Mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT. dr Maja Leszczyńska Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Plan prezentacji:. Podstawowe informacje na temat staży naukowo-badawczych

Download Presentation

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MOLIWOCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKADZIE FIRMY 4-TUNE IT

dr Maja Leszczyska

Instytut Informatyki Ekonomicznej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu


Plan prezentacji:

 • Podstawowe informacje na temat stay naukowo-badawczych

 • Zrealizowane pomysy na przykadzie firmy 4-Tune IT

 • Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach stay

 • Podsumowanie i wnioski


Idea stay naukowo-badawczych:

 • maj na celu zainicjowanie i sfinansowanie kooperacji przedsibiorcw z jednostkami naukowymi

 • w ich ramach prowadzony jest transfer wiedzy i potencjau naukowo-badawczego midzy tymi podmiotami

 • s finansowane przez instytucje zewntrzne w stosunku do uczestnikw np. Uni Europejsk

 • daj tym samym moliwo wsppracy, ktra nie obcia finansowo przedsibiorstwa

 • brak koniecznoci wnoszenia przez przedsibiorcw wkadu wasnego wymaganego przy innych projektach

 • finansowanie pracy staystw jest traktowane jako pomoc de minimis dla przedsibiorstwa


Podstawowe cele stay:

 • podniesienie konkurencyjnoci regionu jako caoci

 • podniesienie innowacyjnoci ikonkurencyjnoci przedsibiorstw, na og z sektora MP, ktrych dziaalno wpisuje si w strategi rozwoju danego wojewdztwa


Kluczowe dziedziny gospodarki dla wojewdztwa dolnolskiego:

 • nauka itechnologie na rzecz poprawy jakoci ycia tzn. technologie wytwarzania zdrowej ywnoci, biotechnologia ifarmaceutyki, technologie ochrony rodowiska

 • odnawialne ialternatywne rda energii

 • technologie informacyjne (IT)

 • projektowanie, wytwarzanie izastosowanie materiaw zaawansowanych


Pracownicy naukowi, ktrzy mog bra udzia w projektach staowych powinni:

 • dziaa i posiada dorobek w jeden z kluczowych dziedziny gospodarki dla danego wojewdztwa

 • by pracownikami naukowymi, zgodnie z przepisami Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (art.43) lub Ustawy o zasadach finansowania nauki i Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym (art.110 ust.1 i 114)


Korzyci

dla Przedsibiorstw:

 • dostp do innowacyjnych rozwiza, w tym technologii, modeli biznesowych, wynikw bada, itp.

 • moliwo budowania przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu prac badawczo-rozwojowych imyli naukowej

dla Naukowcw:

 • zdobycie praktycznych dowiadcze zawodowych w ramach reprezentowanej dziedziny nauki

 • zdobycie wiedzy i umiejtnoci z zakresu komercjalizacji wynikw bada i zarzdzania innowacjami


Firma 4-Tune IT

 • dziaa w jednym z kluczowych obszarw gospodarki zdefiniowanych dla wojewdztwa dolnolskiego jest wic potencjalnym odbiorc i uczestnikiem projektw staowych

 • zajmuje si kompleksow obsug informatyczn przedsibiorstw oraz doradztwem w zakresie optymalnego przeprowadzania inwestycji informatycznych, znalezienia odpowiedniego oprogramowania, sprztu i najlepszych rde finansowania inwestycji IT

 • tworzy oprogramowanie dedykowane oraz jest autorem specjalistycznych systemw sucych do zarzdzania pracowniami protetycznymi (Protetic4You), gabinetami stomatologicznymi (Stomatic4You) i firmami handlowymi (CRM4You).

 • wdraa i prowadzi obsug powdroeniow zintegrowanych systemw informatycznych, takich producentw jak Soneta (enova) czy Comarch (XL, Optima)


Zaoeniem przyjtym przez 4-Tune IT dla pomysw realizowanych w ramach stay naukowo- badawczych jest moliwo praktycznego wykorzystania efektw prac naukowca w codziennej pracy firmy, w ramach realizowanych procedur biznesowych lub wytwarzanych produktw IT.


Cele grupy roboczej UE - 4-Tune IT:

 • podnoszenie jakoci i innowacyjnoci dostarczanych przez firm 4-Tune IT produktw informatycznych oraz powizanych z nimi usug IT

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym naukowych i dydaktycznych, pracownikw Uczelni poprzez czynny udzia w praktycznej realizacji przedsiwzi informatycznych


Zrealizowane pomysy:

 • Opracowanie wirtualnych metodyk obsugi wdroeniowej i powdroeniowej klienta na potrzeby produktw informatycznych,projekt: Sta Sukcesem Naukowca, organizator: Poznaski Akademicki Inkubator Przedsibiorczoci (http://dolnoslaskie.ssn.paip.pl/), daty: kwiecie - sierpie 2011r.

 • Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymaga rynku oraz wirtualnej metodyki wdroenia i utrzymania, projekt: Inspiracje staowe naukowcw dla innowacyjnego biznesu, organizator: Wrocawska Rada Federacji Stowarzysze Naukowo-Technicznych NOT (http://www.innowacyjnystaz.pl/), daty: czerwiec-wrzesie 2012r.

 • Opracowanie i wdroenie koncepcji zarzdzania projektami oraz wiedz i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzgldnieniem wirtualnych metod pracy, projekt: Innowacyjny Transfer, organizator: Agencja Rozwoju Innowacji ARI S.A. (http://www.it.arisa.com.pl/), data: luty-lipiec 2013r.

 • Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur, projekt: Laboratorium Biznesu, organizator:Dolnolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., (http://www.laboratoriumbiznesu.pl/), daty: listopad 2013r. kwiecie 2014r.


Opracowanie wirtualnych metodyk obsugi wdroeniowej i powdroeniowej klienta na potrzeby produktw informatycznych

 • Realizacja projektu przyczynia si do znacznego uporzdkowania procesw biznesowych wewntrz firmy, a ich strukturalizacja przeoya si na podniesienie efektywnoci obsugi klientw.

 • Firma zacza pracowa przy wykorzystaniu innowacyjnej wirtualnej metodyki, dziki ktrej rwnie znaczco obniono koszt obsugi klienta eliminujc konieczno dojazdu do niego na rzecz zdalnego prowadzenia wszelkich prac wdroeniowych i serwisowych.


Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymaga rynku oraz wirtualnej metodyki wdroenia i utrzymania

 • Dokonano restrukturalizacji istniejcego produktu informatycznego dedykowanego dla stomatologii, dostosowujc jego interfejs do wymaga rynku oraz wirtualnej metodyki wdroenia i utrzymania.

 • W trakcie trwania stau projekt przyjaznego uytkownikowi i innowacyjnego interfejsu czciowo zaimplementowano, co przyczynio si do powstania darmowej wersji oprogramowania Stomatic4You Express. Miaa ona swoj premier podczas targw CEDE 2012 w Poznaniu (20-22.09.2012r.).


Opracowanie i wdroenie koncepcji zarzdzania projektami oraz wiedz i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzgldnieniem wirtualnych metod pracy

 • Rozwizywano aktualny na moment realizacji projektu problem firmy w obszarze zarzdzania wiedz, koordynacji dziaa (zwaszcza w odniesieniu do realizowanych projektw) oraz zarzdzania i dokumentowania dziaa ich pracochonnoci i co za tym idzie kosztw realizowanych projektw (np. zarzdzania rozwojem oferowanych produktw czy te projektami realizowanymi na zlecenie) poprzez zaprojektowanie i realizacj innowacyjnej dla tej firmy platformy wspierajcej nastpujce procesy (wewntrz firmy):

  • zarzdzanie wiedz przedsibiorstwa,

  • wspomaganie i koordynowanie pracy zespou,

  • wizualizacja procesw biznesowych przedsibiorstwa,

  • zarzdzanie projektami,

  • rejestracja czasu pracy pracownikw oraz merytoryki i zakresu realizowanych przez nich zada,

  • rozliczanie projektw (opracowanie metod wyliczania czaso- i kosztochonnoci projektu).


Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur

 • Identyfikowane s te usugi firmy, w ramach ktry faktury wystawiane s cyklicznie oraz parametry, ktre pozwol dokona automatyzacji i wirtualizacji tego procesu.

 • Docelowo pozwoli to na efektywne zarzdzanie zarwno procesem wystawiania faktur, jak i windykacji ewentualnych zalegoci z ich tytuu.

 • Ide przedsiwzicia jest rozwizanie aktualnego problemu firmy 4-Tune IT w charakteryzowanym obszarze:

  • firma posiada du baz klientw ponad 200 firm, z ktrych kada zobligowana jest do pacenia rocznych opat aktualizacyjnych. Wysokoci i terminy wystawiania faktur aktualizacyjnych s rne. Jest to uzalenione od takich parametrw jak: rodzaj oprogramowania, warto licencji i data ich zakupu. Parametry te mona jednoznacznie zidentyfikowa i oznaczy w systemie informatycznym. Analogicznie przedstawia si kwestia wystawiania faktur serwisowych.


Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur - cd

 • W wyniku realizacji stau zaimplemtowany zostanie w aktualnie uywanym w firmie systemie informatycznym prototyp funkcjonalnoci cyklicznego wystawiania faktur aktualizacyjnych i serwisowych.

 • Pozwoli to na wirtualizacj tego procesu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wystawiania i wysyania do klientw faktur droga mailow. W tym zakresie firma skorzysta z rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), ktre umoliwia przesyanie faktur w formacie PDF, do samodzielnego wydruku.

 • Wirtualizacja procesu windykacji bdzie moliwa dziki automatyzacji procesu zacigania wycigu bankowego do systemu informatycznego i czenia patnoci z odpowiednimi fakturami oraz wysyania na podstawie okrelonych w systemie parametrw maili z przypomnieniem o koniecznoci dokonania zalegych patnoci. Pozwoli to na wprowadzenie w procesie obsugi klienta.

 • W wyniku realizacji stau wytworzona zostanie wiedza, ktra docelowo posuy, po pilotaowym wdroeniu wewntrz firmy 4-Tune IT, do komercjalizacji opracowanego systemu w ramach produktw wasnych 4-Tune IT, dedykowanych dla protetykw, stomatologw oraz w systemie CRM.


Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach stay perspektywa firmy

 • ulepszenia produktw lub usug sprzedawanych przez dane przedsibiorstwo

 • w praktyce firmy 4-Tune IT pomysy staowe pilotaowo wdraane s wewntrz firmy i po okresie wykorzystywania przez firm udostpniane jej klientom np. narzdzie do cyklicznego wystawiania faktur

 • podejmowane s te inicjatywy, ktre maj przeoy wiedz naukow na produkty firmy i zaprezentowa je na rynku w nowej zmodernizowanej formie np. Stomatic4You


Potencja komercjalizacji wiedzy w ramach stay perspektywa naukowcw

 • uczestnictwo w szkoleniach, ktre maj za zadanie pobudzi postawy kreatywne iprzedsibiorcze wrd pracownikw naukowych

 • szkolenia tego typu maj rny wymiar i obejmuj przykadowe zagadnienia zaprezentowane na kolejnych slajdach


Sta Sukcesem Naukowca, PAIP, wymiar 24h, tematyka:

 • komercjalizacja wiedzy o wysokim stopniu innowacyjnoci (innowacje; transfer i komercjalizacji technologii, w tym metodyka; wynalazki, patenty, prawo o wasnoci intelektualnej, itp.)

 • tworzenie spek typu spin off/out (aspekty formalno prawne, ksigowo i podatki)

 • finansowanie dziaalnoci gospodarczej (wybrane rda, dotacje UE i krajowe, fundusze venture, seed capital)

 • biznes plan (wprowadzenie, charakterystyka, analiza rynku, analiza finansowa)

 • marketing firmy

 • wiadczenie usug technologicznych i konsulting technologiczny


Inspiracje staowe naukowcw dla innowacyjnego biznesu, NOT, wymiar 64h, tematyka:

 • zasady oceny wartoci ekonomicznej innowacji/ technologii

 • marketing innowacji

 • zarzdzanie innowacj

 • finansowanie nowych technologii

 • strategia komercjalizacji

 • przedsibiorczo zorientowana rynkowo (biznes plan)

 • projektowanie iwdraanie innowacji lub przedsiwzicia technologicznego (wniosek racjonalizatorski, wniosek patentowy)

 • tworzenie idziaanie firm spin off ispin out


Wyzwania stojce przed uczestnikami stay:

 • dobre przygotowanie programu staowego wymaga cisej wsppracy przedsibiorstwo-naukowcy i na og nie rodzi si w wyniku jednorazowej, krtkotrwaej kooperacji a jest raczej wynikiem systemowego i systematycznego podejcia do problemw firmy

 • odstraszajca dla wielu przedsibiorcw jest biurokracja zwizana z aplikacj staow, ktra przecie nie jest jednoznaczna z otrzymaniem dofinasowania, a wymaga od przedsibiorstwa przygotowania szerokiej gamy dokumentw opisujcych dotychczasow dziaalno, potencja firmy, kondycj finansow, itp.

 • konieczno godzenia pracy w macierzystych jednostkach naukowo-badawczych z prac w przedsibiorstwie

 • obowizki uczestnikw


Obowizki przedsibiorstwa:

 • zapewnienie miejsca pracy staycie

 • wyznaczenie opiekuna staysty co nie zawsze wie si z dodatkowym wynagrodzeniem dla opiekuna

 • akceptacja Indywidualnego Planu Stau Staysty

 • monitorowanie obecnoci staysty

 • nadzr i wsppraca nad tworzeniem raportw miesicznych kocowych na potrzeby organizatora stau

 • udzia w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych


Obowizki naukowca:

 • osobiste odbywanie stau

 • zachowanie poufnoci wszelkich informacji zwizanych z odbywaniem stau, ktrych upowszechnienie mogoby narazi na szkod przedsibiorstwo, w ktrym odbywa sta

 • dostarczanie organizatorowi projektu miesicznych oraz kocowego raportu z realizacji stau

 • wypenianie ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokumentw wymaganych przez organizatora stau

 • udzia w szkoleniach z zakresu komercjalizacji wiedzy

 • posiadanie ubezpieczenia NNW


Warunki dla prawidowej realizacji stau:

 • otwarto przyjmujcego na sta przedsibiorstwa na kreatywn dyskusj nad przygotowanymi propozycjami

 • zaangaowanie przedsibiorstwa w implementacj najnowszych osigni myli naukowej do konkretnych problemw

 • stworzenie Staycie warunkw pracy, ktre pozwol na konsekwentne wdroenie nowych sposobw dziaa, przeszkolenie pracownikw czy modernizacj produktw oddelegowane odpowiednich uprawnie


Programy staowe maj bardzo duy potencja zarwno z punktu widzenia komercjalizacji wiedzy, jak i zdobywania praktycznego dowiadczenia zawodowego przez naukowcw.


Efekty stay przedsibiorstwo:

 • wsppraca ze staystami pozwala spojrze na procesy biznesowe zachodzce w firmie oraz jej produkty z zupenie nowej perspektywy

 • firma zyskuje dostp do najnowszej wiedzy dziedzinowej, ktr mona praktycznie wykorzysta do rozwizania bardzo konkretnych problemw

 • korzyci ktre osiga przedsibiorstwo, pod warunkiem dobrego przemylenia programu staowego, mog by bardzo due i w peni rekompensowa wyzwania i obowizki zwizane z realizacj stau


Efekty stay naukowiec:

 • oferowane naukowcom za ich prac wynagrodzenie ma charakter rynkowy

 • efekty stay mog by wykorzystane w pracach rygorowych, w tym doktorskich czy habilitacyjnych

 • tematyka stay moe by rozwijana w ramach grantw naukowych indywidualnych i zespoowych

 • materia zgromadzony podczas stay moe by te podstaw stworzenia artykuw naukowo-badawczych i wykorzystany podczas zaj dydaktycznych

 • naukowiec odbywajcy sta ma szanse na zwikszenie praktycznego dowiadczenia zawodowego w reprezentowanej dziedzinie, ktre moe by wykorzystane w ciece kariery niezwizanej z dziaalnoci naukow


Dzikuj za uwag

dr Maja Leszczyska

Katedra Inynierii Systemw Informatycznych Zarzdzania

Instytut Informatyki Ekonomicznej

Kierownik Studiw Podyplomowych Cyber Security Management

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocaw

tel. 71 36 80379, tel. kom. 691679625

[email protected]

[email protected]


 • Login