Eesm rk
Download
1 / 22

EESMÄRK - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EESMÄRK. Ettekande eesmärgiks on luua ühine tugiraamistik vahendava funktsiooniga struktuure ning kohalike, riiklike ja Euroopa Liidu taseme vahelisi protsesse puudutavate arutelude tarbeks. Euroopa Nõukogu, 47 liikmesriiki –Kohalike ja regionaalsete ametiasutuste kongress

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

EESMÄRK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EESMÄRK

Ettekande eesmärgiks on luua ühine tugiraamistik vahendava funktsiooniga struktuure ning kohalike, riiklike ja Euroopa Liidu taseme vahelisi protsesse puudutavate arutelude tarbeks.


 • Euroopa Nõukogu, 47 liikmesriiki

  –Kohalike ja regionaalsete ametiasutuste kongress

  –Peadirektoraat IV: haridus, kultuur ja kultuuripärand, noored ja sport / Noorte ja spordi direktoraat (NSD), http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/

 • Euroopa Liit, 27 liikmesriiki

  –Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu täitevorgan

  • Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi noorteüksus, http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm


 • Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu vaheline noortealane koostöö alates 1998. aastast, uus leping 2007–2009

  –kodakondsus,

  –sotsiaalne ühtekuuluvus,

  –noorsootöö ja väljaõpe,

  –noorte parem tundmine

  •Kolmas sektor

  –Kolmepoolne koostöö noortealase teadustegevuse, noorte ning poliitikakujundamise ja rakendamise vahel

  –Euroopa Liidu, riikliku ja kohaliku taseme interaktsioon


Euroopa Nõukogu

Peadirektoraat

IV: Haridus, kultuur ja kultuuripärand, noored ja sport

Noorte ja spordi direktoraat

Euroopa Liit

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat

Noorteüksus

III sektori ENF (Euroopa noortefoorum), nõuandekomisjon

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu koostöö

Noorte väljaõpe

Noorsooteadlaste võrgustik, Euroopa Noortepoliitika Teadmiste Keskus

Euroopa ja Vahemere riikide koostöö

Ajakiri COYOTE

Õppepaketid (T-Kits)

Kõik on erinevad, kõik on võrdsed

Valge Raamat noortest

Euroopa noortepakt

Euroopa noortenädal

Eesistujariigi noorteüritus

Struktureeritud dialoog

Aktiivsed noored 2007 – 2013

Poliitikadokumendid

SALTO noortefoorum 21

Teabeteenused

Harta noorte osaluse kohta kohalikus ja regionaalses elus

Nõuandekomisjon

Programmid: väljaõpe, teabevahetus

Euroopa noortekeskused ja noorte sihtasutused

Trükised

Materjalid Internetis


Euroopa Nõukogu: väärtused

toodud noorteküsimustega tegelevate ministrite poolt aastateks 2005 – 2008:

 • Inimõigustealane haridus ja kultuuridevaheline dialoog

 • Noorte osalus ja demokraatlik kodakondsus

 • Sotsiaalne ühtekuuluvus ja noorte kaasatus

 • Noortepoliitika areng, noorte parem tundmine


Euroopa Nõukogu

Kohalike ja regionaalsete ametiasutuste kongress

Euroopa harta noorte osaluse kohta kohalikus ja regionaalses elus, vastu võetud aastal 1992; muudetud versioon aastal 2003

Nõuandekomisjon: 30 mittetulunduslikku noorteorganisatsiooni, seob Euroopa Nõukogu noortega

Prioriteetsed programmid

Euroopa Nõukogu ning riiklike, regionaalsete ja kohalike noorsooaktivistide kokkutoomine; alaprogrammid:

• Euroopa noorsootööalane väljaõpe noortejuhtidele, mõju edasikandjatele, noortele demokraatlikele liidritele, noortele teadlastele, riigiteenistujaile ja väljaõpetajatele Euroopa noorsootöö alal

• Teabevahetus: seminarid, sümboosiumid ja ekspertkohtumised; noortepoliitika

• Üleeuroopaline teadustegevus: teadlastevaheline Euroopa teadustegevuse võrgustik, riigiteenistujad, mittetulunduslikud noorteorganisatsioonid; noortealane teabebaas

• Toetus ja nõuandmine: NSD annab liikmesriikidele noortepoliitikate alast nõu; noortepoliitikate rahvusvahelised retsensioonid


Euroopa Nõukogu

Valitsustevaheline programm Noorte direktoraadis; Noorte Juhtkomitee (Steering Committee for Youth,CDEJ), mille liikmeteks on vanem-riigiteenistujad Euroopa Nõukogu liikmesriikidest; vastutusala:

• valitsustevahelise koostöö soodustamine ning raamistiku loomine riiklike noortepoliitikatega tutvumisel pidades silmas ühismeedet;

• teabe-, dokumentide ja kogemustevahetuse soodustamine;

• noorteküsimustega tegelevate ministrite konverentside korraldamine ja järelmeetmete rakendamine;

• ministrite komitee nõustamine Euroopa noortekeskuste ja Euroopa noorte sihtasutuse programmidest tulenevate ühishuvi pakkuvate ettepanekute asjakohaste järelmeetmete tagamise osas;

• koostöö Euroopa noortekeskuste ja Euroopa noorte sihtasutuse juhatuse ja nõuandekomisjoniga, samuti muude juht- või sihtkomiteedega ühisprojektide rakendamisel


Euroopa Nõukogu

Koostöö- ja abiprogramm

• NSD korraldab noortepoliitikate väljatöötamise ja rakendamise alast väljaõpet ning seminare Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele

Demokraatliku juhtimise programm (DJP)

• DJP eesmärgiks on noorpoliitikute, -ajakirjanike ja noorte mittetulundusühingute juhtide poliitilise kompetentsuse ning oskuste tugevdamine, panustades nii kõrgendatud demokraatlikusse turvalisusse.


Euroopa Nõukogu

• Euroopa noortekeskused Strasbourgis ja Budapestis

• Euroopa noorte sihtasutus toetab rahaliselt Euroopa noorte tegevusi, mis soodustavad rahu, mõistmist ja koostööd, austades samas Euroopa Nõukogu väärtusi, sealhulgas inimõigusi, demokraatiat, sallivust ja solidaarsust; www.eyf.coe.int/fej

• Euroopa Nõukogu väljaanded, http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/youth/1._news/Publications/

• Inimõigustealase hariduse materjalid

– COMPASS, inimõigustealase hariduse käsiraamat noortele, http://eycb.coe.int/compass/

– DOmino, haridus noortele noortelt, http://eycb.coe.int/domino/default.htm

– „Kõik on erinevad, kõik on võrdsed” hariduspakett, http://eycb.coe.int/edupack/default.htm

– Alien ’93, rassismi ja ksenofoobia vastane võitlus, http://eycb.coe.int/alien/default.htm


Euroopa Liit: väärtused

Euroopa Noortepakt (2005), Noorte Valge Raamat (2001) ja järelmeetmed

• Tööhõive ja sotsiaalne integratsioon

• Haridus, väljaõpe ja mobiilsus

• Töö ja pereelu kokkusobitamine

• Aktiivne kodakondsus

– Noorte sotsiomajanduslik integratsioon Lissaboni strateegia raamistikus

• Osalemine hariduses ja tööjõus, mitteformaalne õppimine, “eluoskused”.


Euroopa Liit

Struktureeritud dialoog (Avatud koordinatsioonimeetodi rakendamine noorsootöö vallas) on abivahend noorte aktiivseks kaasamiseks poliitikaid kujundavatesse aruteludesse ja dialoogi seoses Euroopa agendaga (aktiivne kodakondsus). Loodetav noorte häälte viimine kohalikult tasandilt riiklikule tasandile ja riiklikult tasandilt Euroopa Liidu tasemele

– 2007, peatähelepanu noorte sotsiaalsel ja ametialasel integratsioonil

– 2008, peatähelepanu kultuuridevahelisel dialoogil

– 2009, peatähelepanu Euroopa Liidu taseme noortepoliitika tulevikuväljavaadetel

Euroopa Nõukogu eesistujariigi korraldatud Euroopa noortenädal ja Eesistujariigi noorteüritused on suurepärased võimalused noortele end kuuldavaks teha ning anda oma panus neid puudutavate poliitikate kujundamisse Euroopa Liidu tasemel.


Euroopa Liit: Aktiivsed noored

Eesmärgiks on noorte seas isikliku vastutuse tunnetuse, omaalgatuse, teistest hoolimise, kodanikuosaluse ja aktiivse kaasatuse soodustamine nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasemel, http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

Noored Euroopasse: aktiivse kodanikuosaluse toetamine läbi noortevahetuse ja mobiilsuse soodustamise

Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVT): solidaarsuse, aktiivse osaluse ja vastastikuse mõistmise arendamine heategevusliku või mittetulundusliku tegevuse raames

Maailma noored: vastastikuse mõistmise ja aktiivse osaluse soodustamine laienenud Euroopa Liidu naaberriikidega läbiviidavate programmide kaudu

Noorsootöötajad ja toetussüsteemid: väljaõpe, vahetuse ja teabe kavad

Toetus poliitikaalasele koostööle noorte vallas: noortepoliitika-alane otsustajatevaheline koostöö


Euroopa Liit: SALTO

www.SALTO-YOUTH.net, kaheksast keskusest koosnev võrgustik, mis töötab prioriteetsete noortealaste valdkondadega Euroopas. Võrgustik pakub noorsootöö ja väljaõppega seotud materjale ning korraldab asjaomaste organisatsioonide ja riiklike agentuuride toetamiseks väljaõpet ning kontakte loovaid tegevusi

 • Väljaõpe

 • Väljaõppe abivahendid, http://www.salto-youth.net/toolbox/

 • Internetipõhised väljaõppeprogrammid noortele, http://www.salto-youth.net/toy/


Euroopa Liit

 • FORUM 21, Euroopa noortepoliitika ajakiriSelle laiapõhise just Euroopa noortepoliitika alase väljaande eesmärgiks on riiklike noortepoliitikate omavaheline lähendamine ja käimasoleva riiklike noortepoliitikate põhiprobleeme puudutava Euroopa dialoogi sisu, asjatundlikkuse ja poliitika hoidmine kindlal kõrgel tasemel http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/5._Information_services/Forum_21/

 • Asjakohaseid poliitikaid puudutavad dokumendid, aruanded, soovitused, Euroopa Komisjoni teabevahetus, personali töödokumendid


Euroopa Liit: teave noortele

Euroopa noorteportaal – Euroopa noorte värav kodakondsuse ja mobiilsuse juurde, http://europa.eu/youth/, http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=en

Eurodesk – teabeteenistus, mille kaudu pääseb ligi noortele ja nendega töötavatele inimestele mõeldud Euroopa-põhisele teabele, www.eurodesk.org

Euroopa noorteteabe ja nõustamisagentuur – noorte vajadustele vastav kasutajakeskne noorteteabe keskus (teenistus), http://www.eryica.org/home


Partnerlus

Euroopa Ühenduse hariduse ja kultuuri peadirektoraadi ning Euroopa Nõukogu NSD vaheline koostöö

 • Noorsootöötajate ja noortejuhtide väljaõpe alates 1998

 • Noortealane teadustegevus, 2003

 • koostöö EuroMed piirkonnaga, 2003

  http://www.youth-partnership.net/INTEGRATION/Overall_Portal/Intro/index.html

  http://www.youth-partnership.net/INTEGRATION/Overall_Portal/aboutPart/index.html

  Eesmärgid 2007-2009

 • Kodakondsus, osalus, inimõigustealane haridus, kultuuridevaheline dialoog

 • Sotsiaalne ühtekuuluvus, kaasatus, võrdsed võimalused

 • Noorsootöö ja väljaõppe kvaliteet, tunnustatus ja nähtavus

 • Noorte parem tundmine ja noortepoliitikate areng

  KÕIK ON ERINEVAD, KÕIK ON VÕRDSED, www.alldifferent-allequal.info

  Euroopa Nõukogu väärtuste edendamise vahend: mitmekesisus, inimõigused, osalus, rassismivastasus; algatatud Euroopa Nõukogu poolt 1995, Partnerluse hiljutisim kampaania 42s riigis aastatel 2006-2007


Partnerlus: väljaõpe

Training-Youth.net, http://www.youth-partnership.net/INTEGRATION/TY/Intro/index.html

 • Väljaõppealased tegevused noorsootöötajaile ja noortejuhtidele

  • Väljaõpe

  • Osanike väljaõpetajate väljaõppega seotud kohtumised

  • Euroopa kodakondsuse väärtustamise seminar

 • 10 T-Kits: väljaõppe temaatilised käsiraamatud, http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/T_Kits.html

 • Ajakiri COYOTE käsitleb Euroopa noorte väljaõppega seotud teemasid, sihtgrupiks väljaõpetajad ja noortejuhid, http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/coyote.html


Partnerlus: teadustegevus

Euroopa Noortepoliitika Teadmiste Keskus: vahend rakendamaks Noorte Valget Raamatut ning EÜ ühiseid eesmärke Noorte paremale mõistmisele ja noortepoliitika järelvalvele Euroopa Nõukogu poolt, et seeläbi soodustada tõenditel põhinevat poliitikatekoostamist ja rakendamist ning tagada keskus teabevahetuseks ja dialoogiks noorsoo vallas, http://www.training-youth.net/INTEGRATION/EKC/Intro/index.html

 • Teadusseminarid

 • Iga-aastased ekspertide kohtumised


Partnerlus: EUROMED

Partnerlus-programm, mis puudutab Euro-Vahemere piirkonda, inimõigustealast haridust ja kultuuridevahelist dialoogi

 • Euroopa Komisjoni Euro-Vahemere noorte tegevusuprogramm algatati 1999. aastal ning põhineb ühistel jõupingutustel võitlemaks eelarvamuste ja stereotüüpide vastu, mis valitsevad Vahemere piirkonnas ning määravad senini omavahelisi suhtumisi. Hetkel on programmiga seotud 27 EL liikmesriiki ja 10 partnerriiki Vahemere piirkonnast.

  • Seminarid

  • Väljaõpe


III sektor – noorteorganisatsioonid

 • Kolmepoolne koostöö poliitikakujunduse, teadustegevuse ja mittetulunduslike noorteorganisatsioonidega seotud noorte vahel.

 • Tagasiside riiklikele ja kohalikele noorteorganisatsioonidele, kellega konsulteeritakse riikliku ja/või kohaliku taseme poliitikakujunduse ja noorsootöö osas.

 • Euroopa Noortefoorum (ENF), > 90 noorteorganisatsiooni, www.youthforum.org

  • poliitikadokumendid; teabevahetus Euroopa Nõukogu, Euroopa Ühenduse ja komisjonidega

 • NSD Nõuandekomisjon, Euroopa Nõukogu; 30 noorteorganisatsiooni

  • Noortealane kaasjuhtimine Euroopa Nõukogus ja Partnerlus-programmis.

 • Ajakiri Cafe Babel, http://www.cafebabel.com/en/default.asp, koosneb kohalike meeskondade üleeuroopalikust võrgustikust. Tuues kokku noori üle kontinendi, tahetakse võrgustiku abil aidata kaasa üleeuroopaliku avaliku arvamuse loomisele nimetatud ajakirja kaudu.


Euroopa Nõukogu

Peadirektoraat

IV: Haridus, kultuur ja kultuuripärand, noored ja sport

Noorte ja spordi direktoraat

Euroopa Liit

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat

Noorteüksus

III sektori ENF (Euroopa noortefoorum), nõuandekomisjon

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu koostöö

Noorte väljaõpe

Noorsooteadlaste võrgustik, Euroopa Noortepoliitika Teadmiste Keskus

Euroopa ja Vahemere riikide koostöö

Ajakiri COYOTE

Õppepaketid (T-Kits)

Kõik on erinevad, kõik on võrdsed

Valge Raamat noortest

Euroopa noortepakt

Euroopa noortenädal

Eesistujariigi noorteüritus

Struktureeritud dialoog

Aktiivsed noored 2007 – 2013

Poliitikadokumendid

SALTO noortefoorum 21

Teabeteenused

Harta noorte osaluse kohta kohalikus ja regionaalses elus

Nõuandekomisjon

Programmid: väljaõpe, teabevahetus

Euroopa noortekeskused ja noorte sihtasutused

Trükised

Materjalid Internetis


 • Login