Download

PODZIAŁ MAP GÓRNICZYCH


Advertisement
/ 22 []
Download Presentation
Comments
gaston
From:
|  
(1120) |   (0) |   (0)
Views: 240 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
PODZIAŁ MAP GÓRNICZYCH. Podział map górniczych:. 1. mapy powierzchni 2. mapy wyrobisk górniczych 3. mapy geologiczne. Każda z wymienionych map dzieli się na:. a) mapy podstawowe b) przeglądowe c) specjalne. Mapy powierzchni. a) podstawowe sytuacyjno – wysokościowe 4 b) przeglądowe
PODZIAŁ MAP GÓRNICZYCH

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

PODZIAŁ MAP GÓRNICZYCH

Slide 2

Podział map górniczych:

 • 1.mapy powierzchni

 • 2.mapy wyrobisk górniczych

 • 3.mapy geologiczne

Slide 3

Każda z wymienionych map dzieli się na:

 • a)mapy podstawowe

 • b)przeglądowe

 • c)specjalne

Slide 4

Mapy powierzchni

 • a)podstawowe

 • sytuacyjno – wysokościowe4

 • b)przeglądowe

 • mapy sytuacyjno wysokościowe

 • c)specjalne

 • obszaru górniczego

 • okręgu przemysłowego

 • terenu przemysłowego zakładu górniczego

 • dróg transportowych

 • sieci energetycznych

 • sieci wodno- kanalizacyjnych

 • zbiorników wodnych

 • zwałów i hałd

 • obserwacji ruchu terenu

 • zagospodarowania terenu

 • ewidencji gruntów ( katastralne)

 • filarów ochronnych

Slide 5

mapy wyrobisk górniczych

 • a)podstawowe

 • mapy wyrobisk górniczych ( pokładu, warstwy, żyły itp.)

 • b)przeglądowe

 • mapy wyrobisk górniczych w złożu

 • mapy wyrobisk poziomu wydobywczego

Slide 6

 • a)mapy specjalne

 • przestrzenne wyrobisk górniczych

 • przewietrzania

 • przeciwpożarowe

 • podziemnych zbiorników wodnych

 • tąpań

 • transportu podziemnego

 • podziemnej sieci energetycznej

 • odwadniania

 • podsadzania

 • oddziałowe

Slide 7

mapy geologiczne

 • a)podstawowe

 • mapy przekrojów geologicznych

 • mapy profili otworów wiertniczych

 • mapy profili wyrobisk górniczych

 • b)przeglądowe

 • mapy przekrojów geologicznych

 • mapy profili otworów wiertniczych

 • mapy profili wyrobisk górniczych

Slide 8

 • a)mapy specjalne

 • mapy geologiczne odkryte

 • mapy geologiczne zakryte

 • mapy otworów wiertniczych

 • mapy strukturalno – tektoniczne

 • mapy hydrogeologiczne

 • mapy geofizyczne

 • mapy petrograficzne

 • mapy stratygraficzno – litologiczne

 • mapy geochemiczne

 • mapy hydrochemiczne

 • mapy geologiczno – złożowe

 • mapy jakości złóż

 • mapy opróbowania złóż

 • mapy gazowości złoża

 • mapy stropu lub spągu złoża

 • mapy nadkładu złóż

 • mapy miąższości złóż

 • mapy zasobów złóż

 • mapy wydajności złóż

 • mapy strat złóż

 • mapy kliważu

Slide 9

Grupy map

 • 1.Mapy powierzchni– przedstawiają sytuację powierzchni, o treści dostosowanej do potrzeb górnictwa.

 • 2.Mapy wyrobisk górniczych– przedstawiają sytuację wyrobisk górniczych oraz elementy geologiczne i inne elementy górnicze związane z prowadzeniem robót górniczych, a ponadto w poszczególnych przypadkach, również sytuacje powierzchni

 • 3.Mapy geologiczne– przedstawiają sytuacje geologiczne dla potrzeb górnictwa

Slide 10

Zespoły map

 • a)Mapy podstawowe –sporządza się bezpośrednio na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów. Mapy te stanowią źródłowy materiał kartograficzny dla opracowania map przeglądowych i map specjalnych

 • b)Mapy przeglądowe–są pochodnymi map podstawowych sporządzanymi przez reprodukcję tych map lub pomniejszenia

 • c)Mapy specjalne–są to kopie map podstawowych lub przeglądowych, uzupełnione szczegółami o specjalnym znaczeniu dla ruchu zakładu górniczego

Slide 11

Skale map górniczych

 • a)mapy podstawowe – sporządza się w skali 1:1000 ( 1:500, 1:2000)

 • b)mapy przeglądowe i specjalne– sporządza się w skalach 1:500, 1:1000,1:2000,1:5000, 1: 10 000 w zależności od treści i celu sporządzania map.

 • c)mapy profilów - sporządza się w skalach 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1: 250

Slide 12

Mapy wyrobisk górniczych

 • Na mapach tych nanosi się wszystkie szczegóły dotyczące stanu wyrobisk w danym pokładzie, jak również wszystkie szczegóły budowy złoża dotyczące danego pokładu. Przekopy udostępniające dany pokład oznacza się liniami kreskowanymi. Powierzchnie wyeksploatowane zakreśla się cienkimi kreskami , przy czym w zależności czy eksploatacja prowadzona była z zawałem stropu, czy z zastosowaniem podsadzki. Do zakreślenia wyeksploatowanych powierzchni używa się określonych znaków ustalonych dla danego rodzaju podsadzki

Slide 13

 • Na mapach pokładowych uwidacznia się miedzy innymi:

 • a.zaburzenia tektoniczne

 • b.grubości pokładu

 • c.strefy niebezpieczne

 • d.położenie tam wodnych

 • e. wychodnie pokładu

 • f.filary bezpieczeństwa pod warstwami nadkładowymi

 • g.punkty pomiarowe

 • Mapy pokładowe sporządza się osobno dla każdego pokładu

Slide 14

Mapy geologiczne

 • Przekroje geologiczne – obraz złoża jaki otrzymamy przecinając go płaszczyzną pionową wzdłuż pewnej określonej linii

Slide 15

Przekrój geologiczny

Slide 16

 • Profile otworów wiertniczych - sporządza się na podstawie danych uzyskanych przy wierceniu otworów ( na podstawie rdzeni wiertniczych

Slide 19

Mapy przeglądowe

 • Mapy przeglądowe – treścią map może być sytuacja przedstawiona na mapach podstawowych powierzchni wyrobisk górniczych lub geologicznych ujęta łącznie lub oddzielnie z ewentualnym pominięciem niektórych elementów, zależnie od celu, dla którego zostały sporządzone.

Slide 20

 • Mapy przeglądowe powierzchni przedstawiają elementy podstawowej mapy powierzchni z pominięciem osnowy geodezyjnej

 • Mapy przeglądowe wyrobisk górniczych poziomu wydobywczego przedstawiają główne poziome wyrobiska na danym poziomie, a więc przekopy, chodniki główne prowadzone po rozciągłości pokładów, chodniki kierunkowe itp. Na mapach tych uwidocznione są również warstwy geologiczne stwierdzone przy prowadzeniu wyrobisk udostępniających, wszystkie większe zaburzenia tektoniczne.

Slide 21

 • Mapy przeglądowe geologiczne przedstawiają elementy podstawowych map geologicznych ewentualnym pominięciem niektórych szczegółów geologicznych

Slide 22

Mapy specjalne

 • Mapy specjalne opracowane są dla ściśle określonych celów technicznych i gospodarczych.

 • Mapa specjalna powierzchni obejmuje cały szereg map sporządzonych dla potrzeb związanych z zagospodarowaniem powierzchni ( mapa obszaru górniczego, mapa dróg transportowych itp.)

 • Mapa specjalna wyrobisk górniczych to szereg map wyspecjalizowanych w określonym temacie.


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro