DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETJI

DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETJI PowerPoint PPT Presentation


  • 326 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETJI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETJI 29.MAREC 2010 EGIDA, d.o.o.

2. Kaj je dopolnilna dejavnost? je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost se opravlja na kmetiji omogoca boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti

3. Kdo lahko opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji? nosilec dopolnilne dejavnosti je fizicna oseba, ki je: lastnik kmetije zakupnik ali drugace uporabnik kmetije družinski clan

4. Dopolnilne dejavnosti se izvajajo v celoti ali delno na zemljišcih ali objektih, ki jih ima nosilec dopolnilne dejavnosti ali družinski clani v lasti, najemu ali zakupu, ali v skupnih objektih, razen tistih vrst dopolnilnih dejavnosti, pri katerih se dolocenega opravila teh dejavnosti zaradi njihove narave izvajajo izven kmetije.

5. Vrste dopolnilnih dejavnosti: predelava kmetijskih pridelkov, medu in cebeljih izdelkov, zelišc, gozdnih sadežev, gob in gozdnih sortimentov klanje živali, predelava mesa mleka vrtnin sadja rastlinska in živalska olja in mašcobe mlevski in škorbni izdelki pripravljena krmila za živali pijace les druga živila

6. Vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji prodaja pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji pridelkov in izdelkov iz drugih kmetij drugje pridelanih in/ali proizvedenih izdelkov iz lastnih surovin

7. turizem na kmetiji gostinska dejavnost kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoc, osmica, planšarija negostinska dejavnost ogled kmetije in njenih znacilnosti turisticni prevoz potnikov z vprežnimi vozili ježa živali oddajanje površin za piknike...

8. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oz. izdelki peka kruha, peka potic in peciva priprava testenin domaca obrt in izdelki tradicionalnih znanj krovstvo s slamo, skodlami in skriljem izdelava slame za krovstvo, sodel, skrilj zbirke lomljene kamna tradicionalni izdelki iz zelišc, dišavnic izdelava podkev, podkovno kovaštvo

9. pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov lesna biomasa gnoj in gnojnice drugi viri biomase vodni viri vetrni vir soncni viri

10. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem storitve s kmetijsko mehanizacijo storitve z gozdarsko mehanizacijo delo z živalmi storitve z opremo najem (kmetijske mehanizacija, kmetijske opreme, živali) druge storitve

11. Izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji svetovanje o kmetovanju organiziranje tecajev izdelovanja izdelkov DUO usposabljanje na kmetiji prikaz dejavnost na kmetiji svetovanje iz kmeckih gospodarskih opravil organizacija delavnic, tecajev

12. zbiranje in kompostiranje organskih snovi

13. ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib ribogojstvo predelava rib

14. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin

15. kmetijske dejavnosti, ki so v prehodnem obdobju lahko registrirajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji vrtnarstvo reja divjadi na pretežno kupljeni krmi cebelarstvo perutninarstvo na pretežno kupljeni krmi gobarstvo zelišcarstvo sodelovanje v pridelavi in dodelavi semen, sadik drevesnicarstvo, trsnicarstvo

16. Pogoji, omejitev, obveznosti pri DD Ustrezna usposobljenost Fizicni obseg Posebni pogoji Drugi pogoji odvisni od vrste dejavnosti Veterinarsko – sanitarni pogoji Sanitarno – zdravstveni pogoji Omejitev ustvarjenega dohodka Obveznost vodenja poslovnih knjig

17. Pogoji in omejitve kmetija na kateri se opravlja DD* mora imet najmanj 1 ha primerljivih površin ali v zakupu najmanj 5 ha razen na predelavo medu in cebeljih izdelkov

18. Pogoji in omejitve za 1 ha primerljivih površin, po podatkih iz zemljiškega katastra se šteje: 1 ha njiv 2 ha travnikov oz. estenzivih sadovnjakov; 4 ha pašnikov 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oz. hmeljišc 0,2 ha vrtov, vkljucno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnih, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž 6 ha barjanskih travnikov oz. drugih površin

19. Posebni pogoji za opravljanje DD (1) pri predelavi živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50% kolicine potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij

20. Posebni pogoji za opravljanje DD (2) pri predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji koncnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% kolicine

21. Posebni pogoji za opravljanje DD (3) pri turizmu na kmetiji (gostinska dejavnost ) se mora zagotoviti najmanj 30 % vrednosti lastnih surovin, pri cemer se jih do najvec 30 % vrednosti surovin dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij

22. Posebni pogoji za opravljanje DD (4) pri prodaji pridelkov in izdelkov na kmetiji mora vrednost prodaje lastnih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 % od celotne prodaje na kmetiji pri pripravi piva moramo zagotavljati najmanj eno lastno surovino (prodaja se lahko vrši samo koncnemu kupcu)

23. Posebni pogoji za opravljanje DD (5) pri predelavi gozdnih sortimentov in pridobivanju energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 % kolicine potrebnih surovin pri ribogojstvu in predelavi sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišce sestavni del kmetije

24. Fizicni obseg (1)

25. Fizicni obseg (2)

26. Fizicni obseg (3)

27. Ustrezna usposobljenost za opravljanje DD Za ustrezno usposobljenost se šteje tudi: najmanj srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri ali potrdilo o ustrezni usposobljenosti: ustrezen certifikat potrdilo o opravljanjem usposabljanju za posamezno podrocje po programu

28. Ustrezna usposobljenost za DD, kjer le–ta ni predpisana s pravilnikom Nosilec dejavnosti mora izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj poklicna kmetijska izobrazba ali opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol ali najmanj petletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti.

29. Ustrezni prostori razlike med dejavnostmi ureja pravilnik o minimalnih tehnicnih in drugih pogojih pogoji se nanašajo na: poslovne prostore, funkcionalno zemljišce in druge zunanje površine, opremo in naprave

30. Drugi pogoji – odvisni od vrste dejavnosti Sanitarno – zdravstveni pogoji za predelavo živil rastlinskega izvora Veterinarsko – sanitarni pogoji za predelavo živil živalskega izvora

31. Dohodek Dohodek iz DD na kmetiji na polnoletnega družinskega clana ne sme presegati 1,5 povprecne place na zaposlenega v RS v preteklem letu 3 povprecne place na zaposlenega v RS v preteklem letu na obmocji z z omejenim možnostmi za kmetijsko delavnost

32. Kako registrirati oz. priglasiti dopolnilno dejavnost? DD na kmetiji se priglasi na upravni enoti izpolniti je potrebno Vlogo za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji priloge po izdaji dovoljena upravne enote morate DD priglasiti na davcnem uradu

33. Obveznosti po registraciji DD Obdavcitev in vodenje poslovnih knjig nosilec DD mora placati davek: 25% davka od dobicka nosilec DD dohodek lahko dobicek ugotavlja: po dejanskih stroških po normiranih odhodkih

34. Obveznosti po registraciji DD Vodenje poslovnih knjig Po dejanskih stroških vodenje poslovnih knjig evidentiranje prihodkov in odhodkov sistem: enostavno oz. dvostavno knjigovodstvo oddaja letnih porocil Po normiranih odhodkih ni potrebno voditi poslovnih knjig vodi se evidenca prihodkov in evidenco osnovnih sredstev od vseh prihodkov se odšteje 60 % normiranih odhodkov

35. Obveznosti po registraciji DD Vodenje poslovnih knjig Primer:

36. Možnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja nosilec DD je lahko pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet placuje prispevke pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja obvezno mora placati mesecni pavšal za poškodbe pri delu (trenutno znaša 38 EUR)

37. HVALA ZA POZORNOST!

  • Login