Egzamin gimnazjalny
Download
1 / 17

EGZAMIN GIMNAZJALNY - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

EGZAMIN GIMNAZJALNY. INFORMACJE DLA RODZICÓW. Informacje ogólne. Egzamin gimnazjalny jest powszechny, dlatego przystępują do niego wszyscy uczniowie klas III gimnazjum za wyjątkiem uczniów upośledzonych w stopniu głębokim i umiarkowanym.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EGZAMIN GIMNAZJALNY' - geranium-virgil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY

INFORMACJE DLA RODZICÓW


Informacje og lne
Informacje ogólne

 • Egzamin gimnazjalny jest powszechny, dlatego przystępują do niego wszyscy uczniowie klas III gimnazjum za wyjątkiem uczniów upośledzonych w stopniu głębokim i umiarkowanym.

 • Egzamin gimnazjalny jest egzaminem obowiązkowym, który warunkuje ukończenie gimnazjum. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu musi powtórzyć ponownie klasę trzecią gimnazjum.

 • Egzamin gimnazjalny ma charakter zewnętrzny. Jest pisany w szkole macierzystej, jednak arkusze egzaminacyjne sprawdzane są przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 • Jest to egzamin pisemny, którego celem jest sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności podstawy programowej określonej dla przedmiotów humanistycznych (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie), matematyczno – przyrodniczych (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz języka obcego nowożytnego w zakresie języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.


Informacje og lne1
Informacje ogólne

 • Egzamin z języka obcego odbywa się na dwóch poziomach

 • podstawowym – obejmującym wymagania przewidziane dla poziomu podstawowego, tzn. poziom III.0, przeznaczony jest dla uczniów, którzy w gimnazjum rozpoczęli naukę tego języka;

 • rozszerzonym – obejmującym wymagania przewidziane dla poziomu rozszerzonego, tzn. poziom III.1, przeznaczony jest dla uczniów kontynuujących naukę języka na podbudowie wymagań przewidzianych dla drugiego etapu edukacyjnego.

 • Uczeń może zdawać egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym z tego samego języka obcego. Może wybrać jedynie ten język, którego w gimnazjum uczył się, jako obowiązkowego. Egzamin na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów natomiast na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę danego języka w szkole podstawowej, a następnie kontynuowali w gimnazjum. Do poziomu rozszerzonego uczeń może przystąpić tylko wtedy, gdy był on poprzedzony egzaminem z poziomu podstawowego.


Informacje og lne2
Informacje ogólne

 • Uczniowie mogą, na zasadzie dobrowolności zdawać poziom rozszerzony z języka, którego nie uczyli się w szkole podstawowej, ale opanowali go w stopniu wyższym i pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Na poziomie rozszerzonym mogą zdawać także uczniowie, kontynuujący naukę danego języka w gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w stopniu lekkim na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

 • W procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego będą uwzględniane od roku szkolnego 2018/2019.


Informacje og lne3
Informacje ogólne

 • Uczniowie mogą być zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego lub jego części w przypadku:

 • występowania u ucznia niepełnosprawności sprzężonych;

 • uzyskania tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej. Jest to równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu (humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej, językowej);

 • szczególnych przypadków zdrowotnych i zdarzeń losowych;

 • nieumiejętności czytania lub pisania w przypadku uczniów ze stwierdzoną sprzężoną niepełnosprawnością;

 • posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.


Obowi zki rodzic w prawnych opiekun w przed egzaminem gimnazjalnym
Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów przed egzaminem gimnazjalnym

 • Złożeniedo 20 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin pisemnej deklaracji o wyborze zdawanego języka (dotyczy wszystkich uczniów) oraz zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu na poziomie rozszerzonym (dotyczy uczniów dobrowolnie przystępujących do części rozszerzonej egzaminu).

 • Do 15 października 2013 r. dostarczenie dyrektorowi szkoły opinii wystawianych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, które uprawniają do dostosowania form i warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów.


Obowi zki rodzic w prawnych opiekun w przed egzaminem gimnazjalnym1
Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów przed egzaminem gimnazjalnym

 • Do 30 października 2013 r. zapoznanie się z proponowanymi przez szkołę sposobami dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb dziecka.

 • Do 31 października 2013 r. przekazanie do szkoły oświadczenia akceptującego sposób dostosowania form i warunków egzaminu lub rezygnacji z określonych warunków.

 • Dostarczenie do szkoły zaświadczeń w przypadku, gdy dziecko, jako uczeń gimnazjum otrzymało tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej.


Organizacja egzaminu
Organizacja egzaminu gimnazjalnym

 • Uczniowie w każdym dniu egzaminu są obowiązani stawić się w szkole o godzinie 830,z aktualną legitymacją szkolną.

 • Uczeń ma obowiązek przynieść na egzamin: przybory do pisania – długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem (należy zaopatrzyć się w długopis zapasowy), gumkę, ołówek, kątomierz, cyrkiel, linijkę, ekierkę


Organizacja egzaminu1
Organizacja egzaminu gimnazjalnym

 • Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej.

 • Uczniowie nieobecni, spóźnieni oraz wszyscy, którym komisja przerwie egzamin i unieważni, mają prawo przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym.


Organizacja egzaminu2
Organizacja egzaminu gimnazjalnym

 • Jeżeli stwierdzone zostanie:

 • niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez zdającego,

 • wniesienie zabronionych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej,

 • zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, obowiązkiem przewodniczącego zespołu nadzorującego jest przerwanie uczniowi egzaminu i zabranie zestawu egzaminacyjnego. Następuje unieważnienie danej części egzaminu i opuszczenie sali przez zdającego. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.


Organizacja egzaminu3
Organizacja egzaminu gimnazjalnym

 • W przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie i w terminie dodatkowym nie kończy gimnazjum i musi powtarzać klasę trzecią oraz napisać egzamin.

 • Jeżeli podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych stwierdzona zostaje niesamodzielność rozwiązywania zadań przez ucznia lub uczniów dyrektor OKE w porozumieniu dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin. W takiej sytuacji uczeń lub uczniowie przystępują do odpowiedniej części egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora CKE.

 • Jeżeli powtórzona zostanie sytuacja niesamodzielnego pisania egzaminu opisanego w punkcie 3 w zaświadczeniu o wynikach egzaminu wpisuje się 0%.


Inne wa ne informacje
Inne ważne informacje gimnazjalnym

 • Uczniowie u których zdiagnozowano dysfunkcje mają prawo przystąpić do egzaminu w określonych warunkach i formie dostosowanej do ich potrzeb. Dostosowanie jest określone w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną i może polegać na:

 • pisaniu egzaminu w oddzielnej sali;

 • stosownym wydłużeniu pisania egzaminu;

 • odczytaniu przez nauczyciela tekstu, który liczy więcej niż 250 słów;

 • przenoszeniu przez zespół nadzorujący odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi (czynność tę wykonuje zewnętrzny członek zespołu nadzorującego);

 • pisaniu egzaminu na komputerze;

 • ocenie arkusza na zasadzie zmodyfikowanych kryteriów ( w tym zadań zamkniętych);


Inne wa ne informacje1
Inne ważne informacje gimnazjalnym

 • Otwieranie zestawów egzaminacyjnych następuje w obecności uczniów i członków zespołu nadzorującego. Zestawy egzaminacyjne są foliowane i zawierają instrukcję postępowania. Wszyscy uczniowie otrzymali dokładne wskazówki postępowania z arkuszami egzaminacyjnymi.

 • Czas pracy zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zakończenia wszelkich czynności egzaminacyjnych. Czas rozpoczęcia i zakończania egzaminu zapisywany jest na tablicy, a każdej sali znajduje się w widocznym dla piszących miejscu zegar.

 • 15 minut przed zakończeniem przewidywanego czasu pisania przewodniczący informuje o tym fakcie zdających.


Inne wa ne informacje2
Inne ważne informacje gimnazjalnym

 • W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie mogą wychodzić z sali, wyjątek stanowi uzasadniona przyczyna, np. otrzymanie pomocy medycznej.

 • Uczniowie nie mogą wnosić na salę żywności, napojów oraz wierzchniego okrycia. Mogą natomiast posiadać leki, które uczeń przyjmuje na skutek wskazań lekarskich.

 • Uczniowie powinni przyjść na egzamin w stroju galowym.


Procedury odwo awcze
Procedury odwoławcze gimnazjalnym

 • Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów lub ucznia sprawdzona i oceniona praca udostępniana jest wnoszącym prośbę w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • W przeciągu dwóch dni od daty przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu, zdający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone procedury związane z jego przebiegiem. W zastrzeżeniu należy dokładnie opisać sytuację naruszającą procedury.

 • Zastrzeżenie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje w przeciągu siedmiu dni. Jeżeli odwołanie zostanie uznane za zasadne ze stwierdzeniem uchybień w procedurach, dyrektor OKE w porozumieniu dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin w sytuacji, gdy uzna, że naruszenie miało wpływ na wynik zdającego. W takiej sytuacji uczeń przystępuje do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora CKE.


Spos b przedstawiania wynik w
Sposób przedstawiania wyników gimnazjalnym

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie są podawane dla każdej części egzaminu tylko dla poszczególnych jego zakresów. Dlatego od roku 2011/2012 uczeń otrzymuje oddzielne wyniki z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, geografia, biologia), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym w sytuacji, gdy uczeń na tym poziomie przystępował do egzaminu.


Spos b przedstawiania wynik w1
Sposób przedstawiania wyników gimnazjalnym

 • Wyniki egzaminu przedstawiane są w skalach procentowych i centylowych:

 • skala procentowa określana jest przez okręgową komisję egzaminacyjną i wskazuje ile procent punktów uzyskał dany uczeń za wszystkie zadania;

 • skala centylowa określana jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i wskazuje, jaki odsetek uczniów, którzy przystąpili do egzaminu osiągnął taki sam lub niższy wynik niż dany uczeń.

 • Wynik punktowy, który uczeń otrzymuje z egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na ukończenie szkoły jest natomiast ważnym czynnikiem w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych.


ad