N O W E A K T Y P R A W N E SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK - PowerPoint PPT Presentation

N O W E   A K T Y  P R A W N E
Download
1 / 15

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

N O W E A K T Y P R A W N E SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska ( Dz. U. 2012, poz.859 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

N O W E A K T Y P R A W N E SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

N O W E A K T Y P R A W N E

SIERPIE

WRZESIE

PADZIERNIK


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczeglnych uprawnie onierzy w czynnej subie wojskowej do przejazdw na koszt wojska

( Dz. U. 2012, poz.859 )

Data ogoszenia: 2012 07 27

Data wejcia w ycie: 2012 07 27

Data obowizywania: 2012 08 11


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Przejazdy na koszt wojska przyznaje si onierzom, ktrzy peni:

 • 2.Rozporzdzenie stosuje si do onierzy Przejazdy na koszt wojska przyznaje si onierzom, ktrzy:

 • 1)odbywaj:

 • a)zasadnicz sub wojskow,

 • b)przeszkolenie wojskowe,

 • 2)peni czynn sub wojskow w charakterze kandydatw na onierzy zawodowych

 • 2)peni:

 • a)sub przygotowawcz,

 • b)sub kandydack,

 • c)sub wojskow w razie ogoszenia mobilizacji i w czasie wojny zwanych zwanym dalej "onierzami".


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

 • 5. 4. onierzowi nie zwraca si poniesionych przez niego kosztw przejazdu w przypadku odbycia przejazdu w granicach miejscowoci, w ktrej peni on sub:

 • 1)odbycia przejazdu w granicach miejscowoci, w ktrej peni on sub;

 • 2)gdy najkrtszy czas przejazdu ldowym rodkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza, zgodnie z rozkadem jazdy, dwch godzin w obie strony, cznie z przesiadkami, liczc od stacji (przystanku) najbliszej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) najbliszej miejsca penienia suby;

 • 3)gdy peni czynn sub wojskow poza granicami kraju;

 • 4)zapewnienia onierzowi bezpatnego przejazdu;

 • 5)wypaty onierzowi zaliczki, o ktrej mowa w 5a ust. 1.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

5a.1.Dowdca jednostki wojskowej, na wniosek onierza uzasadniony jego trudn sytuacj materialn, moe przyzna zaliczk w celu pokrycia kosztw przejazdu w wysokoci ustalonej wedug obowizujcych zasad[]2.W przypadku gdy koszt przejazdu by wyszy ni wysoko wypaconej zaliczki, w celu jego pokrycia dowdca jednostki wojskowej wypaca onierzowi wystpujc rnic kosztw.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu i trybu wspdziaania andarmerii Wojskowej ze sub Kontrwywiadu Wojskowego, Sub Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porzdkowymi oraz z dowdcami jednostek wojskowych i dowdcami ( komendantami) garnizonw ( Dz. U. 2012, poz.880 )

Data wejcia w ycie: 17 sierpnia 2012 r.

Okrela si wzr upowanienia do udostpnienia onierzom andarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, suby i instytucje pastwowe w wyniku wykonywania czynnoci operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej,

stanowicy zacznik do rozporzdzenia.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz okrelania ich siedzib, zasigu dziaania i waciwoci ( Dz. U. 2012, poz. 1013)

Data obowizywania: 7 wrzenia 2012 r.

2.Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy si nastpujce wojskowe komisje lekarskie i ustala ich siedziby:

1) Centraln Wojskow Komisj Lekarsk z siedzib w Warszawie,

2) Rejonow Wojskow Komisj Lotniczo-Lekarsk z siedzib w Warszawie,

3) Rejonow Wojskow Komisj Morsko-Lekarsk z siedzib w Gdasku,

4) rejonowe wojskowe komisje lekarskie z siedzib w Bydgoszczy, Eku, Krakowie, Lublinie, odzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocawiu i aganiu

-zwane dalej "wojskowymi komisjami lekarskimi".


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

3.Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie jest komisj wyszego stopnia w stosunku do wojskowych komisji lekarskich, o ktrych mowa w 2 pkt. 2-4.

4. 4.Terytorialny zasig dziaania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy obejmuje obszar wojewdztw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 wrzenia 2012 r. w sprawie warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 1094)

Rozporzdzenie reguluje warunki przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnia poruszanie si po drogach przedmiotowych pojazdw z zachowaniem porzdku, sprawnoci i bezpieczestwa w ruchu drogowym.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 wrzenia 2012 r. w sprawie uprawnie osb kierujcych pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 1071)

Rozporzdzenie wejdzie w ycie z dniem 19 stycznia 2013 r.

Rozporzdzenie okrela uprawnienia osb do kierowania pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi w ramach wiadcze na rzecz obrony, zwanymi dalej "pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celw specjalnych", a take dodatkowe wymagania w stosunku do tych osb.

pojazdy specjalne i uywane do celw specjalnych musz zapewnia bezpieczestwo jadcych nimi osb oraz innych uczestnikw ruchu, a take nie mog powodowa niszczenia nawierzchni drb lub obiektw drogowych


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

konieczno spenienia powyszych kryteriw wymaga posiadania przez osobowy kierujce tymi pojazdami dodatkowych umiejtnoci. Ich zdobycie zapewniaj kursy z zasad eksploatacji kierowania takimi pojazdami prowadzone w jednostkach szkolnictwa wojskowego.

Kurs obejmuje nastpujce przedmioty szkoleniowe:

 • budowa i eksploatacja pojazdu;

 • nauka jazdy;

 • obsugiwanie pojazdu;

 • szkolenie medyczne;

 • ochrona rodowiska.

Ukoczenie kursu z wynikiem pozytywnym potwierdzone

bdzie wydaniem wiadectwa wg wzoru okrelonego w przedmiotowym rozporzdzeniu


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Decyzja Nr 332/MON z dnia 19 padziernika 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

zada zwizanych z wdraaniem Wykazu przedsiwzi i procedur systemu zarzdzania kryzysowego" w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. z 2012 poz. 403)

Data obowizywania:19 padziernika 2012 r.

Decyzja okrela sposb i termin realizacji zada zwizanych z wdraaniem Wykazu przedsiwzi i procedur zarzdzania kryzysowego.

Edukacj prowadzi si wobec wszystkich onierzy i pracownikw resortu obrony narodowej.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Zarzdzenie Nr 110/MON z dnia 5 padziernika 2012 r. zmieniajce zarzdzenie w sprawie ustanowienia wit wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siach Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 384)

W zarzdzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wit wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 1 dodaje si m. in. pkt. 23 w brzmieniu:

23) 27 padziernika wito Terenowych Organw Administracji Wojskowej


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Traci moc decyzja:

Nr 314/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 wrzenia 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego wita Wojewdzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 262)


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

DZIKUJ ZA UWAG

REFERENT PRAWNY

mgr Izabela ADAMSKA


 • Login