บทที่   6
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

บทที่ 6 PowerPoint PPT Presentation


  • 184 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

บทที่ 6. การควบคุมคุณภาพ. ชนิดของคุณภาพ. 1. คุณภาพที่บอกกล่าว (State Quality) คุณภาพที่กำหนดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 2. คุณภาพที่แท้จริง (Real Quality) ผลิต นำไปใช้ หมดอายุ 3. คุณภาพที่โฆษณา (Advertised Quality)

Download Presentation

บทที่ 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6

บทที่ 6

การควบคุมคุณภาพ


6

ชนิดของคุณภาพ

1. คุณภาพที่บอกกล่าว (State Quality)

คุณภาพที่กำหนดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

2. คุณภาพที่แท้จริง (Real Quality)

ผลิต นำไปใช้ หมดอายุ

3. คุณภาพที่โฆษณา (Advertised Quality)

ผู้ผลิตกำหนดเอง และทำการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ

4. คุณภาพจากประสบการณ์ที่ใช้ (Experienced Quality)

ผู้บริโภคได้รับจากการใช้งาน

วาจา ลายลักษณ์อักษร


6

ความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพ

1. คน (Man)

2. เครื่องจักร (Machine)

3. วัตถุดิบ (Material)


6

การควบคุมคุณภาพในการผลิต

1. การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

2. การควบคุมการผลิตในกระบวนการผลิต

3. การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป


6

การทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ

1. วิธีการตรวจสอบทุกชิ้น (Screening Inspection)

การตรวจสอบ 100 %

ข้อดี : 1. ง่าย

2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

ข้อเสีย : 1. เสียเวลา

2. ค่าใช้จ่ายสูง

3. พนักงานเกิดความเมื่อยล้า เบื่อหน่าย


6

2. วิธีการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละรุ่น (Lot by Lot Inspection)

เลือกตรวจสอบบางส่วน ที่ละรุ่น และตัดสินใจยอมรับ

(Accept) / ปฏิเสธ (Reject) ทั้ง Lot

วิธีการตรวจสอบจากการสุ่มตัวอย่างที่ละรุ่น

4 ขั้นตอน :

ขั้นที่ 1 จัดตั้งการตรวจสอบเป็นรุ่น

กำหนดจำนวนชิ้นงานที่จะทำการตรวจสอบ (ควรมีจำนวน

มากพอที่จะทำการทดสอบได้)


6

ขั้นที่ 2จัดเรียงรุ่นตามประเภทเดียวกัน(กรณีที่ผลิตหลายอย่าง)

ชิ้นงานที่จะทำการตรวจสอบต้องเป็นประเภทเดียวกัน

ขั้นที่ 3 กำหนดระดับคุณภาพในการยอมรับ

กำหนด % ของเสียที่ผลิตออกมาในแต่ละรุ่น (Acceptable Quality Level : AQL) ที่สามารถยอมรับได้

AQL ผู้ซื้อจะเป็นผู้กำหนด

AQL เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย


6

ขั้นที่ 4 เลือกแผนการสุ่มตัวอย่าง

ทำการสุ่มตัวอย่าง หากพบของเสียอีก จะใช้วิธีเพิ่มขนาด

ตัวอย่าง และทำการสุ่มไปเรื่อย ๆ

ทำการสุ่มตัวอย่างไปเรื่อย ๆ จนไม่มีช่องว่างระหว่างการ

ยอมรับหรือปฏิเสธ

Ex…P. 108


6

3. วิธีการตรวจสอบตามกระบวนการผลิต

(Process Inspection)

ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต….เครื่องมือ วิธีการผลิต ชิ้นส่วน วัตถุดิบ

ข้อดี : สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที


6

เทคนิคการสร้างคุณภาพ

1. ใบตรวจสอบ (check sheet)

2. ฮีสโตแกรม (histogram)

3. แผนภูมิพาเรโต (Pareto diagram)

4. ผังก้างปลา (Fish-bone diagram) / ผังเหตุและผล (Cause-Effect)

5. กราฟ (Graph)

6. แผนภูมิการกระจาย (Scatter diagram)

7. แผนภูมิควบคุม (Control chart)


6

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ

1. ลด คชจ. ภายในโรงงาน

2. ลด คชจ. ภายนอกโรงงาน

3. จำหน่ายผลผลิตในราคาที่ตั้งไว้

4. บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น

5. พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงาน


  • Login