Nov p edpisy eu v oblasti p pravk na ochranu rostlin
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Nové předpisy EU v oblasti přípravků na ochranu rostlin PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nové předpisy EU v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Pavel Minář, Státní rostlinolékařská správa. Obsah. Harmonogram přípravy Zapojení Sekce přípravků na ochranu rostlin SRS Hodnocení přípravků po roce 2011 Další otázky. Stav projednávání.

Download Presentation

Nové předpisy EU v oblasti přípravků na ochranu rostlin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nov p edpisy eu v oblasti p pravk na ochranu rostlin

Nové předpisy EU v oblasti přípravků na ochranu rostlin

Pavel Minář, Státní rostlinolékařská správa


Obsah

Obsah

 • Harmonogram přípravy

 • Zapojení Sekce přípravků na ochranu rostlin SRS

 • Hodnocení přípravků po roce 2011

 • Další otázky


Stav projedn v n

Stav projednávání

Směrnice o udržitelném používání PORa Nařízení o POR – podpis v Radě a EP do 31. 10.

Zveřejnění v Úředním věstníku – cca do 25.11.


Perspektiva

Perspektiva

Aplikace Nařízení o POR – duben 2011 (18 měsíců po zveřejnění)

EK musí připravit prováděcí nařízení:

 • Přílohy k Nařízení

 • Nařízení o balení a označování

 • Nařízení o kontrole ?

  Implementace Směrnice – 24 měsíců od data nabytí účinnosti


Perspektiva pokra

Perspektiva – pokrač.

Možnosti

a) „velká“ novela + nové vyhlášky – časová náročnost

b) 2 novely (Nařízení + Směrnice) + nové vyhlášky

Nařízení o statistice pesticidů - dokončení procedury pravděp. do konce 2009


Obsah novely na zen

Obsah novely - nařízení

Procedurální ustanovení

Kompetence

Vyjasnění u možností výběru

Definice veřejného zájmu


P edpoklad kompetenc p i implementaci sm rnice

Předpoklad kompetencí při implementaci Směrnice


P ipravovan koncepce srs

Připravovaná Koncepce SRS

Vyjasnění požadavků zřizovatele (MZe) na rozsah činností zajišťovaných SRS:

Vymezení rozsahu správních a zejména kontrolních činností

Vyjasnění role SRS v rámci systémů integrované ochrany

Vymezení rozsahu zapojení v rámci odborné pomoci

Zajištění odpovídajících personálních a finančních prostředků ze strany MZe


Zon ln hodnocen

Zonální hodnocení

 • Žádost a dokumentace se zpracuje pro celou zónu

 • Předložení v zemích, v nichž má být přípravek registrován

 • Řídící výbor zóny

 • Hodnotitelská země provádí hodnocení pro podmínky zóny – 12 měsíců

 • 6 měsíců pro dodání chybějících dat

 • Na hodnocení se může podílet více zemí


Nov p edpisy eu v oblasti p pravk na ochranu rostlin

EPPO zóny (PP 1/241)


Nov p edpisy eu v oblasti p pravk na ochranu rostlin

Návrh zonálního systému EU


Zon ln hodnocen rozhodov n

Zonální hodnocení - rozhodování

 • Zpřístupnění hodnocení ostatním zemím zóny

 • Zohlednění připomínek ostatních zemí

 • Hodnotitelská země rozhodne, ostatní rozhodnou obdobně

 • Účinnost bude hodnocena na národní úrovni („národní dodatky)

 • Možnost specifických omezení (zamítnutí)


Vz jemn uzn n registrace

Vzájemné uznání registrace

 • Na základě žádosti v rámci téže zóny + dokumentace + zpráva z hodnocení

 • Skleníky, sklady a osivo – i mezi zónami

 • Dobrovolně mezi zónami, zamezení dominovému efektu

 • Ve zvláštních případech i žádost bez souhlasu držitele povolení

 • Možnost specifických omezení (zamítnutí)

 • Rozhodnutí do 90 dnů


Povolovac proces v eu po roce 2010

Povolovací proces v EU po roce 2010

 • Lepší možnosti pro pěstitele

 • Vyřešení mnoha problémů směrnice 91/414

 • Vyšší nároky na kapacitu registračních úřadů

  • Komplikovanější postupy

  • Harmonizované zprávy v anglickém jazyce

  • Intenzívnější komunikace

  • Koordinace hodnocení s členskými zeměmi

  • Intenzivnější zapojení do hodnocení účinných látek, safenerů a synergentů


Minoritn pou it

Minoritní použití

 • Možnost podání žádosti držitelem registrace

 • Prodloužení ochrany dat u minorit

 • Závazný seznam a kritéria

 • Možnost vzájemného uznání registrace s žádostí podanou jinou osobou než držitelem registrace

 • Doložení veřejného zájmu !


Nov p edpisy eu v oblasti p pravk na ochranu rostlin

Směrnice 91/414 a nové nařízení o přípravcích budou používány souběžně po několik let !!

Registrace přípravků

Žádost podaná ke dni nebo po datu aplikovatelnosti: nové nařízení

Žádosti podané před datem aplikovatelnosti: podle 91/414


Nov p edpisy eu v oblasti p pravk na ochranu rostlin

Kandidáti pro substituci

Omezené povolení – 7 let, ale možnost prodloužení soustavná činnost úřadu

Členské země mohou povolit na základě komparativního hodnocení přípravky obsahující účinné látky vzbuzující obavy


P ra k tic k dopady

Praktické dopady

Nové nařízení významně zvýší objem práce pro členské země

Po každém prodloužení zařazení na Annex I musí následovat přehodnocení přípravků – noční můrou jsou přípravky s více látkami

Pokud 25 účiných látek bude kandidáty substituce, reregistrace a komparativní hodnocení proběhne minimálně 1 x / 7 let

Plus nové látky a rozšíření použití


Daje k n kter m tvrzen m o registraci

Údaje k některým tvrzením o registraci


Registra n zen by se m lo zkr tit a zjednodu it

Registrační řízení by se mělo zkrátit a zjednodušit

 • Čistou délku stanovuje zákon

 • Délka řízení v ČR je v EU průměrná

 • Někdy úmyslné desinformace a předjímán výsledku řízení (přerušování pří nedostatcích)

 • Počet žádostí významně vzrostl, počet hodnotitelů od roku 1996 stále klesá


V voj hlavn ch typ dost s odborn m posouzen m

Vývoj hlavních typů žádostí s odborným posouzením


Nov typy dost s odborn m posouzen m po roce 2010

Nové typy žádostí s odborným posouzením po roce 2010


Zm ny odborn ch zam stnanc spor 1996 2010

Změny odborných zaměstnanců SPOR 1996 - 2010


Nov p edpisy eu v oblasti p pravk na ochranu rostlin

Průměrná doba od podání žádosti

do uvedení přípravku na trh (dle DOW)

2-3

2-3

1

1

2

2

2-3

2-3

3

3

>4

4

3+

3

3-4

3


Pro nen v ce roz eno vz jemn uzn v n registrace

Proč není více rozšířeno vzájemné uznávání registrace?

 • VU se zahajuje podáním žádosti držitele práv k přípravku (2009 – 125:10)

 • Výrobci úmyslně vyrábějí přípravky s různým složením pro různé regiony

 • Ne vždy je k dispozici úplná registrační zpráva (dosud UK, DE, BE)

 • Často spíše požadavky na uznání části dokumentace

 • ČR patří mezi liberální země (x PL, HU)


Evropsk komise a registra n ady zp sobuj drastick bytek p pravk

Evropská komise a registrační úřady způsobují drastický úbytek přípravků

 • Revizní program EU byl projednáván od poloviny 80. let. a zahájen v roce 2003

 • Závěry hodnocení byly příčinou úbytku jen malé části přípravků (většinu ukončili výrobci; dtto použití)

 • Mnoho látek bylo zakázáno už v ČSSR (kelevan, DNOC, lindan….)

 • Pozor na úmyslnou magii s čísly !!!!!

 • Ještě před podlehnutím emocím je vhodné se seznámit s podrobnostmi ! (např. kauza hexazinon)


P ehled rozhodnut ek ke star m inn m l tk m 1993 2008

Přehled rozhodnutí EK ke starým účinným látkám1993-2008

*64


P ehled rozhodnut ek k nov m inn m l tk m 1993 2008

160

144

140

120

100

82

Počet nových účinných látek

80

60

53

40

20

9

0

1

Celkový počet nových účinných látek

Neschválené nové účinné látky

Schválené nové účinné látky

Látky v hodnocení

Přehled rozhodnutí EK k novým účinným látkám1993-2008


Pom r l tek negativn a kladn vyhodnocen ch evropskou komis hodnoceno 419 l tek

Poměr látek negativně a kladně vyhodnocených Evropskou komisí(hodnoceno 419 látek)


Nov p edpisy eu v oblasti p pravk na ochranu rostlin

Počet účinných látek v Příloze I Směrnice 91/414

v EU a v ČR (leden 2009)


Po ty p pravk na trhu v polsku a v r v roce 2009 registr pl 2009

Počty přípravků na trhu v Polsku a v ČR v roce 2009 (registr PL 2009)


Srovn n po tu p pravk na trhu v sousedn ch zem ch

Srovnání počtu přípravků na trhu v sousedních zemích


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


 • Login