Daniel Prędkopowicz
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. EFS w latach 2004-2006. 50 lat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce realizowany w ramach trzech programów: SPO RZL, ZPORR, PIW EQUAL , na lata 2004-2006 przeznaczono 1,9 mld Euro ,

Download Presentation

Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Daniel PrędkopowiczDepartament Zarządzania EFSMinisterstwo Rozwoju Regionalnego


EFS w latach 2004-2006

 • 50 lat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

 • w Polsce realizowany w ramach trzech programów: SPO RZL, ZPORR, PIW EQUAL,

 • na lata 2004-2006 przeznaczono 1,9 mld Euro,

 • projekty realizowane do końca 2008 roku (n+2)


EFS w latach 2004-2006


EFS w latach 2004-2006

SPO RZL:

 • 8 tys. wniosków przeszło ocenę formalną ,

 • podpisano 3 800 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 5,4 mld zł, co stanowi ponad 93%,

 • Wartość dokonanych płatności wyniosła prawie 2,2 mld zł, co stanowi około 38% alokacji finansowej na lata 2004-2006.


EFS w latach 2004-2006

ZPORR (II Priorytet)

 • podpisano umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 1,7 mld zł, co stanowi ponad 98% alokacji,

 • Wartość dokonanych płatności wyniosła prawie 0,38 mld zł, co stanowi około 22,16% alokacji finansowej na lata 2004-2006

  EQUAL

 • obecnie realizowanych jest 167 Partnerstw na Rzecz Rozwoju


EFS w latach 2004-2006


EFS w latach 2004-2006

ponad 1 mln (MILION) osób w Polsce skorzystało już ze wsparcia oferowanego przez wszystkie programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


EFS w latach 2004-2006


EFS w latach 2004-2006


EFS w latach 2004-2006


EFS w latach 2004-2006


EFS w latach 2004-2006

Udział osób, które podjęły zatrudnienie dzięki wsparciu SPO RZL do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu:

55,60%


Dobre praktyki EFS

 • Konkurs dla projektodawców – SPO RZL, ZPORR, IW EQUAL

 • Termin nadsyłania wniosków – 31 marca br.

 • 60 projektów najwyżej ocenionych – nagrodzonych statuetka i tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” ,

 • 5 projektów, które uzyskają największą liczbę punktów zostanie uhonorowanych nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

 • Szczegóły na www.efs.gov.pl


Nowe istotne przepisy dot. EFS

 • zasada strategic approach - koncentracja wsparcia na kluczowych obszarach i najważniejszych problemach wymagających interwencji

 • brak obowiązku opracowywania Uzupełnienia Programu

 • konkretyzacja przepisów zawartych w Programie - w formie załącznika do Programu przyjmowanego na poziomie krajowym (wyodrębnione zostaną m.in. Działania, typy projektów, grupy docelowe wsparcia, system wyboru projektów, źródła finansowania Działania oraz wskaźniki realizacji Działania)

 • włączenie IW EQUAL w główny nurt EFS – projekty innowacyjne i ponadnarodowe


Nowe istotne przepisy dot. EFS

 • możliwość wzajemnego finansowania komplementarnych działań przez EFS i EFRR do 10 % na poziomie priorytetu (cross financing)

 • poziom finansowania – 85%

 • wkład prywatny zaliczany do współfinansowania

 • KWALIFIKOWALNOŚĆ

 • N + 3 do 2010 (następnie N + 2)


Alokacja środków NSRO na programy operacyjne


Podział środków finansowych w ramach PO KL

Alokacja finansowa Programu wynosi - 11 420 207 059 EUR

 • środki EFS stanowią 85% tj. 9 707 176 000 EUR

 • środki krajowe stanowią 15 % tj. 1 713 031 059 EUR

  Podział środków w ramach Programu:

 • Komponent centralny: ok. 40 %

 • Komponent regionalny: ok. 60 %


Elementy programu

zatrudnienie

edukacja

Integracja społeczna

rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

adaptacyjność przedsiębiorstw

Postawy zdrowotne pracowników

administracja publiczna


Struktura PO Kapitał Ludzki

IP

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

MPiPS

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnegoprzedsiębiorstw

MPiPS

komponentcentralny

Priorytet III Wysoka jakość edukacji

MEN

MNiSW

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

MSWiA, MPiPS

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkc.

MZ

SW

Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

SW

komponentregionalny

SW

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

SW

Priorytet XI Pomoc Techniczna


Finansowanie PO Kapitał Ludzki (całość)


Podział środków EFS pomiędzy województwa


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS

tel. (22) 461-47-63; fax (22) 461-40-71

[email protected]

www.efs.gov.pl


 • Login