ยินดีต้อนรับ
Download
1 / 10

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ และ - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ และ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 17 มิถุนายน 2551. ตัวแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ Systems Learning Organization Model.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ และ' - gizi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร

โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ

และ

โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ

ศึกษาดูงานการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

17 มิถุนายน 2551


ตัวแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบตัวแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ

Systems Learning Organization Model

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดำเนินการจัดการความรู้

องค์การ

คน

การจัดการความรู้

การเรียนรู้

เทคโนโลยี


ระบบและกระบวนการจัดการความรู้ระบบและกระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Process

Input

Output

 • บุคลากร

 • ความรู้

 • เทคโนโลยี

 • การสร้างความรู้

 • การแบ่งปัน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • การสร้างคลังความรู้

 • การประยุกต์ใช้ความรู้

 • การพัฒนา ระบบงาน

 • การพัฒนา บุคลากร

Outcome

 • ประสิทธิภาพ

 • ประสิทธิผล


กิจกรรมการจัดการความรู้กิจกรรมการจัดการความรู้

1. การจัดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge Management : AKM)ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุกคณะ / สาขาวิชาบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ

 • การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Knowledge Management : ITKM)สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้

  เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

 • การจัดการความรู้ของศูนย์ / สำนัก (Office/ Center KM: OKM)

  ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้ตามบริบทงานของแต่ละศูนย์ / สำนัก


Academic knowledge management akm
การจัดการความรู้ด้านวิชาการการจัดการความรู้ด้านวิชาการ(Academic Knowledge Management : AKM)

ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการ

1. คณะบริหารธุรกิจ

2. คณะนิติศาสตร์

3. คณะศิลปศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะรัฐศาสตร์

6. คณะนิเทศศาสตร์

7. บัณฑิตวิทยาลัย

8. วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน


Office center knowledge management okm
การจัดการความรู้ศูนย์ / สำนัก(Office / Center Knowledge Management : OKM)

ประยุกต์ใช้กระบวนการ KM ตามบริบทงานของแต่ละศูนย์ / สำนัก

 • สำนักงานอธิการบดี8. สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

 • สำนักวิชาการ9. ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • สำนักวิทยบริการ10. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

 • สำนักทะเบียนและประมวลผล 11. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • สำนักพัฒนานักศึกษา12. สำนักสื่อสารองค์กร

 • สำนักวิจัยและพัฒนา13. ศูนย์ภาษา

 • สำนักนโยบายและงบประมาณ14. ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา


Knowledge management committee
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะกรรมการจัดการความรู้(Knowledge Management Committee)

 • คณะกรรมการอำนวยการ (KM Steering Committee)

 • คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic KM Committee)

 • คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITKM Committee)

 • คณะกรรมการจัดการความรู้ประจำศูนย์ / สำนัก (Office / Center KM Committee)


Knowledge sharing
กิจกรรมการแบ่งปัน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Knowledge Sharing)

2.1 การแบ่งปัน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้องานประจำวัน

2.2 เวทีจริง

 • การประชุม

 • การอบรม / สัมมนา

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • การเสวนา

 • กิจกรรมพี่เลี้ยง

 • On the job training

  2.3 เวทีเสมือน

 • eKM


Knowledge asset
คลังความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Knowledge Asset)

 • eKM

 • เว็บไซต์คณะ / ศูนย์ / สำนัก

 • รายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา

 • รายงานสรุปโครงการ / กิจกรรม

 • รายงานสรุปการปฏิบัติงานพิธีประสาทปริญญา

 • คู่มือปฏิบัติงาน


Thank you แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ad