager

8 3 %Director

Dynamic Compression

 • BA Aktif= 90BVdankeatas

 • Kirasecarabulanan.

 • Bilangangenerasi yang andalayakmendapat bonus adalahberdasarkanbilanganbarisan BA aktif yang andaada.

 • Jika ‘upline’ tidakaktif/ tidakmenyelenggarapadabulantersebut, ‘Roll up’akanberlaku.

 • Jikapenyelenggaraanadalahkurangdaripada90 BV, markah BV akan di ‘roll up’ kepada ‘upline’ yang terdekat.

 • Semua Bonus akandibahagikankepada ‘upline’ mengikutsistem ‘dynamic compression’.


Contoh Roll Up

U

 • Jika A, C, K tidakaktif, B akan ‘roll up’ sebagaigenerasipertama.

 • D , E akan ‘roll up’ sebagaigenerasikedua.

 • F, G, H akan ‘roll up’ sebagaigenerasiketiga.

 • I, J akan ‘roll up’ sebagaigenerasikeempat.

 • L, M akan ‘roll up’ sebagaigenerasikelima.

 • ‘Roll up’ adalahuntukmemastikansupayaandaakanmendapatkeuntungandaripadagenerasi yang andalayakdengansepenuhnyadantidakditahanoleh ‘downline’ yang tidakaktif.

A

X

----- 1st

----- 2nd

----- 3rd

----- 4th

----- 5th

----- 6th

----- 7th

----- 8th

B

X

C

DAPAT KEUNTUNGAN YANG ANDA LAYAK SEPENUHNYA

D

E

F

H

G

J

I

K

X

L

M


Contoh ‘Dynamic Compression’

U

Level

----- 1

A

B

C

D

E

Walaupun anda hanya layak untuk pengiraan bonus sehingga 6 generasi, dengan “ Dynamic Compression”, anda akan mendapat keuntungan sehingga generasi infiniti.

 • Contohnya, walaupun Z adalah generasi ke-14, tetapi anda juga akan mendapat bonus daripadanya.

 • Untuk mengelakkan ‘placing’ yang tidak adil dan manipulasi oleh ‘downline’.

6

------ 2

------ 3

------ 4

------ 5

------ 6

-----------------------------

------ 7

F

------ 8

G

------ 9

H

5

------ 10

I

4

------ 11

J

3

------ 12

K

SAPU SAMPAI INFINITI!!!

2

L

------ 13

1

------ 14

Z


Bonus Unilevel-Dapatuntungberapa?

Unilevel Bonus of 54%

JUMLAH UNTUNG

=RM 253,108.80

U

B12%

B12%

B12%

B12%

B12%

B12%

Level 1 - 6

RM 64.80

B10%

B10%

B10%

B10%

B10%

B10%

Level 2 - 36

RM 324

B10%

B10%

B10%

B10%

B10%

Level 3 - 216

RM 1,944

B 5%

B 5%

B 5%

B 5%

Level 4 – 1,296

RM 5,832

B 5%

B 5%

B 5%

Roll Up

Level 5 – 7,776

RM 34,992

B 5%

B 5%

RM 209,952

Level 6 – 46,656


Pangkat

GBV = Group BV


Program Kesetiaan


Dapat Penjimatan Lebih jika anda ‘Maintain’ Setiap Bulan…

Anda akan mendapat Redemption Value (RV) apabila anda membeli barangan yang bernilai 90 BV dan keatas setiap bulan…

‘MAINTAIN’ &

DAPAT NILAI LEBIH!!!

 • ‘Maintain’ untuk 1 bulan - 2 RV

 • ‘Maintain’ untuk 3 bulanberterusan - 6 RV + 2 RV

 • ‘Maintain’ untuk 6 bulanberterusan - 12 RV + 4 RV

 • ‘Maintain’ untuk 9 bulanberterusan - 18 RV + 6 RV

 • ‘Maintain’ untuk 12 bulanberterusan - 24 RV + 8 RV

Anda boleh menggunakan RV untuk membeli Produk Redemsi dengan Harga Redemsi yang amat murah…


Senarai Produk Redemsi

‘MAINTAIN’ & DAPAT NILAI LEBIH!!!


JIMAT!

SELAMAT!

BERKESAN!

Senarai Produk & Harga

Makanan Kesihatan & Suplemen


Senarai Produk & Harga

Produk Penjagaan Kulit

JIMAT!

SELAMAT!

BERKESAN!


BELI LEBIH,

JIMAT LEBIH

Senarai Produk & Harga

KOMBO


5 LANGKAH MUDAH UNTUK MEMBINA PERNIAGAAN LIVYOUNG

MenggunaKaedahModen & Teknologiabad ke-21


5 LangkahMudahyang JAMIN BERJAYA

– UlangkanSetiapMinggu!!!

USE

Guna produkLivYoung’sdannikmatigayahidup yang muda, sihatdanbahagia.

PLAY

Mainkanvideo LivYounguntukberkongsikanperniagaanLivYoungsecara‘one-to-one’ atau‘home party’.

RECORD

Rekodsemuatestimonial unggulmengenaiperniagaan & produkLivYoung.

SHARE

Kongsi & post Perniagaan/TestimonialLivYoungmelalui media sosial.

TEAM

Bekerjasamadenganupline& downlineandauntukmengadakan BOS & NDO untuktujuanlatihan.


MAMPU DIBELI, MUDAH DICAPAI

AFFORDABLE

ACHIEVABLE


 • Login