Download
1 / 28

Föreslagen inriktning – vi gör den goda resan möjlig - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Föreslagen inriktning – vi gör den goda resan möjlig Väginfrastrukturens drift och underhåll ska säkerställas så att samhället får ett vägtransportsystem med hög tillförlitlighet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Föreslagen inriktning – vi gör den goda resan möjlig' - gianna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Föreslagen inriktning – vi gör den goda resan möjlig

 • Väginfrastrukturens drift och underhåll ska säkerställas så att samhället får ett vägtransportsystem med hög tillförlitlighet.

 • Väginfrastrukturen ska förbättras för att stödja en ekonomisk utveckling, regionalt och nationellt, och bidra till att människors vardag förbättras.

 • Vägtransportsystemet ska ställas om för att klara klimathotet.


Inriktningen ska bidra till sysselsättning och tillväxt i hela landet genom

 • att effektiva och tillförlitliga resor och transporter görs tillgängliga för alla på lika villkor

 • att underlätta för dem med lång restid till arbetet

 • att underlätta näringslivets transporter och främja svensk export (t.ex. bärighet och viktiga stråk)


Trängsel och sårbarhet kvarstår i storstadstrafiken hela landet genom

 • Trimningsåtgärder på högtrafikerat vägnät har mycket hög lönsamhet

 • Förstärkt kollektivtrafik

 • Nord-sydförbindelser behövs i Stockholm och Göteborg

 • Det samlade behovet i storstadsregionerna är stort


Ökad trafiksäkerhet och trygghet hela landet genom

 • Fortsatt mötesseparering

 • Fordon, hjälpmedel och stödsystem

 • Vägar och gators utformning


Klimatförändringen och dess konsekvenser hela landet genom

 • Bromsa klimatförändringen och mildra effekterna

 • Minska oljeberoendet – transporteffektivt samhälle

 • Minska energiförbrukningen – mer förnyelsebara drivmedel

 • Fyrstegsprincipen ska användas

 • Ta hänsyn till en ökad frekvens av extrema vädersituationer till följd av klimatförändringen


Drift och underhåll är prioriterat hela landet genom

 • Underhållet bevarar vägkapitalet och ökar transportkvaliteten på längre sikt

 • Underhållskvaliteten på många vägar är sämre än vad som är rimligt – vägkapitalet urholkas

 • Ökad och långsiktigt värdesäkrad resurstilldelning är mycket önskvärd


Samhällsekonomiskt lönsamma investeringar hela landet genom

 • Investeringsbehovet överstiger de ramar som givits för underlaget

 • Investeringar uppvisar ofta god samhällsekonomisk lönsamhet och bidrar till att öka välfärden

 • Riktade mindre investeringar ger ofta en omedelbar och hög kundnytta och transportpolitisk måluppfyllelse


Investeringar och andra åtgärder på det regionala vägnätet

 • Stort behov av riktade mindre åtgärder på det regionala vägnätet.

 • Vi vill också stödja kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka tryggheten för funktionshindrade, cyklister och andra oskyddade trafikanter.


Rekonstruktion av broar och tunnlar vägnätet

 • Äldre byggnadsverk som Essingeleden, Tingstadstunneln och Älvsborgsbron erfordrar större ombyggnader under kommande decennier

 • Vägverket förordar att bärighetsanslaget utökas till att omfatta även dessa åtgärder


Finansiering av väghållningen vägnätet

 • Stärk kopplingen mellan användningen av vägar och gator och brukarens betalning för denna användning

 • Överväg nya finansieringslösningar som offentlig-privat samverkan (OPS), lånefinansiering eller brukaravgifter

 • Skapa flexibilitet, särskilt för större investeringsobjekt

 • Möjliggör en effektivare väghållning genom friare användning av anslagsmedel utan dagens hårda bindning till anslagsposter


Regeringens direktiv vägnätet

Vägverket ska redovisa vad som kan åstadkommas under den kommande planeringsperioden med följande ramar:

 • 3,5 mdkr till de nationella stamvägarna

 • 2,4 mdkr till regional transportinfrastruktur, inklusive bidrag till kommuner och kollektivtrafik samt

 • 1,4 mdkr till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion.

 • Dessutom ska analyser göras för nivåerna ± 25 respektive ± 50 procent av dessa.

 • Drift- och underhållsresurser som motsvarar en funktionell och samhällsekonomiskt effektiv standard upprätthållsoch återhämtas.

 • Sektorsåtgärder


Tabell 3.1 Vägverkets samlade alternativ vägnätet

(miljarder kronor, prisnivå 2007)


NIVÅ MEDEL vägnätet

 • Kunden upplever att vägunderhållet har förbättras.

 • Utrymmet för bidrag till miljö-, trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder i kommunerna kan fördubblas.

 • Miljöåtgärderna längs det statliga vägnätet kan ökas med 50 procent (jämfört med nuläget).

 • I de största städerna kan trängselproblemen minskas och framkomligheten för kollektiv- och distributionstrafik ökas genom trimningsåtgärder.

 • Miljön och tillgängligheten i ett antal tätorter kan förbättras.

 • E 22 byggs ut på flera delar, syftet är att höja trafiksäkerheten och att förbättra framkomligheten.

 • Export och regional utveckling kan främjas genom att E 6 till Trelleborgs hamn kan byggas ut till hög mötesfri standard.

 • Förutsättningarna för säker arbetspendling med cykling och kollektivtrafik kan öka och cykelturism gynnas genom leder fria från biltrafik.

 • Riktade mindre åtgärder kan göras för att öka trafiksäkerheten på olycksdrabbade platser.


NIVÅ MEDEL vägnätet

 • Kunden upplever att vägunderhållet har förbättrats.

 • Sårbarheten i vägsystemet minskar genom att bland annat stora byggnadsverk kan rekonstrueras, t.ex. Essingeleden.

 • Utrymmet för bidrag till miljö-, trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder i kommunerna fördubblas.

 • Miljöåtgärderna längs det statliga vägnätet kan ökas med 50 procent (jämfört med nuläget).

 • Trafiksäker och förbättrad framkomlighet för människor och gods på viktiga stamvägar (Nordiska triangeln med E 4 och E 18 är mötesseparerade). Bland annat kan delen Hjulsta-Ulriksdal på E 18 byggas ut.

 • I de större städerna kan framkomligheten för kollektiv- och distributionstrafik ökas genom trimningsåtgärder.

 • I Stockholmsområdet kan kapaciteten i vägsystemet förbättras, bland annat med Norra länken, så att trängseln inte förvärras.

 • Miljön och tillgängligheten i t.ex. centrala Motala och Katrineholm kan förbättras.

 • Anslutningen till Norrköpings hamn via E 22 och Södertörnsleden i Stockholm kan byggas ut.

 • Miljön och tillgängligheten i de största städerna kan bli bättre genom trimningsåtgärder.

 • Riktade mindre åtgärder kan göras för att öka trafiksäkerheten på olycksdrabbade platser.

 • Förutsättningarna för säker arbetspendling med cykling och kollektivtrafik kan öka, och cykelturism gynnas genom leder fria från biltrafik.


NIVÅ MEDEL vägnätet

 • Kunden upplever att vägunderhållet har förbättrats

 • Sårbarheten i vägsystemet minskar genom bl.a. stora byggnadsverk kan rekonstrueras

 • Utrymmet för bidrag till miljö-, trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder i kommunerna fördubblas.

 • Miljöåtgärderna längs det statliga vägnätet kan ökas med 50 procent (jämfört med nuläget).

 • I de större städerna kan framkomligheten för kollektiv- och distributionstrafik ökas genom trimningsåtgärder.

 • Tillgängligheten till Göteborgs hamn kan ökas bl.a. genom ny älvförbindelse.

 • I Göteborgsområdet kan kapaciteten förbättras i vägsystemet så att trängseln inte förvärras.

 • Miljön och tillgängligheten i ett antal tätorter kan förbättras.

 • Trafiksäker och förbättrad framkomlighet för människor och gods på viktiga stamvägar (Nordiska triangeln med E 6 och E 18 samt väg 40 är mötesseparerade).

 • Riktade mindre åtgärder kan göras för att öka trafiksäkerheten på olycksdrabbade platser.

 • Person- och godstransporter på det högtrafikerade vägnätet får en god standard ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt.

 • Förutsättningarna för säker arbetspendling med cykling kan öka och cykelturism gynnas genom att skapa genomgående leder fria från biltrafik, t.ex. ”Hallands kustled”.

 • Godstransporterna drabbas endast i begränsad omfattning av störningar under tjällossningen (> 80 procent av det vägnät som är viktiga för näringslivet i t.ex. Värmland och Dalsland klarar dagens tillåtna laster).

 • Godstransporterna drabbas endast i begränsad omfattning av störningar under tjällossningen.


 • NIVÅ MEDEL vägnätet

 • Kunden upplever att vägunderhållet har förbättrats.

 • Utrymmet för bidrag till miljö-, trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder i kommunerna fördubblas.

 • Miljöåtgärderna längs det statliga vägnätet kan ökas med 50 procent (jämfört med nuläget).

 • Trafiksäker och förbättrad framkomlighet för människor och gods längs Norrlandskusten (landsbygdsdelarna av E 4 är mötesseparerad).

 • Miljön och tillgängligheten i t.ex. Sundsvall och Umeå kan förbättras genom åtgärder.

 • Riktade mindre åtgärder kan göras för att öka trafiksäkerheten på olycksdrabbade platser.

 • Godstransporterna och fjällturisterna drabbas endast i begränsad omfattning av störningar under tjällossningen (> 80 procent av det vägnät som är viktiga för näringslivet klarar dagens tillåtna laster).


Samhällets utveckling och transporternas framtida förutsättningar

Banverkets och Vägverketsgemensamma bild:

 • Befolkningen väntas bli mer koncentrerad till tätorterna, vilket ökar potentialen för kollektivtrafik inom och mellan tätorter.

 • Klimatförändringarna kommer att påverka våra transportmönster.

 • Utmaning: utsläppen av klimatgaser måste minska, utan att i alltför hög grad begränsa livskvalitet och industrins behov av varu- och godstransporter.

 • Resenärers byte och omlastningar mellan olika trafikslag måste kunna ske mycket enklare än i dag.


Samhällets utveckling och transporternas framtida förutsättningar

Banverkets och Vägverketsgemensamma bild:

 • Det svenska transportsystemet måste i ökad grad utvecklas med hänsyn till det internationella perspektivet.

 • Långsiktig planering bör utgå från de strategiska planeringsunderlag som Banverket och Vägverket utarbetar.

 • Relevanta branschindex måste användas för beräkning av planeringsramar, anslag och låneramar.

 • Banverket och Vägverket arbetar för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll.


Behoven i transportsystemet förutsättningar

Banverkets och Vägverkets sammanfattning:

 • Samlad bild av de behov och önskemål som framkommit i dialog med bland annat länen

 • Tillgänglighet och pendling

 • Tillväxt och regionförstoring

 • Samordning mellan trafikslag

 • Utveckling av järnvägsnätet och förbättring i befintliga system


Läs mer på förutsättningar www.vv.se

Om Vägverket > Vägverkets planering > Inriktningsunderlag


ad