L nda ekonomia e ndermarrjes tema funksionet e nd rmarrjes
Download
1 / 18

Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES Tema: Funksionet e Ndërmarrjes - PowerPoint PPT Presentation


 • 348 Views
 • Uploaded on

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA TE BIZNESIT - PEJE. Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES Tema: Funksionet e Ndërmarrjes. Mr. s c . Driton Sylqa. Funksionet e ndërmarrjes. Detyra t e një ndërmarrjeje p ërbë hen nga shumë lloje të punëve , që m und të grupohen : P rodhuese

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES Tema: Funksionet e Ndërmarrjes' - gisela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L nda ekonomia e ndermarrjes tema funksionet e nd rmarrjes

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA TE BIZNESIT - PEJE

Lënda: EKONOMIA E NDERMARRJESTema: Funksionet e Ndërmarrjes

Mr.sc.Driton Sylqa


Funksionet e nd rmarrjes
Funksionet e ndërmarrjes

Detyrat e një ndërmarrjeje përbëhen nga shumë lloje të punëve, që mund të grupohen:

 • Prodhuese

 • Joprodhuese / ofrimi i shërbimeve

  Funksionin afarist në ndërmarrje e përcaktojnë detyrat e tërësishmë të ndërmarrjes,

 • puna e punëtorëve e bërë në grupe të vogla në kryerjen e detyrave konkrete në ndërmarrje,

 • mjetet e punës,

 • lënda e punës si faktor material i prodhimit.


Funksionet e nd rmarrjes1
Funksionet e ndërmarrjes

Në organizimin e funksioneve për kryerjen e detyrave prodhuese e joprodhuese, paraqiten disa momente si:

 • detyra të cilat përfshihen brenda një funksioni duhet përherë të rradhiten dhe të kontrollohet mënyra e zbatimit të tyre në praktikë,

 • duhet të përcaktohet gjithnjë radhitja e punëve sipas kryerjes dhe koha e nevojshme për kryerjen e tyre si dhe të përcaktohet mënyra dhe ritmi i kryerjes,


Funksionet e nd rmarrjes2
Funksionet e ndërmarrjes

 • të caktohet me një sistem shkencor normativi i materialit dhe i mjeteve për punë në prodhim apo në shërbim në njërën anë,

 • të caktohen edhe rezultatet të cilat pasojnë nga ai deponim në riprodhim,

 • të bëhen përherë ndërrime të nevojshme organizative përbrenda funksioneve ose, nëse paraqitet nevoja të bëhet edhe

 • riorganizimi i tërësishëm i funksioneve në ndërmarrje.


Llojet e f unksione ve t nd rmarrjes
Llojet e funksioneve të ndërmarrjes

Funksionet:

 • funksioni i hulumtimit dhe zhvillimit,

 • funksioni i planifikimit,

 • funksioni i prodhimit,

 • funksiono komercial,

 • funksioni i marketingut,

 • funksioni financiar,

 • funksioni i përpunimit automatik të të dhënave dhe i informatave,

 • funksioni kadrovik

 • funksioni i punëve të përgjithshme etj.


Funksioni i hulumtimit dhe zhvillimit
Funksioni i hulumtimit dhe zhvillimit

 • Hulumtimet zgjasin shumë dhe janë të ndërlikuara

 • Merren kuadrot e kualifikimeve superiore me aftësi të mëdha shkencore në lëmenj të ndryshëm.

 • Është shumë i rëndësishëm dhe mundëson përparim dhe zhvillimin e ndërmarrjes.


Objektivat e hulumtimit shkencor
Objektivat e hulumtimit shkencor

 • krijimi dhe zbatimi në praktikë i procesit teknologjik i cili do të jetë më efikas dhe më ekonomik,

 • zbulimi i burimeve energjetike dhe i materialeve të reja me të cilat do të prodhohen produktet më cilësore dhe më të lira,

 • përmirësimet në cilësinë e prodhimit apo të shërbimeve,

 • mënyrat e reja në përdorimin e materialeve, mjeteve për punë, pajisjeve dhe veprimeve në procesin e prodhimit,

 • eliminimi i fyteve të ngushta dhe i vendeve të gjëra në prodhim, të cilat pengojnë punën normale në prodhim,

 • zvogëlimi i shpenzimeve të prodhimit,

 • aplikimi i standardizuar ose tipizimit të elementeve të prodhimit apo i procesit teknologjik,

 • mbledhja, konsultimi dhe përpunimi i literaturës shkencore dhe zbatimi i rezultateve në praktikë, etj.


Fazat e hulumtimit shkencor teknik
Fazat e hulumtimit shkencor-teknik

 • faza e hulumtimeve paraprake,

 • faza e hulumtimeve fundamentale,

 • aplikimi i rezultateve të hulumtimeve në prodhimtari dhe

 • përpunimi provues-konstruktiv.


Funksioni i planifikimit
Funksioni i planifikimit

 • Çdo ndërmarrje duhet të planifikojë – të parashohë.

 • Me plan paracaktohet se çka duhet bërë, nga kush, kur, si, në cilën mënyrë dhe me cilat mjete.

 • Ështëi nevojshëm parashikimi për aktivitetin e ardhshëm e sidomos për rezultatet e afarizmit.

  “planifikimi në ndërmarrje definohet si aktivitet vazhdues për sendërtimin e objektivave, planeve dhe parashikimive lidhur me afarizimin e ndërmarrjes”


Funksioni i planifikimit1
Funksioni i planifikimit

Me plan caktohen saktësisht detyrat dhe kushtet në të cilat realizohen detyra e bazuara në faktet konkrete dhe në objektivin.

Planifikohet;

 • procesi i punës,

 • rezultatet e punës,

 • radhitja e rezultateve të punës,

 • zhvillimi i organizimit,

 • blerja, shitja, eksporti i prodhimeve,

 • investimet e të tjera.


Funksioni i prodhimtaris
Funksioni i prodhimtarisë

 • Prodhimi është rezultat nga një aktivitet i vetëdijshëm injeriut, transformon lëndën e punës në një vlerë të re përdoruese për konsumatorët.

 • Punët lidhur me kryerjen e detyrave në një ndërm.prodhuese përbëjnë funksionin prodhues.

  Atomundtëndahennëkëtolloje:

 • punëtpërgatitoretëprodhimit,

 • punët e kryerjessëdetyrave,

 • punët e kontrollitdhe

 • punët e mirëmbajtjessëmjeteve.


Funksioni komercial
Funksioni komercial

Qellimi i këtij funksioni është:

 • Blerja e mjeteve për prodhim

  • Furnizimi me mjete dhe lëndë të parë

  • Përzedhja e furnitorëve

  • Përvetësimi i teknikave të blerjes

  • Mirëmbajtja e marrëdhënieve me furnitorët

 • Shitja e prodhimeve në treg

  • Hulumtimi i kanaleve të shitjes

  • Promocioni i shitjes

  • Aftësimi i personelit të shitjes

  • Kreditimi i shitjeve

  • Raportimi / analiza periodike mbi shitjet, etj


Funksioni i marketingut
Funksioni i marketingut

Aktivitetet e marketingut si funksion në ndërmarrje:

 • Hulumtimi i tregut / identifikimi i kërkesës

 • Njohja, hulumtimi dhe përcaktimi i blerësve potencial

 • Shqyrtimi i reagimeve të blerësve/konsumatorëve

 • Hulumtimi / analizimi / shqyrtimi i kanaleve të shitjes

  Rrjedhimisht, inicohen angazhimet:

 • Çmimi

 • Promovimi

 • Publiciteti

 • Reklamimi


Funksioni i financimit
Funksioni i financimit

 • Qëllimi i këtij funksioni është që ndërmarrja të kryej detyrën e vet me sa më pak mjete financiare.

 • Sipas këtij funksioni duhet të sigurohen financa për blerjen e mjeteve për prodhim, për pagesat e furnitorëve, për likuiditetin, inkasimin e borxhit,etj.

 • Sasia e mjeteve të angazhuara duhet të jetë optimale

  • Mungesa e mjeteve e bën ndërmarrjen jolikuide

  • Teprica e mjeteve i shkakton shpenzime të pa-arsyeshme

 • Evidenca financiare e transaksioneve

 • Shërbimi i evidencës kontabile

 • Shërbimi operativ i financave, etj


Funksioni i sistemit automatik t informatave
Funksioni i sistemit automatik të informatave

 • Informata në sasi, cilësi dhe kohë është e domosdoshme për çdo ndërmarrje

 • Sa më i shpejtë të jetë komunkimi, aq më efikase është ndërmarrja në vendimarrje dhe në zgjidhjen e problemeve

 • Mbledhja, përpunimi, memorimi dhe shpërndarja e informacionit nëpër të gjitha kanalet e komunikimit në ndërmarrje është detyrë primare e këtij funksioni

 • Klasifikimi, bartja dhe shfrytëzimi i informatave të sakta është pikënisje për marrjen e vendimeve të natyres strategjike, taktike dhe operative.


Funksioni kadrovik
Funksioni kadrovik

 • Ky funksion është i varur nga faktori – njeri.

 • Suksesi i shërbimit kadrovik varet nga kualitetet e njerëzve, roli dhe rendësia e struktures organizative.

 • Detyrat (objektivat) kryesore të këtij funksioni janë:

  • Selektimi, rekrutimi dhe punësimi i peronelit

  • Formimi, trajnimi dhe ngritja profesionale e personelit

  • Hartimi i skemës së shpërblimeve

  • Ofrimi i i modelve për motivimin e punëtoreve

  • Sigurimi i mjeteve / ambientit mbrojtës në punë

  • Pushimi dhe rekreacioni për personelin


Funksioni i pun ve t p rgjithshme
Funksioni i punëve të përgjithshme

Përfshin kryerjen e një numri të madh të detyrave të ndryshme, të cilat janë të përbashkëta për të gjitha funksionet në ndërmarrje, ku bëjnë pjesë:

 • Punët administrative – teknike,

 • Të sekretariatit

 • Mbrojtjes në punë

 • Sigurimi i mjeteve dhe

 • Shërbimi juridik

 • Përfaqësimi i ndërmarrjes para


Faleminderit për vëmendjen!


ad