Download
1 / 29

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT. dr Maja Leszczyńska Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Plan prezentacji:. Podstawowe informacje na temat staży naukowo-badawczych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT' - gene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT

dr Maja Leszczyńska

Instytut Informatyki Ekonomicznej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Plan prezentacji
Plan prezentacji: NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT

 • Podstawowe informacje na temat staży naukowo-badawczych

 • Zrealizowane pomysły na przykładzie firmy 4-Tune IT

 • Potencjał komercjalizacji wiedzy w ramach staży

 • Podsumowanie i wnioski


Idea sta y naukowo badawczych
Idea staży naukowo-badawczych NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT:

 • mają na celu zainicjowanie i sfinansowanie kooperacji przedsiębiorców z jednostkami naukowymi

 • w ich ramach prowadzony jest transfer wiedzy i potencjału naukowo-badawczego między tymi podmiotami

 • są finansowane przez instytucje zewnętrzne w stosunku do uczestników np. Unię Europejską

 • dają tym samym możliwość współpracy, która nie obciąża finansowo przedsiębiorstwa

 • brak konieczności wnoszenia przez przedsiębiorców wkładu własnego wymaganego przy innych projektach

 • finansowanie pracy stażystów jest traktowane jako pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa


Podstawowe cele sta y
Podstawowe cele staży: NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT

 • podniesienie konkurencyjności regionu jako całości

 • podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, na ogół z sektora MŚP, których działalność wpisuje się w strategię rozwoju danego województwa


Kluczowe dziedziny gospodarki dla wojew dztwa dolno l skiego
Kluczowe dziedziny gospodarki dla województwa dolnośląskiego:

 • nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia tzn. technologie wytwarzania zdrowej żywności, biotechnologia i farmaceutyki, technologie ochrony środowiska

 • odnawialne i alternatywne źródła energii

 • technologie informacyjne (IT)

 • projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych


Pracownicy naukowi kt rzy mog bra udzia w projektach sta owych powinni
Pracownicy naukowi, którzy mogą brać udział w projektach stażowych powinni:

 • działać i posiadać dorobek w jeden z kluczowych dziedziny gospodarki dla danego województwa

 • być pracownikami naukowymi, zgodnie z przepisami Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (art.43) lub Ustawy o zasadach finansowania nauki i Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (art.110 ust.1 i 114)


Korzy ci
Korzyści stażowych powinni:

dla Przedsiębiorstw:

 • dostęp do innowacyjnych rozwiązań, w tym technologii, modeli biznesowych, wyników badań, itp.

 • możliwość budowania przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu prac badawczo-rozwojowych i myśli naukowej

dla Naukowców:

 • zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych w ramach reprezentowanej dziedziny nauki

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników badań i zarządzania innowacjami


Firma 4 tune it
Firma 4-Tune IT stażowych powinni:

 • działa w jednym z kluczowych obszarów gospodarki zdefiniowanych dla województwa dolnośląskiego jest więc potencjalnym odbiorcą i uczestnikiem projektów stażowych

 • zajmuje się kompleksową obsługą informatyczną przedsiębiorstw oraz doradztwem w zakresie optymalnego przeprowadzania inwestycji informatycznych, znalezienia odpowiedniego oprogramowania, sprzętu i najlepszych źródeł finansowania inwestycji IT

 • tworzy oprogramowanie dedykowane oraz jest autorem specjalistycznych systemów służących do zarządzania pracowniami protetycznymi (Protetic4You), gabinetami stomatologicznymi (Stomatic4You) i firmami handlowymi (CRM4You).

 • wdraża i prowadzi obsługę powdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych, takich producentów jak Soneta (enova) czy Comarch (XL, Optima)


Założeniem stażowych powinni: przyjętym przez 4-Tune IT dla pomysłów realizowanych w ramach staży naukowo- badawczych jest możliwość praktycznego wykorzystania efektów prac naukowca w codziennej pracy firmy, w ramach realizowanych procedur biznesowych lub wytwarzanych produktów IT.


Cele grupy roboczej ue 4 tune it
Cele grupy roboczej UE - 4-Tune IT: stażowych powinni:

 • podnoszenie jakości i innowacyjności dostarczanych przez firmę 4-Tune IT produktów informatycznych oraz powiązanych z nimi usług IT

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym naukowych i dydaktycznych, pracowników Uczelni poprzez czynny udział w praktycznej realizacji przedsięwzięć informatycznych


Zrealizowane pomys y
Zrealizowane pomysły: stażowych powinni:

 • Opracowanie wirtualnych metodyk obsługi wdrożeniowej i powdrożeniowej klienta na potrzeby produktów informatycznych,projekt: Staż Sukcesem Naukowca, organizator: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (http://dolnoslaskie.ssn.paip.pl/), daty: kwiecień - sierpień 2011r.

 • Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymagań rynku oraz wirtualnej metodyki wdrożenia i utrzymania, projekt: Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu, organizator: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (http://www.innowacyjnystaz.pl/), daty: czerwiec-wrzesień 2012r.

 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania projektami oraz wiedzą i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzględnieniem wirtualnych metod pracy, projekt: Innowacyjny Transfer, organizator: Agencja Rozwoju Innowacji ARI S.A. (http://www.it.arisa.com.pl/), data: luty-lipiec 2013r.

 • Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur, projekt: Laboratorium Biznesu, organizator:Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., (http://www.laboratoriumbiznesu.pl/), daty: listopad 2013r. – kwiecień 2014r.


Opracowanie wirtualnych metodyk obsługi wdrożeniowej i powdrożeniowej klienta na potrzeby produktów informatycznych

 • Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego uporządkowania procesów biznesowych wewnątrz firmy, a ich strukturalizacja przełożyła się na podniesienie efektywności obsługi klientów.

 • Firma zaczęła pracować przy wykorzystaniu innowacyjnej wirtualnej metodyki, dzięki której również znacząco obniżono koszt obsługi klienta eliminując konieczność dojazdu do niego na rzecz zdalnego prowadzenia wszelkich prac wdrożeniowych i serwisowych.


Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymagań rynku oraz wirtualnej metodyki wdrożenia i utrzymania

 • Dokonano restrukturalizacji istniejącego produktu informatycznego dedykowanego dla stomatologii, dostosowując jego interfejs do wymagań rynku oraz wirtualnej metodyki wdrożenia i utrzymania.

 • W trakcie trwania stażu projekt przyjaznego użytkownikowi i innowacyjnego interfejsu częściowo zaimplementowano, co przyczyniło się do powstania darmowej wersji oprogramowania Stomatic4You Express. Miała ona swoją premierę podczas targów CEDE 2012 w Poznaniu (20-22.09.2012r.).


Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania projektami oraz wiedzą i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzględnieniem wirtualnych metod pracy

 • Rozwiązywano aktualny na moment realizacji projektu problem firmy w obszarze zarządzania wiedzą, koordynacji działań (zwłaszcza w odniesieniu do realizowanych projektów) oraz zarządzania i dokumentowania działań ich pracochłonności i co za tym idzie kosztów realizowanych projektów (np. zarządzania rozwojem oferowanych produktów czy też projektami realizowanymi na zlecenie) poprzez zaprojektowanie i realizację innowacyjnej dla tej firmy platformy wspierającej następujące procesy (wewnątrz firmy):

  • zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa,

  • wspomaganie i koordynowanie pracy zespołu,

  • wizualizacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa,

  • zarządzanie projektami,

  • rejestracja czasu pracy pracowników oraz merytoryki i zakresu realizowanych przez nich zadań,

  • rozliczanie projektów (opracowanie metod wyliczania czaso- i kosztochłonności projektu).


Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur
Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur

 • Identyfikowane są te usługi firmy, w ramach który faktury wystawiane są cyklicznie oraz parametry, które pozwolą dokonać automatyzacji i wirtualizacji tego procesu.

 • Docelowo pozwoli to na efektywne zarządzanie zarówno procesem wystawiania faktur, jak i windykacji ewentualnych zaległości z ich tytułu.

 • Ideą przedsięwzięcia jest rozwiązanie aktualnego problemu firmy 4-Tune IT w charakteryzowanym obszarze:

  • firma posiada dużą bazę klientów – ponad 200 firm, z których każda zobligowana jest do płacenia rocznych opłat aktualizacyjnych. Wysokości i terminy wystawiania faktur aktualizacyjnych są różne. Jest to uzależnione od takich parametrów jak: rodzaj oprogramowania, wartość licencji i data ich zakupu. Parametry te można jednoznacznie zidentyfikować i oznaczyć w systemie informatycznym. Analogicznie przedstawia się kwestia wystawiania faktur serwisowych.


Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur cd
Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur - cd

 • W wyniku realizacji stażu zaimplemtowany zostanie w aktualnie używanym w firmie systemie informatycznym prototyp funkcjonalności cyklicznego wystawiania faktur aktualizacyjnych i serwisowych.

 • Pozwoli to na wirtualizację tego procesu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wystawiania i wysyłania do klientów faktur droga mailową. W tym zakresie firma skorzysta z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), które umożliwia przesyłanie faktur w formacie PDF, do samodzielnego wydruku.

 • Wirtualizacja procesu windykacji będzie możliwa dzięki automatyzacji procesu zaciągania wyciągu bankowego do systemu informatycznego i łączenia płatności z odpowiednimi fakturami oraz wysyłania na podstawie określonych w systemie parametrów maili z przypomnieniem o konieczności dokonania zaległych płatności. Pozwoli to na wprowadzenie w procesie obsługi klienta.

 • W wyniku realizacji stażu wytworzona zostanie wiedza, która docelowo posłuży, po pilotażowym wdrożeniu wewnątrz firmy 4-Tune IT, do komercjalizacji opracowanego systemu w ramach produktów własnych 4-Tune IT, dedykowanych dla protetyków, stomatologów oraz w systemie CRM.


Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach sta y perspektywa firmy
Potencjał komercjalizacji wiedzy w ramach staży – perspektywa firmy

 • ulepszenia produktów lub usług sprzedawanych przez dane przedsiębiorstwo

 • w praktyce firmy 4-Tune IT pomysły stażowe pilotażowo wdrażane są wewnątrz firmy i po okresie wykorzystywania przez firmę udostępniane jej klientom np. narzędzie do cyklicznego wystawiania faktur

 • podejmowane są też inicjatywy, które mają przełożyć wiedzę naukową na produkty firmy i zaprezentować je na rynku w nowej zmodernizowanej formie  np. Stomatic4You


Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach sta y perspektywa naukowc w
Potencjał komercjalizacji wiedzy w ramach staży – perspektywa naukowców

 • uczestnictwo w szkoleniach, które mają za zadanie pobudzić postawy kreatywne i przedsiębiorcze wśród pracowników naukowych

 • szkolenia tego typu mają różny wymiar i obejmują przykładowe zagadnienia zaprezentowane na kolejnych slajdach


Sta sukcesem naukowca paip wymiar 24h tematyka
Staż Sukcesem Naukowca, PAIP, wymiar 24h, tematyka: perspektywa naukowców

 • komercjalizacja wiedzy o wysokim stopniu innowacyjności (innowacje; transfer i komercjalizacji technologii, w tym metodyka; wynalazki, patenty, prawo o własności intelektualnej, itp.)

 • tworzenie spółek typu spin off/out (aspekty formalno – prawne, księgowość i podatki)

 • finansowanie działalności gospodarczej (wybrane źródła, dotacje UE i krajowe, fundusze venture, seed capital)

 • biznes plan (wprowadzenie, charakterystyka, analiza rynku, analiza finansowa)

 • marketing firmy

 • świadczenie usług technologicznych i konsulting technologiczny


Inspiracje sta owe naukowc w dla innowacyjnego biznesu not wymiar 64h tematyka
Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu, NOT, wymiar 64h, tematyka:

 • zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/ technologii

 • marketing innowacji

 • zarządzanie innowacją

 • finansowanie nowych technologii

 • strategia komercjalizacji

 • przedsiębiorczość zorientowana rynkowo (biznes plan)

 • projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego (wniosek racjonalizatorski, wniosek patentowy)

 • tworzenie i działanie firm spin off i spin out


Wyzwania stoj ce przed uczestnikami sta y
Wyzwania stojące przed uczestnikami staży: NOT, wymiar 64h, tematyka:

 • dobre przygotowanie programu stażowego wymaga ścisłej współpracy przedsiębiorstwo-naukowcy i na ogół nie rodzi się w wyniku jednorazowej, krótkotrwałej kooperacji a jest raczej wynikiem systemowego i systematycznego podejścia do problemów firmy

 • odstraszająca dla wielu przedsiębiorców jest biurokracja związana z aplikacją stażową, która przecież nie jest jednoznaczna z otrzymaniem dofinasowania, a wymaga od przedsiębiorstwa przygotowania szerokiej gamy dokumentów opisujących dotychczasową działalność, potencjał firmy, kondycję finansową, itp.

 • konieczność godzenia pracy w macierzystych jednostkach naukowo-badawczych z pracą w przedsiębiorstwie

 • obowiązki uczestników


Obowi zki przedsi biorstwa
Obowiązki przedsiębiorstwa: NOT, wymiar 64h, tematyka:

 • zapewnienie miejsca pracy stażyście

 • wyznaczenie opiekuna stażysty – co nie zawsze wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla opiekuna

 • akceptacja Indywidualnego Planu Stażu Stażysty

 • monitorowanie obecności stażysty

 • nadzór i współpraca nad tworzeniem raportów miesięcznych końcowych na potrzeby organizatora stażu

 • udział w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych


Obowi zki naukowca
Obowiązki naukowca: NOT, wymiar 64h, tematyka:

 • osobiste odbywanie stażu

 • zachowanie poufności wszelkich informacji związanych z odbywaniem stażu, których upowszechnienie mogłoby narazić na szkodę przedsiębiorstwo, w którym odbywa staż

 • dostarczanie organizatorowi projektu miesięcznych oraz końcowego raportu z realizacji stażu

 • wypełnianie ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokumentów wymaganych przez organizatora stażu

 • udział w szkoleniach z zakresu komercjalizacji wiedzy

 • posiadanie ubezpieczenia NNW


Warunki dla prawid owej realizacji sta u
Warunki dla prawidłowej realizacji stażu: NOT, wymiar 64h, tematyka:

 • otwartość przyjmującego na staż przedsiębiorstwa na kreatywną dyskusję nad przygotowanymi propozycjami

 • zaangażowanie przedsiębiorstwa w implementację najnowszych osiągnięć myśli naukowej do konkretnych problemów

 • stworzenie Stażyście warunków pracy, które pozwolą na konsekwentne wdrożenie nowych sposobów działań, przeszkolenie pracowników czy modernizację produktów  oddelegowane odpowiednich uprawnień


Programy stażowe mają bardzo NOT, wymiar 64h, tematyka:duży potencjał zarówno z punktu widzenia komercjalizacji wiedzy, jak i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez naukowców.


Efekty sta y przedsi biorstwo
Efekty staży – przedsiębiorstwo: NOT, wymiar 64h, tematyka:

 • współpraca ze stażystami pozwala spojrzeć na procesy biznesowe zachodzące w firmie oraz jej produkty z zupełnie nowej perspektywy

 • firma zyskuje dostęp do najnowszej wiedzy dziedzinowej, którą można praktycznie wykorzystać do rozwiązania bardzo konkretnych problemów

 • korzyści które osiąga przedsiębiorstwo, pod warunkiem dobrego przemyślenia programu stażowego, mogą być bardzo duże i w pełni rekompensować wyzwania i obowiązki związane z realizacją stażu


Efekty sta y naukowiec
Efekty staży – naukowiec: NOT, wymiar 64h, tematyka:

 • oferowane naukowcom za ich pracę wynagrodzenie ma charakter rynkowy

 • efekty staży mogą być wykorzystane w pracach rygorowych, w tym doktorskich czy habilitacyjnych

 • tematyka staży może być rozwijana w ramach grantów naukowych indywidualnych i zespołowych

 • materiał zgromadzony podczas staży może być też podstawą stworzenia artykułów naukowo-badawczych i wykorzystany podczas zajęć dydaktycznych

 • naukowiec odbywający staż ma szanse na zwiększenie praktycznego doświadczenia zawodowego w reprezentowanej dziedzinie, które może być wykorzystane w ścieżce kariery niezwiązanej z działalności naukową 


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę NOT, wymiar 64h, tematyka:

dr Maja Leszczyńska

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania

Instytut Informatyki Ekonomicznej

Kierownik Studiów Podyplomowych Cyber Security Management

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

tel. 71 36 80 379, tel. kom. 691 679 625

[email protected]

[email protected]


ad