ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่
Download
1 / 14

ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4. วันที่ 18 สิงหาคม 2557. ประธาน มอบนโยบาย/แจ้งให้ทราบ. มอบนโยบาย การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาบริการ การประเมินผลปฏิบัติการ เครื่องชี้วัดคำรับรองปี 2558 การจัดทำแผนปี 2558 แจ้งให้ทราบ. การปฏิรูประบบสุขภาพ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4' - gazelle-turner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ประธาน มอบนโยบาย/แจ้งให้ทราบ

 • มอบนโยบาย

  • การปฏิรูประบบราชการ

  • การพัฒนาบริการ

  • การประเมินผลปฏิบัติการ

  • เครื่องชี้วัดคำรับรองปี 2558

  • การจัดทำแผนปี 2558

 • แจ้งให้ทราบ


การปฏิรูประบบสุขภาพ มอบนโยบาย/แจ้งให้ทราบ

 • การปฏิรูประบบสุขภาพ 2557-2560 มี 3 เรื่อง

  • Better Services

  • การปฏิรูประบบการเงินการคลัง

  • เขตบริการสุขภาพ

 • ศูนย์ได้ทำ แบบรายงานการดำเนินงานที่สอดรับการปฏิรูประบบราชการและแนวทางจริยธรรมสร้างเมืองไทยที่มีความสุข (แจกในที่ประชุมแล้ว ขอให้ถือเป็น master plan ในการวางแผนในปี 2558-2560)


การพัฒนาบริการ มอบนโยบาย/แจ้งให้ทราบ

 • Better Service ประกอบด้วย 2 ส่วน

  • ได้เจอหมอ รอไม่นาน ใกล้ไกลได้ยาเดียวกันเน้นการบริการทั้งปกติและฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างมีคุณภาพ ลดความเสี่ยง ผู้รับบริการพึงพอใจ พร้อมวันที 1 ต.ค.57 (มอบ ผอ.รพ.และหัวหน้ากลุ่มการ)

  • บริการของกรมอนามัยที่จะสร้างความต่างกับ รพ.สป.ที่จะพัฒนาในปี 2557 และจะนำไปสู่การขยายผลไปยัง รพ.สป.ในปี 2558 ได้แก่ รร.พ่อแม่ , พัฒนาการเด็ก Baby Swimming.

 • คุณภาพบริการ

  • การประเมิน HA ในเดือนกันยายน 2557 โค้งสุดท้ายแล้วให้ช่วยกันดำเนินการให้สามารถผ่านการประเมินขั้น 2 ไปได้ ปี 2558 วางเป้าหมาย Accreditation .

  • บริการตามมาตรฐาน รพ.อื่นๆ เช่น มาตรฐาน สปสช. / ประกาศ กสธ.บริการฉุกเฉิน


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการฉุกเฉินคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการฉุกเฉิน

 • คณะกรรมการ ผอ.รพ.ประธาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เลขาฯกรรมการอื่นๆ ให้ส่งรายชื่อมาทำการแต่งตั้งด้วยให้แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นกรรมการด้วย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเรื่องคนงานและคนรถ ปกติ ผู้ที่เป็นหัวหน้า (Incharge) นอกเวลาราชการจะ Acting เหมือน ผอ.สามารถสั่งการในฐานะ ผอ.เวลานอกเวลาราชการได้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • บทบาทหน้าที่

  • พัฒนาบริการให้สอดคล้องกับประกาศ กสธ. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ และมาตรฐาน HA และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • บริหารทรัพยากร จัดอัตรากำลัง มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  • ประสานระบบส่งต่อ รวมถึงเรื่อง รถ Ambulance

 • เป้าหมายเปิดดำเนินการทั้งในและนอกเวลาภายใน 1 ตุลาคม 2557


การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมารีบเร่ง ปีนี้จะทำการประเมินให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2557 ต้นกันยายน 2557 จะทำการประชุม กบศ.เพื่อเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ผลการดำเนินงานดีเด่น (15% ของ จำนวนคนในงาน) ในวันที่ 2 ก.ย.57 โดยให้ส่งรายชื่อที่งานบุคลากรภายในสิ้นเดือนกันยายน 2557

 • การประเมินผลจะเน้น Evidence base ตามคำรับรอง เช่น ปีนี้ รพ.เน้น การบริการ และคุณภาพการบริการ อยากให้ประเมินตามเนื้อหาในคำรับรองที่ ผอ.ศูนย์มอบ ผอ.รพ.แล้วกระจาย KPI(Cascading) ไปยังงานต่างๆ


2558 service center revenue center
คำรับรองในปี การประเมินผลการปฏิบัติงาน2558 สำหรับ Service Center (โรงพยาบาลและ Revenue Center ต่างๆ)

 • ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก 300 Visits/วันทำการ

 • อัตราครองเตียง 80%

 • HA ได้รับการ Accreditation

 • ผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวกับ รพ.สำหรับ รพ.ของ กสธ.

 • ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลัง ของ รพ.ของ กสธ. เช่น Unit cost , NI,NWC,Current Ratio , Quick Ratio และ CMI เป็นต้น


3 2558
คำรับรองของกลุ่มงานอื่นๆ (3 เสาหลัก)ในปี 2558

ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมและผลลัพธ์ของการ

 • การนิเทศติดตาม ประเมินผล (M&E)

 • การสนับสนุนภาคีเครือข่าย เน้น 3 ด้าน คือ

  • การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

  • การพัฒนา Health work force

  • การพัฒนาในด้านการวางแผนสุขภาพเขต/จังหวัด

 • การพัฒนารูปแบบบริการหรือ วิชาการ หรือระบบ(เช่น ระบบการเฝ้าระวัง) เพื่อสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ เสนอแนะมาตรการในการแก้ปัญหา


การจัดทำแผนงบประมาณปี 2558

 • การบูรณาการแผน 10 ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ทำให้กรมต่างๆ รวมถึง สป.ด้วยต้องนำเงินมาใช้เพื่อการบูรณาการแผน โดยกรมอนามัยสนับสนุนงบ 201 ล้านจากภารกิจกรมฯ เพื่อนำไปใช้ทำแผนบูรณาการ

 • ปกติศูนย์ได้งบ 15 ล้าน/บาทต่อปี เป็นรายจ่ายพื้นฐาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน พตส.ไม่ทำเวช 12 ล้าน เหลือ 3 ล้านในการทำโครงการ

 • คาดว่างบประมาณปีนี้คงได้น้อยลง น่าจะพอใช้แค่รายจ่ายพื้นฐาน งบประมาณที่เคยได้ 3 ล้าน น่าจะไม่มี เพราะฉะนั้นในแผนที่เป็น 10 ยุทธศาสตร์ ให้ทำแผนร่วมกับเขต และใช้เงินเขต (เงินของกรมฯไปอยู่ในนั้นแล้ว)

 • กรมฯมีมาตรการใช้ IT มาทดแทนการประชุมหรือการเดินทาง


แจ้งให้ทราบ

 • งานวิ่ง รำลึก 101 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า

  • แถลงข่าว 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.

  • งานเดิน วิ่ง ปั่น 21 กันยายน 2557 ขอช่วยกันร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานให้กับมูลนิธิ

 • ระบบเงินสวัสดิการของ รพ.กสธ. เน้น ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และซื้อยาที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำที่สุด โดยจะอิงระเบียบเงินสวัสดิการของ สำนักนายกฯ หรือของ กสธ. หรือของกรมอนามัย โดยจะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยหัวหน้ากลุ่มงานจะหมุนเวียนกันเป็นประธานคณะทำงาน ควบคุมเงินสวัสดิการทั้งรายรับ/รายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ


แจ้งให้ทราบ

 • การก่อสร้างตึก OPD ชั้นล่างเริ่มกั้นห้องต่างๆแล้ว ให้แต่ละห้องช่วยดูแบบแปลน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญและผู้คุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง OK ให้ช่วยกันดูว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรได้ ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การจัดทำแผนงบลงทุนปี 2558เตรียมไว้ 40 ล้านจะวาง Priority

  • ถ้าไม่มีแล้วเปิดตึกใหม่ดำเนินการไม่ได้

  • ไม่สามารถ outsource ได้ หรือใช้ระบบเช่าซื้อได้

  • สอดรับกับวิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  • ครุภัณฑ์บริการ ก่อน สนับสนุนบริการ หรือบริหารจัดการ

  • ครุภัณฑ์ ที่ระยะการคืนทุนสั้น ก่อน ระยะการคืนทุนยาว


สิ่งที่ขาดแล้วตึกใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้สิ่งที่ขาดแล้วตึกใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้

 • เครื่องปั่นไฟ โรงปั่นไฟ วางอยู่หน้าตึก OR จะออกแบบให้เข้ากับอาคารเสือป่า

 • Central Pipe line (oxygen ,Medical gas ,suction) และหัวต่อต่างๆ

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ครุภัณฑ์สำนักงานติดตัวตึก

 • ครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่อง x-ray Digital ,ระบบ Scan เก็บเอกสารในห้องบัตร ,รถ Ambulance พร้อมอุปกรณ์ , อุปกรณ์ Emergency care ทั้งห้อง ER/OR/LR/Ward

 • ตึก x-ray/ US /BMD และห้อง Lab ใหม่ จะวางแนวขนานกับตึก OPD ใหม่ หน้าถังสูงของประปา


การก่อสร้างต่อไปสิ่งที่ขาดแล้วตึกใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้

 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร Health Plaza

  • SIM Center

  • ห้องบริการเอนกประสงค์ เช่น โรงเรียนพ่อแม่ ,Baby Swimming,ออกกำลังกายกล้ามเนื้อตา

  • ห้องฝึกอบรมการใช้ IT หลักสูตรต่างๆ รวม OPPY

  • พื้นที่ด้านหลัง fitness Center

 • อาคารสโมสรเสือป่า พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่องเสือป่า และ สาธารณสุข

  • ห้องบรรยาย

  • นิทรรศการถาวร

 • ให้รีบใช้พื้นที่อย่าให้ว่าง เพราะจะมีคนมาขอใช้ จะได้ตอบว่ามีแผนจะใช้


ประเด็นหารือสิ่งที่ขาดแล้วตึกใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้

 • การจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุ ปีนี้และปีต่อๆไป

  • ใช้เรียบง่ายมีความหมาย ไม่เก็บเงินผู้ร่วมงาน (48จาก 60 คน)

  • มีงานเลี้ยงแต่ต้องขอรับเงินช่วยจากผู้ร่วมงาน ( 12 จาก 60 คน)

   มอบบุคลากรเป็น Focal point ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดงานในวันที่ 26 ก.ย.57 เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป

 • คณะกรรมการที่จะตัดสินใจว่าจะนำเงินไปใช้ในเรื่องใด ในส่วนของตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนพนักงานราชการ ตัวแทนลูกจ้าง จะใช้วิธี

  • แต่งตั้ง (ส่วนใหญ่เลือกข้อนี้ จึงให้บุคลากรซาวเสียงหาบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ พนักงาน กสธ. เพื่อแต่งตั้งต่อไป)

  • เลือกตั้ง


ad