Sistemi i menaxhimit t mbetjeve kuadri zviceran ligjor dhe politik
Download
1 / 19

Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve – Kuadri zviceran ligjor dhe politik - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve – Kuadri zviceran ligjor dhe politik. Shërbime mjedisore të kantonit të Friburgut, 17 dhjetor, 2013 Marc Chardonnens, SEN Loïc Constantin, SEN Félix Schmidt, CSD. December 2013. Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve Kuadri zviceran ligjor dhe politik. Temat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve – Kuadri zviceran ligjor dhe politik' - gladys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sistemi i menaxhimit t mbetjeve kuadri zviceran ligjor dhe politik

Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve – Kuadri zviceran ligjor dhe politik

Shërbime mjedisore të kantonit të Friburgut, 17 dhjetor, 2013

Marc Chardonnens, SEN

Loïc Constantin, SEN

Félix Schmidt, CSD

www.csd.ch

December 2013


Sistemi i menaxhimit t mbetjeve kuadri zviceran ligjor dhe politik1
Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve ligjor dhe politikKuadri zviceran ligjor dhe politik

 • Temat

  • Sistemiadministrativdhendarjet territoriale

  • Objektivatstrategjike të menaxhimit të mbetjeve

  • Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

  • Konkluzione

2 | www.csd.ch


Sistemi administrativ ndarje territoriale
Sistemi administrativ – Ndarje territoriale ligjor dhe politik

Zvicër

Konfederatë

26 kantone

2485 komuna

3 | www.csd.ch


Objektiva strategjike t konfederat s sipas lpe
Objektiva strategjike të Konfederatës, ligjor dhe politiksipas LPE

 • Kufizimet e mbetjeve / reduktim në burim

 • Rikuperimi i mbetjeve

 • Eleminimi i mbetjeve në vend (në princip) dhe kufizimi i ndotjes

4 | www.csd.ch


Kuadri ligjor i menaxhimit t mbetjeve
Kuadri ligjor i Menaxhimit të Mbetjeve ligjor dhe politik

 • Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE) (Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit )

  • Përcakton parimet kryesore

 • Ordonnance sur le Traitement des Déchets (OTD) (Ligji për trajtimin e mbetjeve)

  • Përcakton kërkesat në lidhje me lloje të ndryshme të mbetjeve dhe impianteve të trajtimit (rikuperim, neutralizim, depozitim)

  • Kërkon një planifikim të detajuar dhe përcakton përgjegjësitë

 • Ordonnance sur le Mouvement des Déchets (OMoD) (Ligji për Lëvizjen e Mbetjeve)

  • Përcakton kërkesat dhe përgjegjësitë në lidhje me:

   • lëvizjen e mbetjeve të veçanta ose të mbetjeve që janë subjekt kontrolli

   • lëvizja ndër- kufitare e të gjitha llojeve të mbetjeve

 • Loi sur la Gestion des Déchets (LGD) (Ligji për menaxhimin e Mbetjeve)

  • Referencë ligjore rajonale

 • Règlement communal sur La Gestion des Déchets (Rregullore lokale mbi Menaxhimin e Mbetjeve)

  • Referencë ligjore komunale

 • Udhëzime zbatimi dhe norma profesionale

National

Regional

Local

5 | www.csd.ch


Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r

Konfederata ligjor dhe politik

Komunat

Mbajtësit e mbetjeve

Kantonet

Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

 • Përcaktimi i strategjisë, objektivave dhe përgjegjësive

 • Miratimi i planeve të menaxhimit të mbetjeve rajonale

 • Dispozita rregullatore të import/eksportit të mbetjeve

 • Tarifë e parapaguar për depozitim

 • Plane rajonale të menaxhimit të mbetjeve

 • Depozitim i mbetjeve rajonale

 • Bashkëpunim rajonal

 • Komunikim me Konfederatën

 • Kontrolle

 • Mbledhja dhe transporti i mbetjeve urbane

 • Bashkëpunim ndër-komunal

 • Financim

 • Depozitim i duhur i mbetjeve, sipas rregullores

6 | www.csd.ch


Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r1
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

KONFEDERATA:

 • Përcaktimiistrategjisë, objektivavedhepërgjegjësivenëlidhje me menaxhimin e mbetjeve

 • Miratimiiplaneverajonaletëmenaxhimittëmbetjeve

 • Caktimiinjëtarifetëparapaguarpërdepozitim(tarifë e caktuarpërproduktetëcaktuaraqëkërkojnënjëprocestëveçantëtrajtimi – p.sh shisheqelqi, bateri)

 • Arbitër/rregullatornërastkonfliktimeskomunavenëlidhje me planinrajonaltëmenaxhimittëmbetjeve (LPE Nen. 31 a)

  • Nësekomunatndajnësëbashkunjëimpianttrajtimimbetjesh, Konfederatapërcaktonalokimin e kostovendërmjetkomunavetëndryshme (LPE Neni. 31a)

7 | www.csd.ch


Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r2
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

KONFEDERATA:

IMPORT / EKSPORT (OMoDKap. 3)

 • Hartimiidispozitaverregullatoreqëlidhen me importin/eksportin e mbetjeve(p.sh. Autorizimipëreksport/import).

 • Import / eksportvetëmndërmjetvendeve:

  • Anëtaretë OECE

  • Konventa e Bazelit

  • MarrëveshjaqërespektonKonventën e Bazelit

 • Vetëmmbetjespecifike, mbetjesubjektkontrolli,, mbetjetërrezikshmedhembetjenganjëlistë e paracaktuarmundtëeksportohen/importohen

 • Kërkohetautorizimpëreksport/import, përveçsekurqëllimiështërikuperimiimbetjevetëtransportuara

 • 8 | www.csd.ch


  Shp rndarje e p rgjegj sive n zvic r
  Shpërndarje e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

  KONFEDERATA:

  EKSPORT (OMoDNeni. 15)

  • Autorizimipëreksportjepetnëse ka:

   • Rrymëtëlejuarpërdepozitimin e mbetjeve

   • Depozitimtëmbetjevenëkujdestëmjedisit

   • MbetjetnukmundtëeleminohennëZvicër (përfshirëmbetjet urbane)

   • Mbetjetnukeksportohenpërt’udepozituarnënjë landfill (me disapërjashtime)

   • Marrëveshjengavendiimportues

  9 | www.csd.ch


  Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r3
  Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

  KONFEDERATA:

  IMPORTI (OMoDNeni 23)

  • Jepetautorizimvetëmnëse ka:

   • Depozitimmbetjeshnëkujdestëmjedisit

   • Mbetjetnukimportohenpërt’udepozituarnënjë landfill (me përjashtime)

   • Kapacitetet e impiantevepërtrajtimin e mbetjevejanëtëmjaftueshme

   • Importimijonëkontrakdiktë me planet rajonaletëmenaxhimittëmbetjeve

   • Kontratëndërmjeteksportuesitdheimpiantittëeleminimittëmbetjevezvicerane

  10 | www.csd.ch


  Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r4
  Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

  Kantonet:

  PLANIFIKIMI, BASHKËPUNIMI DHE KOMUNIKIMI (LPE Neni 31 and OTD Neni 16)

  • Hartimiinjëplanirajonaltëmenaxhimittëmbetjeve, duke përcaktuar:

   • Sasinë e mbetjeveaktualedhesëardhmes (20 vite)

   • Masat e marrapërtëreduktuarsasinë e llojevetëndryshmetëmbetjeve

   • Trajtimetëndryshmembetjesh, tëpërdorurapërtëeleminuarllojetëndryshmetëmbetjeve

   • Nevojainfrastrukture(përtrajtimin, rekuperimin, neutralizimin)

   • Lokalizimiiinfrastrukturës, zonavekontribuese(zonangakumbetjetduhettëdërgohetnëimpiante), organizimiitransportittëmbetjeve

   • Bashkëpunimindër-rajonalpërplanifikimin e menaxhimittëmbetjeve (p.sh impiantetëduhuratrajtimitëdisponueshmepërkantonetëtjera)

   • Prioritete, objektiva, masadheafatetëpërcaktuarapërzbatimin e planitrajonaltëmenaxhimittëmbetjeve

  • DërgimiikëtijplanimenaxhiminëKonfederatë

  11 | www.csd.ch


  Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r5
  Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

  KANTONET– Përcaktimi izonavekontribuese (perimetri)

  12 | www.csd.ch


  Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r6
  Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

  KANTONET:

  DEPOZITIMI I MBETJEVE (LPE Neni 31b dhe OTD Neni 6,7,8,9)

  • Janëpërgjegjësepërmbledhjen, transportindhetrajtimine:

   • Mbetjeve urbane (mbetjetëprodhuarangashtëpitëdhembetjetngabiznesetnësekrahasohen me mbetjetngashtëpitë)

   • Mbetjet e rrugëve

   • Mbetjengaimpiantipublikitrajtimittëujrave

   • Mbetjevekurizotiimbetjevenukmundtëidentifikohetosenukgjendet

  • Inkurajimiirikuperimittëmbetjevetëkompostueshmengaindividi (informaciondhekëshilla)

  • Sigurimiidisponueshmërisëdheshfrytëzimittëmirëekonomiktëimpiantevetëtrajtimittëmbetjeve

  13 | www.csd.ch


  Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r7
  Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

  KANTONE:

  MASA DHE KONTROLLE (LPE Neni 31 dhe OTD Neni 15)

  • Krijimiinjëinventaritësasisësëmbetjeveprodhuarnëterritorin e tyrenga:

   • Llojiimbetjeve

   • Komuna

   • Impiantiitrajtimit

   • Llojiitrajtimit (rikuperim, djegie, maganizim)

  • KyinventarikomunikohetçdovitQeverisë

  • Kontrolliiimpiantevetëtrajtimittëmbetjeve urbane

  14 | www.csd.ch


  Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r8
  Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

  Komuna:

  • Menaxhon mbledhjen dhe transportin e mbetjeve urbane

  • Krijon një bashkëpunim ndër-komunal për mbledhjen dhe transportin e mbetjeve

  • Mundëson kontrollin e mëtejshëm të sasive dhe llojeve të mbetjeve– ia komunikon rezultatet kantonit

  • Financon kostot e trajtimit të mbetjeve urbane nëpërmjet zbatimit të tarifave që paguhen nga i zoti i mbetjeve

  15 | www.csd.ch


  Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r9
  Shpërndarja e Përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

  Pronari i Mbetjeve:

  • Për mbetjet urbane, pronari i mbetjeve duhet të (LPE Neni 31b) :

   • Depozitojë në mënyrën e duhur mbetjet, që të jetë e përshtatshme për shërbimet rajonale të mbledhjes dhe transportit të mbetjeve

   • Sjellë mbetjet e tij në pikat e duhura të mbledhjes

  • Për mbetjet jo-urbane (mbetje nga ndërtimi, industriale, komerciale), pronari (LPE Neni 31c) :

   • është përgjegjës për eleminimimin e duhur të mbetjeve (mundësi nënkontraktimi të sektorit privat)

  16 | www.csd.ch


  Shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r10
  Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër ligjor dhe politik

  PRONARI:

  • Mbetjetëveçanta(OMoDNeni 2):

   • Mbetjeqënukmundtëdepozitohen me mbetjet urbane

   • Duhentrajtuarveçmasdheduheneleminuarnënkontroll

   • Shpesh, porjodomosdoshmërisht, substancatoksikeosetërrezikshmepërmjedisin

  • Shembuj:

   • Solucionetëpërdorura, produktekimike, ilaçe, bateri, mbetjeqëpërmbajnëmetaletërëndaetj.

  • Pronari (shtëpiapobiznes) ështëpërgjegjëspërmbledhjen, kondicionimindhetransportine mbetjeveqëduhett’idorëzojënënjëimpianttrajtimitënjohurzyrtarisht (nevojitetautorizimiveçantë) (OMoDNeni 4)

  17 | www.csd.ch


  Kuadri ligjor dhe politik pika t r nd sishme
  Kuadri ligjor dhe politik ligjor dhe politik – Pika të rëndësishme

  • Strategjia e menaxhimit të mbetjeve : 1. Kufizime 2. Rekuperim 3. Eleminim (LPE Neni 30)

  • Parashikimi i nevojave të së ardhmes (p.sh impiante të reja trajtimi)

  • Menaxhimi i mbetjeve urbane është nën përgjegjësinë e autoriteteve publike (LPE Neni 31b)

  • Eleminimi i mbetjeve jo-urbane menaxhohet nga i zoti i mbetjeve nëbashkëpunim me sektorin privat nëse është e nevojshme (LPE Neni 31c)

  • Ndalohet hedhja e mbetjeve shtëpiake në landfille, kërkohet rikuperim ose djegie.

  • Ndalohet djegia e mbetjeve, përveçse në impiante të lejuara (përveç mbetjeve natyrale, nëse incenaratori nuk krijon ndotje të tepërta) (LPE Neni 30c)

  18 | www.csd.ch


  Faleminderit për vëmendjen! ligjor dhe politik

  19 | www.csd.ch


  ad