Inndragning
Download
1 / 11

Inndragning - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Inndragning. Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett. Hva er inndragning?. En permanent berøvelse av eiendom – enten et pengebeløp eller en gjenstand Ikke straff, men en strafferettslig reaksjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inndragning ' - gary


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inndragning

Inndragning

Konkursrådet 11 november 2009

Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett


Hva er inndragning
Hva er inndragning?

 • En permanent berøvelse av eiendom – enten et pengebeløp eller en gjenstand

 • Ikke straff, men en strafferettslig reaksjon

 • Obligatorisk inndragning av utbytte, jf straffeloven § 34

  • Snever unntaksregel: Reduksjon/bortfall hvis inndragning er klart urimelig

 • Hensyn

  • Kriminalitet skal ikke lønne seg!

  • Mer effektiv kriminalitetsbekjempelse


Hvordan avgj res inndragningskravet
Hvordan avgjøres inndragningskravet?

 • Ved dom i straffesak

 • Ved vedtakelse av inndragningsforelegg

  • Sammen med foretaksstraff, eks Rt-2000-2023

  • Hvis det ikke samtidig reises straffekrav

   • Inndragning hos tredjemenn

 • I alle tilfeller må det kunne bevises at utbyttet stammer fra en straffbar handling


Vilk rene
Vilkårene

 • Det må være oppnådd et utbytte

 • Utbyttet må stamme fra en eller flere straffbare handlinger

  • Unntak ved utilregnelighet og manglende skyld, eks. Rt-2003-1610

 • Konkretiseringskravet

 • Krav om årsakssammenheng, eks. Rt-2004-932 (72-74)


Utbyttebegrepet
Utbyttebegrepet

 • Enhver fordel

 • Penger eller ting, også fast eiendom

 • Besparelser

 • Ting som skal regnes som utbytte, jf § 34 annet ledd


Bruttoinndragning
Bruttoinndragning

 • Utbyttet inndras brutto med mindre det er klart urimelig

  • Fradrag for betalt og ilignet skatt, jf. Rt-2008-897

 • Beviskrav

  • Vanlige strafferettlige beviskrav for at det er oppnådd utbytte

  • Bevislettelsesregel når det gjelder utbyttets omfang, eks. Bølgepapp Rt-1995-1922


Gjenstandsinndragning og verdiinndragning 1
Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (1)

 • Gjenstandsinndragning av utbyttet og det som står i en påviselig sammenheng med utbyttet, jf § 34 første og annet ledd

  • En forutsetning at utbyttet er i behold

  • Identitetskravet

  • Sml vindikasjon

  • Sikringsmiddel: beslag


Gjenstandsinndragning og verdiinndragning 2
Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (2)

 • Verdiinndragning av et beløp som helt eller delvis svarer til utbyttets verdi, jf § 34 tredje ledd

  • Kan velges selv om utbyttet er i behold

  • Sml erstatning

  • Sikringsmiddel: heftelse, jf. straffeprosessloven § 217 flg

  • En forutsetning at utbyttet har lovlig verdi


Adressaten for inndragningskravet 1
Adressaten for inndragningskravet (1)

 • Inndragning foretas hos den som utbyttet er tilfalt direkte ved handlingen, jf. § 34 siste ledd

  • Lovbryteren

  • Godtroende tredjemenn

  • Heler

 • Utbytte som er tilfalt AS – Rt-2008-907 (20 flg)

 • Det kan presumeres at utbyttet er tilfalt lovbryteren


Adressaten 2
Adressaten (2)

 • Ved senere overdragelse av utbyttet kan det inndras hos mottakeren, jf § 37a første ledd.

 • Alternative vilkår:

  • Gaveerverv

  • Mottakeren forsto eller burde ha forstått sammenhengen mellom den straffbare handlingen og det han har fått overdratt

 • Kort om utvidet inndragning hos foretak, jf § 37 a fjerde ledd


Forholdet til andre tiltak med samme virkning
Forholdet til andre tiltak med samme virkning

 • Erstatning, jf straffeloven § 37 d annet og fjerde ledd

  • Hvis fornærmede er et AS

   • Konkursboets stilling

 • Skatt eller avgift som tilsvarer inndragningen, jf straffeloven § 37 d fjerde ledd annet punktum

  • Endret rettstilstand fra Rt-1996-796


ad