ขั้นตอนการประกวดราคา
Download
1 / 20

ขั้นตอนการประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

ขั้นตอนการประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549. โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ โทร. 0-2243-6946 www.supplyrid.com. สมควรปรับปรุง. ไม่สมควรปรับปรุง.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ขั้นตอนการประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ' - gene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ขั้นตอนการประกวดราคา

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี

นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ

กลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ

โทร. 0-2243-6946

www.supplyrid.com


สมควรปรับปรุง

ไม่สมควรปรับปรุง

 การจัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (งานจ้างก่อสร้าง)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR

และร่างเอกสารประกวดราคา

- วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่ต้องแต่งตั้ง กก.

เสนอผู้มีอำนาจ

ให้ความเห็นชอบ

จัดทำ TOR

และร่างเอกสารฯ

เกิน 50 ล้านบาท

เสนอ สอบ. ตรวจพิจารณา

2. ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR

และร่างเอกสารประกวดราคา

- www.rid.go.th

- www.gprocurement.go.th

(ไม่น้อยกว่า 3 วัน)

ไม่มีข้อวิจารณ์

/ข้อเสนอแนะ

มีข้อวิจารณ์

/ข้อเสนอแนะ

3. จัดทำรายงานความต้องการพัสดุ (พด.02) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ


สมควรปรับปรุง

ไม่สมควรปรับปรุง

 การจัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (งานซื้อ/จ้างทั่วไป)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR

และร่างเอกสารประกวดราคา

- วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่ต้องแต่งตั้ง กก.

เสนอผู้มีอำนาจ

ให้ความเห็นชอบ

จัดทำ TOR

และร่างเอกสารฯ

2. ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR

และร่างเอกสารประกวดราคา

- www.rid.go.th

- www.gprocurement.go.th

(ไม่น้อยกว่า 3 วัน)

ไม่มีข้อวิจารณ์

/ข้อเสนอแนะ

มีข้อวิจารณ์

/ข้อเสนอแนะ

3. จัดทำรายงานความต้องการพัสดุ (พด.01) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ


ขั้นตอนการจัดหา

4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา

5. รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

- อนุมัติดำเนินการ /ลงนามประกาศเชิญชวน

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง

- แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน

ไม่ต้องจัดทำแบบ บก.001

แบบ บก 002 และแบบ บก 003

ดำเนินการในคราวเดียวกัน

เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

๏ ติดประกาศ ณ ที่ทำการของ

หน่วยงาน

๏ ติดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด

(งานภูมิภาค)

๏ สตง.

๏ กลุ่มตรวจสอบภายใน

๏ www.gprocurement.go.th

๏ www.rid.go.th

6. เผยแพร่ประกาศเชิญชวน

(ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)

7. ขายเอกสารประกวดราคา

(เท่ากับระยะเวลาประกาศ)

8. รับซองข้อเสนอทางเทคนิค


ฟังขึ้น

ฟังไม่ขึ้น

แจ้งผู้อุทธรณ์

แจ้งผู้อุทธรณ์

 ขั้นตอนการจัดหา

- ตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซอง

- ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอ

เอกสารต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ

9. คัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา

รายงานผลการคัดเลือกฯ

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

- แนบ บก.006

ดำเนินการ ในคราวเดียวกัน

10. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น

11. แจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา

เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (แบบ บก.005)

๏ ด้วยแบบ บก 004-1 (เฉพาะราย)

๏ไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน

๏ ไม่ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์

ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์

จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปไม่ได้

ไม่มีการอุทธรณ์

มีผู้อุทธรณ์ภายใน

3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา

อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

พิจารณาไม่เสร็จ

ภายใน 7 วัน

12. ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการ

เสนอราคาตามวัน เวลา

และสถานที่ที่กำหนด

คณะกรรมการพิจารณา

เพิ่มรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา


หลักฐานการเสนอราคา : นิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ หจก.

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

- บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

บริษัทจำกัดหรือ บจม.

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

กิจการร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการร่วมค้า

- นิติบุคคล ใช้เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล

เอกสารอื่น - หลักฐานแสดงฐานะการเงิน

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง


กำหนดระยะเวลาหนังสือค้ำประกันซองกำหนดระยะเวลาหนังสือค้ำประกันซอง

แจ้ง

ตลาด

กลาง

(2)

วันสิ้นสุด

กำหนดยืนราคา

วันยื่นซอง

ข้อเสนอ

ทางเทคนิค

วันเสนอราคา

ช่วงระยะเวลา

พิจารณาคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเบื้องต้น

อุทธรณ์

( 3+7 )

( ..?..วัน )

(กำหนดระยะเวลายืนราคา)

ระยะเวลาที่หนังสือค้ำประกันซองมีผลบังคับ

หนังสือค้ำประกันซอง ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองเอกสารประกวดราคา

ถึง วันสิ้นสุดกำหนดยืนราคา

กำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาจะกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า......วันนับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย


ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา

 • คุณสมบัติผู้เสนอราคาตามข้อ 2

 • หลักฐานการเสนอราคาตามข้อ 3

 • ข้อเสนอตามข้อ 4

 • หากมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 2 หรือไม่ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง 4 คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ


ขั้นตอนการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา

14. รายงานผลการเสนอราคา/การพิจารณา

ต่อหัวหน้าหน่วยงาน

13. คณะกรรมการฯ ประชุมทันที

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา

ภายใน 5 วันทำการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

15. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง

คณะกรรมการพิจารณา

ชี้แจงภายใน 3 วัน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ

16. คณะกรรมการจัดทำประกาศผล

๏ ติดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน

๏ www.gprocurement.go.th

๏ www.rid.go.th

สั่งยกเลิกการประกวดราคา

และแจ้งผลการยกเลิกให้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย

ทราบด้วย และรายงานให้

กวพ.อ. ทราบด้วย บก.010-2

17. ทำข้อผูกพัน

ดำเนินการจัดหาใหม่


การปฏิบัติการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาการปฏิบัติการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

วันเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา

ไม่ไปเสนอราคา

ไปไม่ทัน

รายเดียว

มากกว่าหนึ่งราย

ทุกราย

ตัดสิทธิ

ยกเลิก

ดำเนินการต่อ

มีเหตุผล

ยกเลิก

ยึดหลักประกันซอง

ต่อรองราคา

เสนอ หน. หน่วยงาน

ดำเนินการใหม่ / ขอ กวพ.อ.


 • -ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมา

 • ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

 • -ผู้มีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียนไม่ทัน

 • ตามวัน เวลา ที่ทางราชการกำหนด

  • ระหว่างการเสนอราคา

 • ไม่ Login เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการเสนอราคา

 • Login เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่เสนอราคา

 • Login เข้าสู่ระบบแล้ว แต่เสนอราคาผิดเงื่อนไข โดยเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้น

 • หลังการเสนอราคา

  - ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับรองราคาสุดท้าย

  ในแบบ บก.008

  การยึดหลักประกันซอง


  ผู้มีอำนาจอนุมัติ/เห็นชอบดำเนินการผู้มีอำนาจอนุมัติ/เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบฯ

  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา และให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบฯ 2549 ข้อ 8 (1)

  แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ตามระเบียบฯ 2549 ข้อ 8 (3)

  อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 27

  อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 65

  อนุมัติยกเลิกการสั่งซื้อสั่งจ้าง

  พิจารณาการอุทธรณ์กระบวนการดำเนินการตามระเบียบฯ


  ผู้มีอำนาจอนุมัติ/เห็นชอบดำเนินการอำนาจสั่งการและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง


  ขั้นตอนการอุทธรณ์ผู้มีอำนาจอนุมัติ/เห็นชอบดำเนินการ

  ผู้มีสิทธิเสนอราคา

  ปฏิบัติผิดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา

  และเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ

  คณะกรรมการประกวดราคา

  แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบ

  และสงวนสิทธิการยึดหลักประกันซอง

  ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาและ

  เงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ

  และกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์

  3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

  ผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นหนังสืออุทธรณ์

  พ้นระยะเวลา

  ที่กำหนด (3 วัน)

  ภายใน 3 วัน

  นับแต่วันที่ได้

  รับแจ้ง

  - ให้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

  - คืนหลักประกันซอง

  - ยกเลิกการประกวดราคา

  คำอุทธรณ์

  ฟังขึ้น

  ไม่พิจารณา

  คำอุทธรณ์

  พิจารณา

  คำอุทธรณ์

  - ไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

  - ยึดหลักประกันซอง

  - ดำเนินการต่อไป

  คำอุทธรณ์

  ฟังไม่ขึ้น


  แนวทางปฏิบัติของกรมฯ ตามมติ ครม. 21 ต.ค. 51 (บันทึกกองพัสดุ ที่ กกพ.3282/2551 ลว. 29 ต.ค. 51)


  การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

  และร่างเอกสารประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุ

  ตามระเบียบฯ ข้อ 8(1)


  องค์ประกอบของคณะกรรมการประกวดราคา

  ตามระเบียบฯ ข้อ 8 (3)

  อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และต้องมีบุคคลภายนอกอย่างน้อย 1 คน

  อย่างน้อย 1 คน แต่ไม่เกิน 5 คน จะมีบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ได้


  การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

  และการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา


  การประกวดราคาฯ ที่ดำเนินการตามระเบียบฯ แล้วไม่ได้ผล


  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 2-5 ล้านบาท

  กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น หรือมีปัญหาอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ 2549 ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการใช้ดุลพินิจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น หรือปัญหาอุปสรรค ที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้างตามที่ระเบียบกำหนดด้วย

  21/10/57

  20


  ad