Tr ning a z itkov u enie v eduka nom procese
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese PowerPoint PPT Presentation


 • 895 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese. KEĎ PES CHODÍ DO ŠKOLY Mgr. Helena Hudáková Základná škola, Školská 2,Michalovce. Pripravte žiakom zážitok a učenie príde samo. Obsah. Zážitkové učenie Canisterapia ako súčasť vyučovania Pôsobenie psa na rozvoj schopností dieťaťa

Download Presentation

Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tr ning a z itkov u enie v eduka nom procese

Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese

KEĎ PES

CHODÍ DO ŠKOLY

Mgr. Helena Hudáková

Základná škola, Školská 2,Michalovce


Pripravte iakom z itok a u enie pr de samo

Pripravte žiakom zážitok a učenie príde samo


Obsah

Obsah

 • Zážitkové učenie

 • Canisterapia ako súčasť vyučovania

 • Pôsobenie psa na rozvoj schopností dieťaťa

 • ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG

 • Niekoľko slov na záver

 • Anotácia

 • Záver


Charakteristika z itkov ho u enia

Charakteristika zážitkového učenia

Zážitkové učenie:

 • ekvivalent ang. názvu experienciálne učenie experience – zážitok, alebo skúsenosť

 • skúsenostné alebo aktívne, každá skúsenosť je spojená

  s vlastnou aktivitou a emóciami, ktoré ju sprevádzajú

 • by malo viesť k priamej interakcii s okolitým svetom

 • interakcia by mala prinášať zmeny v správaní a v interpretácii prežitého

 • dieťaťu sa utvoria spomienky (vedomosti, zážitky)


Z itkov u enie sa vyzna uje

Zážitkové učenie sa vyznačuje:

 • spontánnosťou – záujem o činnosť

 • objavnosťou – spoznávanie reality

 • komunikatívnosťou – vo verbálnej i neverbálnej rovine

 • aktivitou a tvorivosťou

 • konkrétnosťou – manipulácia

 • celostnosťou – zapojenie všetkých zmyslov


Pomocou z itkov ho u enia si iaci

Pomocou zážitkového učenia si žiaci

 • hlbšie osvojujú vedomosti než memorovaním už existujúcich právd

 • aktívne, iniciatívne a tvorivo participujú pri získavaní

  poznatkov na základe priameho kontaktu s ľuďmi, vecami, prírodou

 • získavajú skúsenosti na základe kooperácie v menších skupinách

 • rozvíjajú spoluprácu a pozitívne medziľudské vzťahy

 • znižujú stavy úzkosti a apatie

 • rozvíjajú kreativitu spojením racionálneho a intuitívneho uvažovania

  pri tvorivom riešení problémov

 • dokážu lepšie rozoznávať a reflektovať vlastné emócie, ale aj emócie

  iných

 • dokážu si uvedomiť vlastné postoje, hodnoty, emócie prostredníctvom

  hodnotovej reflexie

 • zmenia správanie a postoje porozumením seba, iných ľudí, prírody

  a okolitého sveta


Met dy z itkov ho u enia

Metódy zážitkového učenia

Metódy a aktivity:

 • dialóg a diskusia

 • hranie rolí a modelovanie rôznych situácií

 • písomné aktivity

 • pohybové hry

 • hudobné aktivity

 • výtvarné aktivity

 • objavovacie a bádateľské aktivity

 • viacrozmerné aktivity


Canisterapia ako s as vyu ovania

Canisterapia ako súčasť vyučovania

 • Canisterapia (lat.canis = pes) podľa definície

  WHO(Svetová zdravotnícka organizácia) je slovo canisterapia označením spôsobu terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na (komplexné) zdravie človeka.


Canisterapia ako s as vyu ovania1

Canisterapia ako súčasť vyučovania

Formy canisterapie:

 • AAA(AnimalAssistedActivities) – aktivity so psom -prirodzený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie kvality života , sociálnych

  schopností a rozšírenie poznatkov

 • AAE(AnimalAssistedEducation) – vzdelávanie za pomoci psa – zamerané na zlepšenie výchovy, vzdelávania a sociálnych schopností

 • AAT(AnimalAssistedTherapy) – terapia za pomoci psa – cielený

  kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie psychického alebo fyzického stavu

 • AACR(AnimalAssistedCrisisResponse) – krízová intervencia za pomoci psa – odbúranie stresu(bloku)


Canisterapia ako s as vyu ovania2

Canisterapia ako súčasť vyučovania

Využitie canisterapie pre žiakov:

 • žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 • zrakovo postihnuté deti

 • mentálne postihnuté deti

 • fyzicky postihnuté deti

 • niektoré psychiatrické diagnózy (depresie, fóbie)

 • emocionálne a citovo deprimované deti

 • v logopedickej praxi

 • v diagnostických centrách


Canisterapia ako s as vyu ovania3

Canisterapia ako súčasť vyučovania

Cielené canisterapeutické aktivity:

 • jemná a hrubá motorika – manipulácia s karabinami, navliekanie

  granuliek, česanie psa, hľadanie drobných predmetov v srsti psa, maľovanie a modelovanie psa, odlievanie psích stôp zo sádry, pes ako cvičebné náradie(podliezanie, preskakovanie, obiehanie...), prekážková dráha a agility, preťahovanie o lano, hádzanie aportu psovi, hod aportu na cieľ, pretek v plazení žiaka a psa, so zaviazanými očami

  sa nechať viesť psom

 • myslenie, abstraktné myslenie – triedenie a rozlišovanie predmetov ktoré patria psovi, hľadanie rozdielov na dvoch psoch, kvízy a hádanky,

  vymýšľanie príbehov a rozprávok, básničky, pesničky o psoch, žiaci zatvoria oči a v duchu maľujú obrys psa, psia módna prehliadka,..

 • rozvoj rečových schopností – komunikácia so psom, správna výslovnosť povelov, rýchlosť reči pri poslušnosti psa, pomenovanie častí tela psa, poznávanie psích plemien, čítanie textu psovi,...


Canisterapia ako s as vyu ovania4

Canisterapia ako súčasť vyučovania

Cielené canisterapeutidké aktivity:

 • pozornosť, prejavy hyperaktivity– naviazanie vzťahu so psom, opatrné zaobchádzanie so psom, striedanie aktivít kľud – pohyb, vyčkanie na ďalší povel pre psa

 • emócie – pes prijíma žiaka bez predsudkov, pes spoločník, ktorému žiak dôveruje, pes dáva zreteľne najavo radosť z kontaktu so žiakom

 • získavanie vedomostí – historický vývoj od vlka až po dnešné plemená psov, poznať stavbu tela psa a fungovanie nervovej sústavy,

  naučiť sa správne dešifrovať neverbálne signály psa, poznať a aplikovať

  povinné očkovania, učiť sa dodržiavať zásady ochrany životného prostredia(zber exkrementov), základná kynologická terminológia

 • pohybové aktivity – poznať a správne používať povelovú techniku pri

  trénovaní agility, nácvik jednotlivých prvkov poslušnosti psa, agility pretek „čo nedokáže pes, to dokončí psovod“


P sobenie psa na rozvoj schopnost die a a

Pôsobenie psa na rozvoj schopností dieťaťa

Rozvoj rozumových schopností:

 • zvyšovanie záujmu o určité činnosti

 • zvyšovanie doby sústredenia

 • rozvoj pozorovacích schopností

 • rozširovanie slovnej zásoby

 • nácvik sebaovládania

 • zmierňovanie agresivity pri kontakte so psom

  Rozvoj pohybových schopností:

 • zvyšuje motiváciu k pohybu

 • zlepšuje motoriku – hrubú i jemnú

 • kontakt so psom umožňuje svalom uvoľniť sa, relaxovať


P sobenie psa na rozvoj schopnost die a a1

Pôsobenie psa na rozvoj schopností dieťaťa

Rozvoj citových schopností:

 • uspokojovanie potreby nežnosti

 • vyjadrovanie citov, lebo aj psík môže byť chorý, smutný, veselý

 • výchova k zodpovednosti - psíka treba mať rád, starať sa o neho

 • podpora spontánneho prejavu

 • pocit bezpečia pri psíkovi, ktorý ochraňuje


Mlad kynol g

MLADÝ KYNOLÓG

Ponúka žiakom:

 • získavanie vedomostí a emocionálnych zážitkov

 • zmysluplné trávenie voľného času so psom

 • výučbu základnej poslušnosti a ovládateľnosti psa

 • tréningy agility (športu so psom)


Tr ning a z itkov u enie v eduka nom procese

Agility je šport ,pri ktorom psík za pomoci psovoda prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Žiaci našej školy majú možnosť venovať sa tomuto športu v ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG


Partia na ich kynol gov

Partia našich kynológov


Takto sa to za na

Takto sa to začína


Takto sa to za na1

Takto sa to začína


Mlad kynol g1

MLADÝ KYNOLÓG

Žiak prostredníctvom ŠSZČ-MLADÝ KYNOLÓG získava:

 • vedomosti

 • zručnosti

 • zážitky

 • priateľstvá


Nieko ko slov na z ver slovo na z ver

Niekoľko slov na záverSlovo na záver:

Prečo umožniť deťom

prezentované aktivity?

Lebo:

Deti sú kvety, ktoré

treba pestovať a nie

kameň, ktorý treba

tesať.

Prečo aktivity so psom?

Lebo:

Pes má krásu bez

ješitnosti, silu bez

krutosti a ľudské cnosti

bez ľudských necností

Lord Byron


Anot cia

Anotácia:

Práca je zameraná na prezentáciu netradičného spôsobu

zážitkového učenia v školskom prostredí. Do učenia vo

všetkých jeho podobách vstupuje pes ako motivačný

prvok k učeniu a ako zdroj zážitkov a príjemných emócií.


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Mgr. Helena Hudáková


 • Login