Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych
Download
1 / 20

Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych. Grażyna Kasprzak Bank Ochrony Środowiska S.A. I Forum „ Fotowoltaika dla każdego” Targi Green Power, Poznań, 14 maja 2013. Kluczowe fakty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych' - gin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych

Bankowe finansowanieinwestycji fotowoltaicznych

Grażyna Kasprzak

Bank Ochrony Środowiska S.A.

I Forum „Fotowoltaika dla każdego”Targi Green Power, Poznań, 14 maja 2013


Kluczowe fakty

 • Pierwszy projekt ustawy – zamrożenie lub spowolnienie procesów inwestycyjnych z powodu zawieszenia finansowania przez większość banków – spadek cen projektów w stanie deweloperskim i gotowych obiektów.

 • Zmiany w projekcie ustawy – ożywienie na rynku i powrót na szybką ścieżkę rozwoju, głównie dzięki projektom wiatrowym (studzone spadkiem cen zielonych certyfikatów)

 • Nowe, korzystne zapisy współczynników korygujących dla fotowoltaiki– masowe zainteresowanie nową dziedziną OZE przez inwestorów, producentów, dystrybutorów i kooperantów.

 • Otwarcie furtki dla rozwoju rynku prosumentów.

 • Podstawowe ryzyka związane z procesem legislacyjnym:

  • zmiana przyjętych parametrów dla poszczególnych OZE

  • brak pewności co do daty wejścia w życie ustawy

2


Ustawa o OZE stymulatorem rynku

 • Ustawa OZE

  • ustabilizowanie sytuacji prawnej w zakresie systemu wsparcia OZE

 • Spodziewany dynamiczny rozwój instalacji odnawialnych źródeł energiiw szczególności:

  • elektrowni fotowoltaicznych

  • biogazowni

 • dla których przychód z „zielonych certyfikatów” zostanie zwielokrotniony poprzez mechanizm współczynników korekcyjnych powyżej jedności

 • Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

 • 3


  Instrumenty bankowe

  Kredyty dedykowane

  Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

  Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi

  Kredyty komercyjne „specjalizowane”

  Inne instrumenty finansowe

  Obligacje korporacyjne

  Wykup wierzytelności

  Gwarancje bankowe

  Instrumenty bankowe

  4


  Kredyty proekologiczne bo banku
  Kredyty proekologiczne BOŚ Banku

  • Preferencje po stronie konstrukcji finansowania:

  • obniżona marża i/lub prowizja w stosunku do standardowej oferty Banku

  • obniżony wymagany wkład własny

  • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału

  • Preferencje po stronie cenowej – oprocentowanie kredytów obniżone w stosunku do warunków standardowych

  • Preferencje po stronie nakładów na inwestycję – dotacja, premia

  • Kredyty we współpracy z WFOŚiGW

  • Kredyty we współpracy z NFOŚiGW

  • Kredyty we współpracy z WFOŚiGW

  • Kredyt z Dobrą Energią

  • Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi

  5


  Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska,

  w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii

  Wykorzystanie dźwigni finansowej

  Warunki kredytowe ustalane indywidualnie przez WFOŚiGW

  przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych)

  podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie

  kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania

  preferencje w zakresie oprocentowania

  okres kredytowania i karencji

  Mechanizmy:

  kredyty ze środków Funduszu

  dopłaty do oprocentowania

  dopłata do kapitału

  w ramach umów lub decyzji indywidualnych

  Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW

  6


  Woj. wielkopolskie

  dopłata do odsetek (przez 5 lat), oprocentowanie WIBOR 3M

  max. kredyt – do 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż:

  150.000 zł dla osób fizycznych

  300.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych wykonujących zadanie dotyczące budynku wielorodzinnego

  1.000.000 zł dla pozostałych kredytobiorców

  Woj. kujawsko-pomorskie

  dopłata do odsetek, oprocentowanie: 1,5% w skali roku

  PV do 100 kW

  max. kredyt – 500 tys. zł, do 90% kosztów inwestycji

  Woj. mazowieckie

  dopłata do kapitału do 30% kwoty kredytu - dla osób fizycznych i JST, oprocentowanie WIBOR 3M + 2,5 p.p.

  dopłata do odsetek – oprocentowanie WIBOR 3M - 1,5 p.p.

  Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW

  przykłady

  7


  Kredyty we wsp pracy z instytucjami zagranicznymi
  Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi

  • Europejski Bank Inwestycyjny dla MŚP:

   • zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa,w tym ochrona środowiska

  • Europejski Bank Inwestycyjny dla JST:

   • ochrona środowiska, infrastruktura, racjonalne użycia energii, zdrowie, edukacja

  • Bank Rozwoju Rady Europy

   • infrastruktura i ochrona środowiska dla JST

    – obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku

    – możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału

    – możliwość zastosowania mniejszego niż stosowany standardowo udziału środków własnych w kosztach zadania

  8


  Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi

  • KfWBankengruppe

   • Kredyt z Klimatem – Budowa małych systemów OZE

    • dla przedsiębiorstw, JST, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych

   • Kredyt EkoOdnowa dla Firm

    • projekty proekologiczne dla mikro-, małych i średnich prywatnych przedsiębiorstw

  • NordicInvestment Bank – przedsięwzięcia proekologiczne dla przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów

   – ograniczone środki – blisko wyczerpania limitów

  !

  9


  Kredyt z dobr energi 1
  Kredyt z dobrą energią (1)

  Kredyt na odnawialne źródła energii

  Struktura organizacyjna kredytobiorcy

  Projekt – realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji

  Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV.

  Dopuszcza się realizację projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności

  W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej min. 12 m-cy.

  10


  Kwota kredytu inwestycyjnego:

  do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST – brutto)

  Okres kredytowania

  do 15 lat

  Karencja

  w spłacie kapitału: do 18 miesięcy

  w spłacie odsetek: do 18 miesięcy (standardowo nie dłużej niż do zakończenia inwestycji)

  Harmonogram spłaty kredytu

  kredyt inwestycyjny - wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu

  – warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej

  Kredyt z dobrą energią (2)

  !

  11


  Złożenie wniosku o kredyt z wymaganymi załącznikami (nie dotyczy przypadków postępowania przetargowego)

  Posiadanie zdolności kredytowej wg oceny Banku

  Ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu

  Ubezpieczenie mienia

  Posiadanie rachunku bieżącego w Banku:

  Dla SPV – całość wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej

  Dla innych – całość wpływów ze sprzedaży energii i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, wygenerowanych przez projekt

  Wymogi Banku

  12


  Dokumenty dotyczące statusu prawnego Klienta dotyczy przypadków postępowania przetargowego), np.:

  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenie nadania REGONu, NIPu

  umowa spółki, odpis z KRS, uchwała o reprezentacji, pełnomocnictwa, statut

  zezwolenia, koncesje, licencje

  Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta, np.:

  dla SPV dokumenty finansowe inwestorów/właścicieli spółki: sprawozdania finansowe (F-01, F-02, bilans i rachunek zysków i strat za okres funkcjonowania firmy), opinia biegłego rewidenta; prognoza wyników finansowych;

  projekcje finansowe spółki – w ramach biznes planu

  Dokumenty dotyczące grupy kapitałowej lub podmiotów powiązanych

  Inne dokumenty:

  zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami ZUS, US, historia rachunku bankowego, opinia bankowa

  Niezbędne dokumenty

  13


  Charakterystyka projektu 1

  Wymogi formalno-prawne dotyczy przypadków postępowania przetargowego)

  Prawo do dysponowania nieruchomością

  własność, dzierżawa (ew. umowy służebności)

  Ochrona środowiska

  zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  przy braku pzp – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

  ew. konieczność wykonania raportu środowiskowego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Prawo budowlane

  Prawo energetyczne

  warunki techniczne przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej

  umowa przyłączeniowa

  promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

  Charakterystyka Projektu (1)

  14


  Charakterystyka projektu 2

  Dokumentacja projektowa dotyczy przypadków postępowania przetargowego)

  Projekt techniczny

  dane techniczne elementów instalacji

  plan rozmieszczenia modułów (zapotrzebowanie powierzchni)

  przyłącze

  Obliczenia prognozowanej produkcji energii wraz z danymi stanowiącymi ich podstawę, w tym:

  ocena zasobów energii słonecznej dla projektu

  informacje o źródle danych dotyczących nasłonecznienia i użytych programach obliczeniowych

  referencje projektanta instalacji / firmy wykonującej obliczenia lub opinia niezależnego eksperta

  Charakterystyka Projektu (2)

  15


  Charakterystyka projektu 3

  Umowy i kontrakty dotyczy przypadków postępowania przetargowego)

  Dostawa i montaż instalacji

  koszt instalacji

  terminy dostaw i robót

  Umowy sprzedaży energii i praw majątkowych

  okres ważności umowy

  poziom lub formuła określająca cenę i wielkość sprzedaży

  Gwarancje

  techniczne, utrzymania mocy

  dobrego wykonania kontraktu

  Umowy serwisowe

  Polisy ubezpieczeniowe

  Charakterystyka Projektu (3)

  16


  Charakterystyka projektu 4

  Harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczy przypadków postępowania przetargowego)

  Dokumenty potwierdzające aktualne zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji

  Projekcja finansowa

  Potwierdzenie zbilansowania środków

  Charakterystyka Projektu (4)

  17


  Zabezpieczenia
  Zabezpieczenia dotyczy przypadków postępowania przetargowego)

  Zastaw rejestrowy na:

  100% obecnych i przyszłych udziałów SPV

  przedmiocie inwestycji

  aktywach wytworzonych w związku z realizacją projektu

  rachunkach projektu wraz z pełnomocnictwem do rachunków

  Przelew praw z wybranych dokumentów projektu, w tym m.in.:

  umowy sprzedaży energii elektrycznej

  umowy sprzedaży praw majątkowych

  umowy dzierżawy nieruchomości

  polis ubezpieczeniowych

  Poręczenie/gwarancje udzielane przez udziałowców/sponsora

  Inne uzgodnione z Bankiem

  18


  Kompleksowe i elastyczne podejście, dotyczy przypadków postępowania przetargowego)

  Inwestowanie w nowe projekty (seed i start-up)

  W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego funkcje:

  doradztwo

  biznesowe

  organizowaniefinansowania

  inwestycjekapitałowe

  zarządzanie

  procesem

  BOŚ Eko Profit – praktyka jednego okienka

  pośrednika

  finansowego

  bezpośredniego

  inwestora

  generalnego realizatora

  inwestycji (GRI)

  19


  • Grażyna Kasprzak dotyczy przypadków postępowania przetargowego)

   Ekspert ds. inżynierii środowiska

   Departament Ekologii i Strategii

   Bank Ochrony Środowiska S.A.

   [email protected]


  ad