De krijgsgevangen vrouw
Download
1 / 30

de krijgsgevangen vrouw - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

de krijgsgevangen vrouw. Deuteronomium 21 10-14. #1. “de wet is erbij gekomen.. totdat”. 2. Christus. Abraham. 2000. 2000. 2000. Adam. Mozes. nu. 3. 4. 17  Ik bedoel dit: de wet, is vierhonderd dertig jaar LATER GEKOMEN (d.w.z. na de belofte aan Abraham) … Galaten 3. >>. 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' de krijgsgevangen vrouw' - glenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

de krijgsgevangen vrouw

Deuteronomium 2110-14


#1

“de wet is erbij gekomen.. totdat”

2


Christus

Abraham

2000

2000

2000

Adam

Mozes

nu

3


4


17 Ik bedoel dit: de wet, is vierhonderd dertig jaar LATER GEKOMEN(d.w.z. na de belofte aan Abraham) …

Galaten 3

>>

5


24 De wet is (…) een tuchtmeester voor ons geweest TOT CHRISTUS, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Galaten 3

>>

6


25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij NIET MEER onder de tuchtmeester.

Galaten 3

7


#2

“de wet is een schaduw”

8


1.het VERWIJST naar iets waar het licht op schijnt

2. het is in zichzelf DUISTER

910 Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen maakt,

11 en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen,

12 dan zult gij haar in uw huis brengen; zij zal haar hoofdhaar afscheren, haar nagels knippen,

11


13 het kleed, dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen; daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt.

14 Hebt gij geen behagen meer in haar, dan zult gij haar laten gaan, waarheen zij wil; gij moogt haar in geen geval voor geld verkopen; gij moogt haar niet als slavin behandelen – want gij hebt haar gedwongen (lett. vernederd).

12


8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op DE HARDHEID VAN UW HARTENtoegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest.

Matteüs 19

13


de wet als profetie

”Ik ben gekomen om de wet en de profeten te (…) vervullen”

Matteüs 517

14


10 Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft …

“de dag van dekrijg”

15


3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;

4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde…

Zacharia 14

16


10 … en gij uit hen gevangenen maakt,

ballingen arriverenin het land

17


3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.

Deuteronomium 30 (St.Vert.)

lett. Hij zal wederkeren en u vergaderen

18


11 en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen,

vrouw =Israël

19


5 Want uw Man is uw Maker…

6 Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u (=Israël) de HERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God.

7 Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen…

Jesaja 54

20


12 dan zult gij haar in uw huis brengen; zij zal haar hoofdhaar afscheren…

de bedekkingwordtweggenomen

21


15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.

2Korinthe 3 (SV)

22


12 … haar nagels knippen,13 het kleed, dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen …

lett. het kleed van haar gevangenis

gereinigd van wat herinnert aan vroeger

23


13 … en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen…

“zij zullen over Hem rouwklagen”

24


10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten

den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon…

Zacharia 12 (SV)

25


13 … en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen…

lett. een maand van dagen

26


wederkomst &terug-verzameling Israël

“grote verdrukking”

42 maanden1260 dagen

27


11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen…

Daniël 12

“grote verdrukking”

42 maanden1260 dagen

30 dagen

28


13 … daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt.

een nieuw(huwelijks-)verbond

29


18IKzalu(=Israël)Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; 19 Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen.

Hosea 2

30


ad