Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku
Download
1 / 14

Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku Pavol Polák, COPK Banská Bystrica Monitoring európsky významných biotopov a druhov – odborný seminár, 15. – 17. marca 2005, Výskumný ústav trávnych porastov Banská Bystrica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku' - gladys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku

Pavol Polák, COPK Banská Bystrica

Monitoring európsky významných biotopov a druhov – odborný seminár,

15. – 17. marca 2005, Výskumný ústav trávnych porastov Banská Bystrica


 • Uznesenie vlády SR č.239 zo 17. marca 2004 k národnému zoznamu navrhovaných území európskeho významu

 • úloha B2

 • – uložená ministrovi pôdohospodárstva do 31. 12. 2004

 • - pripraviť a na schválenie vláde predložiť projekt monitoringu lesných ekosystémov v územiach zaradených do siete NATURA 2000

 • - MP SR pripravilo:

 • 1. Projekt NIL – 8.2004 (ŠOP SR a MŽP SR – pripomienkovali ako nepoužiteľný pre komplexné naplnenie úlohy B2)

 • 2. Projekt monitoringu lesných ekosystémov - 12.2004 (ŠOP SR, MŽP SR – pripomienkovalo – 23 pripomienok, 22 bolo akceptovaných,

 • materiál ??? – nevieme či bol predložený vláde)


 • DANCEE projekt 2004 – Natura 2000 v SR – Preklenutie implementačného procesu

 • pracovná skupina pre lesné biotopy (LVÚ, Lesoprojekt, EFRA, ŠOP SR)

 • úloha 3 – Koncept monitoringu

  • 3.1. – Zhodnotenie existujúcich metód monitorovania

  • 3.3. – Pripraviť koncept monitoringu európsky významných lesných biotopov

   • zodpovednosť EFRA – prof. Šmelko

   • pripravený v zmysle projektu monitorovania lesných ekosystémov podľa úlohy B2 z uznesenia a podľa hodnotenia priaznivého stavu zachovania lesných biotopov

 • 15. – 16. 11. 2004 – seminár v Bratislave, kde bol predstavený koncept monitoringu lesných biotopov – prezentácia prof. Šmelko - dostupná na web stránke ŠOP SR http://www.sopsr.sk/natura/doc/monitoring/3/lb_koncept.ppt


Definovanie priaznivého implementačného procesu

stavu zachovania (PSZ)

Hodnotenie PSZ

(lokalitné, národné)

Reporting

Správy o stave pre EK

Informácie

o efektivite

Podklady

pre opatrenia

Dáta

Spracovanie

Progr. starostlivosti (PS)

Monitoring PSZ

biotopov a druhov

a území vyčlenených

na ich ochranu

Realizácia PS

ÚEV, CHVÚ,

európsky významné biotopy a druhy

Ciele monitoringu lesných biotopov:

 • podklad pre vypracovanie hodnotiacich správ o stave biotopov

 • podklad pre hodnotenie stavu zachovania biotopov a podklad pre spracovanie programov starostlivosti o ÚEV

 • podklad pre posudzovanie účinkov realizovaných manažmentových opatrení v ÚEV

 • podklad pre posudzovanie vplyvov iných činností na stav a vývoj biotopov v ÚEV


 • Východiská monitoringu lesných biotopov implementačného procesu

 • 19 typov lesných biotopov (8 prioritných typov)

 • počet výskytov (lokalít) jednotlivých biotopov je variabilný (napr. 91N0 – 1 známa lokalita v SR, 9130 - ??? veľký počet lokalít)

 • charakter výskytu jednotlivých biotopov je rozdielny (výmera, teritoriálny rozptyl v SR, iné), napr.:

  • 9180* - v celej SR, rozstrúsene, zväčša na menších plochách

  • 9410 – zväčša súvislý rozsiahly výskyt vo vyšších polohách, ale aj menšieho rozsahu na podmáčaných plochách a iné

  • 9130 – v celej SR na väčších súvislejších plochách

  • 91E0* - líniový charakter výskytu (3 biotopy v SR)

  • 9190 – výskyt len na Záhorí,

  • 9170 – výskyt len v Popradskej a Spišskej kotline

  • 91M0, 91G0*, Ls2.1 – ťažká identifikácia

  • 91H0* - prelínanie s nelesnými typmi biotopov a pod. • Východiská monitoringu lesných biotopov implementačného procesu

 • dostupnosť a relevantnosť existujúcich dát o lesných biotopoch

  • neúplný východiskový stav (chýba základná porovnávacia báza – sťažuje vypracovávanie Progr. starostliv., ale aj prípravu monitoringu)

  • dáta z databázy LHP (Lesoprojekt) – opis porastov

   • obsahujú viaceré dáta vhodné z hľadiska hodnotenia FCS

   • 1/10 SR každý rok obnovovaná

   • z iných častí databáz a iných databáz (Lesoprojektu) dohodnúť poskytnutie iných dát dôležitých z hľadiska hodnotenia PSZ

  • zdravotný stav lesa a iné databázy LVÚ

   • zdravotný stav lesa – nepoužiteľné z hľadiska PSZ

   • ostatné – viažu sa zväčša na konkrétne výskumné plochy – nie sú dostatočne reprezentatívne

  • mapovanie lesných biotopov !!!

   • pilotne prebehlo v roku 2004 v DANCEE projekte na 3 ÚEV – predovšetkým ako podklad k spracovaniu prog. starostlivosti

   • je potrebné dopracovať systém zberu a vyhodnocovania dát (kompatibilita s ISTB a pod.)

   • zamerať sa na dáta, ktoré nie je možné získať z existujúcich databáz (mŕtve drevo, štruktúra, a pod.)


 • Hierarchické úrovne monitorovania a vyhodnocovania monitoringu lesných biotopov

 • Slovensko / biogeografický región / areál rozšírenia lesných biotopov (lesné biotopy hodnotené v rámci celého Slovenska, t.j aj stav mimo vyčlenených ÚEV)

 • lesné biotopy v rámci vyčlenených Území európskeho významu (celkovo – t.j. akým spôsobom prispievajú k udržaniu alebo zlepšovaniu stavu zachovania biotopov, úroveň jednotlivých ÚEV bude len pomocná)

 • lesné biotopy na jednotlivých lokalitách výskytu (??? – priestorové jednotky definované v definíciách PSZ alebo až JPRL – čo by zjednodušilo systém monitorovania, ale aj iné úlohy


 • Metódy monitorovania lesných biotopov monitoringu lesných biotopov

 • Celoplošné zisťovanie údajov – podrobné mapovanie všetkých dát o biotope nevyhnutných k určeniu stavu zachovania – vhodné pre menšie ÚEV, resp. vzácne biotopy málo preskúmané, východiskové dáta

 • Využívanie údajov z existujúcich databáz – vhodné len pre celoslovenské hodnotenie a rozsiahlejšie ÚEV (dáta o chybajúcich kritériach a indikátoroch sú nahradené zástupnými kritériami a indikátormi – spracované)

 • Využívanie údajov z existujúcich databáz dopĺňané mapovaním chýbajúcich dát v databázach, pre kľúčové biotopy v ÚEV

 • Výberové zisťovanie údajov (možné v neskoršej fáze monitorovania, keď sú k dispozícií východiskové dáta), využívanie matematicko-štatistických metód – vhodné pre biotopy s rozsiahlym rozšírením v rámci SR – založenie monitorovacích plôch (kruhy, pásy, polygóny a pod.)


 • Frekvencia monitorovania monitoringu lesných biotopov

 • smernica o biotopoch - 6 ročný cyklus (1. správa za SK v roku 2007 (obdobie od prijatia smernice do roku 2007, 2. správa za SK 2013 za roky 2007 – 2012)

 • dáta z databáz Lesoprojektu – 10 ročný cyklus (obnovované na 1/10 SR každý rok, v prípade rozsiahlejších kalamít je cyklus narušený)

 • dáta získavané mapovaním pre Programy starostlivosti (predpoklad 1 x za 10 rokov, kontrolne 1 x 5 rokov)

 • podrobnejšie monitorovanie previesť vždy rok pred zasielaním správy do EK (2006, 2012 a pod.)

 • lesné biotopy sú špecifické tým, že sa vyvíjajú v dlhšom časovom horizonte ako hodnotiace správy (cca 100 rokov) a je otázne ako sa postaviť k prirodzeným zmenám v rámci vývoja lesných ekosystémov a ich dopadu na PSZ


 • Realizácia monitoringu monitoringu lesných biotopov

 • mapovanie lesných biotopov – zisťovanie vstupných dát

  • v rámci ČMS Biota

  • v ÚEV, kde sa pripravujú Programy starostlivosti, alebo sa začnú pripravovať v roku 2005

  • zabezpečované internými aj externými kapacitami

 • monitoring

  • využívanie dát z mapovania

  • využívanie dát z databáz Lesoprojektu

  • spracovávanie, vyhodnocovanie, a zisťovanie dát výberovými metódami, je nutné pripraviťad