slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. 103 odst. 1 písm. e) bod 5 podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' § 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení' - gavin-mcleod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

103 odst. 1 písm. e) bod 5

podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

103 z m ry nevy aduj c stavebn povolen ani ohl en
§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 6

vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu a související technologické objekty, včetně systémů řídící zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

103 z m ry nevy aduj c stavebn povolen ani ohl en1
§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 7 rozvody tepelné energie a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov

103 z m ry nevy aduj c stavebn povolen ani ohl en2
§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 8

vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 9

stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW, s výjimkou stavby vodního díla

103 z m ry nevy aduj c stavebn povolen ani ohl en3
§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 10

vodovodní, kanalizační a energetické přípojky

včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;

tituly pro realizaci stavby uveden v 103
Tituly pro realizaci stavby uvedené v § 103

veřejnoprávní titul

- pravomocné rozhodnutí o umístění stavby

- učinná veřejnoprávní smlouva ÚR nahrazující

- vydaný regulační plán nahrazující ÚR - stanoví podmínky...pro umístění staveb veřejné technické infrastruktury (§ 61 odst. 1 SZ)‏

- územní souhlas (přípojky)‏

soukromoprávní titul – vztah k dotčenému pozemku (stavbě)‏

povinnosti stavebn ka
Povinnosti stavebníka

provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle SZ (§ 118 odst. 1 SZ)‏

podle § 152 SZ např.

- dbát na řádnou přípravu a provádění stavby,

- mít na zřeteli zejm. ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu život. prostředí a majetku a šetrnost k sousedství,

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby

155 ozn men z vad poruch a hav ri staveb
§ 155oznámení závad, poruch a havárií staveb

§ 155 odst. 1mimo jiné

stavební podnikatelé, stavbyvedoucí,stavebníci,

vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a MMR výskyt závad, poruch nebo havárií stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám

156 po adavky na stavby
§ 156požadavky na stavby

Pro stavbu mohou být navrženy jen výrobky, materiály a konstrukce jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba:

při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na:

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,, hygienu, ochranu zraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrnau proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla

160 prov d n staveb
§ 160Provádění staveb

§ 160 odst. 1 – provádět stavbu jako zhotovitel může jen stavební podnikatel [§ 2 o. 2 písm.b)],

je povinen zabezpečit

- odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (§ 134 o.2),

- aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které je mají

153 stavbyvedouc
§ 153stavbyvedoucí

stavbyvedoucí – FO, která má autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb. k výkonu vybrané činnostive výstavbě

– v rozsahu oboru, pro který má autorizaci, je oprávněn vést realizaci staveb,

§ 153 odst. 1 a 2 – stavbyvedoucí je povinen např.

- řídit provádění stavby v souladu s povoleními, zajistit řádné uspořádání staveniště (§ 2 odst. 3) …

- v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby zajistit vytýčení jejich tras v místě střetu se stavbou

119 124 u v n staveb
§ 119 - 124Užívání staveb

§ 119 odst. 1 – dokončené stavby (jejich části schopné samostatného užívání)‏

uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 – 8

lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122)‏

119 124 u v n staveb1
§ 119 - 124Užívání staveb

§ 119 odst. 3

Dojde-li během provádění stavby ke změně ČSN nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavbapodle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována.

121 p lohy k dosti o kolauda n souhlas
§ 121přílohy k žádosti o kolaudační souhlas

§ 121 odst. 1

jde-li o stavbu technické infrastruktury stavebník předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby

dochází-li výstavbou k rozdělení pozemku doloží geometrický plán

pokud obec vede technickou mapu obce a vydala vyhlášku pro účely jejího vedení doloží doklad o tom, že byly OÚ ohlášeny a doloženy změny obsahu technické mapy obce

122 kolauda n souhlas
§ 122kolaudační souhlas

§ 122 – žádá stavebník (odst. 1)‏

SÚ- do 15 dnů od podání žádosti (odst. 2) stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky(ZKP) – do 60 dnů od podání žádosti

ZKP – povinná – podle výsledků (certifikát AI)‏

  • vydání kolaudačního souhlasu, nebo
  • rozhodnutí o zákazu užívání

stavebník písemně oznámí odstranění závad

SÚ do 15 dnů od oznámení, po ověření, že závady byly odstraněny vydá kolaudační souhlas

123 p ed asn u v n stavby
§ 123předčasné užívání stavby

§ 123 předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením- časově omezené

- SÚ může povolit (rozhodnutím)

- souhlas zhotovitele dodavatelsky prováděné stavby

- SÚ žádost zamítne při nesplnění podmínek pro povolení

124 zku ebn provoz
§ 124zkušební provoz

§ 124 – ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby podle dokumentace, projektové dokumentace

SÚ zkušební provoz – povolí na odůvodněnou žádost stavebníka

- nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě

- v rozhodnutí uvede dobu zk. prov., popř. stanoví podmínky

-vyhodnocení výsledků se připojí k žádosti o vydání KS

128 a 129 odstran n stavby
§ 128 a 129odstranění stavby

§ 128 – povolení k odstranění na základě ohlášení vlastníka stavby

§ 129 – nařízení z důvodů v odstavci 1 písm. a) až g).

ad