Sunum
Download
1 / 23

SUNUM - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SUNUM. ESNAF OLMA ŞARTLARI NELERDİR?. GÜNDEM 1. Birlik Başkan Vekili Sayın Faik YILMAZ’ın toplantıyı açış konuşması 2. Birlik Eğitim Müdürü Metin İÇTEM’in sunumu Esnaf olma şartları nelerdir? İşyeri açarken istenilen belgeler nelerdir? Vergi Dairesinden İlgili belediyeden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SUNUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sunum

SUNUM

ESNAF OLMA ARTLARI NELERDR?


Sunum

GNDEM

1.Birlik Bakan Vekili Sayn Faik YILMAZn toplanty a konumas

2.Birlik Eitim Mdr Metin TEMin sunumu

 • Esnaf olma artlar nelerdir?

 • yeri aarken istenilen belgeler nelerdir?

  • Vergi Dairesinden

  • lgili belediyeden

  • lgili meslek odasndan

  • Sicilden

  • Ba-Kurdan

   3.yelerin grleri

   4.Sorular ve cevaplar

   5.Kapan


Esnaf ve sanatk r

ESNAF VE SANATKR

ster gezici, ister sabit bir meknda bulunsun, Esnaf ve Sanatkr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkr meslek kollarna (Ekli listede yer alan) dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte beden almasna dayandran ve kazanc tacir veya sanayici niteliini kazandrmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve iletme hesab esasna gre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri ifade eder.


Sunum

 • Esnaf ve sanatkrlar, yanlarnda alanlar hari, faaliyete baladklar tarihten itibaren en ge 30 gn iinde sicile kayt edilmesi gereken hususlar, bal bulunduklar sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle ykmldrler.

 • Bu ykmll yerine getirmedii tespit edilenler birlik tarafndan ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kurululara bildirilir. lgili kurum ve kurulular, sicil kayd yaplana kadar bunlarn faaliyetlerini durdurur.

 • Esnaf ve sanatkrlarn sicile kaytlarnda, kendilerinin vergi mkellefi olduklarnn belgelenmesi istenir.


Sunum

Ayrca; 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu kapsamna alnan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkrlardan sicile kayt srasnda meslek dal ile ilgili ustalk belgesi istenir.

 • Sicile her bir meslek iin ayr kayt yaplmas ve her bir kayt iin alnmas gereken cretlerin ayr ayr alnmas gereklidir.

 • Sicile kayd yaplan esnaf ve sanatkrlarn ilgili odaya kayt iin bilgilerinin gnderilmesi, sicil tarafndan elektronik ortamda Bakanlk e-esnaf ve sanatkr veri tabannda gerekletirilir.


Sunum

 • Sicile kayt olan esnaf ve sanatkrlara ait bilgiler sicil tarafndan; elektronik ortamda, i yerlerinin bulunduu yerdeki meslek ve sanatlar ile ilgili ihtisas odasna, i yerleri seyyar olanlarn ikametghlarnn bulunduu yerdeki meslek ve sanatlar ile ilgili ihtisas odasna; meslek ve sanatlar ile ilgili ihtisas odas bulunmayanlarn bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatlar ile ilgili en yakn odaya kayt iingnderilir.


Sunum

 • lgili oda ynetim kurulu, bu kiilerle ilgili yelik kararlarn ilk toplantsnda alr. ye kayt defterine teselsl eden numara ile kaytlar yaplr. Odaya kaydedilen yeye, bir kayt sicil numaras ve bir ye kimlik kart verilir.

 • Tescil, ilgilinin bizzat talebi zerine yaplr. Tescilini isteyen kii, sicil memuruna; sicile kayt iin bavuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur.


Sunum

 • Oda kurulu yeter saysna ulalamad iin oda kurulmas mmkn olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkrlarn kaytlar birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkrlara odalarca verilen hizmetler, ilelerde ube amak suretiyle birlik tarafndan verilir.

 • Ayn i yerinde birden fazla konuda faaliyet gsteren esnaf ve sanatkrlar, esas faaliyeti ile ilgili odaya kayt olurlar. Ancak, ye isterse ykmllklerini yerine getirmek kaydyla dier faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayt yaptrabilir.


Sunum

 • Ayn faaliyetten dolay,esnaf ve sanatkrlar odalarna kaytl olanlar, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarna kaydedilemezler. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarna kaytl olanlar esnaf ve sanatkrlar odalarna kaydedilemezler.

 • Esnaf ve sanatkrlarn, ayn alma blgesi iinde ayn meslek kolunda, farkl iki odaya birden kayt yaptrmalar sz konusu deildir. Bu nedenle alma blgesindeki oda kayd yeterlidir. Esnaf ve sanatkr, ayn zamanda farkl iki meslei icra ediyorsa; ayr ayr iki odaya kayt yaptrabilir.


Sunum

 • Esnaf ve sanatkrlar da baka bir il snrnda iyeri atklarnda, bulunduklar Esnaf ve Sanatkr Siciline ve ilgili odaya kayt olmak zorundadr.

 • lkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak iin gerekli izin ve msaadeyi alm olan yabanc devlet uyruunda bulunanlarn ilgili odaya kaydnn yaplmas gerekmektedir.


Sunum

yelik artlar Nelerdir?

a)Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak veya yabanc devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Trkiye'de sanat ve ticaret yapyor olmak.

b)Medeni haklar kullanma ehliyetine sahip olmak.

c)Vergi mkellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

d)Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii bnyesindeki odalara kaytl olmamak


Sunum

yenin Grevleri

1-Kayt creti ve yllk aidat demek. Kayt creti kayt esnasnda, yllk aidat Nisan ve Ekim aylarnda iki eit taksitte denir. Oda kaydn sildiren yelerin aidat, ye kaydnn silindii ay itibaryla alnr.

2- Sresi iinde denmeyen yllk aidat ve katlma paylar iin esnaf ve sanatkrlar meslek kurulular ynetim kurullarnca verilen kararlar ilam hkmnde olup, icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zamm, yllk aidatn ve katlma paynn bir mislini geemez.


Sunum

3-Yllk aidatlarn demeyen yelere, deme yaplncaya kadar odaca yaplacak hizmetler ile dzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

4-Oda organlarnn yetkileri dahilinde alacaklar kararlara uymak zorundadrlar.

yeliin son bulmas

Aada belirtilen durumlarda yenin oda kaydnn silinmesine ynetim kurulu tarafndan karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydn silinmesi temin edilir ve kayd silinen yeye oda tarafndan on gn iinde yenin odaya bildirdii i yeri veya ikamet adresine yazl olarak bildirilir.


Sunum

a)Daimi olarak odann alma blgesi dna kanlar.

b)yelik artlarndan herhangi birini kaybedenler veya bu artlardan herhangi birine sahip olmad sonradan anlalanlar.

c)Sanat ve mesleini yapmaktan srekli olarak men edilenler.

d)Vergi mkellefiyetini sildirenlerden alt ay iinde tekrar vergi mkellefiyeti tesis ettirmeyenler.


Sunum

yelikleri sicil tarafndan silinenlerden, ye niteliini tekrar kazananlarn oda yelii sicil tarafndan tekrar tesis edilir. Bu ekilde yelii tekrar tesis edilen yenin daha nce kazanm olduu haklar aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkrlar meslek kurulularnn yetkili organlarnda grevli olup da oda yelii yukardaki sebeplerden dolay kesintiye urayanlarn yetkili organlardaki grevleri de kendiliinden sona erer. Bu kiiler yeliklerini tekrar kazanm olsalar dahi o dneme ilikin yetkili organ yelikleri devam etmez.


Sunum

VERG DARESNDEN STENEN BELGELER

-Bildirim formu doldurulur.-Kira kontrat veya tapu fotokopisi-e ilk balayan kiinin noter tasdikli imza sirks.-kametgah ilmuhaberi-e balama formu-Nfus czdan rnei

Belgeler tamamlandktan sonra yoklama memuru, verilen bilgileri denetler ve doruluu onaylandktan sonra vergi levhas alnr.


Sunum

LGL BELEDYEDEN STENEN BELGELER

10.08.2005 tarih, 25902 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren yeri Ama ve alma Ruhsatlarna likin Ynetmelik hkmleri gereince ilgili belediyeden temin edilecek olan ve aada bir rnei bulunan beyan formunun doldurulmas gerekmektedir.


Sunum

LGL MESLEK ODASINDAN STENEN BELGELER

-Vergi dairesine kayt belgesi -3 fotoraf-Nfus czdan rnei-Sicile kayt belgesi-Alannda ustalk belgesi


Sunum

ESNAF VE SANATKARLAR SCLNE KAYITTA STENEN BELGELER

-Vergi levhas fotokopisi-Nfus czdan fotokopisi-kametgah belgesi (resimli)-3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu kapsamna alnan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkrlardan ustalk belgesi veya sat elemanl belgesinin bir rnei.-Ara sahibi esnaflardan ara ruhsatlarnn bir fotokopisi-Sicil ilan bedeli dekont rnei-Sicil har bedeli dekont rnei


Sunum

BA-KURDAN STENEN BELGELER

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunlarn verdii yetkiye dayanlarak kurulu sosyal gvenlik kurulular kapsam dnda kalan ve herhangi bir iverene hizmet akdi ile bal olmakszn kendi adna ve hesabna bamsz alanlardan;

Esnaf ve sanatkrlar ile dier bamsz alanlardan ticari kazan veya serbest meslek kazanc dolaysyla gerek veya basit usulde gelir vergisi mkellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkr siciline veya kanunla kurulu meslek kurulularna usulne uygun olarak kaytl olanlar; Ba-Kur sigortals saylr.


Sunum

1479 Sayl Zorunlu Ba-Kur Sigortall, Ba-Kur'lu olmay gerektiren faaliyetle birlikte balar. Ba-Kur'a kayt ve tescilin yaplabilmesi iin ilgili Ba-Kur l Mdrlne bavurulup, alnacak BA-KUR GR BLDRGESNN ilgili kurululara onaylattrlmas ve onayl bu bildirgenin Ba-Kur l Mdrlne verilmesi gerekmektedir.


Sunum

TEEKKR EDERZ.

BRLK ETM MDRL


ad
 • Login