CH TH S 27 V PHNG CHNG TIU CC
Download
1 / 12

CHỈ THỊ SỐ 27 VỀ PHÒNG CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

CHỈ THỊ SỐ 27 VỀ PHÒNG CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG. CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

CHỈ THỊ SỐ 27 VỀ PHÒNG CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

CH TH S 27 V PHNG CHNG TIU CC

TRONG CNG TC QUN L CNG CHC, VIN CHC

V THI UA KHEN THNG


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

CH TH

V VIC Y MNH PHNG, CHNG TIU CC TRONG CNG TC QUN L CNG CHC, VIN CHC V THI UA, KHEN THNG

Lut Cn b, cng chc, Lut Vin chc v cc vn bn hng dn thi hnh hnh thnh h thng th ch cht ch v qunl i ng cng chc, vin chc, xc nh nhng yu cu, tiu chun v trnh , nng lc phm cht, c ch qun l v ch , chnh sch i ng thch hp; tng bc r sot, nh gi li h thng cc tiu chun chc danh cng chc, chc danh ngh nghip vin chc hin c iu chnh v ban hnh mi.


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

Bn cnh mt tch cc t c, i ng cng chc, vin chc vn cn nhiu hn ch, bt cp. Mt s cng chc, vin chc cn c thi quan liu, hch dch, ca quyn, gy sch nhiu trong cng vic; vic nh gi, b tr, s dng cng chc, vin chc cha tht cng tm, khch quan, cn n nang, cc b; cha ch trng pht hin v c c ch tht s trng dng ngi c c, c ti; khng kin quyt thay th ngi vi phm, uy tn gim st, nng lc yu km; cha m bo c yu cu v tnh h thng, thng nht trong thi hnh cng v gia cc cp, c quan, t chc v cc cng chc thuc h thng hnh chnh; vic kim tra, gim st ca cc c quan chc nng cha c tin hnh thng xuyn, do , tnh trng thiu tinh thn trch nhim, li dng chc v, quyn hn trong thi hnh cng v trc li ca mt b phn cng chc, vin chc vn cha c khc phc. Tnh cng khai, minh bch ca hot ng cng v cha c thc hin mt cch y , vn cn mang tnh hnh thc, cc bin php m bo thc hin ngha v, quyn ca cng chc trong thi hnh cng v cn hn ch.


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

Hin nay, Chnh ph ang tp trung ch o tip tc y mnh ci cch ch cng v, cng chc nhm mc tiu xy dng mt nn cng v: Chuyn nghip, trch nhim, nng ng, minh bch, hiu qu, Trong , c bit ch trng nng cao k lut, k cng trong hot ng cng v, phng chng tiu cc trong cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng. gp phn xy dng i ng cng chc, vin chc c phm cht, trnh , nnglc, hon thnh tt nhim v, cng v; bo m s nghim minh trong thc thi php lut v cng c nim tin ca nhn dn i vi hot ng ca c quan nh nc v ca i ng cng chc, vin chc. Th tng Chnh ph yu cu cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan, thuc Chnh ph, Ch tch y ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng thc hin ngay mt s nhim v, gii php sau y;


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

1.Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng:

a)Thng xuynph bin, qun trit ng li, ch trng ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc v cng tc qun l cng chc, vin chc. Tp trung nghin cu, thc hin tt cc yu cu, ni dung, gii php v cng tc cn b trong Ngh quyt Hi ngh ln th 4 Ban Chp hnh Trung ng ng kha XI "Mt s vn cp bch v xy dng ng hin nay" gn vi vic y mnh hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh v n "y mnh ci cch ch cng v, cng chc" c Th tng ph duyt ti Quyt nh s 1557/Q-TTg ngy 18 thng 10 nm 2012;

b)Ch o cc n v trc thuc thc hin nghim cc quy nh ca ng, php lut ca Nh nc v cc ni dung qun l cng chc, vin chc gm: Tuyn dng, quy hoch, o to, bi dng, nh gi, b nhim, b nhim li, lun chuyn, iu ng, bit phi, min nhim, nng ngch, thay i chc danh ngh nghip, ch tin lng v i ng, k lut, thi vic, ngh hu i vi cng chc, vin chc;


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

c)T chc trin khai thc hin c hiu qu cc ni dung quy nh ca php lut v cng chc, vin chc v thi ua, khen thng; tp trung ch o xc nh v tr vic lm v c cu cng chc, vin chc; y mnh vic thc hin ng dng cng ngh thng tin vo thi tuyn cng chc, vin chc;

d)Thc hin vic cng khai, minh bch trong cng tc t chc cn b; trch nhim gii trnh ca cng chc, vin chc; thc hin nh k chuyn i v tr cng tc ca cng chc; nng cao o c cng v ca cng chc;

) Lnh o, ch o ng b, cht ch, kt hp thng tin, tuyn truyn vic phng, chng tiu cc trong cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng vi vic t chc trin khai cc nhim v chnh tr ca n v;

e)y mnh ci cch hnh chnh, ci cch ch cng v, cng chc; nng cao hiu qu cc hot ng ngn chn, phng, chng y li cc biu hin tiu cc trong mi c quan,n v. Ngi ng u c quan, t chc, n v ctrch nhim gng mu v qun l cht ch qu trnh thc thi cng v, nhim v ca cng chc, vin chc thuc quyn qun l;


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

g)Thng xuyn kim tra, nh gi kt qu thc hin cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng ti c quan, t chc, n v thuc thm quyn qun l;

h)Tp trung ch o gii quyt trit nhng vn bc xc, ni cm ny sinh trong qu trnh thc hin cc ni dung qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng; x l nghim minh nhng sai phm trong cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng theo quy nh;

i)Ban hnh quy nh bo v, khen thng i vi cng chc, vin chc pht hin, t co sai phm, tiu cc trong cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng;


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

k) T chc vic xt khen thng hoc ngh cp trn khen thng ng i tng, ng tiu chun, cng khai, dn ch, kp thi v ng thm quyn. Qun l, s dng qu thi ua, khen thng ng quy nh. Ch ng nghin cu, xut, kin ngh cp c thm quyn hon thin ch , chnh sch v thi ua, khen thng. Cng khai trn cc phng tin thng tin truyn thng i vi cc tp th, c nhn c ngh phong tng danh hiu v khen thng bc cao trc khi trnh cp c thm quyn xem xt, quyt nh;

l) y manh hot ng thanh tra cng v theo quy nh ca Lut Cn b, cng chc v Ngh nh s 90/2012/N-CP ngy 05 thng 11 nm 2012 ca Chnh ph v t chc v hot ng ca thanh tra ngnh Ni v;

m) a ni dung thanh tra, kim tra vic thc hin phng, chng tiu cc trong cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng vo k hoch thanh tra, kim tra hng nm i vi cc n v trc thuc.


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

2.Cc B qun l ngnh, lnh vc c trch nhim khn trng tin hnh r sot, sa i, b sung v ban hnh mi cc quy nh v tiu chun ngch cng chc chuyn ngnh, tiu chun chc danh ngh nghip vin chc chuyn ngnh theo quy nh ca php lut, lm c s cho vic thc hin tt cng tc tuyn dng, nng ngch, nh gi, o to, bi dng, b nhim cng chc, vin chc theo quy nh ca Lut Cn b, cng chc v Lut Vin chc.

3.B Thng tin v Truyn thng ch tr, phi hp vi cc c quan c lin quan hng dn, ch o cng tc thng tin, tuyn truyn v ch trng, ng li ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc v cng chc, vin chc; v phng, chng tiu cc trong cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng; kp thi nu gng tt, ph phn biu hin sai tri, tiu cc ca cc c nhn, t chc trong cng tc qun l cng chc, vin chc.


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

4.B Ni v ch tr, phi hp vi cc B, ngnh, a phng:

a)Thc hin tt cc ni dung y mnh ci cch ch cng v, cng chc theo Quyt nh s 1557/Q-TTg ngy 18 thng 10 nm 2012 ca Th tng Chnh ph;

b)Xy dng tiu chun chc danh lnh o, qun l trong cc c quan hnh chnh nh nc theo thm quyn v quy nh r v trnh t, th tc, b nhim cc chc danh lnh o, bo m s thng nht gia quy nh ca ng v php lut v cng tc ny, to thun li cho cng tc b nhim cn b lnh o c thc hin thng nht, hn ch tiu cc, tham nhng;

c)n c, r sot, hon thin h thng tiu chun chc danh cng chc, vin chc, m bo ph hp vi yu cu thc tin v yu cu nng cao trnh , nng lc ca cng chc, vin chc;


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

d)Hon thin cc quy nh v nguyn tc, yu cu, tiu chun, iu kin trong cng tc o to, bi dng bo m hiu qu nng cao cht lng i ng cng chc, vin chc. Khc phc tnh trng o to, bi dng trn lan, ni dung o to khng ng chuyn mn nghip v v yu cu v tr vic lm;

) Ban hnh chnh sch tinh gin bin ch a nhng cng chc, vin chc hn ch v phm cht, trnh , nng lc cng tc khng p ng c yu cu nhim v ra khi cng v;

e)Tng cng cng tc thanh tra, kim tra, gim st i vi cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng;

g) Theo di, n c, kim tra v hng nm bo co Th tng Chnh ph v kt qu thc hin cc nhim v nu ti Ch th ny.


Ch th s 27 v ph ng ch ng ti u c c trong c ng t c qu n l c ng ch c vi n ch c

5.Cn b, cng chc, vin chc trong cc c quan nh nc, n v s nghip cng lp c trch nhim:

a)Thc hin nghim cc quy nh ca ng, php lut ca Nh nc v cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng;

b)Pht hin, t co nhng tp th, c nhn c sai phm trong cng tc qun l cng chc, vin chc v thi ua, khen thng.

Th tng Chnh ph yu cu cc B, ngnh, y ban nhn dn cc cp v cc c quan, tchc c lin quan thc hin nghim tc, c hiu qu Ch th ny./.


ad
  • Login