slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku Pavol Polák, COPK Banská Bystrica Monitoring európsky významných biotopov a druhov – odborný seminár, 15. – 17. marca 2005, Výskumný ústav trávnych porastov Banská Bystrica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku' - gladys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku

Pavol Polák, COPK Banská Bystrica

Monitoring európsky významných biotopov a druhov – odborný seminár,

15. – 17. marca 2005, Výskumný ústav trávnych porastov Banská Bystrica

slide2

Uznesenie vlády SR č.239 zo 17. marca 2004 k národnému zoznamu navrhovaných území európskeho významu

 • úloha B2
 • – uložená ministrovi pôdohospodárstva do 31. 12. 2004
 • - pripraviť a na schválenie vláde predložiť projekt monitoringu lesných ekosystémov v územiach zaradených do siete NATURA 2000
 • - MP SR pripravilo:
 • 1. Projekt NIL – 8.2004 (ŠOP SR a MŽP SR – pripomienkovali ako nepoužiteľný pre komplexné naplnenie úlohy B2)
 • 2. Projekt monitoringu lesných ekosystémov - 12.2004 (ŠOP SR, MŽP SR – pripomienkovalo – 23 pripomienok, 22 bolo akceptovaných,
 • materiál ??? – nevieme či bol predložený vláde)
slide3

DANCEE projekt 2004 – Natura 2000 v SR – Preklenutie implementačného procesu

 • pracovná skupina pre lesné biotopy (LVÚ, Lesoprojekt, EFRA, ŠOP SR)
 • úloha 3 – Koncept monitoringu
  • 3.1. – Zhodnotenie existujúcich metód monitorovania
  • 3.3. – Pripraviť koncept monitoringu európsky významných lesných biotopov
   • zodpovednosť EFRA – prof. Šmelko
   • pripravený v zmysle projektu monitorovania lesných ekosystémov podľa úlohy B2 z uznesenia a podľa hodnotenia priaznivého stavu zachovania lesných biotopov
 • 15. – 16. 11. 2004 – seminár v Bratislave, kde bol predstavený koncept monitoringu lesných biotopov – prezentácia prof. Šmelko - dostupná na web stránke ŠOP SR http://www.sopsr.sk/natura/doc/monitoring/3/lb_koncept.ppt
slide4

Definovanie priaznivého

stavu zachovania (PSZ)

Hodnotenie PSZ

(lokalitné, národné)

Reporting

Správy o stave pre EK

Informácie

o efektivite

Podklady

pre opatrenia

Dáta

Spracovanie

Progr. starostlivosti (PS)

Monitoring PSZ

biotopov a druhov

a území vyčlenených

na ich ochranu

Realizácia PS

ÚEV, CHVÚ,

európsky významné biotopy a druhy

Ciele monitoringu lesných biotopov:

 • podklad pre vypracovanie hodnotiacich správ o stave biotopov
 • podklad pre hodnotenie stavu zachovania biotopov a podklad pre spracovanie programov starostlivosti o ÚEV
 • podklad pre posudzovanie účinkov realizovaných manažmentových opatrení v ÚEV
 • podklad pre posudzovanie vplyvov iných činností na stav a vývoj biotopov v ÚEV
slide5

Východiská monitoringu lesných biotopov

 • 19 typov lesných biotopov (8 prioritných typov)
 • počet výskytov (lokalít) jednotlivých biotopov je variabilný (napr. 91N0 – 1 známa lokalita v SR, 9130 - ??? veľký počet lokalít)
 • charakter výskytu jednotlivých biotopov je rozdielny (výmera, teritoriálny rozptyl v SR, iné), napr.:
  • 9180* - v celej SR, rozstrúsene, zväčša na menších plochách
  • 9410 – zväčša súvislý rozsiahly výskyt vo vyšších polohách, ale aj menšieho rozsahu na podmáčaných plochách a iné
  • 9130 – v celej SR na väčších súvislejších plochách
  • 91E0* - líniový charakter výskytu (3 biotopy v SR)
  • 9190 – výskyt len na Záhorí,
  • 9170 – výskyt len v Popradskej a Spišskej kotline
  • 91M0, 91G0*, Ls2.1 – ťažká identifikácia
  • 91H0* - prelínanie s nelesnými typmi biotopov a pod.
slide7

Východiská monitoringu lesných biotopov

 • dostupnosť a relevantnosť existujúcich dát o lesných biotopoch
  • neúplný východiskový stav (chýba základná porovnávacia báza – sťažuje vypracovávanie Progr. starostliv., ale aj prípravu monitoringu)
  • dáta z databázy LHP (Lesoprojekt) – opis porastov
   • obsahujú viaceré dáta vhodné z hľadiska hodnotenia FCS
   • 1/10 SR každý rok obnovovaná
   • z iných častí databáz a iných databáz (Lesoprojektu) dohodnúť poskytnutie iných dát dôležitých z hľadiska hodnotenia PSZ
  • zdravotný stav lesa a iné databázy LVÚ
   • zdravotný stav lesa – nepoužiteľné z hľadiska PSZ
   • ostatné – viažu sa zväčša na konkrétne výskumné plochy – nie sú dostatočne reprezentatívne
  • mapovanie lesných biotopov !!!
   • pilotne prebehlo v roku 2004 v DANCEE projekte na 3 ÚEV – predovšetkým ako podklad k spracovaniu prog. starostlivosti
   • je potrebné dopracovať systém zberu a vyhodnocovania dát (kompatibilita s ISTB a pod.)
   • zamerať sa na dáta, ktoré nie je možné získať z existujúcich databáz (mŕtve drevo, štruktúra, a pod.)
slide8

Hierarchické úrovne monitorovania a vyhodnocovania monitoringu lesných biotopov

 • Slovensko / biogeografický región / areál rozšírenia lesných biotopov (lesné biotopy hodnotené v rámci celého Slovenska, t.j aj stav mimo vyčlenených ÚEV)
 • lesné biotopy v rámci vyčlenených Území európskeho významu (celkovo – t.j. akým spôsobom prispievajú k udržaniu alebo zlepšovaniu stavu zachovania biotopov, úroveň jednotlivých ÚEV bude len pomocná)
 • lesné biotopy na jednotlivých lokalitách výskytu (??? – priestorové jednotky definované v definíciách PSZ alebo až JPRL – čo by zjednodušilo systém monitorovania, ale aj iné úlohy
slide9

Metódy monitorovania lesných biotopov

 • Celoplošné zisťovanie údajov – podrobné mapovanie všetkých dát o biotope nevyhnutných k určeniu stavu zachovania – vhodné pre menšie ÚEV, resp. vzácne biotopy málo preskúmané, východiskové dáta
 • Využívanie údajov z existujúcich databáz – vhodné len pre celoslovenské hodnotenie a rozsiahlejšie ÚEV (dáta o chybajúcich kritériach a indikátoroch sú nahradené zástupnými kritériami a indikátormi – spracované)
 • Využívanie údajov z existujúcich databáz dopĺňané mapovaním chýbajúcich dát v databázach, pre kľúčové biotopy v ÚEV
 • Výberové zisťovanie údajov (možné v neskoršej fáze monitorovania, keď sú k dispozícií východiskové dáta), využívanie matematicko-štatistických metód – vhodné pre biotopy s rozsiahlym rozšírením v rámci SR – založenie monitorovacích plôch (kruhy, pásy, polygóny a pod.)
slide11

Frekvencia monitorovania

 • smernica o biotopoch - 6 ročný cyklus (1. správa za SK v roku 2007 (obdobie od prijatia smernice do roku 2007, 2. správa za SK 2013 za roky 2007 – 2012)
 • dáta z databáz Lesoprojektu – 10 ročný cyklus (obnovované na 1/10 SR každý rok, v prípade rozsiahlejších kalamít je cyklus narušený)
 • dáta získavané mapovaním pre Programy starostlivosti (predpoklad 1 x za 10 rokov, kontrolne 1 x 5 rokov)
 • podrobnejšie monitorovanie previesť vždy rok pred zasielaním správy do EK (2006, 2012 a pod.)
 • lesné biotopy sú špecifické tým, že sa vyvíjajú v dlhšom časovom horizonte ako hodnotiace správy (cca 100 rokov) a je otázne ako sa postaviť k prirodzeným zmenám v rámci vývoja lesných ekosystémov a ich dopadu na PSZ
slide13

Realizácia monitoringu

 • mapovanie lesných biotopov – zisťovanie vstupných dát
  • v rámci ČMS Biota
  • v ÚEV, kde sa pripravujú Programy starostlivosti, alebo sa začnú pripravovať v roku 2005
  • zabezpečované internými aj externými kapacitami
 • monitoring
  • využívanie dát z mapovania
  • využívanie dát z databáz Lesoprojektu
  • spracovávanie, vyhodnocovanie, a zisťovanie dát výberovými metódami, je nutné pripraviť
ad