MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT - PowerPoint PPT Presentation

Mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it
Download
1 / 29

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT. dr Maja Leszczyńska Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Plan prezentacji:. Podstawowe informacje na temat staży naukowo-badawczych

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it

MOLIWOCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKADZIE FIRMY 4-TUNE IT

dr Maja Leszczyska

Instytut Informatyki Ekonomicznej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu


Plan prezentacji

Plan prezentacji:

 • Podstawowe informacje na temat stay naukowo-badawczych

 • Zrealizowane pomysy na przykadzie firmy 4-Tune IT

 • Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach stay

 • Podsumowanie i wnioski


Idea sta y naukowo badawczych

Idea stay naukowo-badawczych:

 • maj na celu zainicjowanie i sfinansowanie kooperacji przedsibiorcw z jednostkami naukowymi

 • w ich ramach prowadzony jest transfer wiedzy i potencjau naukowo-badawczego midzy tymi podmiotami

 • s finansowane przez instytucje zewntrzne w stosunku do uczestnikw np. Uni Europejsk

 • daj tym samym moliwo wsppracy, ktra nie obcia finansowo przedsibiorstwa

 • brak koniecznoci wnoszenia przez przedsibiorcw wkadu wasnego wymaganego przy innych projektach

 • finansowanie pracy staystw jest traktowane jako pomoc de minimis dla przedsibiorstwa


Podstawowe cele sta y

Podstawowe cele stay:

 • podniesienie konkurencyjnoci regionu jako caoci

 • podniesienie innowacyjnoci ikonkurencyjnoci przedsibiorstw, na og z sektora MP, ktrych dziaalno wpisuje si w strategi rozwoju danego wojewdztwa


Kluczowe dziedziny gospodarki dla wojew dztwa dolno l skiego

Kluczowe dziedziny gospodarki dla wojewdztwa dolnolskiego:

 • nauka itechnologie na rzecz poprawy jakoci ycia tzn. technologie wytwarzania zdrowej ywnoci, biotechnologia ifarmaceutyki, technologie ochrony rodowiska

 • odnawialne ialternatywne rda energii

 • technologie informacyjne (IT)

 • projektowanie, wytwarzanie izastosowanie materiaw zaawansowanych


Pracownicy naukowi kt rzy mog bra udzia w projektach sta owych powinni

Pracownicy naukowi, ktrzy mog bra udzia w projektach staowych powinni:

 • dziaa i posiada dorobek w jeden z kluczowych dziedziny gospodarki dla danego wojewdztwa

 • by pracownikami naukowymi, zgodnie z przepisami Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (art.43) lub Ustawy o zasadach finansowania nauki i Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym (art.110 ust.1 i 114)


Korzy ci

Korzyci

dla Przedsibiorstw:

 • dostp do innowacyjnych rozwiza, w tym technologii, modeli biznesowych, wynikw bada, itp.

 • moliwo budowania przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu prac badawczo-rozwojowych imyli naukowej

dla Naukowcw:

 • zdobycie praktycznych dowiadcze zawodowych w ramach reprezentowanej dziedziny nauki

 • zdobycie wiedzy i umiejtnoci z zakresu komercjalizacji wynikw bada i zarzdzania innowacjami


Firma 4 tune it

Firma 4-Tune IT

 • dziaa w jednym z kluczowych obszarw gospodarki zdefiniowanych dla wojewdztwa dolnolskiego jest wic potencjalnym odbiorc i uczestnikiem projektw staowych

 • zajmuje si kompleksow obsug informatyczn przedsibiorstw oraz doradztwem w zakresie optymalnego przeprowadzania inwestycji informatycznych, znalezienia odpowiedniego oprogramowania, sprztu i najlepszych rde finansowania inwestycji IT

 • tworzy oprogramowanie dedykowane oraz jest autorem specjalistycznych systemw sucych do zarzdzania pracowniami protetycznymi (Protetic4You), gabinetami stomatologicznymi (Stomatic4You) i firmami handlowymi (CRM4You).

 • wdraa i prowadzi obsug powdroeniow zintegrowanych systemw informatycznych, takich producentw jak Soneta (enova) czy Comarch (XL, Optima)


Mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it

Zaoeniem przyjtym przez 4-Tune IT dla pomysw realizowanych w ramach stay naukowo- badawczych jest moliwo praktycznego wykorzystania efektw prac naukowca w codziennej pracy firmy, w ramach realizowanych procedur biznesowych lub wytwarzanych produktw IT.


Cele grupy roboczej ue 4 tune it

Cele grupy roboczej UE - 4-Tune IT:

 • podnoszenie jakoci i innowacyjnoci dostarczanych przez firm 4-Tune IT produktw informatycznych oraz powizanych z nimi usug IT

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym naukowych i dydaktycznych, pracownikw Uczelni poprzez czynny udzia w praktycznej realizacji przedsiwzi informatycznych


Zrealizowane pomys y

Zrealizowane pomysy:

 • Opracowanie wirtualnych metodyk obsugi wdroeniowej i powdroeniowej klienta na potrzeby produktw informatycznych,projekt: Sta Sukcesem Naukowca, organizator: Poznaski Akademicki Inkubator Przedsibiorczoci (http://dolnoslaskie.ssn.paip.pl/), daty: kwiecie - sierpie 2011r.

 • Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymaga rynku oraz wirtualnej metodyki wdroenia i utrzymania, projekt: Inspiracje staowe naukowcw dla innowacyjnego biznesu, organizator: Wrocawska Rada Federacji Stowarzysze Naukowo-Technicznych NOT (http://www.innowacyjnystaz.pl/), daty: czerwiec-wrzesie 2012r.

 • Opracowanie i wdroenie koncepcji zarzdzania projektami oraz wiedz i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzgldnieniem wirtualnych metod pracy, projekt: Innowacyjny Transfer, organizator: Agencja Rozwoju Innowacji ARI S.A. (http://www.it.arisa.com.pl/), data: luty-lipiec 2013r.

 • Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur, projekt: Laboratorium Biznesu, organizator:Dolnolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., (http://www.laboratoriumbiznesu.pl/), daty: listopad 2013r. kwiecie 2014r.


Mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it

Opracowanie wirtualnych metodyk obsugi wdroeniowej i powdroeniowej klienta na potrzeby produktw informatycznych

 • Realizacja projektu przyczynia si do znacznego uporzdkowania procesw biznesowych wewntrz firmy, a ich strukturalizacja przeoya si na podniesienie efektywnoci obsugi klientw.

 • Firma zacza pracowa przy wykorzystaniu innowacyjnej wirtualnej metodyki, dziki ktrej rwnie znaczco obniono koszt obsugi klienta eliminujc konieczno dojazdu do niego na rzecz zdalnego prowadzenia wszelkich prac wdroeniowych i serwisowych.


Mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it

Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymaga rynku oraz wirtualnej metodyki wdroenia i utrzymania

 • Dokonano restrukturalizacji istniejcego produktu informatycznego dedykowanego dla stomatologii, dostosowujc jego interfejs do wymaga rynku oraz wirtualnej metodyki wdroenia i utrzymania.

 • W trakcie trwania stau projekt przyjaznego uytkownikowi i innowacyjnego interfejsu czciowo zaimplementowano, co przyczynio si do powstania darmowej wersji oprogramowania Stomatic4You Express. Miaa ona swoj premier podczas targw CEDE 2012 w Poznaniu (20-22.09.2012r.).


Mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it

Opracowanie i wdroenie koncepcji zarzdzania projektami oraz wiedz i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzgldnieniem wirtualnych metod pracy

 • Rozwizywano aktualny na moment realizacji projektu problem firmy w obszarze zarzdzania wiedz, koordynacji dziaa (zwaszcza w odniesieniu do realizowanych projektw) oraz zarzdzania i dokumentowania dziaa ich pracochonnoci i co za tym idzie kosztw realizowanych projektw (np. zarzdzania rozwojem oferowanych produktw czy te projektami realizowanymi na zlecenie) poprzez zaprojektowanie i realizacj innowacyjnej dla tej firmy platformy wspierajcej nastpujce procesy (wewntrz firmy):

  • zarzdzanie wiedz przedsibiorstwa,

  • wspomaganie i koordynowanie pracy zespou,

  • wizualizacja procesw biznesowych przedsibiorstwa,

  • zarzdzanie projektami,

  • rejestracja czasu pracy pracownikw oraz merytoryki i zakresu realizowanych przez nich zada,

  • rozliczanie projektw (opracowanie metod wyliczania czaso- i kosztochonnoci projektu).


Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur

Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur

 • Identyfikowane s te usugi firmy, w ramach ktry faktury wystawiane s cyklicznie oraz parametry, ktre pozwol dokona automatyzacji i wirtualizacji tego procesu.

 • Docelowo pozwoli to na efektywne zarzdzanie zarwno procesem wystawiania faktur, jak i windykacji ewentualnych zalegoci z ich tytuu.

 • Ide przedsiwzicia jest rozwizanie aktualnego problemu firmy 4-Tune IT w charakteryzowanym obszarze:

  • firma posiada du baz klientw ponad 200 firm, z ktrych kada zobligowana jest do pacenia rocznych opat aktualizacyjnych. Wysokoci i terminy wystawiania faktur aktualizacyjnych s rne. Jest to uzalenione od takich parametrw jak: rodzaj oprogramowania, warto licencji i data ich zakupu. Parametry te mona jednoznacznie zidentyfikowa i oznaczy w systemie informatycznym. Analogicznie przedstawia si kwestia wystawiania faktur serwisowych.


Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur cd

Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur - cd

 • W wyniku realizacji stau zaimplemtowany zostanie w aktualnie uywanym w firmie systemie informatycznym prototyp funkcjonalnoci cyklicznego wystawiania faktur aktualizacyjnych i serwisowych.

 • Pozwoli to na wirtualizacj tego procesu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wystawiania i wysyania do klientw faktur droga mailow. W tym zakresie firma skorzysta z rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), ktre umoliwia przesyanie faktur w formacie PDF, do samodzielnego wydruku.

 • Wirtualizacja procesu windykacji bdzie moliwa dziki automatyzacji procesu zacigania wycigu bankowego do systemu informatycznego i czenia patnoci z odpowiednimi fakturami oraz wysyania na podstawie okrelonych w systemie parametrw maili z przypomnieniem o koniecznoci dokonania zalegych patnoci. Pozwoli to na wprowadzenie w procesie obsugi klienta.

 • W wyniku realizacji stau wytworzona zostanie wiedza, ktra docelowo posuy, po pilotaowym wdroeniu wewntrz firmy 4-Tune IT, do komercjalizacji opracowanego systemu w ramach produktw wasnych 4-Tune IT, dedykowanych dla protetykw, stomatologw oraz w systemie CRM.


Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach sta y perspektywa firmy

Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach stay perspektywa firmy

 • ulepszenia produktw lub usug sprzedawanych przez dane przedsibiorstwo

 • w praktyce firmy 4-Tune IT pomysy staowe pilotaowo wdraane s wewntrz firmy i po okresie wykorzystywania przez firm udostpniane jej klientom np. narzdzie do cyklicznego wystawiania faktur

 • podejmowane s te inicjatywy, ktre maj przeoy wiedz naukow na produkty firmy i zaprezentowa je na rynku w nowej zmodernizowanej formie np. Stomatic4You


Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach sta y perspektywa naukowc w

Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach stay perspektywa naukowcw

 • uczestnictwo w szkoleniach, ktre maj za zadanie pobudzi postawy kreatywne iprzedsibiorcze wrd pracownikw naukowych

 • szkolenia tego typu maj rny wymiar i obejmuj przykadowe zagadnienia zaprezentowane na kolejnych slajdach


Sta sukcesem naukowca paip wymiar 24h tematyka

Sta Sukcesem Naukowca, PAIP, wymiar 24h, tematyka:

 • komercjalizacja wiedzy o wysokim stopniu innowacyjnoci (innowacje; transfer i komercjalizacji technologii, w tym metodyka; wynalazki, patenty, prawo o wasnoci intelektualnej, itp.)

 • tworzenie spek typu spin off/out (aspekty formalno prawne, ksigowo i podatki)

 • finansowanie dziaalnoci gospodarczej (wybrane rda, dotacje UE i krajowe, fundusze venture, seed capital)

 • biznes plan (wprowadzenie, charakterystyka, analiza rynku, analiza finansowa)

 • marketing firmy

 • wiadczenie usug technologicznych i konsulting technologiczny


Inspiracje sta owe naukowc w dla innowacyjnego biznesu not wymiar 64h tematyka

Inspiracje staowe naukowcw dla innowacyjnego biznesu, NOT, wymiar 64h, tematyka:

 • zasady oceny wartoci ekonomicznej innowacji/ technologii

 • marketing innowacji

 • zarzdzanie innowacj

 • finansowanie nowych technologii

 • strategia komercjalizacji

 • przedsibiorczo zorientowana rynkowo (biznes plan)

 • projektowanie iwdraanie innowacji lub przedsiwzicia technologicznego (wniosek racjonalizatorski, wniosek patentowy)

 • tworzenie idziaanie firm spin off ispin out


Wyzwania stoj ce przed uczestnikami sta y

Wyzwania stojce przed uczestnikami stay:

 • dobre przygotowanie programu staowego wymaga cisej wsppracy przedsibiorstwo-naukowcy i na og nie rodzi si w wyniku jednorazowej, krtkotrwaej kooperacji a jest raczej wynikiem systemowego i systematycznego podejcia do problemw firmy

 • odstraszajca dla wielu przedsibiorcw jest biurokracja zwizana z aplikacj staow, ktra przecie nie jest jednoznaczna z otrzymaniem dofinasowania, a wymaga od przedsibiorstwa przygotowania szerokiej gamy dokumentw opisujcych dotychczasow dziaalno, potencja firmy, kondycj finansow, itp.

 • konieczno godzenia pracy w macierzystych jednostkach naukowo-badawczych z prac w przedsibiorstwie

 • obowizki uczestnikw


Obowi zki przedsi biorstwa

Obowizki przedsibiorstwa:

 • zapewnienie miejsca pracy staycie

 • wyznaczenie opiekuna staysty co nie zawsze wie si z dodatkowym wynagrodzeniem dla opiekuna

 • akceptacja Indywidualnego Planu Stau Staysty

 • monitorowanie obecnoci staysty

 • nadzr i wsppraca nad tworzeniem raportw miesicznych kocowych na potrzeby organizatora stau

 • udzia w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych


Obowi zki naukowca

Obowizki naukowca:

 • osobiste odbywanie stau

 • zachowanie poufnoci wszelkich informacji zwizanych z odbywaniem stau, ktrych upowszechnienie mogoby narazi na szkod przedsibiorstwo, w ktrym odbywa sta

 • dostarczanie organizatorowi projektu miesicznych oraz kocowego raportu z realizacji stau

 • wypenianie ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokumentw wymaganych przez organizatora stau

 • udzia w szkoleniach z zakresu komercjalizacji wiedzy

 • posiadanie ubezpieczenia NNW


Warunki dla prawid owej realizacji sta u

Warunki dla prawidowej realizacji stau:

 • otwarto przyjmujcego na sta przedsibiorstwa na kreatywn dyskusj nad przygotowanymi propozycjami

 • zaangaowanie przedsibiorstwa w implementacj najnowszych osigni myli naukowej do konkretnych problemw

 • stworzenie Staycie warunkw pracy, ktre pozwol na konsekwentne wdroenie nowych sposobw dziaa, przeszkolenie pracownikw czy modernizacj produktw oddelegowane odpowiednich uprawnie


Mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it

Programy staowe maj bardzo duy potencja zarwno z punktu widzenia komercjalizacji wiedzy, jak i zdobywania praktycznego dowiadczenia zawodowego przez naukowcw.


Efekty sta y przedsi biorstwo

Efekty stay przedsibiorstwo:

 • wsppraca ze staystami pozwala spojrze na procesy biznesowe zachodzce w firmie oraz jej produkty z zupenie nowej perspektywy

 • firma zyskuje dostp do najnowszej wiedzy dziedzinowej, ktr mona praktycznie wykorzysta do rozwizania bardzo konkretnych problemw

 • korzyci ktre osiga przedsibiorstwo, pod warunkiem dobrego przemylenia programu staowego, mog by bardzo due i w peni rekompensowa wyzwania i obowizki zwizane z realizacj stau


Efekty sta y naukowiec

Efekty stay naukowiec:

 • oferowane naukowcom za ich prac wynagrodzenie ma charakter rynkowy

 • efekty stay mog by wykorzystane w pracach rygorowych, w tym doktorskich czy habilitacyjnych

 • tematyka stay moe by rozwijana w ramach grantw naukowych indywidualnych i zespoowych

 • materia zgromadzony podczas stay moe by te podstaw stworzenia artykuw naukowo-badawczych i wykorzystany podczas zaj dydaktycznych

 • naukowiec odbywajcy sta ma szanse na zwikszenie praktycznego dowiadczenia zawodowego w reprezentowanej dziedzinie, ktre moe by wykorzystane w ciece kariery niezwizanej z dziaalnoci naukow


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag

dr Maja Leszczyska

Katedra Inynierii Systemw Informatycznych Zarzdzania

Instytut Informatyki Ekonomicznej

Kierownik Studiw Podyplomowych Cyber Security Management

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocaw

tel. 71 36 80379, tel. kom. 691679625

maja.leszczynska@ue.wroc.pl

cybersecurity@ue.wroc.pl


 • Login