Vysokoenergetick as spektra
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Vysokoenergetická časť spektra PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vysokoenergetická časť spektra. ULTRAFIALOVÉ ŽIARENIE R Ö NTGENOVÉ ŽIARENIE GAMA ŽAIARENIE KOZMICKÉ ŽIERENIE Spoločné vlastnosti : krátke vlnové dĺžky a vysoké frekvencie Vysoké energie R ö ntgenové, gama a kozmické žiarenie patria do skupiny ionizujúcich žiarení. IONIZUJÚCE ŽIARENIE.

Download Presentation

Vysokoenergetická časť spektra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vysokoenergetická časť spektra


 • ULTRAFIALOVÉ ŽIARENIE

 • RÖNTGENOVÉ ŽIARENIE

 • GAMA ŽAIARENIE

 • KOZMICKÉ ŽIERENIE

  Spoločné vlastnosti:

 • krátke vlnové dĺžky a vysoké frekvencie

 • Vysoké energie

 • Röntgenové, gama a kozmické žiarenie patria do skupiny ionizujúcich žiarení


IONIZUJÚCE ŽIARENIE

 • tok hmotných hmotnýchčastícalebofotónov elektromagnetického žiarenia, ktoré majú schopnosť ionizovať atómyprostrediaalebo excitovať ich jadrá

 • Delenie:

  • korpuskulárne ionizujúce žiarenie

  • fotónové ionizujúce žiarenie (RTG, γ žiarenie)


ULTAFIALOVÉ ŽIARENIE

 • vlnová dĺžka: 4 nm- 400 nm

 • frekvencia: 1012-1014 Hz

 • zdroje:

 • prírodné: Slnko

 • umelé: elektrický oblúk, plazmové horáky, laseri,...

 • spôsobuje ionizáciu plynov

 • účinky:

 • FYZIOLOGICKÉ- ničí mikroorganizmy

 • CHEMICKÉ- pôsobí na fotografickú emulziu


 • UV-A (365-320 nm)

 • Prechádza atmosférou

 • Účinky:

 • spôsobuje spálenie kože, po čase jej zhnednutie, preniká hlbšie do pokožky

 • Je príčinou predčasného starnutia kože, jej vysúšania a nadmernej pigmentácie

 • Zvyšuje riziko rakoviny kože

 • Môže spôsobiť až oslepnutie

Delenie UV žiarenia


 • UV-B (320-280 nm)

  - energetickejšie a nebezpečnejšie pre pokožku

 • 50-60% pohlcuje ozónová vrstva

 • Vyvoláva sčervenanie pokožky a jej spálenie

 • Pôsobí na očnú rohovku

 • Priamo poškodzuje DNA a podieľa sa na vzniku kožných nádorov

Prenikanie UV žiarenia do pokožky


 • UV-C (100-280 nm)

 • Nebezpečné pre život na Zemi

 • Úplne absorbované atmosférou a ozónovou vrstvou

 • Najväčšie baktericídne účinky

Ozónová diera

 • UV spektrum pozostáva z 90-99% UV-A a 10% UV-B.

 • Každých 300m rastie intenzita UV žiarenia o 4%


ÚČINKY UV ŽIARENIA

 • Dlhodobo nebezpečné účinky:

 • Fotodermatózy

 • Očný zákal

 • Starnutie kože

 • Rakovina kože- malígny melanóm

 • Akútne účinky:

 • Erytém – zápal kože

 • Úpal

 • Úžeh

 • Vyčerpanie z tepla

 • Zápal očných spojiviek


VYUŽITIE UV ŽIARENIA

 • Primárny zdroj žiarenia vo výbojkách

 • V medicíne:

 • liečenie exémov, vredov, lupienky,...

 • liečenie osteoporózy,

 • liečenie krivice

 • Pri sterilizácii prostredia

Pôsobenie UV sterilizátora


Ochrana pred UV žiarením

 • Najúčinnejší prostriedok- CLONENIE ZDROJA

 • Opaľovacie krémy s dostatočne vysokým UV filtrom

 • Slnečné okuliare s UV filtrom


RÖNTGENOVE ŽIARENIE

 • Objaviteľ RTG žiarenia:

  WILHELM CONRAD RÖNTGEN

  (1845-1923)

  - 8.11.1895- objavil lúče X

  - prvý nositeľ Nobelovej ceny v odbore fyzika


VLASTNOSTI RTG ŽIARENIA

 • vlnová dĺžka: 10-12- 10-9m

 • frekvencia: 1017 – 1020 Hz

 • Silné ionizačné účinky

 • Luminiscenčné účinky: fosforescencia, fluorescencia

 • Preniká čiastočne do všetkých látok a pohlcuje sa v nich

 • Pôsobí na fotografické filmy

 • Je neviditeľné a šíri sa priamočiaro


 • zdroje:

 • prirodzené: Slnko a iné nebeské telesá

 • röntgenka – vákuová trubica s katódou z volfrámového drôtu

 • vznik:

  - napr. v urýchľovačoch častíc pri prudkom zabrzdení elektrónov v el. obale


DELENIE RTG ŽIARENIA A JEHO SPEKTRUM

 • DELENIE:

 • Tvrdé RTG žiarenie- λ<10-10m

 • prenikavejšie, prechádza aj cez silnejšie vrstvy látok

 • Mäkké RTG žiarenie- λ>10-10m

 • Viac sa pohlcuje ako tvrdé RTG žiarenie

 • SPEKTRUM RTG ŽIARENIA:

 • Spojité(tzv. brzdné žiarenie)

 • Čiarové(tzv. charakteristické žiarenie)


VYUŽITIE RTG ŽIARENIA

 • Röntgenová defektoskopia

 • Röntgenová štruktúrna analýza

 • Röntgenová spektroskopia

 • Röntgenová spektrálna analýza

 • V medicíne:

  • Röntgenová diagnostika

  • Rádioterapia


Röntgenová diagnostika

 • Využíva RTG žiarenie s λ=10 nm-50 pm

 • Pre RTG diagnostiku sú dôležité tieto vlastnosti RTG žiarenia:

  - priamočiare šírenie

  - prenikanie hmotou

  - luminiscenčný a fotochemický účinok,...

 • Nepriaznivé vlastnosti RTG žiarenia:

  - ionizačný účinok a rozptyl žiarenia


Pohlcovanie a prienik RTG žiarenia závisí od:

 • Energie žiarenia

 • Efektu absorbcie RTG žiarenia

 • Hrúbky bunky(látky)

 • Vzdialenosti od zdroja žiarenia


ÚČINKY RTG ŽIARENIA

 • RTG žiarenie = ionizačné žiarenie:

  • Pri priamom účinku: narúša chemické väzby a spôsobuje rozpad zasiahnutej molekuly

  • Pri nepriamom účinku: radiačné poškodenie bunky

  • Zasahuje DNA- vyvoláva zmeny veľkosti, tvaru a štruktúry molekuly DNA- napr. vznik mutácií chromozómov

  • Pri dlhodobom alebo intenzívnom pôsobení vyvoláva negatívne účinky


DOZIMETRIA A OCHRANA PRED RTG ŽIARENÍM

 • Dozimetria- dose = dávkovať

 • Meria množstvo žiarenia pomocou dozimetra

 • Jednotka absorb. dávky: 1 Gray= 1Gy

 • Ochrana pred RTG žiarením

  - Ochranné kryty- látky s veľkým protónovým číslom, napr. olovené štíty, olovené zástery,...


GAMA ŽIARENIE

 • Okrem γ žiarenia exitujú aj α a βžiarenia

 • Vznik:

 • Pri rádioaktívnom rozpade atómových jadier

 • Vlnová dĺžka: 10-11 – 10-13 m

 • Frekvencia: väčšia ako 1019 Hz

 • Veľká prenikavosť

 • Zdroj: látky, v ktorých sa menia stavy jadier atómov


 • Nepriamo ionizujúce žiarenie- má podobné účinky ako RTG žiarenie

 • Využitie:

  • V medicíne

  • V priemysle

  • V defektoskopii


KOZMICKÉ ŽIARENIE

 • Prúd častíc dopadajúcich na Zem z vesmíru- protóny a ľahšie jadrá

 • Má ešte menšiu vlnovú dĺžku ako γ žiarenie

 • Vysoké energie – 1010- 1020 eV

 • Delenie:

  • Primárne – z medzihviezdneho priestoru

  • Sekundárne– vznik pri prechode atmosférou


Prirodzená radiačná záťaž obyvateľstva na rok

1 Sv-Sievert - jednotka dávkového ekvivalentu


Radiačná záťaž obyvateľstva z umelých zdrojov na rok


Najvyššie prípustné dávkové ekvivalenty žiarenia


Ďakujeme za pozornosť


 • Login