praktyczne aspekty wdra ania dzia ania 5 2 po kl
Download
Skip this Video
Download Presentation
Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament Administracji Publicznej. Plan prezentacji. wprowadzenie zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów do dofinansowania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL' - ginger-mcdowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktyczne aspekty wdra ania dzia ania 5 2 po kl

Praktyczne aspekty wdrażaniaDziałania 5.2 PO KL

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL

Departament Administracji Publicznej

plan prezentacji
Plan prezentacji

wprowadzenie

zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów do dofinansowania

konkursy ogłoszone i planowane

pytania

wdra anie dzia ania 5 2 po kl
Wdrażanie Działania 5.2 PO KL

Kto?

Co?

Jak?

Dla kogo?

Kiedy?

proces wyboru projekt w
Proces wyboru projektów

Ogłoszenie o konkursie

Składanie wniosków

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Lista rankingowa

Negocjacje

Podpisanie umowy

Lista podpisanych umów

og oszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
 • dokumentacja konkursowa na podstawie zapisów RPDz
 • www.mswia.gov.pl, www.mrr.gov.pl, portal NGO
 • dziennik ogólnopolski (GW, GP)
 • siedziba IP2
 • infolinia, e-mail
 • gazety branżowe
 • drzwi otwarte dla wnioskodawców
sk adanie wniosk w
Składanie wniosków
 • zgodnie z zapisem w dokumentacji konkursowej
 • wydanie poświadczenia złożenia wniosku

TAK

 • osobiście, kurierem, pocztą

NIE

 • faksem
 • e-mailem
ocena formalna
Ocena formalna
 • karta oceny formalnej – kryteria dostępu
 • dwie osoby
 • 14 - 21 dni termin oceny
 • 5 -7 dni od zatwierdzenia oceny pismo informujące:
 • wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI,
 • wniosek skierowany na KOP - pilne uzupełnienie + numer KSI
 • wniosek odrzucony
 • niezgodność z dokumentacją konkursową oraz instrukcją wypełniania wniosków skutkuje odrzuceniem wniosku !!!
 • brak uzupełnień (podpisy, załączniki)
ocena merytoryczna kop 1 2
Ocena merytoryczna – KOP (1/2)
 • karta weryfikacji merytorycznej – kryteria strategiczne
 • dwóch niezależnych oceniających (nowość-asesorzy)
 • możliwe ponowne skierowanie do oceny formalnej,
 • maksymalna ocena 100 punktów + punkty dodatkowe za kryteria strategiczne (nie muszą być spełnione)
 • liczona średnia arytmetyczna dwóch oceniających oraz oceny każdej z 5 części wniosku,
ocena merytoryczna kop 2 2
Ocena merytoryczna – KOP (2/2)
 • ocena końcowa = suma średniej ocen za kryteria merytoryczne + suma średniej ocen za kryteria strategiczne
 • możliwe dofinansowanie >= 60% średniej ocen za kryteria merytoryczne
 • rozbieżności > 30 pkt ocenia trzecia osoba
 • projekty powyżej 5 mln PLN i ponowna o.m. – ekspert z listy MRR
lista rankingowa
Lista rankingowa
 • wnioski spełniające minimum punktowe (60 pkt) rekomendowane przez KOP,
 • zatwierdza organ (Minister)
 • pismo informujące do wnioskodawców
   • przyjęcie projektu do realizacji
   • możliwość podjęcia negocjacji
   • wyczerpanie limitu środków
   • odrzucenie projektu
 • publikacja listy (www, siedziba IP2)
 • publikacja listy podpisanych umów
negocjacje
Negocjacje
 • dotyczą zakresu merytorycznego i budżetu (metodologia liczenia kosztów pośrednich, kwota dofinansowania)
 • 5 dni od daty otrzymania pisma informującego i zakończone w ciągu 20 dni
 • Protokół (IP2) i poprawiony wniosek (beneficjent) bez możliwości kolejnej poprawy
 • możliwe zwiększenie wartości projektu - do 5%
 • w przypadku rezygnacji z podpisania umowy – bez prawa do protestu
podpisanie umowy
Podpisanie umowy
 • konieczne dostarczenie załączników w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma informującego; niedostarczenie załączników oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie
 • lista wymaganych załączników – RPDz
 • ocena treści załączników przez IP2
protest
Protest
 • na etapie oceny formalnej i merytorycznej
 • ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami, dokumentacją konkursową
 • 14 dni od daty otrzymania pisma o odrzuceniu wniosku; niedotrzymanie terminu skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia
 • forma pisemna ze wskazaniem zarzutów,
 • załączyć dokumentację sprawy
 • do IP2 (związana zakresem protestu),
 • rozstrzygniecie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez instytucję (uwzględniony / odrzucony)
 • można wycofać protest przed upływem terminu rozpatrzenia
ponowne rozpatrzenie sprawy
Ponowne rozpatrzenie sprawy
 • po negatywnym rozpatrzeniu protestu,
 • 7 dni od daty otrzymania informacji,
 • do IZ PO KL (związana zakresem wniosku)
 • niedotrzymanie terminu i właściwości instytucjonalnej skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia,
 • rozstrzygniecie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez IZ PO KL,
 • uwzględniony - powtórna ocena formalna lub merytoryczna
 • nieuwzględniony - uzasadnienie

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla PO

konkursy og oszone w 2008 r
Konkursy ogłoszone w 2008 r.

Konkurs nr 1/5.2.1./PO KL

Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów JST – alokacja 40,9 mln PLN

Konkurs nr 2/5.2.1./PO KL

Wzmacnianie zdolności JST w zakresie stanowienia prawa miejscowego i aktów administracyjnych – alokacja 19,8 mln PLN

konkursy planowane w 2008 r
Konkursy planowane w 2008 r.

Konkurs nr 3/5.2.1./PO KL – III kw. 2008

Wdrażanie usprawnień zarządczych w adm.publ. (ISO, CAF) – alokacja 50 mln PLN

Konkurs nr 4/5.2.3./PO KL - listopad 2008

Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla służb publicznych nadzorowanych przez MSW – alokacja 24 mln PLN

konkursy 2009 2013
Konkursy 2009-2013

Powtarzane co roku/dwa lata edycje konkursów na typy projektów umieszczonych w SzOP do wyczerpania alokacji, zgodnie ze strategią wdrażania Działania 5.2:

 • diagnoza/analiza sytuacji/pilotaż
 • planowanie zadań, przygotowanie do implementacji,
 • implementacja zadań,
 • upowszechnianie dobrych praktyk
kryteria formalne wyboru projekt w w 2008
Kryteria formalne wyboru projektów w 2008

Typ beneficjenta - JST, ZiS JST, ISz, NGO, SW, JN (konkursy 1-3), komendy i oddziały policji, straży granicznej, ośrodki szkoleniowe nadzorowane przez MSW (konkurs nr 4)

Wartość projektu - 800 tys – 9 mln PLN (konkurs nr 1), 500 tys – 5 mln PLN (konkurs nr 2), 900 tys – 9 mln PLN (konkurs nr 3), 1,2 mln – 6 mln PLN (konkurs nr 4)

Wkład własny - 5 % (konkurs nr 1 i 2), 2,5% (konkurs nr 3)

Adresaci pomocy – minimum 10 urzędów (konkurs nr 3), skierowanie komendanta (konkurs nr 4)

Obszar realizacji – woj. pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie, przejścia graniczne (konkurs nr 4)

kryteria merytoryczne wyboru projekt w w 2008 r
Kryteria merytoryczne wyboru projektów w 2008 r.

Konkurs nr 1 i 2

9 pkt - 80% pracujących w UG W i M-W,

6 pkt - partnerstwo

Konkurs nr 3

8 pkt - poprawa metod i narzędzi,

6 pkt - wdrażanie systemu zgodnego z ISO,

6 pkt - wprowadzenie metod mierzenia satysfakcji klientów

Konkurs nr4

15 pkt - co najmniej 10 komend/oddziałów

konkurs nr 1 statystyka
Konkurs nr 1 - statystyka
 • Ogłoszenie - 29 kwietnia, powtórzony 19 maja
 • Liczba wniosków (stan na 2 czerwca 2008 r.) – 143

NGO - 36

Instytucje szkoleniowe - 29

JST - 53

Szkoły wyższe – 13

Inne - 12

 • Kwota - 345 619 290 PLN
 • Średnia wartość - 2 417 000 PLN
 • Wycofane - 9
 • Odrzucone - 12
 • KOP – 23 czerwca 2008 r.
konkurs nr 2 statystyka
Konkurs nr 2- statystyka
 • Ogłoszenie - 29 kwietnia, powtórzony 19 maja
 • Liczba wniosków (stan na 2 czerwca 2008 r.) – 20

NGO - 3

Instytucje szkoleniowe - 14

JST - 2

Szkoły wyższe – 1

 • Kwota - 33 362 414 PLN
 • Średnia wartość - 1 668 120 PLN
 • Wycofane - 2
 • Odrzucone - 0
 • KOP - 23 czerwca 2008 r.
najcz ciej pope niane b dy ocena formalna 1 2
Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna (1/2)

skutkujące odrzuceniem:

 • brak wkładu własnego
 • źle obliczony wkład własny (GW nie pełni funkcji Excela!!!) – 5% kosztów ogółem (z poz. 4.1 wniosku)
 • wydruk próbny (podgląd wydruku)
 • brak wersji .xml (tylko .pdf)
 • nie wypełnione wszystkie pola wniosku(np. liczba uczestników)
najcz ciej pope niane b dy ocena formalna 2 2
Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna (2/2)

inne:

 • parafowanie wszystkich stron wniosku
 • składanie 2 płyt CD
 • sposoby potwierdzania „za zgodność z oryginałem” niezgodne z dokumentacją konkursową,
 • brak właściwych podpisów na załączniku finansowym,
 • brak załączników partnerów niebędących jsfp

IP2 dopuściła uzupełnienia: załączniki dot. partnerów, kontrasygnata na załączniku finansowym

najcz ciej pope niane b dy ocena merytoryczna
Najczęściej popełniane błędy – ocena merytoryczna
 • niezgodność z celem Działania, typem projektu
 • niezgodność opisu projektu z budżetem
 • kwalifikowalność VAT
 • zawyżone wynagrodzenia personelu i promocji
 • zakupy drobnego sprzętu – ilość i data zakupu
 • rekrutacja personelu i uczestników
 • utrzymanie rezultatów projektu
 • niestosowanie ustawy PZP
najcz ciej pope niane b dy realizacja projektu
Najczęściej popełniane błędy - realizacja projektu
 • podpisanie umowy o dofinansowanie projektu bez zapoznania się z jej treścią (obowiązki beneficjenta projektu),
 • nieznajomość wytycznych i zasad realizacji projektu,
 • najczęstsze nieprawidłowości - zasady kontraktacji wykonawców, kwalifikowalność wydatków, informacja i promocja
pomoc ip2 dla beneficjent w projekt w
Pomoc IP2 dla beneficjentów projektów

TAK

 • szkolenia dla beneficjentów
 • drzwi otwarte IP2
 • udzielanie informacji

NIE

 • wypełnianie wniosków o dofinansowanie
 • potwierdzanie zasadności zadań zaplanowanych w projektach oraz kwalifikowalności wydatków opisanych w wytycznych
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

IP2 PO KL w MSWiA

ul. Wspólna 2/4

00-505 Warszawa

tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63

faks.:0-22-661-94-08

e-mail: [email protected]

ad