Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall - PowerPoint PPT Presentation

Forskningsgruppen velferdsstatens yrker kvalifisering profesjonsut velse og frafall
Download
1 / 11

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall. Styreseminar 8.5.2014. Førsteamanuensis Elin Ødegård, EFL Dosent Hilde Larsen Damsgaard, HS. Bakgrunn.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forskningsgruppen velferdsstatens yrker kvalifisering profesjonsut velse og frafall

Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall

Styreseminar 8.5.2014

Førsteamanuensis Elin Ødegård, EFL

Dosent Hilde Larsen Damsgaard, HS


Bakgrunn

Bakgrunn

 • Senter for profesjonalisering – bakgrunn og tilnærminger http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning/Forskningssamarbeid/Senter-for-profesjonalisering

 • Elin Ødegårds doktorgradsarbeid - Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. Avhandling PhD. Universitetet i Oslo.

 • Eva Bjerkholts doktorgradsarbeid - Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere. Avhandling phD. Universitetet i Oslo.


Bakgrunn1

Bakgrunn

 • Hilde Larsen Damsgaards studier Profesjonalitetens mange ansikter – profesjonalitet, muligheter og utfordringer (nyutdannede profesjonsutøvere) og Velferdsstatens yrker i et flerkulturelt samfunn – profesjonalitet, muligheter og utfordringer (erfarne profesjonsutøvere)

 • Felles trekk ved velferdsstatens yrker - bakkebyråkratdilemmaer

 • Behov for ny kunnskap som er relevant for praksisfeltet og profesjonsutdanningene

 • Forskning med samfunnsnytte


Velferdsstatens utfordringer

Velferdsstatens utfordringer

 • Økende behov for kvalifiserte profesjonsutøvere

 • Mer sammensatte tjenester

 • Frafall i utdanningene; 2 av 10 studenter innenfor sosialfaglig utdanning og sykepleierutdanning, 3 av 10 barnehagelærerstudenter og 4 av 10 lærerstudenter fullfører ikke utdanningen i løpet av 5 år

 • Frafall i yrkene; turnover, tidlig avgang fra yrkene og arbeid utenfor yrkene


Deltakelse og frafall i utdanning og yrke

Deltakelse og frafall i utdanning og yrke

 • Hva skaper deltakelse?

 • Hvordan kan deltakelse fremmes?

 • Hva handler frafallet om?

 • Hvordan kan frafallet forebygges?

 • Hva er fellestrekk på tvers av profesjon når det gjelder disse spørsmålene?

 • Hva kan vi gjøre for å få flere til å velge profesjonsutdanningene, fullføre utdanningene og bli værende i yrkene?


Forskningsgruppen velferdsstatens yrker kvalifisering profesjonsut velse og frafall

Hva kjennetegner god kvalitet i utdanning og arbeid?

Hva fremmer og hemmer deltakelse i utdanning og yrke?Hvordan forebygge frafall fra utdanning og yrke?


Gruppens arbeid til n

Gruppens arbeid til nå

 • Søknader til NFR januar – april 2014

  • Sendt søknad om forprosjekt knyttet til etablering av et tettere samarbeid mellom utdanning og yrkesfelt

  • MedsøkeriprosjektetClassroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - Implementing research based knowledge on teacher-student interaction, Finnut-programmet. Søknad er sendtHovedsøker: Universitetet i Stavanger

  • Utrede muligheten for samarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus om søknad om velferdsstatens yrker og frafallsproblematikk, våren 2015, Finnut-programmetHovedsøker: Høgskolen i Oslo og Akershus


Gruppens arbeid til n1

Gruppens arbeid til nå

 • Sendt søknad Nordplus Horisontal og forskningsprosjektet ProV

 • Oslofjordfondet – Mentorskap i Trainee Telemark MiTT (kvalifiseringssøknad)

 • Publisering fra bakgrunnsstudier

 • Oppstart av relevante interne prosjekter som inkluderer masterstudenter

 • Første todagers arbeidsseminar i forskningsgruppen gjennomføres i mai


De gode mulighetene

De gode mulighetene

 • Gevinst i samarbeid på tvers av fakulteter

 • Konsentrasjon om praksisnær og samfunnsnyttig tematikk

 • Bygger på egne tidligere gjennomførte arbeider og undersøker samtidig noe nytt (kummulativ kunnskap)

 • Fokus på både utdanning og yrke kan bidra til økt sammenheng

 • Dra nytte av allerede etablerte nettverk

 • Felles fokus på kvalitet: Skolelivskvalitet, studielivskvalitet, arbeidslivskvalitet

 • Konsentrasjon, men mange mulige veier å gå


Dilemmaene

Dilemmaene

 • Krevende å skaffe ekstern finansiering innenfor våre sektorer

 • Krevende å kombinere arbeid med studiekvalitet og samfunnsformidling med søknadsarbeid

 • Vanskelig å få uttelling på søknader, «tunge» aktører allerede etablert

 • Fulle arbeidsplaner – mye «frivillighetsarbeid» – for stor arbeidsbelastning; bakkebyårkratidilemmaer

 • Satsing på forskergrupper på HiT uten at interne ressurser følger med

 • Ensidig publiseringsfokus? Hva med den øvrige viktige formidlingen? Tellekantenes uønskede konsekvenser

 • Vi vil mye, men må skynde oss langsomt!


 • Login