Materi ly pro rekonstrukce staveb ci57
Download
1 / 25

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57. PC, PCC, PIC Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Rozdělení polymerů do tří aplikačních sfér pro konstrukce. Polymery pro aplikace konstrukčního charakteru (vláknové kompozity)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57' - gerard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Materi ly pro rekonstrukce staveb ci57

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

PC, PCC, PIC

Ing. Michal Stehlík, Ph.D.

Ústav stavebního zkušebnictví

FAST VUT v Brně


Rozd len polymer do t aplika n ch sf r pro konstrukce
Rozdělení polymerů do tří aplikačních sfér pro konstrukce

 • Polymery pro aplikace konstrukčního charakteru (vláknové kompozity)

 • Kompozity polymerů a tradičních stavebních hmot (částicové kompozity)

 • Polymery zlepšující bývalé postupy nebo umožňující nová řešení rekonstrukcí (tmely, fólie, emulze, nátěry)


Soustava betonov ch kompozit
Soustava betonových kompozitů konstrukce

CC – cementový beton cement + voda

PC – polymerbeton polymer

PCC – polymercementový beton cement + voda + polymer

PIC – polymerem impregnovaný beton cement + voda


Pc polymerbetony polymermalty
PC – polymerbetony, polymermalty konstrukce

Výhoda Nevýhoda

Pevnost ohybová, tlaková a smyková výrobní náklady

Rychlý nárůst pevnosti nižší modul

Soudržnost s jinými materiály – adheze creep,> souč. tep. rozt.

Odolnost proti obrusu, mrazu, chem. vlivům technologická náročnost

Rozdělení PC betonů – dle tloušťky konstrukční vrstvy:

 • Betony pro stav. části s max. zrnem 16 – 32 mm

 • Jemnozrnné betony pro povrchy a tenkostěnné KCE : 6 – 16 mm

 • Malty pro spoje a povrchy: 1 – 4 mm

 • Stěrkové směsi pro lepení a povrchy … do 1 mm

  … do 1 mm s nižší konzistencí

 • Zalévací směsi


Prysky ice jako pojiva
Pryskyřice jako pojiva konstrukce

Pryskyřice: obyčejné (akryl, styren), reaktivní a licí

Tvrdnutí pryskyřic:

 • POLYMERACE – aktivace teplotou, světlem, zářením – ne ve stavebnictví!

 • POLYKONDENZACE – polyesterové, fenolické a furanové pryskyřice

 • POLYADICE – epoxidy, polyuretany


Epoxidov prysky ice
Epoxidové pryskyřice konstrukce

funkční skupina reakce epoxidových sloučenin –

porušení epoxidových skupin aktivním vodíkem:

aminy, kyseliny, alkoholy - AB


V hody
Výhody: konstrukce

 • Odolnost atmosferickým vlivům i UV záření

 • Adheze

 • Malé polymerační smrštění

 • Tvrdnou v alkalickém prostředí, některé i ve vlhku

 • Tvrdnou i při nízkých teplotách (s přísadami)

  Epoxidové pryskyřice pro malty a betony


Dyn. viskozita v závislosti Schematický průběh tvrdnutí

na teplotě EP pryskyřic –

 • EP EXOTERMICKÁ

 • Polyester REAKCE

 • Styren

  Tvrdnutí EP pryskyřice pod 15°C => užití urychlovače!

  Mez vlhkosti plniva do 0,5%


Pevnost tvrdnutí

Odolnost proti kyselinám

Levnější než EP

Odolnost proti alkáliím

UV záření

Citlivost na vlhkost před vytvrzením

Vzdušná oxidace

Toxicita STYRENU!

Polyesterové pryskyřice (UP)Převod do vytvrzeného stavu polykondenzací za spolupůsobení STYRENU!(vícemocné alkoholy + dikarbonové kyseliny)


Vlastnosti nenasycen polyesterov prysky ice
Vlastnosti nenasycené polyesterové pryskyřice tvrdnutí

Iniciátor (tvrdidlo) = peroxid (keton nebo acyl)

Urychlovač = kobalt (v roztoku), amin

Mez vlhkosti kameniva = 0,2%!


Polyuretanov prysky ice pur
POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE (PUR) tvrdnutí

Polyadice alkoholů + diizokyanátů

Houževnaté výrobky s nízkým modulem pružnosti a malým smrštěním

Velká citlivost pryskyřic vůči vlhkosti!

Izokyanátová komponenta s vodou vytváří CO2, které vzniká

- N = C = O + H2O - NH2 + CO2

Tvrzení probíhá reakcí se vzdušnou vlhkostí (6-8 hodin), alkalické prostředí tvrzení urychluje.

Mez vlhkosti kameniva ……… 0,1%!


Ostatn prysky ice

FENOLICKÉ tvrdnutí

FURANOVÉ

AKRYLÁTOVÉ

Polykondenzace fenolů s formaldehydem (resoly)

Tvrdnutí - zahřátím

- kys. sírová + líh = tvrdidlo

Vznikají hydrolýzou odpadů zemědělských a dřevitých

Na počátku tvrdnutí je směs světlá, pak zčerná

Tvrdnutí kyseliny = tvrdidlo

PMMA (Sokolovo)

Velmi odolné povětrnosti

Hořlavý monomer

Přidává se k PUR + EP pryskyřicím

Tvrdidlo - PEROXID

OSTATNÍ PRYSKYŘICE


Plnivo kamenivo
PLNIVO (KAMENIVO) tvrdnutí

Nebezpečí reakce prvku kameniva s reaktivní složkou pojiva a s okolním agresivním prostředím.

Spotřeba pojiva roste s:

 • Měrným povrchem plniva

 • Zvětšením mezerovitosti plniva

 • Pórovitostí plniva

 • Klesající účinností zpracování (hutnění)


Vliv tvaru zrna na viskozitu Doporučené plynulé křivky tvrdnutí

polymermalty zrnitosti plniva do betonů

 • Vláknitá zrna 1. polyester + akryl

 • Lístková zrna 2. polyester + epoxid

 • Kulovitá zrna


Vhodné plnivo poměr plnění 1:8 – 1:12 (neprop. kompozice)Pevnost furanového plastbetonu Závislost modulu pružnosti a součinitele roztažnosti polyesteru UP a kamene


Potřeba pojiva u křemenného písku různé velikosti kompozice)

 • mletý

 • střední

  Teplota pro zdárné tvrdnutí


Srovnání vývinu pevností polymer- a obyčejných betonů kompozice)

Urychlovače tuhnutí:

Peroxid – polyestery UP

Kys. salicylová – EP

Pevnosti UP betonu – tah x tah / ohyb


Pcc pic silik to polymern syst m
PCC – PIC = silikáto-polymerní systém kompozice)

Obsah dvou rozdílných pojiv

 • Základní pojivo = cement

 • Doplňující = polymer (přísada)

  Obě pojiva mezi sebou chemicky nereagují!

  Pouze vzájemné působení mezimolekulárních sil!

  Základní vlastnosti PCC limituje pojivo

  Kontinuální fáze = cementový tmel!

  Polymery v PCC pevnost v tahu, adheze k podkladu


Rozdíly struktury PCC a PIC kompozice)

PCC – směs silikáty + monomerní nebo polymerní roztok (disperze)

PIC – vyplňování hotových silikátových hmot monomery nebo předpolymery a jejich vytvrzení v porézním systému silikátů.


Polymerní přísady = polymerní disperze, roztok rozpust. monomerů a polymerů, emulze z pryskyřic, kapalné pryskyřice necitlivé na vlhkost = koloidní disperze o velikosti částic5 - 0,1 mm

Příklady disperzí

 • Polyvinylacetáty – duvilax

 • Vinylacetátakryláty –

  • Sokrat 508

  • Disapol

  • Duvilax KA1

 • Styrenakryláty – sokrat 2804

 • Akryláty – sokrat 412


 • Pozor na plastifika n inky polymer
  Pozor na plastifikační účinky polymerů! monomerů a polymerů, emulze z pryskyřic, kapalné pryskyřice necitlivé na vlhkost


  Srovnání PCC P/C = 0,15 monomerů a polymerů, emulze z pryskyřic, kapalné pryskyřice necitlivé na vlhkost


  Pic betony pevnost odolnost
  PIC betony monomerů a polymerů, emulze z pryskyřic, kapalné pryskyřice necitlivé na vlhkostpevnost, odolnost

  Příklady úpravy povrchu

  Impregnace se provádí monomery - malá viskozita

  - malé povrchové napětí

  - vysoký bod varu


  Polymerace v t inou teplotou nebo tvrdidly impregnace oby ejn hl impregnace jen 2 3 cm podtlakov
  Polymerace – většinou teplotou nebo tvrdidly monomerů a polymerů, emulze z pryskyřic, kapalné pryskyřice necitlivé na vlhkostImpregnace – obyčejná - hl. impregnace jen 2 -3 cm - podtlaková

  Pevnost impregnovaného betonu PIC

  objem vsáklého monomeru

  Stupeň impregnace =

  celkový objem pórů


  Konec p edn ky
  Konec přednášky monomerů a polymerů, emulze z pryskyřic, kapalné pryskyřice necitlivé na vlhkost

  V přednášce byly použity obrázky a grafy těchto autorů:

  • Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, skripta ČVUT Praha, 1996

  • Sebök, T.: Přísady a přídavky do malt a betonů, SNTL Praha, 1985

  • Schulze, W., Tischer, W., Ettel, W., Lach, V.: Necementové malty a betony, SNTL Praha, 1990


  ad