TROBADA BALEAR-CATALANA DE REGIDORS DE JOVENTUT I INFORMADORS JUVENILS - PowerPoint PPT Presentation

TROBADA BALEAR-CATALANA DE
Download
1 / 40

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TROBADA BALEAR-CATALANA DE REGIDORS DE JOVENTUT I INFORMADORS JUVENILS. BENVINGUTS A FORMENTERA. Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TROBADA BALEAR-CATALANA DE REGIDORS DE JOVENTUT I INFORMADORS JUVENILS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

TROBADA BALEAR-CATALANA DE

REGIDORS DE JOVENTUT I INFORMADORS JUVENILS

BENVINGUTS

A

FORMENTERA

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

POLÍTIQUES TRANSVERSALS

DE JOVENTUT

 • Joaquim Parera

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

POLÍTIQUES AFIRMATIVES

Contribuir a que el jove pugui viure plenament

aquesta etapa de la seva vida

interaccionen amb

versus

POLÍTIQUES INCORPORADORES

Ajudar al jove a incorporar-se progressivament

al món adult

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

TEMES QUE AFECTEN ALS JOVES

F

O

R

M

A

C

I

Ó

S

A

L

U

T

T

R

E

B

A

L

L

H

A

B

I

T

A

T

G

E

L

L

E

U

R

E

POLÍTIQUES TRANSVERSALS DE JOVENTUT

Com respondre a aquest ventall de necessitats i interessos ?

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

UNITATS ADMINISTRATIVES VINCULADES

E

N

S

E

N

Y

A

M

E

N

T

P E

R C

O O

M N

O Ò

C M

I I

Ó C

A

U

R

B

A

N

I

S

M

E

S

A

N

I

T

A

T

S S

E O

R C

V I

E A

I L

S S

C I

U

L F

T E

U S

R T

A E

S

COOPERACIÓ INTER-REGIDORIES

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

ADMINISTRACIONS QUE ACTUEN SOBRE ELS JOVES

A

J

U

N

T

A

M

E

N

T

S

CONSELLS

G

O

V

E

R

N

A

U

T

O

N

Ò

M

I

C

I

N

S

U

L

A

R

S

C

O

M

A

R

C

A

L

S

COOPERACIÓ INTER-INSTITUCIONAL

Interferir / Duplicar / Rivalitzar

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

Com dur-ho a la pràctica ?

ELS PLANS INTEGRALS

DE JOVENTUT

Perquè són un instrument per

DEFINIR, IMPULSAR I COORDINAR

les polítiques de Joventut

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Elements claus d un pla local de joventut

ELEMENTS CLAUS D’UNPLA LOCAL DE JOVENTUT

 • Cooperació inter-regidories

 • Cooperació inter-institucional

 • Participació dels joves

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Mecanismes de participaci juvenil

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ JUVENIL

 • Consells de Joventut

 • Fòrums joves

 • Nuclis d’intervenció participativa

 • Consells municipals assessors en matèria de joventut

Digressió 1

El debat sobre la - representativitat

- la pluralitat

- la legitimitat

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Aportacions d un pla integral

APORTACIONS D’UN PLA INTEGRAL

CONCEPTUALS:

 • Solidesa Teòrica

 • Coherència de plantejaments

 • Línia definida d’acció

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Aportacions d un pla integral1

APORTACIONS D’UN PLA INTEGRAL

ECONÒMICS:

 • Captació de recursos

 • Rendibilitació de recursos

 • Increment de recursos propis

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Aportacions d un pla integral2

APORTACIONS D’UN PLA INTEGRAL

DE VISIBILITAT:

PLA LOCAL

DE JOVENTUT

 • Evidenciar les accions per als joves

 • Capitalitzar l’acció de govern

 • Imprimir personalitat pròpia

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Requisits b sics d un pla local de joventut

REQUISITS BÀSICS D’UNPLA LOCAL DE JOVENTUT

Què tenim ja

Quines necessitats detectem

 • Anclatge en la realitat

En la confecció

En la plasmació

 • Simplicitat

 • Factibilitat

 • Avaluabilitat

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Passos per a elaborar un plj

PASSOS PER A ELABORAR UN PLJ

 • Establiment dels potencials eixos d’acció

 • Recollida sistemàtica del què ja fem

 • Diagnòstic de necessitats i demandes

 • Disseny del Pla Local de Joventut

 • Establir els sistemes d’avaluació

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Eixos d acci

EIXOS D’ACCIÓ

 • Educació

 • Accés al món del treball

 • Accés a l’habitatge

 • Promoció de la salut

 • Lleure i cultura

 • Participació democràtica

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Qu fem ja

QUÈ FEM JA

Aplicar un sistema àgil, eficaç i sistemàtic de recollida de les accions que ja fem en matèria de joventut:

 • Nosaltres

 • Les altres regidories

 • Altres administracions presents en el municipi

 • Les associacions juvenils

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Diagn stic de demandes i necessitats

DIAGNÒSTIC DE DEMANDES I NECESSITATS

Pensar i Escoltar

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Disseny del pla integral

DISSENY DEL PLA INTEGRAL

A partir del creuament del quadre del què ja fem amb

el quadre de diagnòstic de demandes i necessitats

dissenyem el PLA LOCAL de joventut de manera que:

 • Es consolidi, sistematitzi i capitalitzi el què ja fem

 • Es proposin accions noves:

  • - Pròpies

  • - De cooperació transversal (mínim una cada any)

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Políques transversals de Joventut 2002-11


Avaluaci

AVALUACIÓ

 • Prioritzar l’existència d’ indicadors

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Visualitzaci

VISUALITZACIÓ

LOGOTIP DEL PLA

Per col.locar-lo en totes les accions

vinculades al Pla, les faci qui les faci.

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

LES POLÍTIQUES TRANSVERSALS

I

LA INFORMACIÓ JUVENIL

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Caracter stiques del servei

Característiques del servei

INFORMACIÓ JUVENIL

 • Integralitat

 • Universalitat

 • Ajuda al jove a viure més plenament aquesta etapa de la seva vida

 • Contribueix decisivament al creixement personal

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Any 2002


Capacitats dels seus professionals

Capacitats dels seus professionals

INFORMACIÓ JUVENIL

 • Coneixements sobre tots els temes

 • Capacitat de relació amb professionals aliens

 • Habilitats en el tracte directe amb el jove

 • Equipament definit i amb personalitat pròpia

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil. Any 2002


Capacitats dels seus professionals1

Capacitats dels seus professionals

INFORMACIÓ JUVENIL

Característiques del servei

EL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL POT ESDEVENIR

L’EPICENTRE

DE LES POLÍTIQUES TRANSVERSALS DE JOVENTUT

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut. 2002-11


Intervenci qualitat de la informaci

INTERVENCIÓ: QUALITAT DE LA INFORMACIÓ

És evident que la informació juvenil només té sentit si oferim INFORMACIÓ DE QUALITAT:

Rellevant / Fiable / Puntual / Comprensible

que generi

CONEIXEMENT

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Any 2001


Caracter stiques de la informaci

Característiques de la Informació

Digressió 2

LA INFOXICACIÓ.Terme encunyat per Alfons Cornella

 • L’excés d’informació

 • La falta de certesa sobre la qualitat de la informació

Generen angoixa per la sensació de

no ser capaços de gestionar correctament la informació.

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Any 2001


Caracter stiques de la informaci1

CARACTERÍSTIQUES DE LA INFORMACIÓ:

Digressió 2

Efectes colaterals de la sobreabundància d’informació:

 • La rellevància ha guanyat la batalla a l’exhaustivitat

 • L’esforç de comprensibilitat es desplaça del receptor a l’emissor

 • Pel receptor, la forma i el moment en què es presenta la informació és també un criteri de selecció, que s’afegeix al criteri de selecció per tipologia de continguts

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Any 2001


Caracter stiques de la informaci2

CARACTERÍSTIQUES DE LA INFORMACIÓ:

Digressió 2

 • Soroll

  • Rellevànciaversus Silenci

 • Fiabilitat

 • Puntualitat

 • Comprensibilitat

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Any 2001


Caracter stiques de la informaci3

CARACTERÍSTIQUES DE LA INFORMACIÓ:

Digressió 2

Sistematitzades

+

Validades

Dades

Informació

Informació + Experiència = CONEIXEMENT

El coneixement el tenen LES PERSONES

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Any 2001


Intervenci qualitat de la informaci1

INTERVENCIÓ: QUALITAT DE LA INFORMACIÓ

És evident que la informació juvenil només té sentit si oferim INFORMACIÓ DE QUALITAT:

Rellevant / Fiable / Puntual / Comprensible

que generi

CONEIXEMENT

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Any 2001


El pij pot dirigir i pilotar la

EL PIJ POT DIRIGIR I PILOTAR LA:

Guia de Serveis a la Joventut

 • En suport estàtic (Paper, CD)

 • En suport dinàmic (BdD al Web)

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

Intervenció: DETECTAR NECESSITATS

 • Fer patents les dades sobre interessos i necessitats dels joves captades de forma espontània

 • Microenquestes protocolaritzades de detecció d’interessos i de necessitats.

 • Impulsar sistemes de participació oberta (Fòrums joves)

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut. 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

Intervenció: OFERIR SERVEIS DIRECTES

 • Tots els serveis municipals implicats en el Pla Integral de Joventut s’han de vehicular a través del PIJ.

 • El PIJ ha d’esdevenir també una oficina amb capacitat de gestió finalista de serveis.

 • Infrastructura tecnològica i acompanyament a serveis on-line.

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut. 2002-11


Capacitats dels seus professionals2

Capacitats dels seus professionals

PLANS INTEGRALS I INFORMACIÓ JUVENIL

Característiques del servei

EL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL POT ESDEVENIR

L’EPICENTRE

DE LES POLÍTIQUES TRANSVERSALS DE JOVENTUT

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut. 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

POLÍTIQUES TRANSVERSALS

DE JOVENTUT

Gràcies per la vostra atenció

 • Joaquim Parera

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

TREBALL EN EQUIP

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

TREBALL EN EQUIP

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


Trobada balear catalana de regidors de joventut i informadors juvenils

Secretaria General de Joventut. Servei d’Informació Juvenil Polítiques transversals de Joventut 2002-11


 • Login