lagstiftning
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lagstiftning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Lagstiftning - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Lagstiftning. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Järnvägslagen (2004:519) Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Sjölag (1994:1009)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lagstiftning' - georgia-dodson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lagstiftning
Landstingsstyrelsens förvaltningLagstiftning
 • Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
 • Järnvägslagen (2004:519)
 • Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
 • Sjölag (1994:1009)
 • Lag (2004:487) om sjöfartsskydd
 • Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
 • Med flera lagar och följdförfattningar
definition extraordin r h ndelse
Landstingsstyrelsens förvaltning

Definition: Extraordinär händelse

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls-funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.

4 § i

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser…

krisledningsn mndens uppgifter enl lag
Landstingsstyrelsens förvaltning

Krisledningsnämndens uppgifter enl. lag

Får fatta beslut om att nämnden träder i funktion

Får fatta beslut att överta hela eller delar av verk-samhetsområden från övriga nämnder i landstinget i den utsträckning som är nödvändig……….

När förhållandena medger det skall beslut tas om att de uppgifter nämnden övertagit skall återgå.

Beslut som nämnden har tagit skall anmälas vid nästkommande fullmäktigemöte.

krisledningsn mndens vriga uppgifter
Landstingsstyrelsens förvaltningKrisledningsnämndens övriga uppgifter
 • Analysera vilka extraordinära händelser … som kan inträffa i landstingsområdet och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
 • Bistånd till andra landsting och kommuner
 • Rapportera till länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
krav p landstingets f rm ga
Landstingsstyrelsens förvaltningKrav på landstingets förmåga

Landstinget ska ha förmåga

 • att samordna, leda och informera vid kriser och extraordinära händelser (krishanteringsförmåga)
 • att genomföra operativa insatser (operativ förmåga)
 • att motstå störningar i samhällsviktiga infra-strukturer (robusthet)
krishanteringssystemets grundprinciper
Landstingsstyrelsens förvaltningKrishanteringssystemets grundprinciper
 • Ansvarsprincipen
 • Likhetsprincipen
 • Närhetsprincipen
hot och risker
Landstingsstyrelsens förvaltningHot och risker
 • Extrema väderhändelser
 • Allvarlig smitta
 • CBRN-händelser
 • Allvarliga händelser inom transportsektorn
 • Stora och omfattande bränder
 • Störningar i infrastrukturen
  • el
  • vatten
  • värme
  • teknisk kommunikation
regional katastrofmedicinsk ledning rkml
Regional katastrofmedicinsk ledning RKML

Landstingsstyrelsens förvaltning

vid extraordin r h ndelse
Landstingsstyrelsens förvaltningVid extraordinär händelse
 • RKML etableras för att leda och samordna landstingets operativa arbete - Information
 • Landstingsdirektören informeras
 • Krisledningsnämndens ordförande informeras
  • Beslut tas om att krisledningsnämnden inkallas eller inte
  • Information till krisledningsnämndens ledamöter
 • Landstingsdirektören övertar ledningsansvaret
 • RKML utökas genom att tjänstemannaorganisation etableras i landstingshuset
krisledningsn mnden
Landstingsstyrelsens förvaltningKrisledningsnämnden

Ordföranden beslutar

 • nämnden följer verksamheten i bostaden/ uppehållsplatsen
 • inkallas till landstingshuset och följa verksamheten
 • inkallas till landstingshuset för sammanträde
ex p n mndens uppgifter
Landstingsstyrelsens förvaltningEx. på nämndens uppgifter
 • Besluta om ändringar och anpassningar av landstinget verksamhet (normativa beslut)
 • Samverka med politiska organ på nationell, regional och lokal nivå
 • Besluta om ändrade ekonomiska ramar
 • Besluta om ändringar i ledningsstrukturer
 • Besluta att överta hela eller delar av beslutanderätten
 • Rapportera till länsstyrelsen, SoS och MSB
 • Besluta om att motta bistånd från annat land
 • Bedöma och besluta om när nämnden ska upphöra
effektm l f r ut kad rkml ledning i landstingshuset
Landstingsstyrelsens förvaltningEffektmål för utökad RKML-ledning i landstingshuset

Den utökade RKML-ledningen i landstingshuset ska:

 • kunna organiseras och börja verka inom tre timmar efter larm
 • kunna verka uthålligt under lång tid (skiftgång)
 • ha tillgång till utbildad personal, lokaler och utrustning för att kunna bedriva ett effektivt arbete
 • upprätthållas genom utbildning och övning minst två gånger per mandatperiod
landstingets huvuduppgifter vid kris
Landstingsstyrelsens förvaltningLandstingets huvuduppgifter vid kris
 • Sjukvård
  • akut
  • ”daglig vård”
  • hemsjukvård
 • Tandvård
 • Transporter
  • kollektiv trafik - spårbunden
     • - väg
     • - sjö
  • Ambulanstransporter på väg och i luften
  • Fastighetsdrift
  • Kommunikation/Information
vriga omr den f r landstinget
Landstingsstyrelsens förvaltningÖvriga områden för landstinget
 • ledning, uthållighet
 • personal, specialister, ”armar och ben”
 • teknisk kommunikation, tele, data, radio, personsökning
 • information, till allmänheten, egen personal, massmedia
 • fastighetsservice, el, vatten och avlopp, värme mm
 • materielförsörjning, för sjukvård och transporter
 • bränsleförsörjning, bensin, diesel, gas, flygbränsle osv.
 • bevakning, bevakningsföretag
 • läkemedel, ca 300 apotek i länet
sll s krishanteringsplan
Landstingsstyrelsens förvaltningSLL:s Krishanteringsplan
 • Före
  • Analyserar
  • Planerar
  • Åtgärdar
  • Utbildar
  • Övar
 • Under
  • Larmar
  • Förberedd organisation
  • Samordnar
  • Leder/styr
  • Samverkar
 • Efter
  • Återgår
  • Utvärderar
  • Ändrar
slide17

SLL:s Krisledningsorganisation

Landstingsstyrelsens förvaltning

Lf

Krislednings-

nämnd/-utskott

LD

VD

WÅAB

Krisledningsstab

VD

Övriga förv.

och bolag

RKML

SL

Krisledningsstab

Locum

Krisledningsstab

Drift-

entreprenörer

Entrepre-

nörer

Egna dotter-

bolag

Akutsjuk-

vård

Primärvård

Drift-

entreprenörer

Leder

Samverkar

Samverkanspersonal

1X

Rev. 2009-10-31

slide18

SLL:s Krisledningsorganisation

Landstingsstyrelsens förvaltning

Lf

Krislednings-

nämnd/-utskott

LD

VD

WÅAB

Krisledningsstab

VD

Övriga förv.

och bolag

RK(M)L

SL

Krisledningsstab

Locum

Krisledningsstab

Drift-

entreprenörer

Entrepre-

nörer

Egna dotter-

bolag

Akutsjuk-

vård

Primärvård

Drift-

entreprenörer

Leder

Samverkar

Samverkanspersonal

1X

Rev. 2009-10-31

planer i sll
Landstingsstyrelsens förvaltningPlaner i SLL
 • Krishanteringsplan för SLL
  • Plan för Krisledningsnämnden vid XOH
  • Kriskommunikationsplan för SLL
   • www.rek.sll.se
 • Regional katastrofmedicinsk plan för SLL
   • www.rek.sll.se
 • Epidemiberedskapsplan för SLL
   • www.smittskyddstockholm.se
 • Pandemiplan för SLL
   • www.smittskyddstockholm.se