Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy k 31.12.2002 - PowerPoint PPT Presentation

Ob h dokument mezi st edn mi org ny st tn spr vy k 31 12 2002
Download
1 / 20

 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy k 31.12.2002. Ing. Jan Duben Vedoucí projektového týmu březen 2003. Projekt je aktivitou spojenou s Akčním plánem SIP, který je zastoupen v tomto projektu týmem, jehož jsem vedoucím. Ing. Jan Duben Ředitel Sekce administrativní

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy k 31.12.2002

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ob h dokument mezi st edn mi org ny st tn spr vy k 31 12 2002

Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy k 31.12.2002

Ing. Jan Duben

Vedoucí projektového týmu

březen 2003


Ob h dokument mezi st edn mi org ny st tn spr vy k 31 12 2002

Projekt je aktivitou spojenou s Akčním plánem SIP, který je zastoupen v tomto projektu týmem, jehož jsem vedoucím.

Ing. Jan Duben

Ředitel Sekce administrativní

náb. E. Beneše 4

181 00 Praha 1

tel: +420 2 2400 2678

e-mail: duben.jan@vlada.cz


Co je odok

Co je ODok?

 • Projekt slouží k vytvoření a implementaci ucelené soustavy metod a prostředků automatizované podpory oběhu dokumentů se zaměřením na dokumenty ústředních orgánů státní správy a Parlamentu

 • Smyslem je optimalizovat proces výměny elektronických dokumentů ústředních orgánů státní správy a Parlamentu včetně jejich publikování

 • a optimalizovat proces řízení oběhu, publikace a distribuce legislativních i nelegislativních dokumentů v meziresortním kontextu


Jak vid me e government z pohledu adu vl dy r

Jak vidíme e-Government z pohledu Úřadu vlády ČR

Návrh k projednání

Vládní návrh

Přijatý návrh

1.1 Připomínkové

1.2 Schválení návrhu

1.3 Schválení návrhu

1.4 Podpis zákona

řízení

vládou

parlamentem

prezidentem

Předkladatel

Vláda

Parlament

Prezident

Zákon

Nařízení vlády

1.5 Publikace ve

Sbírce zákonů

Vyhláška

Vláda

Legislativní proces


Hlavn v stupy projektu

Hlavní výstupy projektu

 • Sada pravidel pro náležitosti popisu, vzhledu a struktury dokumentu určeného k oběhu:

  • Náležitosti dokumentu určeného k publikaci (tisk, publikace na WWW)

  • Elektronický podpis a další zabezpečení oběhu a publikace dokumentů

 • Sada procesních standardů pro oběh a publikaci dokumentů

 • Sada nástrojů pro tvorbu, oběh a publikaci dokumentů a pro ověření syntaktické správnosti těchto dokumentů

 • Aplikační a publikační prostředí pro implementaci služeb a nástrojů

 • Organizační a finanční opatření, kterými budou zajištěny činnosti související s využitím projektu


Podklady legislativn ho procesu

Podklady legislativního procesu

 • Cílem úlohy je zajistit úplný popis činností prováděných v legislativním procesu a popis právního rámce tohoto procesu

 • Smyslem úlohy je připravit úplný a ucelený podkladový materiál pro vlastní analýzu legislativního procesu


Anal za proces

Analýza procesů

 • Cílem úlohy je analyzovat a z hlediska oběhu dokumentů formálně popsat

  • Legislativní proces ČR

  • Nelegislativní procesy v ústředních orgánech státní správy, jejichž součástí je meziresortní výměna informací

 • Smyslem úlohy je sestavit úplné formální grafy prováděných činností a stavů dokumentů


Metadatov model

Metadatový model

 • Cílem úlohy je navrhnout metadatové prvky pro popis dokumentů a metodiku pro jejich použití

 • Smyslem úlohy je formalizovat popis dokumentů pro zajištění jejich hladké výměny, snadné publikace a katalogizace


U ivatelsk n stroje

Uživatelské nástroje

 • Cílem úlohy je

  • Vypracovat soubor šablon legislativních dokumentů pro program MS Word

  • Navrhnout nástroj pro tvorbu a úpravu dokumentů v jazyce XML.

  • Vytvořit elektronické šablony dokumentů v jazyce XML

 • Smyslem úlohy je zajistit jednotnou strukturu a vzhled legislativních i nelegislativních dokumentů


U ivatelsk dokumentace

Uživatelská dokumentace

 • Cílem úlohy je vypracovat metodickou příručku pro použití nástrojů navržených v předchozí úloze

 • Smyslem úlohy je zajistit kvalifikované využití nástrojů


Popis a konverze dokument

Popis a konverze dokumentů

 • Cílem úlohy je:

  • Formálně popsat strukturu, vzhled a obsah legislativních i nelegislativních dokumentů

  • Navrhnout procedury pro konverzi mezi použitými formáty

 • Smyslem úlohy je zajistit nezávislost datové reprezentace legislativních i nelegislativních dokumentů na proprietárním programovém vybavení


Koordinace v m ny informac

Koordinace výměny informací

 • Cílem úlohy je navrhnout a ověřit proces sledování oběhu legislativních i nelegislativních dokumentů, založit a udržovat fond a katalog těchto dokumentů

 • Smyslem úlohy je stanovit pravidla automatizovaného oběhu dokumentů


Ov en proces a n stroj

Ověření procesů a nástrojů

 • Cílem úlohy je ověřit koordinační mechanismus oběhu dokumentů a funkčnost navržených nástrojů

 • Smyslem úlohy je zjistit proveditelnost automatizace oběhu dokumentů


Bezpe nost

Bezpečnost

 • Cílem úlohy je navrhnout a ověřit bezpečnostní model a bezpečnostní politiku procesu sledování oběhu dokumentů

 • Smyslem úlohy je zajistit bezpečnost obsahu sledovaných dokumentů před možnými riziky


Standardy

Standardy

 • Cílem úlohy je vytvořit sadu závazných standardů pro automatizovaný oběh dokumentů

 • Smyslem úlohy je stanovit jednotná pravidla pro automatizovaný oběh dokumentů


Ob h dokument v parlamentu

Oběh dokumentů v Parlamentu

 • Cílem úlohy je navrhnout automatizovaný systém sledování oběhu relevantních dokumentů na půdě Parlamentu a systém předávání změnových informací správci ústředního katalogu legislativních dokumentů

 • Smyslem úlohy je zajistit sledování oběhu dokumentů i na půdě zákonodárných sborů


En v sledk

Šíření výsledků

 • Cílem úlohy je prezentovat výsledky projektu odborné veřejnosti, navrhnout systém podpory, vzdělávání uživatelů a navrhnout pravidla pro financování a řízení procesů vytvořených projektem

 • Smyslem úlohy je zajistit kvalifikované využití výstupů projektu a napomoci hladkému zavedení výsledků do každodenní praxe


Stav v cn ho pln n hlavn v stupy

Stav věcného plnění – hlavní výstupy

 • Provedena analýza legislativního procesu

 • Navrženy šablony legislativních dokumentů

 • Navržen proces sledování oběhu dokumentů

 • Identifikována pravidla pro řízení oběhu dokumentů

 • Analyzována rizika procesu sledování oběhu dokumentů

 • Navržen systém školení a prezentace


Dal postup

Další postup

 • Ověřit navržené procesy, pravidla a jejich vynutitelnost

 • Ověřit modely nástrojů

 • Zajistit financování na další období

 • Zajistit proces organizačně a personálně

 • Zajistit politickou podporu projektu


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Dotazy ?


 • Login