Bezpe nost chemick ch v rob n111001
Download
1 / 27

Bezpečnost chemických výrob N111001 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny @ vscht.cz. Rizika spojená s toxickými látkami. Toxicita látek Zákonné limity pro práci s toxickými látkami Opatření pro snížení nežádoucích účinků toxických látek na pracovišti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bezpečnost chemických výrob N111001' - genna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bezpe nost chemick ch v rob n111001

Bezpečnost chemických výrobN111001

Petr Zámostnýmístnost: A-72atel.: 4222e-mail: [email protected]


Rizika spojen s toxick mi l tkami

Rizika spojená s toxickými látkami

Toxicita látek

Zákonné limity pro práci s toxickými látkami

Opatření pro snížení nežádoucích účinků toxických látek na pracovišti


Cesty vstupu toxick ch l tek
Cesty vstupu toxických látek

 • Inhalace (vdechováním)

  • v průmyslu: práce v prostředí s parami látek

  • prevence

   • ventilace, zamezení úniku

   • respirátory

 • Transdermálně (absorpcí přes kůži)

  • v průmyslu: při potřísnění kůže, oděvu

  • prevence

   • zamezení kontaktu

   • ochranné pomůcky


Cesty vstupu toxick ch l tek1
Cesty vstupu toxických látek

 • Perorálně (požitím)

  • v průmyslu: zpravidla náhodně

  • prevence

   • značení toxických látek, obaly

   • zákaz jídla, pití v laboratořích a provozech

 • Injekčně

  • v průmyslu: při poranění

  • prevence

   • ochranné pomůcky


Cesty v stupu toxick ch l tek
Cesty výstupu toxických látek

 • Vyloučení

  • ledviny, plíce, játra

 • Detoxikace

  • přeměna na méně toxické látky

 • Uložení

  • např. v tukové tkáni


Hladina toxick l tky v krvi
Hladina toxické látky v krvi

Injekčně

Koncentrace v krevním řečišti

Inhalačně

Perorálně

Transdermálně

Doba od expozice


Studium toxicity
Studium toxicity

 • Mechanismus působení toxické látky

 • Definice odezvy na toxickou látku (kvantitativní)

  • logická hodnota

  • číselná hodnota vyjadřující stupeň odezvy

  • fuzzy proměnná (malá, střední, velká)

 • Vystavení konstantní dávce

  • Populace testovaných organismů


Rozd len odezvy p i konstantn d vce
Rozdělení odezvy přikonstantní dávce

Střední hodnota

Proložené rozdělení

(odezva je náhodná veličina)

Experimentální dataPr m rn odezva p i r zn ch d vk ch

průměrná odezva

při dané dávce

Průměrná odezva při různých dávkách

Odezva

log (Dávka)


Vyj d en akutn toxicity
Vyjádření akutní toxicity

 • Perorálně (mg kg-1)

  • LD = smrtelná dávka

  • TD = toxická dávka (nesmrtelný nevratný účinek)

  • ED = efektivní dávka (malý vratný účinek, podráždění)

 • Inhalačně (ppm [x hod])

  • LC = smrtelná koncentrace

  • TC, EC


Vyj d en akutn toxicity1
Vyjádření akutní toxicity

 • mezní hodnoty (LD, LC, TD, TC, ED, EC)

  • statistické veličiny

  • hodnota závisí na konkrétním organismu

 • Vyjadřování pomocí percentilů

  • LD50 = medián LD

  • ED25 = spodní kvartil ED

  • „kolik procent jedinců testovaného souboru vykáže mezní nebo vyšší hodnotu odezvy“


Mezn odezva
Mezní odezva

100 %

ED

TD

LD

% překročení mezní odezvy

50 %

20 %

0 %

ED20

LD50

log (Dávka)


Probl m s relativn toxicitou
Problém s relativní toxicitou

100 %

Látka A

Látka B

% překročení mezní odezvy

50 %

20 %

0 %

TD50A

TD50B

log (Dávka)


Nejni pozorovan toxick d vky
Nejnižší pozorované toxické dávky

TDLo, TCLo

toxic dose (concentration) lowest

nejnižší dávka s pozorovanými nežádoucími účinky

! Platí pro výsledky jedné studie


Glob ln nejni d vky
Globální nejnižší dávky

LOAEL

lowest observable adverse

effect level

nejnižší dávka s pozorovanými

nežádoucími účinky

NOAEL

no observable adverse

effect level

nejvyšší dávka při

které ještě

nebyly pozorovány

nežádoucími účinky

! vztahuje se k agregátním údajům ze všech podobných studií


Prahov hodnoty
Prahové hodnoty

 • TLV = threshold limit value (v MSDS)

 • Doporučené hodnoty

  • Koncentrace škodlivé látky, které může být osoba opakovaně vystavena bez nežádoucích ůčinků

 • TLV-TWA = Time Weighted Average

 • Časově vážená průměrná hodnota, 8 hodin denně, 300 dní v roce


Prahov hodnoty1
Prahové hodnoty

 • TLV-STEL = Short-term exposure limit

 • Maximální koncentrace, která nemá negativní účinky při krátkodobé expozici (15 min, 60 min přestávka)

 • TLV-C = Ceiling

 • Koncentrace, která by neměla být překročena ani krátkodobě


Jednotky
Jednotky

 • Koncentrace TLV [ppm, mg.m-3]

  • ppm = 1 ml v 1m3


P klady prahov ch hodnot
Příklady prahových hodnot

TVL-C

TVL-STEL

ANO

TVL-TWA

8 hod

0

TVL-C

TVL-STEL

NE

TVL-TWA

8 hod

0


P klady prahov ch hodnot1
Příklady prahových hodnot

TVL-C

< 15 min

ANO

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0

TVL-C

> 15 min

< 60 min

NE

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0


P klady prahov ch hodnot2
Příklady prahových hodnot

TVL-C

ANO

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0

TVL-C

NE

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0


Z vazn limity
Závazné limity

 • Nařízení vlády178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

 • PEL = přípustný expoziční limit

  • definován analogicky k TLV-TWA

 • NPK = nejvyšší přípustná koncentrace

  • nesmí být překročena

  • při hodnocení lze užít časově vážený průměr z 10 min. intervalu


Nejd le it j v 178 2001 sb
Nejdůležitější v 178/2001 Sb.

 • Z chemického hlediska

  • Seznam toxických látek s PEL a NPK

  • Seznam karcinogenů a mutagenů

  • Vystavení směsi látek

   • pravidlo poměrných množství

  • Požadavky na měření a metody

  • Požadavky na větrání


M en koncentrac
Měření koncentrací

PID

(fotoionizační detektor)

Kolorimetrické trubice

Absorpční zachycení

+

Citlivá metoda (GCMS)


Ventilace
Ventilace

 • Základní prostředek k dodržení PEL v uzavřených prostorách

Qm[kg.s-1]

FV[m3.s-1]

kFVc[kg.s-1]

c [kg.m-3]

k = 1 … ideální míchání

k = 0,1 – 0,5 … neideální

stacionární stav


Rychlost vypa ov n
Rychlost vypařování

K … koeficient přenosu hmoty [m.s-1]

A … mezifázová plocha [m2]

KH2O = 8,3 . 10-3 m.s-1

referenční rychlosti vypařování v MSDS


ad