Естествени и изкуствени
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Естествени и изкуствени съобщества PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Естествени и изкуствени съобщества. смърч. ела. Разкажете кои иглолистни гори предлагат най-добри условия за живот на тревисти растения, храсти и животни. Кои животни се срещат в иглолистните гори?. Какви приспособления към условията за живот притежават високопланинските растения?.

Download Presentation

Естествени и изкуствени съобщества

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Естествени и изкуствени

съобщества


смърч

ела

Разкажете кои иглолистни гори предлагат най-добри

условия за живот на тревисти растения, храсти и животни.

Кои животни се срещат в иглолистните гори?

Какви приспособления към условията за живот

притежават високопланинските растения?

По какво най-лесно се различава смърчът от елата?


Живите организми са в тясна връзка с условията за

живот на средата, която обитават.

Тези условия определят разпределението на

растенията по земната повърхност.

А условията на средата заедно с растенията оказват

въздействие върху животинския свят, който е

характерен за дадена местност.


1. Растителни съобщества.

Растителното съобщество е група от

растения (дървета, храсти и тревисти),

които обитават дадено място с

определени условия за живот.

Какво е растително съобщество?


1. Растителни съобщества.

В дъбовите гори освен дъбът се срещат

глог

дъбово

растително

съобщество

леска

шипка

различни видове тревисти

растения


1. Растителни съобщества.

дъбови

букови

растителни

съобщества

борови

смърчови

други


1. Растителни съобщества.

Растителното съобщество, образувано

от различни видове растения,

се нарича смесено.

Такива са повечето гори, ливадите, житните посеви.


1. Растителни съобщества.

Има съобщества, образувани само от един вид растение.

тръстиката край

блатата

копривата край

селищата


1. Растителни съобщества.

Във всички смесени съобщества има едно преобладаващо растение.

То обикновено е дърво и дава името на съответното съобщество.

Потребността от светлина за отделните видове растения от дадено растително съобщество определя тяхното разположение по етажи.

Разкажете какво знаете за етажността в дъбовите гори.


1. Растителни съобщества.

Животните също живеят на съобщества.

Те обаче не могат да съществуват без растенията.

Във всички растителни съобщества се срещат определени видове животни.

В съобществата има сложни взаимоотношения

между различните видове организми,

най-вече хранителни.

Те биват преки и непреки.

Какви са взаимоотношенията между организмите в едно съобщество?

Дайте примери за хранителни вериги.


2. Естествени съобщества.

Естествените съобщества се образуват в

природата без намесата на човека.

За такива съобщества говорихме до тук.

дъбови

борови

тръстикови

букови

други

смърчови


3. Изкуствени съобщества.

Изкуствените съобщества са създадени

от човека.

овощни

градини

зеленчукови

градини


3. Изкуствени съобщества.

бобови

насаждения

житни

насаждения


3. Изкуствени съобщества.

паркове


3. Изкуствени съобщества.

Дайте примери.

В изкуствените съобщества са намерили

подходящи условия за живот

много видове животни.


Растенията на Земята не живеят изолирано,

а на групи, наречени съобщества.

Съществуват смесени растителни съобщества и

съобщества, образувани от един вид растение.

Животните също живеят на съобщества, които

обаче винаги са тясно свързани с дадени

растителни съобщества.


Учебна тетрадка – стр. 37


Успешен ден!

Хр. Тотева


  • Login