Bezpe nost chemick ch v rob n111001
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Bezpečnost chemických výrob N111001 PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny @ vscht.cz. Rizika spojená s toxickými látkami. Toxicita látek Zákonné limity pro práci s toxickými látkami Opatření pro snížení nežádoucích účinků toxických látek na pracovišti.

Download Presentation

Bezpečnost chemických výrob N111001

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bezpečnost chemických výrobN111001

Petr Zámostnýmístnost: A-72atel.: 4222e-mail: [email protected]


Rizika spojená s toxickými látkami

Toxicita látek

Zákonné limity pro práci s toxickými látkami

Opatření pro snížení nežádoucích účinků toxických látek na pracovišti


Cesty vstupu toxických látek

 • Inhalace (vdechováním)

  • v průmyslu: práce v prostředí s parami látek

  • prevence

   • ventilace, zamezení úniku

   • respirátory

 • Transdermálně (absorpcí přes kůži)

  • v průmyslu: při potřísnění kůže, oděvu

  • prevence

   • zamezení kontaktu

   • ochranné pomůcky


Cesty vstupu toxických látek

 • Perorálně (požitím)

  • v průmyslu: zpravidla náhodně

  • prevence

   • značení toxických látek, obaly

   • zákaz jídla, pití v laboratořích a provozech

 • Injekčně

  • v průmyslu: při poranění

  • prevence

   • ochranné pomůcky


Cesty výstupu toxických látek

 • Vyloučení

  • ledviny, plíce, játra

 • Detoxikace

  • přeměna na méně toxické látky

 • Uložení

  • např. v tukové tkáni


Hladina toxické látky v krvi

Injekčně

Koncentrace v krevním řečišti

Inhalačně

Perorálně

Transdermálně

Doba od expozice


Studium toxicity

 • Mechanismus působení toxické látky

 • Definice odezvy na toxickou látku (kvantitativní)

  • logická hodnota

  • číselná hodnota vyjadřující stupeň odezvy

  • fuzzy proměnná (malá, střední, velká)

 • Vystavení konstantní dávce

  • Populace testovaných organismů


Rozdělení odezvy přikonstantní dávce

Střední hodnota

Proložené rozdělení

(odezva je náhodná veličina)

Experimentální data


Různé distribuce odezvy


průměrná odezva

při dané dávce

Průměrná odezva při různých dávkách

Odezva

log (Dávka)


Vyjádření akutní toxicity

 • Perorálně (mg kg-1)

  • LD = smrtelná dávka

  • TD = toxická dávka (nesmrtelný nevratný účinek)

  • ED = efektivní dávka (malý vratný účinek, podráždění)

 • Inhalačně (ppm [x hod])

  • LC = smrtelná koncentrace

  • TC, EC


Vyjádření akutní toxicity

 • mezní hodnoty (LD, LC, TD, TC, ED, EC)

  • statistické veličiny

  • hodnota závisí na konkrétním organismu

 • Vyjadřování pomocí percentilů

  • LD50 = medián LD

  • ED25 = spodní kvartil ED

  • „kolik procent jedinců testovaného souboru vykáže mezní nebo vyšší hodnotu odezvy“


Mezní odezva

100 %

ED

TD

LD

% překročení mezní odezvy

50 %

20 %

0 %

ED20

LD50

log (Dávka)


Problém s relativní toxicitou

100 %

Látka A

Látka B

% překročení mezní odezvy

50 %

20 %

0 %

TD50A

TD50B

log (Dávka)


Nejnižší pozorované toxické dávky

TDLo, TCLo

toxic dose (concentration) lowest

nejnižší dávka s pozorovanými nežádoucími účinky

! Platí pro výsledky jedné studie


Globální nejnižší dávky

LOAEL

lowest observable adverse

effect level

nejnižší dávka s pozorovanými

nežádoucími účinky

NOAEL

no observable adverse

effect level

nejvyšší dávka při

které ještě

nebyly pozorovány

nežádoucími účinky

! vztahuje se k agregátním údajům ze všech podobných studií


Prahové hodnoty

 • TLV = threshold limit value (v MSDS)

 • Doporučené hodnoty

  • Koncentrace škodlivé látky, které může být osoba opakovaně vystavena bez nežádoucích ůčinků

 • TLV-TWA = Time Weighted Average

 • Časově vážená průměrná hodnota, 8 hodin denně, 300 dní v roce


Prahové hodnoty

 • TLV-STEL = Short-term exposure limit

 • Maximální koncentrace, která nemá negativní účinky při krátkodobé expozici (15 min, 60 min přestávka)

 • TLV-C = Ceiling

 • Koncentrace, která by neměla být překročena ani krátkodobě


Jednotky

 • Koncentrace TLV [ppm, mg.m-3]

  • ppm = 1 ml v 1m3


Příklady prahových hodnot

TVL-C

TVL-STEL

ANO

TVL-TWA

8 hod

0

TVL-C

TVL-STEL

NE

TVL-TWA

8 hod

0


Příklady prahových hodnot

TVL-C

< 15 min

ANO

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0

TVL-C

> 15 min

< 60 min

NE

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0


Příklady prahových hodnot

TVL-C

ANO

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0

TVL-C

NE

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0


Závazné limity

 • Nařízení vlády178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

 • PEL = přípustný expoziční limit

  • definován analogicky k TLV-TWA

 • NPK = nejvyšší přípustná koncentrace

  • nesmí být překročena

  • při hodnocení lze užít časově vážený průměr z 10 min. intervalu


Nejdůležitější v 178/2001 Sb.

 • Z chemického hlediska

  • Seznam toxických látek s PEL a NPK

  • Seznam karcinogenů a mutagenů

  • Vystavení směsi látek

   • pravidlo poměrných množství

  • Požadavky na měření a metody

  • Požadavky na větrání


Měření koncentrací

PID

(fotoionizační detektor)

Kolorimetrické trubice

Absorpční zachycení

+

Citlivá metoda (GCMS)


Ventilace

 • Základní prostředek k dodržení PEL v uzavřených prostorách

Qm[kg.s-1]

FV[m3.s-1]

kFVc[kg.s-1]

c [kg.m-3]

k = 1 … ideální míchání

k = 0,1 – 0,5 … neideální

stacionární stav


Rychlost vypařování

K … koeficient přenosu hmoty [m.s-1]

A … mezifázová plocha [m2]

KH2O = 8,3 . 10-3 m.s-1

referenční rychlosti vypařování v MSDS


 • Login