Turk eximbank
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

TURK EXIMBANK PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TURK EXIMBANK. İHRACAT KREDİ SİGORTASI Elif DİZDAROĞLU Sigorta ve Garanti İşlemleri Daire Başkanlığı. İHRACAT KREDİ SİGORTASI. İhracat K redi S igortası, mal ve hizmet ihracatında ticari ve/veya politik risklere karşı tahsilat güvencesi sağlayan bir sigorta türüdür.

Download Presentation

TURK EXIMBANK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Turk eximbank

TURK EXIMBANK

İHRACAT KREDİ SİGORTASI

Elif DİZDAROĞLU

Sigorta ve Garanti İşlemleri Daire Başkanlığı


Hracat kred s gortasi

İHRACAT KREDİ SİGORTASI

İhracat Kredi Sigortası, mal ve hizmet ihracatında ticari ve/veya politik risklere karşı tahsilat güvencesi sağlayan bir sigorta türüdür.

İhracat Kredi Sigortası, 20. yy.’ın başından itibaren, dünya ticaretinin gelişmesinde ve finansmanında kullanılan etkin araçlardan bir tanesidir.


Hracat kred s gortasinin d nyadak gel m

İHRACAT KREDİ SİGORTASININ DÜNYADAKİ GELİŞİMİ

Kredi sigortasının ilk örnekleri: 19. yy.

1917 => ALMANYA / HERMES

1919 => İNGİLTERE / ECGD

1921 => BELÇİKA / OND

1925 => HOLLANDA / NCM

Gelişmekte olan ülkeler: 1950’ler

İhracatın hem doğrudan krediler, hem de sigorta / garanti faaliyetleriyle desteklenmesi.

Gelişmiş ülkeler:

Ticari bankalar => ihracatın finansmanı

İhracat destek kuruluşları => sigorta ve garanti hizmetleri


Hracat kred s gortasinin d nyadak gel m1

İHRACAT KREDİ SİGORTASININ DÜNYADAKİ GELİŞİMİ


Hracat kred s gortasinin fonks yonlari

İHRACAT KREDİ SİGORTASININ FONKSİYONLARI


Mevcut pazar yapisi

MEVCUT PAZAR YAPISI


Pazar b y kl

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

Kapsanan yeni işlem tutarı (milyon USD)

41 ülkeden 51 ihracat destek kurumu veya kredi sigortası sirketininüye olduğu Uluslararası İhracat Kredi ve Yatırım Sigortası Kuruluşları Birliği (Berne Union) verilerine göre 2007 yılında dünya ticaretinin 1.3 trilyon USD tutarındaki kısmı kredi sigortası teminatı altında gerçekleştirilmiştir.

Bu tutarın %85’i kısa vadeliişlemlerden oluşmaktadır. Pazarın %80’den fazlasınauluslararasıölçekte faaliyet gösteren üç büyük sigorta grubu “Euler Hermes – Atradius – Coface” hakimdir.

Birlik üyelerince verilen sigorta/garanti hizmetinin toplam dünya dış ticaretinin %10’una tekabül ettiği göz önüne alındığında kredi sigortası hizmetinin işlevi daha açık olarak ortaya çıkmaktadır.

Kısa Vadeli İKS

Yatırım Sigortası

Orta/Uzun Vade İKS

Kaynak : Berne Union 2008 Year Book


T rk ye pazari

Kredi Sigortası

2003

2004

2005

2006

2007

Toplam Primler (YTL)

17.787.521

23.295.363

29.836.856

35.306.052

42.759.127

Eximbank

17.786.375

20.614.021

25.347.852

26.985.214

28.974.254

ÖzelSektör

1.146.000

2.681.342

4.489.004

8.321.073

13.784.873

Büyüme%

31

28

18,3

21,1

Toplam Sigorta Primleri İçindeki Payı %

0,36

0,38

TÜRKİYE PAZARI

Türkiye pazarında kredi sigortası branşının yarattığı hacim toplam sigorta hacmi içinde hala %1’in altında olmasına rağmen, en hızlı büyüyen branşlardan bir tanesidir. 2007 yılı itibariyle %21 büyüyen sektörün prim gelirleri 43 milyon YTL’ye ulaşmıştır. Özellikle, son beş senede toplam 13 kat büyüyen özel sektör prim gelirleri dikkat çekici olup, uluslararası sigorta gruplarının sektöre yönelen yoğun ilgisini açıklamaktadır.

Türk Eximbank kurulduğu yıldan 1998 yılına kadar ihracat kredi sigortası hizmeti veren tek kuruluş olma özelliğini sürdürmüştür. 1998 yılında Fransız Coface’ın hem yurtiçi alacak hem ihracat kredi sigortası hizmeti vermeye başlamasıyla Türkiye kredi sigortası pazarı rekabete açılmıştır.

2008 yılı itibariye sektöre hakim en büyük üç uluslararası kuruluş da Türkiye’de hizmet vermektedir.


T rk eximbank s gorta programlari

TÜRK EXIMBANK SİGORTA PROGRAMLARI


Kisa vadel hracat kred s gortasi

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI

 • Kapsam  Poliçe süresi içerisinde gerçekleştirilecek tüm ihracat portföyü

 • Poliçe Süresi  1 yıl

 • Azami Vade  360 gün

 • Zarar Tazmin Oranı  Aksi belirtilmedikçe % 90

 • Zararın Kesinleşmesine İlişkin Bekleme Süresi  Azami 4 ay

 • Kapsam Dahilindeki Ülke Sayısı  204

 • Prim Oranları  Alıcının türü, ihracatın ödeme şekli ve vadesi ile alıcının ülkesinin risk grubu dikkate alınarak ülke bazında ‰ 0.2 - % 4 aralığı

 • Ortalama Prim Maliyeti  ‰3.8 (10/2008)

 • Kapsanan Riskler  ticari + politik


Kisa vadel hracat kred s gortasi1

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI


Kisa vadel hracat kred s gortasi ley

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İŞLEYİŞİ


Alici l m t ba vuru formu

ALICI LİMİTİ BAŞVURU FORMU


Alici de erlend rmes nde esas alinan kr terler

ALICI DEĞERLENDİRMESİNDE ESAS ALINAN KRİTERLER

 • Türk Eximbank tarafından her ülke için ayrı ayrı belirlenen kapsam şart ve koşulları

 • Alıcı hakkında temin edilen enformasyon raporu ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler

 • Alıcının ülkesindeki genel ekonomik ve politik durum ile alıcının faaliyet gösterdiği sektörün genel durumu

 • İhracatçının alıcıya ilişkin geçmiş performansı ile geleceğe ilişkin hedeflediği performans

 • Sigortalının diğer alıcılarına ilişkin performansı

 • Tazminat Bölümü’nden edinilen bilgiler

 • Tasfiye olan firmalara ilişkin Berne Union deklarasyonları

 • Berne Union üyeleri arasındaki bilgi akışı ile edinilen bilgiler

 • Türk Eximbank’ın değerlendirmeye konu alıcı ve alıcının ülkesi üzerinde taşıdığı toplam risk

 • Reasürans limitleri


Alici l m t onayi

ALICI LİMİTİ ONAYI


Kisa vadel hracat kred s gortasi ley1

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İŞLEYİŞİ


Zararin kes nle mes

ZARARIN KESİNLEŞMESİ

 • Alıcının iflas, tasfiye, konkordato vb. sebeplerle ödeyememesi durumunda vade tarihinden 1-4 ay sonra,

 • Alıcı tarafından kabul edilen ve onaylanan malların bedellerinin ödenmemesi durumunda vade tarihinden 4 ay sonra,

 • Malların kapsanan riskler sebebiyle alıcıya teslim edilememesi durumunda sigortalının elinden çıktığı tarihten 1 ay sonra,

 • Döviz transferinin engellenmesi ya da geciktiği durumlarda vade tarihinden veya Türkiye’ye transfer yapılabilmesi için gerekli işlemlerin tamamlanma tarihinden 4 ay sonra zarar kesinleşmiş sayılır.


Yillar t bar yle s gortali sevk yatlar

YILLAR İTİBARİYLE SİGORTALI SEVKİYATLAR


Kisa vadel hracat kred s gortasi g ncel g stergeler

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI GÜNCEL GÖSTERGELER

1219

~6000

138.000

4.904.535.633 $

5.834.482 $

958.168 $

% 0.46 (1.000.000 $’lık portföy üzerinden 4.600 $)

%70

Swiss-Re ve Munich-Re liderliğinde 6 iştirakli panel

 • Sigortalı İhracatçı Sayısı

 • En Az Bir Dönem Sigortalı Olan İhracatçı Sayısı

 • Kayıtlı Alıcı Sayısı

 • Sigortalı Sevkiyat Tutarı (2008)

 • Ödenen Tazminat Tutarı (2008)

 • Geri Tahsilat Tutarı

 • Ortalama Prim Oranı (Sigortaya Konu Toplam İhracat Tutarı Üzerinden)

 • Reasürans Devir Oranı (Ticari ve Politik Riskler İçin)

 • Reasürans Paneli


Global kr z ve hracat kred s gortasi

GLOBAL KRİZ VE İHRACAT KREDİ SİGORTASI

TÜRK EXIMBANK

 • Mart 2009 itibariyle sigorta talebinde %189 artış

 • Mart 2009 itibariyle kredi limiti talebinde %40 artış

 • Mart 2009 itibariyle vadesi geçmiş alacak bildirimlerinde %66 artış

 • Mart 2009 itibariyle tazminat ödemelerinde %62 artış

TÜRK EXIMBANK

 • Risk iştahındaki daralmaya rağmen sigorta teminatlarını büyük ölçüde muhafaza ediyor.

 • Ortalama sigorta fiyatını (%0.35) muhafaza ediyor.

 • Limit karar süreçleri ve tazminat talebi değerlendirme süreçlerinde yavaşlama yaşanıyor.

 • Hizmet Yaklaşımı : Sigortayı sadece kriz zamanlarında değil kurumsal kültürünün parçası olarak kullanan firmalara teminatlandırma konusunda öncelik tanınıyor.


Turk eximbank

TEŞEKKÜR EDERİM

ELİF DİZDAROĞLU

Sigorta ve Garanti İşlemleri

Orta Vadeli Sigorta/Garanti ve Reasürans Müdürlüğü

E-posta: esalihoglu@eximbank.gov.tr

Tel: (90) 312 417 13 00 / 411


 • Login