Informa n a komunika n syst my v logistike riadenia materi lov ch tokov
Download
1 / 19

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY V LOGISTIKE RIADENIA MATERIÁLOVÝCH TOKOV - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY V LOGISTIKE RIADENIA MATERIÁLOVÝCH TOKOV. Poslanie informačných a komunikačných systémov. Informačné a komunikačné systémy zabezpečujú zber, ukladanie, spracovanie a prenos údajov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY V LOGISTIKE RIADENIA MATERIÁLOVÝCH TOKOV' - gilead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Poslanie informa n ch a komunika n ch syst mov
Poslanie informačných a komunikačných systémov MATERIÁLOVÝCH TOKOV

Informačné a komunikačné systémy zabezpečujú zber, ukladanie, spracovanie a prenos údajov.

Vyznačujú sa hierarchickou štruktúrou a vysokým stupňom automatizácie pomocou prostriedkov výpočtovej a komunikačnej techniky, ktoré sú vzájomne prepojené do siete.

Ich podsystémy využívajú spoločnú údajovú základňu, informácie vyššej úrovne sa získavajú koncentráciou údajov z databanky nižšej úrovne.

Sú určené na podporu plánovania, organizovania, riadenia a kontrolu logistických procesov.


Lenenie z h adiska asu
Členenie z hľadiska času MATERIÁLOVÝCH TOKOV

 • Informačné systémy na podporu dlhodobého strategického (plánovania) rozhodovania – zaoberajú sa utváraním a optimalizáciou článkov logistického reťazca. Ich súčasťou je zabezpečenie potrebných východzích údajov pre prípravu rozhodovacieho procesu,


Lenenie z h adiska asu1
Členenie z hľadiska času MATERIÁLOVÝCH TOKOV

 • Informačné systémy na podporu strednodobého až krátkodobého rozhodovania – sú zamerané na prípravu nekomplikovanej prevádzky logistických systémov. Ide predovšetkým o vyhotovenie dispozičných plánov pre vnútrozávodnú dopravu, pre distribučné zásoby, nakupovanie vstupných materiálov, zadávanie zákaziek do výroby, expedíciu výrobkov a pod.


Lenenie z h adiska asu2
Členenie z hľadiska času MATERIÁLOVÝCH TOKOV

 • Informačné systémy na podporu riadenia denných (operatívnych) úloh– zaoberajú sa vykonávaných a riadením jednotlivých procesov v rámci materiálového toku. Je pre ne dôležitá rýchlosť spracovania informácií a registrovania fyzického stavu procesov, bez časového omeškania. V štruktúre informácií sú najdôležitejšie informácie o vybavení zákaziek, príprava expedície, stav zásob, operatívne riadenie výroby, vybavovanie objednávok pre nákup a pod.


Vertik lna a horizont lna integr cia informa n ch a komunika n ch syst mov

Vertikálna integrácia MATERIÁLOVÝCH TOKOV– predstavuje väzby medzi strategickými, taktickými a operatívnymi systémami.

Horizontálna integrácia – ide o väzby jednotlivých úloh a procesov v taktických a operatívnych systémoch.

Vertikálna a horizontálna integrácia informačných a komunikačných systémov


Zdroje inform ci

Externé informačné prostredie (externé informácie)= MATERIÁLOVÝCH TOKOV prostredie dodávateľského a odberateľského trhu v celosvetových dimenziách

Interné informačné prostredie (interné informácie) =prostredie pre zabezpečenie kontinuity výrobného procesu, pre potreby plánovania, riadenia a kontroly výrobných a obslužných procesov, v dimenziách teritoriálnych hraníc podniku.

Zdroje informácií


Z kladn technol gie syst mov k dovania a automatickej identifik cie
Základné technológie systémov kódovania a automatickej identifikácie

Ich význam spočíva v presnej identifikácii produktov, surovín, polovýrobkov alebo hotových výrobkov určených na predaj alebo spotrebu a identifikácia ich pohybov medzi rôznymi bodmi v ľubovoľnom logistickom reťazci.

Na základe fyzikálneho princípu sa delia na:

 • optické,

 • rádiofrekvenčné,

 • induktívne,

 • magnetické,

 • biometrické.


Optick technol gie
Optické technológie identifikácie

Využívajú svetlo, ktorého odraz je snímaný svetlocitlivými senzormi a následne dekódovaný. Na prvom mieste významnosti tu stojí čiarový kód(bar code).

Systém EAN (European Article Numbering) je štandardizovaný celosvetový systém kódovania a identifikácie spotrebiteľských, distribučných a manipulačných jednotiek. Dnes sa však už používa aj na kódovanie a identifikáciu služieb a miest a svoje uplatnenie nachádza aj v bezdokladovej výmene obchodných informácií.


Podstata ean
Podstata EAN identifikácie

Vychádza zo základného fyzikálneho princípu odrazu svetla svetlými plochami a jeho pohlcovanie plochami tmavými. Údajové charakteristiky sú prezentované práve svetlými pruhmi, medzerami a tmavými pruhmi, ktoré sú za sebou radené podľa logických pravidiel.

Symbol čiarového kódu je grafickým vyjadrením identifikačného čísla objektu (tovar, výrobok, paleta) vo forme, ktorú je schopný prečítať príslušný snímač a jeho dekóder pre zabezpečenie prevodu do pamäťových médií odpovedajúcej výpočtovej techniky. V súčasnosti sa v systéme EAN využíva kód typu EAN8,13, EANITF 14,UCC/EAN 128.


Ean8 a 13
EAN8 a 13 identifikácie

Najznámejší kód pre tovar predávaný v obchodnej sieti. EAN kóduje číslice 0-9, každú 2 čiarami a 2 medzerami. Môže obsahovať 8 (EAN8) alebo 13 (EAN13) číslic. Prvé 2-3 číslice vždy určujú štát pôvodu (Slovensko=858), nasledujúce (4-6) určujú výrobcu a ďalšie konkrétny tovar. Posledná číslica je kontrolná a overuje správnosť dekódovania.


Ean 128
EAN 128 identifikácie

Umožňuje zakódovať mnoho informácií o logistickom prvku, ako napr. číslo dodávky, dátum výroby, dátum balenia, minimálna trvanlivosť hmotnosť, dĺžka, šírka, plocha, objem, komu má byť tovar dodaný a pod. Každá informácia má číselný prefix (definovanú kombináciu čísel), ktorý jednoznačne určuje o aký typ údaju ide. Kód 128 môže kódovať celkom 102 znakov, každý znak je reprezentovaný troma čiarami a troma medzerami.


Nov gener cia dvojdimenzion lneho iarov ho k du pdf 417
Nová generácia dvojdimenzionálneho čiarového kódu (PDF 417)

Ide o kód s veľmi vysokou informačnou kapacitou a schopnosťou detekcie a opráv chýb. Každé kódové slovo sa zostavuje zo 4 čiar a 4 medzier o šírke minimálne jedného a maximálne šiestich modulov. V slove je vždy presne 17 modulov. Do takéhoto typu kódu je možno zakódovať nielen bežný text ale aj grafiku alebo špeciálne programovacie inštrukcie. Svoje využitie nachádza v identifikačných kartách, vodičských preukazoch, diagnózach pacienta a pod.


Vyu itie iarov ch k dov v logistike
Využitie čiarových kódov v logistike 417)

Pri kontrole toku výrobkov, počtu vyrobených výrobkov, evidencie osoby, ktorá výrobnú operáciu vykonala, automatické dodávanie materiálu a materiálu ale aj identifikácii konkrétnej palety s tovarom alebo realizovanej služby a pod.

Prínosy z použitia čiarových kódov:

 • Presnosť (v porovnaní s ručným zadávaním údajov),

 • Rýchlosť,

 • Flexibilita (mnohoúčelové, široké použitie, v najrôznejších extrémnych a klimatických podmienkach),

 • Produktivita a efektívnosť (zníženie nákladov v obalovom hospodárstve, optimálne využitie skladových priestorov, zlepšenie vnútropodnikovej manipulácie, systému zásobovania a pod.)


Technol gie ocr optical chracter recognition optick rozpozn vanie p sma znakov
Technológie OCR – Optical Chracter Recognition (Optické rozpoznávanie písma/znakov)

Touto technológiou sa rozpoznávajú písané alebo tlačené texty či obrazy, ktoré snímač (scanner alebo CCD kamera) transformuje do digitálnej formy zachovanej počas celého ďalšieho spracovania.

Patrí sem aj technológia MICR-Magnetic Ink Character Recognition (rozpoznávanie písma/znakov aplikovaním magnetického atramentu, ktorá má svoje využitie predovšetkým v bankovníctve a peňažných inštitúciách, pri triedení a prenose údajov do systému.


R diofrekven n a induk n technol gie
Rádiofrekvenčné a indukčné technológie rozpoznávanie písma/znakov)

Tento typ technológie využíva rádiový signál, ktorý vyvoláva odozvu zo špeciálne navrhnutého štítku vo forme rádiovej správy. Systém sa skladá z troch komponentov:

 • identifikačného štítka (pasívneho alebo aktívneho),

 • snímača,

 • antény.

  Identifikačný štítok tvorí prijímacia a vysielacia anténa, diskrétne súčiastky a integrovaný čip. Pasívny štítok aktivuje snímač, ktorý pomocou antény vysiela v určitom kmitočte impulzový alebo nemodulový rádiofrekvenčný signál. Štítok odpovedá pomocou využitia malého množstva energie z prijatého signálu a napojí čip, ktorý odošle kód späť do snímača pomocou modulovaného rádiofrekvenčného signálu. Aktívny štítok môže údaje prijímať, ukladať a vysielať.

  Tieto systémy nemajú aplikačné obmedzenia, pretože nevyžadujú priamu viditeľnosť štítku a snímacej antény.

  Použitie: záznam identifikácie prejazdu vozidiel, kontrola a záznam vstupu, pohybu osôb, identifikácia paliet , kontajnerov a ich obsahu, pohyb dopravných vozíkov vo výrobe a v sklade, ochrana náradia a iných zariadení pred odcudzením pod.


Magnetick technol gie
Magnetické technológie rozpoznávanie písma/znakov)

Nosičom magnetických kódov je magnetická páska, ktorá je pokrytá mikrorozmernými permanentnými magnetmi umiestnenými od seba v takej vzdialenosti, aby sa vzájomne neovplyvňovali. Zápis kódu je realizovaný kombináciou zoradených magnetov, ktoré reprezentujú logickú 1 alebo 0. Zoradenie prebieha pôsobením magnetu kódovacieho prístroja, následkom čoho dôjde k zmene zadanej polohy, tým že jeden z magnetov je priťahovaný a druhy odpudzovaný.

Použitie: maloobchod, cestovný ruch, bankovníctvo, peňažné služby, zdravotníctvo, telekomunikačné služby.


Pam ov karty
Pamäťové karty rozpoznávanie písma/znakov)

Karty s čipom sa líšia od kariet s magnetickým prúžkom rozsahom uložených informácií a tým, že obsahuje procesor, ktorý umožňuje uložené údaje prečítať, alebo prečítať a postupne ich rušiť, alebo prečítať uložené informácie a do voľnej pamäte napísať nové (smart karta).

Použitie: banková, peňažná sféra, dopravy, zdravotníctvo, služby a pod.


Biometrick technol gie
Biometrické technológie rozpoznávanie písma/znakov)

Používajú na identifikáciu niektoré digitalizované fyziologické rysy človeka (otlačky prstov, tvar, veľkosť alebo dĺžku prstov, hlas a pod.).

Použitie: pre zabezpečenie a kontrolu vstupu do objektov, vo výrobnej oblasti v skušobniach a laboratóriách kontroly kvality, v zdravotníckych laboratóriách a pod.


ad