Semasa audit mqa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SEMASA AUDIT MQA. CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR. SOALAN 1. Apakah perasaan anda dapat mengikuti PISMP? Bolehkah graduan PISMP melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah lanjutan ? Apakah pandangan anda terhadap tempoh kursus PISMP?. SOALAN 2.

Download Presentation

CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SEMASA AUDIT MQA

CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR


SOALAN 1

 • Apakahperasaanandadapatmengikuti PISMP?

 • Bolehkahgraduan PISMP melanjutkanpelajarankeperingkatijazahlanjutan?

 • Apakahpandanganandaterhadaptempohkursus PISMP?


SOALAN 2

 • Apakahnamaijazah yang akanditerimaolehandaapabilatamatpengajiannanti?

 • IjazahSarjanaMudaPerguruanDenganKepujian (Sains / PendidikanIslam / PengajianSosial/ BahasaMelayu/ Matematik / PendidikanPemulihan/TESLPendidikanRendah)


SOALAN 3

 • Cuba terangkanbagaimanapensyarah-pensyarahandamenyampaikan P&P.

 • Bagaimanakahcarapenyampaianpensyarahmembantuandamemahamitajuk yang diajar?


SOALAN 4

 • Adakahbahansumber P&P mencukupi?

 • Apakahalternatifjikatidakmencukupi?

 • Bagaimanakahandamenguruskanbahanpembelajarananda?


SOALAN 5

 • Adakahandaberasaselesaberadadidalambilikkuliah?


SOALAN 6

 • Bagaimanakahandamendapatmaklumatterkiniberkaitanpengajianandadaripada

 • Pensyarah?

 • KUPP?

 • KU Praktikum?

 • KJ HEP?


Dasar / PuncaKuasaMelaksanakan PISMP

 • MinitMesyuaratPengurusan KPM Bil.1/2004 pada 7 Jan 2004 bersetujucadanganpelaksanaan PISMP mulai Jun 2004

 • Pelajardikehendakimengikuti PPISMP selama 3 semester di IPG sebelummengikuti PISMP selama 8 semester


NaiktarafMaktabkepadaInstitut

 • MinitmesyuaratJemaahMenteripada 13 Julai 2005 bersetujusupayamaktab-maktabperguruandinaiktarafkepadainstitutPendidikan Guru dibawahKementerianPelajaranuntukmelaksanakan PISMP


KerangkaKelayakan Malaysia (MQF)

 • 8 hasilpembelajaran:

 • Pengetahuandankefahaman

 • Kemahiranpraktikal

 • Kemahiransosialdantanggungjawab

 • Etika, profesionalismedankemanusiaan

 • Komunikasi, kepimpinan & kemahiranberpasukan

 • Kaedahsaintifik, pemikirankritikaldankemahiranpenyelesaianmasalah


KerangkaKelayakan Malaysia (MQF)

 • Pembelajaransepanjanghayat

 • Kemahiranpengurusandankeusahawanan


Struktur Program

 • 1 tahunakademik

 • 2 semester

 • Setiap semester mengandungi:

 • 18 minggu

 • 15 mingguinteraksi

 • 1 mingguulangkaji

 • 2 minggupeperiksaan


PrinsipPengiraan Jam Kredit

 • 1 kredit = 40 notional hours

 • Kokurikulumdan B.I.G. diperuntukkan 40 jam pembelajaranpelajar (SLT) iaitubersamaan 1 kredit

 • Amalanprofesional (Praktikum & Internship) diberiperuntukan 2 minggupelaksanaanbersamaan 1 kredit


PrinsipPengiraan Jam Kredit


KomponenKursus

 • KursusWajib – 23 Kredit (17%)

 • KursusTeras – 86 Kredit (65%)

 • PengajianProfesional (27 Kredit)

 • Major (45 Kredit)

 • AmalanProfesional (14 Kredit)

 • KursusElektif – 24 Kredit (18%)

 • Elektif 1 (12 Kredit)

 • Elektif 2 (12 Kredit)


PISM Perguruan VS Pendidikan

 • Perguruan

 • Mengutamakanpengajaran

 • Model latihanadalahberasaskanpelaksanaandisekolahuntukmemenuhikeperluansekolah

 • Termasuk BIG, PBS, Praktikum & Internship

 • Berpandukan SGM

 • Kokurikulummenekankan 4K (Kemahiran, Kejurulatihan, Kepegawaian & Kepengelolaan)


PISM Perguruan VS Pendidikan

 • Pendidikan

 • Mengutamakanpengetahuanpengajianpendidikan (Educational Studies)

 • Berorientasikanakademik

 • Menyediakangraduanuntukpasaranterbuka


PJ sebagaiElektif 1?

 • DasarSuruhanjayaPerkhidmatanPelajaranmenetapkanbahawasemua guru sekolahrendahberupayauntukmengendalikanaktivitisukandisekolah

 • Dasar Negara “1 Sukan 1 Murid”


 • Login