Praktyczne aspekty wdra ania dzia ania 5 2 po kl
Download
1 / 27

Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament Administracji Publicznej. Plan prezentacji. wprowadzenie zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów do dofinansowania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL' - ginger-mcdowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Praktyczne aspekty wdra ania dzia ania 5 2 po kl

Praktyczne aspekty wdrażaniaDziałania 5.2 PO KL

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL

Departament Administracji Publicznej


Plan prezentacji
Plan prezentacji

wprowadzenie

zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów do dofinansowania

konkursy ogłoszone i planowane

pytania


Wdra anie dzia ania 5 2 po kl
Wdrażanie Działania 5.2 PO KL

Kto?

Co?

Jak?

Dla kogo?

Kiedy?


Proces wyboru projekt w
Proces wyboru projektów

Ogłoszenie o konkursie

Składanie wniosków

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Lista rankingowa

Negocjacje

Podpisanie umowy

Lista podpisanych umów


Og oszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie

 • dokumentacja konkursowa na podstawie zapisów RPDz

 • www.mswia.gov.pl, www.mrr.gov.pl, portal NGO

 • dziennik ogólnopolski (GW, GP)

 • siedziba IP2

 • infolinia, e-mail

 • gazety branżowe

 • drzwi otwarte dla wnioskodawców


Sk adanie wniosk w
Składanie wniosków

 • zgodnie z zapisem w dokumentacji konkursowej

 • wydanie poświadczenia złożenia wniosku

  TAK

 • osobiście, kurierem, pocztą

  NIE

 • faksem

 • e-mailem


Ocena formalna
Ocena formalna

 • karta oceny formalnej – kryteria dostępu

 • dwie osoby

 • 14 - 21 dni termin oceny

 • 5 -7 dni od zatwierdzenia oceny pismo informujące:

 • wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI,

 • wniosek skierowany na KOP - pilne uzupełnienie + numer KSI

 • wniosek odrzucony

 • niezgodność z dokumentacją konkursową oraz instrukcją wypełniania wniosków skutkuje odrzuceniem wniosku !!!

 • brak uzupełnień (podpisy, załączniki)


Ocena merytoryczna kop 1 2
Ocena merytoryczna – KOP (1/2)

 • karta weryfikacji merytorycznej – kryteria strategiczne

 • dwóch niezależnych oceniających (nowość-asesorzy)

 • możliwe ponowne skierowanie do oceny formalnej,

 • maksymalna ocena 100 punktów + punkty dodatkowe za kryteria strategiczne (nie muszą być spełnione)

 • liczona średnia arytmetyczna dwóch oceniających oraz oceny każdej z 5 części wniosku,


Ocena merytoryczna kop 2 2
Ocena merytoryczna – KOP (2/2)

 • ocena końcowa = suma średniej ocen za kryteria merytoryczne + suma średniej ocen za kryteria strategiczne

 • możliwe dofinansowanie >= 60% średniej ocen za kryteria merytoryczne

 • rozbieżności > 30 pkt ocenia trzecia osoba

 • projekty powyżej 5 mln PLN i ponowna o.m. – ekspert z listy MRR


Lista rankingowa
Lista rankingowa

 • wnioski spełniające minimum punktowe (60 pkt) rekomendowane przez KOP,

 • zatwierdza organ (Minister)

 • pismo informujące do wnioskodawców

  • przyjęcie projektu do realizacji

  • możliwość podjęcia negocjacji

  • wyczerpanie limitu środków

  • odrzucenie projektu

 • publikacja listy (www, siedziba IP2)

 • publikacja listy podpisanych umów


 • Negocjacje
  Negocjacje

  • dotyczą zakresu merytorycznego i budżetu (metodologia liczenia kosztów pośrednich, kwota dofinansowania)

  • 5 dni od daty otrzymania pisma informującego i zakończone w ciągu 20 dni

  • Protokół (IP2) i poprawiony wniosek (beneficjent) bez możliwości kolejnej poprawy

  • możliwe zwiększenie wartości projektu - do 5%

  • w przypadku rezygnacji z podpisania umowy – bez prawa do protestu


  Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy

  • konieczne dostarczenie załączników w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma informującego; niedostarczenie załączników oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie

  • lista wymaganych załączników – RPDz

  • ocena treści załączników przez IP2


  Protest
  Protest

  • na etapie oceny formalnej i merytorycznej

  • ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami, dokumentacją konkursową

  • 14 dni od daty otrzymania pisma o odrzuceniu wniosku; niedotrzymanie terminu skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia

  • forma pisemna ze wskazaniem zarzutów,

  • załączyć dokumentację sprawy

  • do IP2 (związana zakresem protestu),

  • rozstrzygniecie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez instytucję (uwzględniony / odrzucony)

  • można wycofać protest przed upływem terminu rozpatrzenia


  Ponowne rozpatrzenie sprawy
  Ponowne rozpatrzenie sprawy

  • po negatywnym rozpatrzeniu protestu,

  • 7 dni od daty otrzymania informacji,

  • do IZ PO KL (związana zakresem wniosku)

  • niedotrzymanie terminu i właściwości instytucjonalnej skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia,

  • rozstrzygniecie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez IZ PO KL,

  • uwzględniony - powtórna ocena formalna lub merytoryczna

  • nieuwzględniony - uzasadnienie

   Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla PO


  Konkursy og oszone w 2008 r
  Konkursy ogłoszone w 2008 r.

  Konkurs nr 1/5.2.1./PO KL

  Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów JST – alokacja 40,9 mln PLN

  Konkurs nr 2/5.2.1./PO KL

  Wzmacnianie zdolności JST w zakresie stanowienia prawa miejscowego i aktów administracyjnych – alokacja 19,8 mln PLN


  Konkursy planowane w 2008 r
  Konkursy planowane w 2008 r.

  Konkurs nr 3/5.2.1./PO KL – III kw. 2008

  Wdrażanie usprawnień zarządczych w adm.publ. (ISO, CAF) – alokacja 50 mln PLN

  Konkurs nr 4/5.2.3./PO KL - listopad 2008

  Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla służb publicznych nadzorowanych przez MSW – alokacja 24 mln PLN


  Konkursy 2009 2013
  Konkursy 2009-2013

  Powtarzane co roku/dwa lata edycje konkursów na typy projektów umieszczonych w SzOP do wyczerpania alokacji, zgodnie ze strategią wdrażania Działania 5.2:

  • diagnoza/analiza sytuacji/pilotaż

  • planowanie zadań, przygotowanie do implementacji,

  • implementacja zadań,

  • upowszechnianie dobrych praktyk


  Kryteria formalne wyboru projekt w w 2008
  Kryteria formalne wyboru projektów w 2008

  Typ beneficjenta - JST, ZiS JST, ISz, NGO, SW, JN (konkursy 1-3), komendy i oddziały policji, straży granicznej, ośrodki szkoleniowe nadzorowane przez MSW (konkurs nr 4)

  Wartość projektu - 800 tys – 9 mln PLN (konkurs nr 1), 500 tys – 5 mln PLN (konkurs nr 2), 900 tys – 9 mln PLN (konkurs nr 3), 1,2 mln – 6 mln PLN (konkurs nr 4)

  Wkład własny - 5 % (konkurs nr 1 i 2), 2,5% (konkurs nr 3)

  Adresaci pomocy – minimum 10 urzędów (konkurs nr 3), skierowanie komendanta (konkurs nr 4)

  Obszar realizacji – woj. pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie, przejścia graniczne (konkurs nr 4)


  Kryteria merytoryczne wyboru projekt w w 2008 r
  Kryteria merytoryczne wyboru projektów w 2008 r.

  Konkurs nr 1 i 2

  9 pkt - 80% pracujących w UG W i M-W,

  6 pkt - partnerstwo

  Konkurs nr 3

  8 pkt - poprawa metod i narzędzi,

  6 pkt - wdrażanie systemu zgodnego z ISO,

  6 pkt - wprowadzenie metod mierzenia satysfakcji klientów

  Konkurs nr4

  15 pkt - co najmniej 10 komend/oddziałów


  Konkurs nr 1 statystyka
  Konkurs nr 1 - statystyka

  • Ogłoszenie - 29 kwietnia, powtórzony 19 maja

  • Liczba wniosków (stan na 2 czerwca 2008 r.) – 143

   NGO - 36

   Instytucje szkoleniowe - 29

   JST - 53

   Szkoły wyższe – 13

   Inne - 12

  • Kwota - 345 619 290 PLN

  • Średnia wartość - 2 417 000 PLN

  • Wycofane - 9

  • Odrzucone - 12

  • KOP – 23 czerwca 2008 r.


  Konkurs nr 2 statystyka
  Konkurs nr 2- statystyka

  • Ogłoszenie - 29 kwietnia, powtórzony 19 maja

  • Liczba wniosków (stan na 2 czerwca 2008 r.) – 20

   NGO - 3

   Instytucje szkoleniowe - 14

   JST - 2

   Szkoły wyższe – 1

  • Kwota - 33 362 414 PLN

  • Średnia wartość - 1 668 120 PLN

  • Wycofane - 2

  • Odrzucone - 0

  • KOP - 23 czerwca 2008 r.


  Najcz ciej pope niane b dy ocena formalna 1 2
  Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna (1/2)

  skutkujące odrzuceniem:

  • brak wkładu własnego

  • źle obliczony wkład własny (GW nie pełni funkcji Excela!!!) – 5% kosztów ogółem (z poz. 4.1 wniosku)

  • wydruk próbny (podgląd wydruku)

  • brak wersji .xml (tylko .pdf)

  • nie wypełnione wszystkie pola wniosku(np. liczba uczestników)


  Najcz ciej pope niane b dy ocena formalna 2 2
  Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna (2/2)

  inne:

  • parafowanie wszystkich stron wniosku

  • składanie 2 płyt CD

  • sposoby potwierdzania „za zgodność z oryginałem” niezgodne z dokumentacją konkursową,

  • brak właściwych podpisów na załączniku finansowym,

  • brak załączników partnerów niebędących jsfp

   IP2 dopuściła uzupełnienia: załączniki dot. partnerów, kontrasygnata na załączniku finansowym


  Najcz ciej pope niane b dy ocena merytoryczna
  Najczęściej popełniane błędy – ocena merytoryczna

  • niezgodność z celem Działania, typem projektu

  • niezgodność opisu projektu z budżetem

  • kwalifikowalność VAT

  • zawyżone wynagrodzenia personelu i promocji

  • zakupy drobnego sprzętu – ilość i data zakupu

  • rekrutacja personelu i uczestników

  • utrzymanie rezultatów projektu

  • niestosowanie ustawy PZP


  Najcz ciej pope niane b dy realizacja projektu
  Najczęściej popełniane błędy - realizacja projektu

  • podpisanie umowy o dofinansowanie projektu bez zapoznania się z jej treścią (obowiązki beneficjenta projektu),

  • nieznajomość wytycznych i zasad realizacji projektu,

  • najczęstsze nieprawidłowości - zasady kontraktacji wykonawców, kwalifikowalność wydatków, informacja i promocja


  Pomoc ip2 dla beneficjent w projekt w
  Pomoc IP2 dla beneficjentów projektów

  TAK

  • szkolenia dla beneficjentów

  • drzwi otwarte IP2

  • udzielanie informacji

   NIE

  • wypełnianie wniosków o dofinansowanie

  • potwierdzanie zasadności zadań zaplanowanych w projektach oraz kwalifikowalności wydatków opisanych w wytycznych


  Dzi kuj za uwag
  Dziękuję za uwagę

  IP2 PO KL w MSWiA

  ul. Wspólna 2/4

  00-505 Warszawa

  tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63

  faks.:0-22-661-94-08

  e-mail: [email protected]


  ad