Uued v ljakutsed hiv leviku ennetust s
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Uued väljakutsed HIV-leviku ennetustöös PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uued väljakutsed HIV-leviku ennetustöös. Tiia Pertel 15. oktoober 2004 Tallinnas. Millest täna räägiksin?. Vanemalt lapsele HIV leviku ennetamine Stigmatiseerivate hoiakute ja diskrimineerimise vähendamine ühiskonnas (HIV-ga seotult). MIKS?.

Download Presentation

Uued väljakutsed HIV-leviku ennetustöös

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uued väljakutsed HIV-leviku ennetustöös

Tiia Pertel

15. oktoober 2004

Tallinnas


Millest täna räägiksin?

 • Vanemalt lapsele HIV leviku ennetamine

 • Stigmatiseerivate hoiakute ja diskrimineerimise vähendamine ühiskonnas (HIV-ga seotult)


MIKS?


Korrektsed teadmised emalt lapsele HIV -i edasikandumise ennetamisest vanusrühmades sugude lõikes (%)ALLIKAS: Lõhmus L, Trummal A, Harro M 2003


Nakatunud õpetaja ei tohiks koolis töötadaALLIKAS: Lõhmus L, Trummal A, Harro M 2003


Pole nõus et minu lapse lasteaiarühmas käib nakatunud lapsALLIKAS: Lõhmus L, Trummal A, Harro M 2003


HIV vertikaalse leviku teed

 • Raseduse ajal läbi platsenta (HI-viirus ise ei läbi platsentaarbarjääri)

 • Sünnituse käigus loote kokkupuutel nakatunud kehavedelikega

 • Rinnapiimaga toitmisel (HIV-positiivse ema rinnapiim sisaldab HI-viirust)

  NB! Nakatumisrisk vertikaalsel teel on erinevatel andmetel 25-45%, kõigi ennetusmeetmete rakendamisel võimalik seda vähendada 1-2%ni


Emalt lapsele HIV leviku ennetamine

 • Raseduse planeerimine ja jälgimine

 • Ennetav viirusevastane ravi alates 12-14. rasedusnädalast

 • Plaanilise keiserlõikega sünnitus 38. rasedusnädalal ja sünnitusaegne viirusevastane ravi

 • Toitmine kunstliku rinnapiimaga (rinnaga toitumisest hoidumine)

 • 6-nädalane ennetava viirusevastase ravi kuur lapsele


Peamised lahendamist vajavad probleemid Eestis Ida-Virumaa näitel

Uurimuste eesmärgiks oli Ida-Virumaal vanemalt lapsele HIV-leviku ennetamise alase olukorra kaardistamine. Selleks kombineeriti kahte uurimismeetodit – ohurühmadega kokku puutuvate teenuse pakkujate anketeerimine ja sihtrühmaesindajate ning teenusepakkujate intervjueerimine.


Probleemid ja võimalikud lahendused I

 • Raske sihtrühm - narkootikume aktiivselt tarbivad naised, kes on rasedad või alla 1,5 aastaste lastega

  Võimalik lahendus:kohalikul tasandiljuhtumikorralduse ja võrgustikutöö arendamine sotsiaaltöötajate, psühholoogide, tervishoiutöötajate vahel

 • Konfidentsiaalsuse säilitamise küsimus

  Võimalik lahendus: Sihtrühmaga tegelemine võiks olla koondunud inimese jaoks ühte keskusesse. Teiste spetsialistide kaasamine toimub kliendi informeeritud nõusolekul


Probleemid ja võimalikud lahendused II

 • HIV-vertikaalse leviku alane info ei ole kättesaadav nii spetsialistidele, ohurühmadele kui ka tavaelanikkonnale

  Võimalikud lahendused:erinevate ohurühmadega kokku puutuvate spetsialistide koolitamine, tavaelanikkonnale ja ohurühmadele vastavasisuliste infomaterjalide ettevalmistamine jne

 • Vähe infot valdkonnas, kuidas elada HIV-positiivsena. Ohurühmadele võiks olla lihtsamini kätte saadav info seadusandlusest ja nende õigustest.

  Võimalikud lahendused: koostada sihtrühmale mõistetavas “keeles” ja vormis infokandjaid, nõustamisteenuste laiendamine


Probleemid ja võimalikud lahendused III

 • Madalaks hinnati teadmisi ning sooviti täiendõpet HIV-positiivsete inimeste õiguste ja vastutuse teemal

  Võimalikud lahendused:kõik HIV/AIDS teemalised koolitused, eriti spetsialistide, peaksid puudutama alati ka inimõiguste küsimusi

 • HIV/AIDS probleemi lahendamisega seotud vastutuste jaotus erinevate tasandite (riiklik, maakondlik, kohalik) vahel ei ole kokku lepitud

  Võimalikud lahendused: Vastutuse jagamine toimuks koos konkreetsete rahaliste vahendite planeerimisega nende täitmiseks


Probleemid ja võimalikud lahendused IV

 • Kuidas toimub HIV-positiivsetelt sündinud laste jälgimine

  Toimiv süsteem: Kuni 1,5 eluaastani infektsionisti jälgimisel, tavakontroll sündimisest saadik perearsti juures

 • HIV-positiivsete rasedate ja lastega naiste psühhosotsiaalse toetuse saamise võimalused puudulikud

  Võimalikud lahendused: HIV-positiivsetele võimaldada laialdasemalt psühholoogilise nõustamisteenuse kättesaadavust, HIV-positiivsete naiste tugirühmad


Probleemid ja võimalikud lahendused V

 • Nii tavaelanikkonna kui ka erinevate spetsialistide hulgas on levinud negatiivsed hoiakud ja suhtumine HIV-positiivsete suhtes

  Võimalikud lahendused:

  • Arendada ühiskonnas HIV/AIDSiga seotud stigma ja inimõiguste teemal avatud diskussiooni (kaasates meediat)

  • Koolitus-harimine (spetsialistide grupid, tööandjad jne)

  • HIV-positiivsete kaasamine ennetustöösse

  • Info kättesaadavamaks tegemine (internet, infovoldikud, koomiksid, ristsõnad, temaatiline arvutimäng jne)


Stigmatiseerimine

 • HIV/AIDSiga seotud stigmatvõib kirjeldada kui HIV/AIDS-iga seotud inimese “alahindamise protsessi” ühiskonna poolt.

  • *Stigma, stigmatiseerimine – negatiivne “sildistamine”, omistatakse negatiivse varjundiga tunnuseid


Diskrimineerimine

 • Diskrimineerimine järgneb stigmale, seda kirjeldatakse kui inimese ebaausat ja ebaõiglast kohtlemist tema võimaliku HIV-seisundi alusel.


Nii stigmatiseerimine kui ka diskrimineerimine ...

 • ... võib toimuda:

  • poliitilisel

  • majanduslikul

  • sotsiaalsel

  • psühholoogilisel ja

  • institutsionaalsel tasandi


Ennetamine ...

I Valearusaamad, müüdid, uskumused 

II diskrimineerimine 

III inimõiguste rikkumine


Stigmatiseeriva suhtumise vähendamine erinevatel tasanditele

 • Ennetustöös

  • Negatiivse sotsiaalse märgistamise vähendamine

 • Teenuste kvaliteedis

  • Teenuse pakkujate stigmatiseeriva suhtumise vähendamine HIV-positiivsetesse ja enimohustatud rühmadesse

 • Üldises poliitikas

  • Seadusandlus

  • Arvamusliidrite hoiakud ja suhtumised

   NB! Oluline kaasata ennetustöösse HIV-positiivseid inimesi endid


Institutsionaalse diskrimineerimise hindamise tasandid

 • Riiklik õigusandlus (seadused, määrused jne)

 • Asutuste/organisatsioonide sisemised protseduurireeglid

 • Tavapraktika (nn. kirjutamata reeglid või välja kujunenud käitumisviisid)

LISAINFO ...

UNAIDS 2000, Protocol for the identificationof discrimination againstpeople living with HIV


Diskrimineerimise 10 võtmevaldkonda maailmas

I Tervishoiuteenused

II Tööhõive

III Õigusandliku kaitse tagatus

IV Diskrimineerimisvaba liikumine (vangla, riiki sisenemine)

V Sotsiaalhoolekande teenused

LISAINFO ...

UNAIDS 2000, Protocol for the identificationof discrimination againstpeople living with HIV


Diskrimineerimise 10 võtmevaldkonda maailmas

VI Majutamine

VII Haridus

VIII Reproduktiivsed õigused ja pereelu

IX Kindlustatus ja teised rahalised teenused

X Juurdepääs teistele avalikele teenustele

LISAINFO ...

UNAIDS 2000, Protocol for the identificationof discrimination againstpeople living with HIV


AITÄH JA ILUSAT PÄEVA JÄTKU!


 • Login