Pulmoner Mikropapiller Baskın Tip İnvaziv Adenokarsinomlu Kadın Olgularımızın EGFR, KRAS ve BR...
Download
1 / 13

Akciğer kanseri her iki cinsiyette kansere bağlı ölümlerin başında yer almaktadır - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Akciğer kanseri her iki cinsiyette kansere bağlı ölümlerin başında yer almaktadır' - ginata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pulmoner Mikropapiller Baskın Tip İnvaziv Adenokarsinomlu Kadın Olgularımızın EGFR, KRAS ve BRAF Mutasyon Profili: Moleküler, İmmunohistokimyasal ve Klinikopatolojik ÇalışmaDoç.Dr.Funda Demirağ, Doç.Dr.Aydın Yılmaz,Uzm.Dr.Ülkü Yazıcı, Doç.Dr.Yurdanur ErdoğanDoç.Dr.Ülkü Yılmaz Turay, Uzm.Dr.Nilgün Yılmaz DemirciAtatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiSS152


 • Akciğer kanseri her iki cinsiyette kansere bağlı ölümlerin başında yer almaktadır

 • Adenokarsinom akciğer kanserinin en sık gözlenen histolojik tipi olup, heterojen gruptur.

 • Travis ve arkadaşları 2011 şubat ayında akciğer adenokarsinomları için yeni bir sınıflama önerdiler. Bu sınıflama ile kötü prognoz ile ilişkili mikropapiller patern adenokarsinom subtipi olarak tariflendi.


 • İleri evre KHDAK olgularda sistemik 2’li 4-6 kür platin bazlı tedavilerle elde edilen ortalama sağkalım 8(7-11) aydır.

 • Bu nedenle hedefe yönelik tedaviler araştırılmlştır. Neoplastik hücrelerde;

  • Hücre sinyali, Hücre siklusu, Programlı hücre ölümü ve Anjiyogenezderol oynayan gen ve proteinlerde değişiklikler tanımlandı.

 • Hedefe yönelik ajanlar bu spesifik noktalar üzerine etkili.

 • EGFR mutasyonu-Trozin kinaz inhibitörleri(Erlotinib, Gefitinib)

 • VEGFR hedefli-antiVEGFR ilaçlar (Bevazizumab)

 • Bcl-2 inhibitörleri

 • C-kit inhibitörleri


 • AMAÇ: platin bazlı tedavilerle elde edilen ortalama sağkalım 8(7-11) aydır.

  • Mikropapiller patern (MPP) gösteren akciğer adenokarsinomlu kadın hastalarımızın EGFR, KRAS ve BRAF mutasyon profilini, immünohistokimyasal ve klinikopatolojik özelliklerini araştırmak.

  • Mikropapiller patern (MPP) gösteren akciğer adenokarsinomlarında EGFR protein, VEGFR, c-Kit ekspresyonunu ile apopitozis ilişkili bcl-2 ekspresyonunun mutasyonlarla ilişkisini araştırmak


  Materyal metod
  MATERYAL-METOD platin bazlı tedavilerle elde edilen ortalama sağkalım 8(7-11) aydır.

  • Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2000- Aralık 2010 tarihleri arasında cerrahi rezeksiyon yapılmış adenokarsinomlu hastalar değerlendirilmiştir.  Materyal metod1
  MATERYAL-METOD içeren alanları baskın olan 15 kadın hasta çalışmaya alındı.

  • Kinik olarak yaş, evre, sigara kullanma durumu, beyaz toprak biomass maruziyeti, lokalizasyon, çap, sağkalım süresi

  • Histopatolojik olarak tümör nekrozu, mitoz, lenfovasküler ve perinöral invazyon, hücre tipi, psammom cismi, ikinci baskın histolojik tip

  • İmmünohistokimyasal olarak avidin biotin yöntemi ile EGFR protein, VEGFR, C-Kit ve bcl-2 çalışıldı

   Bcl-2:>%10 sitoplazmik boyanma : pozitif

   EGFR ve C-kit : membranöz

   VEGFR: sitoplazmik


  • Moleküler: içeren alanları baskın olan 15 kadın hasta çalışmaya alındı.MP alan içeren bloklardan 3’er adet kesit alınarak DNA elde edildi.

  • Mikroarray temelli mikroçip teknolojisi kullanıldığı PCR yöntemi ile

  • EGFR için Ekzon 18,19, 20 ve 21de tirozin kinaz inhibitörlerine duyarlı ve dirençli toplam 48 mutasyon

  • KRAS kodon 12, 13 ve 61

  • BRAF v600 kodonu araştırıldı


  Sonu lar
  Sonuçlar: içeren alanları baskın olan 15 kadın hasta çalışmaya alındı.

  • Yaş ortalaması 39 (37-76)

  • Tümör çapı ortalaması 44 (15-120) mm , 6 olguda 3 cm ve altı

  • 2 (% 13) hastada sigara kullanma öyküsü var

  • 6 (%40) olguda beyaz toprak ve biomass öyküsü var

  • 4’ü sola, 11’i sağa lokalize

  • 7 olgu evre 1, 2 olgu evre 2, 6 olgu evre 3

  • 6 olgu 32 ayda eksitus


  • 3 olguda nekroz, 2 olguda psammom, 7 olguda lenfovasküler invazyon, 1 olguda perinöral invazyon

  • 9 olguda tümörü oluşturan hücreler kolumnar, 2 olguda poligonal, 4 olguda hobnail tiptitr.

  • İkinci en sık gözlenen patern asiner paterndir. Ayrıca minör patern olarak 12 olguda papiller, 11 olguda lepidik, 3 olguda solid patern gözlenmiştir.


  Bcl-2 invazyon, 1 olguda perinöral invazyon

  VEGFR

  EGFR 10 olguda,

  c-kit 7 olguda,

  VEGFR 4 olguda,

  bcl-2 ise 6 olguda

  pozitiftir

  EGFR


  • 9 (%60) olguda mutasyon tespit edildi. invazyon, 1 olguda perinöral invazyon

  • 6 (%40) adet EGFR mutasyonunun 5 tanesi ekzon19, 1 tanesi ekzon 20, bu olgulardan biri sigara içicisidir.

  • 3 (%20) tane KRAS mutasyonunun 2 tanesi ekzon12, bir tanesi ekzon 13, bu olgulardan biri sigara içiçisidir

  • KRAS ekzon12 mutasyonu olan olguda BRAF(%6,6) mutasyonu tespit edildi.

  • EGFR mutasyonlu olguların 5 tanesinde EGFR protein, 3 tanesinde c-kit, hepsinde bcl2 pozitifliği ve VEGFR pozitifliği tespit edildi.

  • KRAS pozitif olan olguların 2 tanesinde EGFR protein hepsinde VEGFR ve bcl-2 , 1 tanesinde c-kit pozitifliği tespit edildi.

  • BRAF pozitif olgu c- kit negatifken VEGFR, EGFR ve bcl-2 pozitiftir.


  Tarti ma
  TARTIŞMA: invazyon, 1 olguda perinöral invazyon

  • Achcar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada KRAS 5 (%33), EGFR 3 (%20) ve BRAF 3 (%20) oranında bulunmuştur.

  • EGFR mutasyonu sigara içmeyenlerde sık gözlenmesine rağmen bizim çalışmamızda sigara içen olguda da gözlenmiştir.

  • KRAS ve EGFR mutasyon oranı pek çok yayında 10-30 oranındadır. Bizim çalışmamızda oranlar daha fazladır.

  • Bir olguda KRAS ve BRAF mutasyonu bir arada tespit edilmiştir

  • EGFR protein ekspresyonunun KRAS mutasyonlu hastalarda da görülmesi EGFR mutasyonları ile korele olmamasının bir başka kanıtıdır.


  ad