VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ - PowerPoint PPT Presentation

Vybran kompetence celn ch org n v oblasti chemick ch l tek a sm s
Download
1 / 9

 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ. Lubomír Doskočil Oddělení 215 Netarifních opatření GŘC. Vybraná legislativa. Zákon č. 350/2011, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vybran kompetence celn ch org n v oblasti chemick ch l tek a sm s

VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Lubomír Doskočil

Oddělení 215 Netarifních opatření

GŘC


Vybran legislativa

Vybraná legislativa

 • Zákon č. 350/2011, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí


Vybran kontroln innosti p i celn m izen

VYBRANÉ KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘI CELNÍM ŘIZENÍ

 • KLASIFIKACE, BALENÍ, OZNAČOVÁNÍ

 • BEZPEČNOSTNÍ LIST

 • REGISTRACE A PŘEDREGISTRACE LÁTEK, SMĚSÍ A VÝROBKŮ

 • POVOLENÍ A OMEZENÍ UVEDENÁ PŘEDEVŠÍM V PŘÍLOHÁCH XIV A XVII NAŘÍZENÍ REACH


Klasifikace l tek a sm s

KLASIFIKACE LÁTEK A SMĚSÍ

 • § 5 odst. 1 chemického zákona

 • Výbušné látky nebo směsi,

 • Extrémně hořlavé látky nebo směsi,

 • Vysoce hořlavé látky nebo směsi,

 • Hořlavé látky nebo směsi,

 • Vysoce toxické látky nebo směsi,

 • Toxické látky nebo směsi,

 • Zdraví škodlivé látky nebo směsi,

 • Žíravé látky nebo směsi, …

BALENÍ

 • Mimo jiné - Obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti nesmí mít tvar ani provedení, které může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět spotřebitele v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl

OZNAČOVÁNÍ

výstražné symboly

standardní věty o nebezpečnosti


Bezpe nostn list

BEZPEČNOSTNÍ LIST

 • základní dokument nutný k identifikaci jakékoliv nebezpečné chemické látky či směsi

 • obsah stanovený článkem 31 a přílohou II nařízení REACH (nikoliv forma pouze obsah)

 • obsahuje důležité údaje bez kterých se při kontrole celník neobejde např.: CAS číslo, EN Číslo, chemické složení, veškeré nebezpečné chemické vlastnosti, účel použití, bezpečnostní opatření při zacházení, opatření při zasažení danou látkou (první pomoc) či přípravkem, údaje o výrobci, dovozci atd.

 • nutné předložit vždy v rámci dokladové kontroly při celním řízení


Kdy ho p edkl dat

KDY HO PŘEDKLÁDAT?

 • Látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle směrnice 1999/45/ES (§ 5 odst. 1 chemického zákona).

 • Látka je perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII nařízení REACH.

 • Nerozhodne-li daný členský stát jinak, dodává se bezpečnostní list v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh (celník má právo vyžadovat českou verzi (překlad) v tištěné nebo elektronické podobě).


Registrace a p edregistrace l tek a sm s a v robk

REGISTRACE A PŘEDREGISTRACE LÁTEK A SMĚSÍ A VÝROBKŮ

REGISTRACE- rozdílný časový harmonogram:

Zavedené látky v množství 1000 tun ročně nebo vyšším nejpozději do 1.12.2010,

Karcinogenní, mutagenní, toxické zavedené látky v množství 1 tuny ročně nebo vyšším nejpozději do 1.12.2010 (musí platit všechny vlastnosti zároveň),

Zavedené látky nebezpečné pro vodní prostředí v množství 100 tun ročně nebo vyšším nejpozději do 1.12.2010,

Ostatní zavedené látky v množství od 100 do 1000 tun ročně nejpozději do 1.1.2013,

Ostatní zavedené látky v množství od 1 do 100 tun ročně nejpozději do 1.6.2018.

Zavedené látky, které nebyly předregistroványa látky nezavedené, musí být již registrovány v okamžiku dovozu. Dovozce je povinnen zaregistrovat zavedené a nezavedené látky nejpozději tři týdny před dovozem. Nesplnění výše zmíněných podmínek je důvodem k nepropuštění zboží do VOLNÉHO OBĚHU!!!!


N pln do elektronick ch cigaret

NÁPLNĚ DO ELEKTRONICKÝCH CIGARET

 • TATO PROBLEMATIKA JE V SOUČASNÉ DOBĚ OŽEHAVÉ TÉMA V EU

 • ČIŽP PROVÁDÍ HLOUBKOVÉ KOTROLY TÉTO KOMODITY A CS ČR JE PROVÁDÍ TÉŽ VZHLEDEM K NEBEZPEČNOSTI TĚCHTO VÝROBKŮ

 • KLASIFIKACE, ZNAČENÍ, BALENÍ A BEZP. LIST!!!


D kuji za pozornost

DĚKUJI ZA POZORNOST

doskocil@cs.mfcr.cz

Tel. 261 33 2238


 • Login