اجاره زمانی کشتی
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

اجاره زمانی کشتی Time Charter PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

اجاره زمانی کشتی Time Charter. ارائه : محمد هادی کاظمی. تعریف قرارداد اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از منافع یک کشتی،در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادرمشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر ،به مستاجر واگذار می کند.

Download Presentation

اجاره زمانی کشتی Time Charter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Time charter

اجاره زمانی کشتی Time Charter

ارائه : محمد هادی کاظمی


Time charter

 • تعریف قرارداد اجاره کشتیعقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از منافع یک کشتی،در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادرمشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر ،به مستاجر واگذار می کند.


Time charter

تعریف قرارداد اجاره کشتی در قانون ایران:م 135 قانون دریایی ایران موصب 1343«‌قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (‌يا نماينده مجاز او) و مستأجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا‌براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند»

7/ 1


Time charter

 • تفاوت های قرارداد اجاره کشتی و قرارداد حمل و نقل دریائیالف: بارنامه دریایی معمولاً قابل انتقال است ولی قرارداد اجاره کشتی قابل انتقال نیست .ب : قرارداد اجاره معمولاً برای حمل کالا به مقدار زیاد است که تمام یا قسمتی از کشتی را اشغال می کند ولی بارنامه دریایی برای هر بسته از مجموعه ولو کوچک صادر می شود .ج : قرارداد حمل و نقل دریایی قراردادی است بین فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل و اجاره قراردادی است بین مستاجر و مالک کشتی .

 • د : قواعد حاکم بر قرارداد حمل و نقل آمره و قواعد حاکم بر اجاره تکمیلی است.


Time charter

طرفین قرارداد اجاره کشتی

 • مالک کشتی ship owner

 • مستاجر charterer

 • واسطه Ship Broker

7/ 3


Time charter

انواع قراردادهای اجاره کشتی

اجاره سفری (Voyage charter)

اجاره زمانی (Time charter)

اجاره دربست (Bare boat)

7/ 2


Time charter

اجاره زمانی

قراردادی است که در آن موجر متعهد می گردد یک کشتی معلوم که دارای تجهیزات و پرسنل لازم می باشد را در مقابل کرایه معین و معلوم برای یک دوره زمانی مشخص در اختیار مستاجر قرار دهد.

7/ 3


Time charter

 • راجع به قراراداد:الف) کتبی بودن ب) ثبت رسمی قراردادهای بالای 2 سال

شرایط تشکیل قرارداد اجاره

 • راجع به کشتی :الف) توصیف کشتیب) قابلیت دریانوردی

7/ 4


Time charter

الف) کتبی بودن قرارداد اجاره کشتی

 • لزوم تنظیم سند : ماده 135 ق.د.ا

 • مفاد سند اجاره کشتی

 • سند های نمونه

7/ 5


Time charter

 • لزوم تنظیم سند قرارداد اجاره کشتی (Charter Party)

ماده 135 قانون دریای ایران مصوب 1343 :

 • ‌ قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (‌يا نماينده مجاز او) و مستأجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا‌براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند.

7/ 6


Time charter

موارد مشترک در انواع قراردادهای اجاره

موارد اختصاصی اجاره زمانی

 • مفاد سند اجاره کشتی

تشخیص و تعیین کشتی

ذکر نام طرفین قرارداد

نرخ اجاره بهاء

7/ 7


Time charter

موارد مشترک در انواع قراردادهای اجاره

موارد اختصاصی اجاره زمانی

 • مفاد سند اجاره کشتی

ذکر کیفیت دریانوردی کشتی

ذکر بندر محل تحویل کشتی به مستاجر

تعیین مدت قرارداد

7/ 7


Time charter

 • سند های نمونه اجاره کشتی (charter party)

 • اسناد عمومی : مثل produce – baltime

 • اسناد اختصاصی

سند های مربوط به کالا های خاص :Azcon , Dencon برای تجارت غلاتBinacon . Scanfinدر زمینه تجارت مایعاتCharfrance . Coastconدر زمینه تجارت زغال سنگ

سند های مربوط به نوع قرارداد :Gencon – Shelvoyبرای اجاره سفریNype93 , baltime39 , supply time 2005 برای اجاره زمانیBarecon A برای اجاره دربست

7/ 7


Time charter

ب) ثبت رسمی قرارداد های بالای 2 سال :

بند الف ماده 135 قانون دریائی ایران اصلاحی 1352 :

‌ثبت كليه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عين كشتيهاي مشمول اين قانون و همچنين منافع آنها در صورتي كه مدت آن زائد بر دو سال باشد در‌داخل كشور اجباري است و منحصراً وسيله دفاتر اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه مخصوص دارند انجام‌مي‌شود و در صورتي كه معاملات مزبور در خارج از كشور صورت گيرد انجام معامله طبق مقررات كشور محل وقوع آن بايد توسط نزديكترين نماينده‌كنسولي ايران به محل معامله گواهي و مراتب در دفتر كنسولگري نيز منعكس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و كشتيراني اعلام شود.

7/ 7


Time charter

توصیف کشتی :از حیث نوع ، کاربری ، نام کشتی ، ظرفیت

قابلیت دریانوردی

شرایط مرتبط با کشتی

حالتی که کشتی با برخورداری از استحکام لازم در بدنه ، توان فنی مفید، تجهیزات و پرسنل مناسب بتواند با خطرات معمول و متعارف دریائی مقابله کرده و با انجام سفر دریایی مطمئن محموله را به صورت ایمن به مقصد برساند.

7/ 7


Time charter

مقررات اختصاصی اجاره زمانی کشتی

دریافت و تسلم کشتی

هزینه های استفاده از کشتی

چگونگی استفاده از کشتی و محدودیت های آن


Time charter

 • محدودیت های استفاده از کشتی در قرارداد اجاره زمانی

محدودیت های مربوط به بار

محدودیت های مربوط به مسیر دریانوردی

محدودیت های مربوط به بندر


Time charter

مقررات اختصاصی اجاره زمانی کشتی

دریافت و تسلم کشتی

هزینه های استفاده از کشتی

چگونگی استفاده از کشتی و محدودیت های آن

نگهداری از کشتی

استرداد کشتی

وضعیت فرمانده و خدمه

صدور بارنامه


Time charter

منابع :

 • حقوق دریایی، هاردی آیوامی ،ترجمه منصور پور نوری تهران، چاپ دوم، انتشارات مهد حقوق،1384

 • حقوق دریایی،هوشنگ امید ،انتشارات مدرسه عالی بیمه تهران،خرداد 1353

 • مباحثی در زمینه قراردادهای اجاره کشتی (اجاره زمانی) ، جرمی مایلز، ترجمه فریبرز ذوالفقاری، انتشارات کشتیرانی ج.ا.ایران،1358

 • قرارداد اجاره کشتی ، عباس محمدی ،رساله دکتری، دانشگاه تهران 1386

 • وظائف و مسئولیت های مستاجر در انواع چارتر پارتی ،سعید حبیبی ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد مرکز ،1386

 • www.maritimeknowhow.com

 • UNCTAD,CharterParties,AComprativeAnalysis,TD/B/C4/ISL/55,27 June 1990


 • Login