Demografidebat
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Demografidebat PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Demografidebat. Roslev 21. maj 2013. Brårup skole 796 elever 41.000 kr. Rønbjerg afdelingen 58 elever 67.000 kr. Dalgas afdelingen

Download Presentation

Demografidebat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Demografidebat

Roslev 21. maj 2013


Brårup skole

796 elever

41.000 kr.

Rønbjerg afdelingen

58 elever

67.000 kr.

Dalgas afdelingen

141 elever

66.000 kr.

???????


Kvalitet for eleverne

 • Livsduelige

 • Fungerer fagligt som socialt

 • Udnytte den enkeltes potentiale

 • Viden som kan bruges i det virkelige liv

 • Godt samarbejde i distrikt 2


Kvalitet i undervisningen

 • Lærernes kompetencer

 • Faglig sparring og fællesskaber

 • Teamsamarbejde

 • Specialpædagogisk ekspertise

 • Samlæsning??

 • Differentiering


Brårup

 • Forslag 1:

 • Rønbjerg afdelingen flyttes til Ådalskolens Dalgas afdelingen.

 • Fordele:

 • •Større klassekvotienter på Ådalskolen.

 • •Rønbjerg skole kan afvikles/sælges.

 • •Bedre udnyttelse af Ådalskolens lokaler.

 • •Større muligheder for vidensdeling mellem lærerne, samt samarbejde.

 • •Mindre sammenlæsning.

 • •Besparelse af grundtildelingen, drift og ledelsestid.

 • Ulempe:

 • •Transport udgifter.


Brårup

 • Forslag 2:

 • Rønbjerg afdelingen nedlægges og eleverne flyttes til enten Brårup skole eller Ådalskolen. Forældrene vælger selv – frit skolevalg.

 • Fordele:

 • •Rønbjerg skole kan afvikles/sælges.

 • •Bedre udnyttelse af Ådalskolens lokaler.

 • •Større muligheder for vidensdeling mellem lærerne, samt samarbejde.

 • •Mindre sammenlæsning.

 • •Besparelse af grundtildelingen, drift og ledelsestid.

 • •Brårup skole får tidligere kendskab til eleverne, der kommer i overbygningen. Mulighed for den ”røde tråd”.

 • Ulempe:

 • •Transport udgifter.

Ådalskolen vil have større gavn af eleverne fra Rønbjerg, end Brårup skole. Derfor anbefaler vi forslag nummer 1.


Brårup

 • Forslag 3:

 • Der bygges en ny skole med plads til ca. 1000 elever i distrikt 2.

 • Fordele:

 • •Tidsvarende lokaler.

 • •Mulighed for bygninger der er optimale i forhold til den nye reform – Heldagsskole.

 • •Alle elever og personale på en skole.

 • •En ledelse.

 • •Besparelse på vedligehold af ældre bygninger.

 • Ulemper:

 • •Stor økonomisk udskrivning til en helt ny skole.

 • •3 tomme skoler, der skal sælges eller anvendes til andet formål.

 • •Finde grunden til den nye skole.

 • •Ingen tunnel under Sønder boulevard.

 • •Transport udgifter.

 • •Der vil gå lang tid, før man vil se besparelserne på området.


Brårup

 • Forslag 4:

 • Førskole

 • Kommende børn til 0. klasse starter på BFC efter årsskiftet i det år hvor de n skal starte i skole.

 • Dagsprogram.

 • Kl. 06.15 - 08.00: Almindelig morgenpasning sammen med de øvrige børn.

 • Kl. 08.00 - 13.45 (sluttidspunkt afhænger af skoledagen længde): Pædagogiske/læringsorienterede aktiviteter både inde og ude.

 • Kl. 13.45 - 17.00 (starttidspunkt afhænger af skoledagen længde): Børnene deltager i de normale aktiviteter på BFC.

 • Formål.

 • Bedre og ”blødere” overgang fra Børnehave til skole og SFO.

 • Tidligere fokus og start på læringsmæssige og pædagogiske aktiviteter.

 • Fordele:

 • •Billigere normering i SFO fremfor Børnehave.

 • •Lavere normering i Børnehaverne fordi børnene starter tidligere i SFO.

 • Ulemper

 • •Højere takst i SFO.

 • •Evt. omgængere.


Ådalskolen

 • 1) Skoledistrikt 2 og 6 ændres. Hvidbjerg Skole nedlægges og elever flyttes til Rønbjerg.:

 • Fordele:

 • •Børnenes børnehavegang og skolegang bliver tilknyttet ét distrikt – 2.

 • •Ved at samle børnene støttes lokalområderne. Hvidbjerg og Rønbjerg benytter hinandens fritidstilbud og har et mindre samarbejde.

 • •Den samlede gruppe af skolebørn stabiliseres på et fornuftigt niveau jfdemografimateriale og virker som en langtidsholdbar løsning. (17-19 elever pr årgang)

 • •En bygningsmasse (Hvidbjerg skole vil kunne afvikles)

 • •Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed.

 • •Ved udvidelse af Herningvej til motortrafikvej, vil Rønbjerg (Skive Kommune) øge attraktiviteten for at pendlere (potentielle børnefamilier) til Herning/ Holstebro vil bosætte sig i fx Rønbjerg/ Estvad. (dvs. øge skatteindtægt)


Ådalskolen

Ulemper:

 • Der vil være øgede skolebustransportudgifter.

 • Der kan være behov for en mindre om-/ eller tilbygning (sfo-facilitet)

  1.1)Rønbjerg børnehave nedlægges og børnene flyttes til Hvidbjerg Børnehave.

  Fordele:

 • Børnegruppen øges – mere stabilitet

 • Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed

  Mulighed 1) flytte børnene i eksisterende børnehave i Hvidbjerg – god facilitet.

  Mulighed 2) flytte børnehaven i Hvidbjerg til nuværende skole i Hvidbjerg.

 • Skolebygningen vil stadigvæk kunne benyttes af et aktivt lokalsamfund. (eftersom bygningen ikke behøves afviklet)

 • Nuværende børnehave i Hvidbjerg kan måske bedre sælges dvs. mulig kommunal fortjeneste frem for udgift til nedrivning

 • Børnegruppen i lokalområdet (Rønbjerg-Hvidbjerg) bliver samlet – lokalområdet styrket.


Ådalskolen

 • En bygningsmasse (Rønbjerg børnehave vil kunne afvikles).

 • Ulemper:

 • •Børnefamilier (voksne og børn) får mere transporttid.

 • •Plads?

 • •Etableringsomkostninger/ renoveringer.

 • •Arbejdet om samarbejde indskolingen og børnehaven imellem bliver besværliggjort.

 • 1.2) Hvidbjerg børnehave nedlægges og børnene flyttes til Rønbjerg Børnehave.

 • Fordele:

 • •Børnegruppen øges – mere stabilitet.

 • •Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed.

 • •Flytte børnene i eksisterende børnehave i Rønbjerg – god facilitet.

 • •Børnegruppen i lokalområdet (Rønbjerg-Hvidbjerg) bliver samlet – lokalområdet styrket.

 • •En bygningsmasse (Hvidbjerg børnehave vil kunne afvikles).


Ådalskolen

 • Ulemper:

 • •Børnefamilier (voksne og børn) får mere transporttid.

 • •Plads?

 • •Etableringsomkostninger/ renoveringer.

 • •Ved at hele børnegruppen flyttes til Rønbjerg – bliver Hvidbjerg fuldstændig nedprioriteret. Fritidslivet vil få det vanskeligt ift deres virke i nuværende eksisterende kommunale bygninger.


Ådalskolen

 • 2) Ådalskolens Rønbjergafdeling nedlægges. Eleverne flyttes til Dalgasafdelingen

 • Fordele:

 • •En større og samlet personalegruppe, hvilket giver større alsidighed, mere faglig sparring samt udvidede faglige kompetencer.

 • •Lettere at opretholde specialvejlederfunktioner så som bibliotekar, Akt-vejleder, IT- vejleder, læsevejleder mm.

 • •Flere og mere tilgængelige samarbejdsmuligheder ift. kulturelle og idrætstilbud, andre skoler mm., hvis tanken om helhedskolen gennemføres.

 • •Flere elever, hvilket øger den enkelte elev muligheder for at indgå i forskellige sociale sammenhænge.

 • •Økonomiske besparelser, da der kun vil være en bygningsmasse, en SFO mm.

 • •Ådalskolen vil kunne beholde de tosprogede elever i distriktet. De elever der i dag sendes til andre skoler pga. 30 % -reglen.

 • Ulemper:

 • •Rønbjerg afdelingens særdeles gode muligheder for at drive udeskole i kraft af dens placering ved skov, hede og sø går tabt.

 • •Afdelingens end dog rigtig gode erfaringer med integration af elever med særlige behov mistes.

 • •Rønbjerg mister en tryg og populær skole, der også fungerer som landsbyens samlingspunkt. Dette strider mod den kommunale prioritering med landsbyudviklingen i Rønbjerg.

 • •Tallene i demografimaterialet viser at flere årgange på en samlet skole i Dalgas vil ligge lige omkring 30 elever, og dermed årgange med to små klasser.

 • •Rønbjergeleverne får længere til skole og bliver afhængige af bustransport.


Ådalskolen

 • 3) Nedlægge alle skoler i distrikt 2

 • Fordele:

 • •Byg én stor skole til alle børn.

 • •Flere elever og personale.

 • •3 bygninger kan afvikles.

 • Ulemper:

 • •Anlægsudgifter.

 • •Øget transport med skolebus


Ådalskolen

 • 4) Skovbrynet nedlægges. Elevgruppen flyttes til Dalgas Alle 22.

 • Fordele:

 • •Transportudgifter (Taxa) kan minimeres kraftigt.

 • •Handicapområdet (6-18 år) samles ét sted.

 • •Ekspertise på området samles. Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed.

 • •I oplægget til ny folkeskolelov ønskes større samarbejde mellem pædagoger og lærer

 • •Ved nedgang i børnetallet i Oasen eller klubben vil personalet lettere kunne glide over i en anden afdeling eller få deres timer fordelt på de to afdelinger.

 • •Der kan spares en afdelingsleder.

 • •Vi har den nødvendige bygningsmasse ledig, og der skal kun bruges få ressourcer til indretning.

 • •Skovbrynet sælges og drift udgiften spares

 • •Det bliver nemmere at samarbejde pædagoger og lærere imellem

 • •Der er fordel ved denne placering ift. faciliteter som STU, Kulturcenteret mv. er i nærheden

 • Ulemper:

 • •Børnene oplever kun én fysisk ramme i deres skolealder frem til de er fyldt 18 år.

 • •Normalområdet går pt til 6. klassetrin – de unge handicappede kan kun spejle sig i børn, som er meget yngre/ mindre end dem selv.


Ådalskolen

 • 5) Fælles ledelse for skoler i lokalområde 2

 • Fordele:

 • •Der kan spares en skoleleder

 • •Samle administrationen

 • Ulemper:

 • •Der skal ansættes en afdelingsleder

 • •Stor afstand til øverste leder

 • •Går væk fra modellen i kommuner der har prøvet.

 • •Kommunikationen/ samarbejdet mellem leder og medarbejdere vanskeliggøres

 • •Der bliver kun ét skoletilbud i området og dermed ingen valgmulighed


Ådalskolen

 • 6) En skole med flere bygninger

 • Fordele:

 • •Der spares en skoleleder

 • •0. - 6. klasser samles et sted

 • •7. – 8. - 9. klasser samles et sted.

 • •Lærerne bliver specialiseret inden for deres område. Større faglighed.

 • •Udnyttelse af fysiske rammer

 • Ulemper:

 • •Ansættelse af afdelingsleder

 • •Transport for mange

 • •Personalet kan blive faslåst

 • •Der bliver kun ét skoletilbud i området og dermed ingen valgmulighed


 • Login