ČÍSLOVKY - PowerPoint PPT Presentation

ČÍSLOVKY
Download
1 / 24

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ČÍSLOVKY. OBSAH:. charakteristika členenie zlomkové číslovky číselné podstatné mená osobitosti pravopis. CHARAKTERISTIKA. plnovýznamovosť. . . ohybnosť. vetnočlenská platnosť. . PLNOVÝZNAMOVOSŤ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ČÍSLOVKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovky

ČÍSLOVKY


Slovky

OBSAH:

 • charakteristika

 • členenie

 • zlomkové číslovky

 • číselné podstatné mená

 • osobitosti

 • pravopis


Slovky

CHARAKTERISTIKA

plnovýznamovosť

ohybnosť

vetnočlenská platnosť


Slovky

PLNOVÝZNAMOVOSŤ

Označujú počet, poradie, násobnosť kusov alebo druhov určitým číslom či neurčito.

ROZLIŠUJ!

Číslovka slovný druh

Číslica 2,6,3

Číslo 263


Slovky

OHYBNOSŤ

Základné a skupinové

1,2,3,4, dvoje, troje - samostatne

5,6,... 99 – vzor päť

sto – vzor mesto

tisíc – vzor stroj

milión – vzor dub

miliarda – vzor žena


Slovky

OHYBNOSŤ

Radové, druhové, násobné /so zložkou –násobný/

vzory pekný a cudzí

nesklonné

 • s charakterom prísloviek

 • násobné so zložkou –krát a zložkou raz, razy, ráz

 • zložené so zložkou jeden

 • skupinové okrem dvoje, troje v spojení s pomnožným podstat-

  ným menom


Slovky

OHYBNOSŤ

Pri počtových úkonoch sa číslovky neskloňujú, preto sa spájajú so slovesom JE /jeden a jedenje dva, dvakrát dva je štyri.../

Skloňujú sa iba vtedy, ak je pri nich vyjadrený počítaný predmet. Vtedy od 2 do 4 sa používa SÚ, ale od 5 vyššie sloveso JE /štyri deti sú v triede, desať žien je v meste, päť chlapov je v práci ALE piati chlapi sú v práci/.


Slovky

VETNOČLENSKÁ PLATNOSŤ

podmet

trajaneprišli

menný prísudok

onbol prvý

predmet

uvidelprvého

veľareč dvajachlapci-zhodný

prívlastok

príslovkové určenie

prišielmnohokrát - čas napísal todvojmo - spôsob


Precvi me si

Precvičme si:

1.Vypíš číslovky. Zisti, čo označujú (počet, poradie, atď.), alebo či sú použité na zveličenie? Doplň vynechané písmená.

Ber, vĺčko, však t- za to zaplatíš raz kožou;

Nevieš skiaď, iba keď zbl-sne dvanásť nožov:

„Stoj, tisíc hrmených!“ – v-skočia desiati. –

„Stoj! – Daj bohu dušu a chlapcom dukáty!“

Raz junák zapískne – z dvanásť pušiek bl-sne;

druhý raz zapískne – tisíc chlapcov zv-skne;

tretí raz zapískne – šabličky zazvonia

zhora od Považia, zhora od Pohronia –

a jedným sa hlasom ozvú štyri strany:

„My sme u nás doma – my sme tuná páni!“


Rie enie

Riešenie

Ber, vĺčko, však ty za to zaplatíš raz /príslovka času/ kožou;

Nevieš skiaď, iba keď zblysne dvanásť /počet/ nožov:

„Stoj, tisíc /zveličovanie/ hrmených!“ – vyskočia desiati /počet/

„Stoj! – Daj bohu dušu a chlapcom dukáty!“

Raz /počet/ junák zapískne – z dvanásť /počet/ pušiek blysne;

druhý raz /poradie/ zapískne – tisíc /počet/ chlapcov zvýskne;

tretí raz /počet/zapískne – šabličky zazvonia

zhora od Považia, zhora od Pohronia –

a jedným /totožnosť, rovnakosť/ sa hlasom ozvú štyri /počet/ strany:

„My sme u nás doma – my sme tuná páni!“

Ako ste to zvládli?


Slovky

2. Ktorý vetný člen je vyjadrený číslovkou? Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.

Dve postavy sa pohli k majeru. Tretí ešte chvíľu postál. K Hrivkovcom pridelili troch. Tí traja – akoby im nestačila izba – usadili sa v kuchyni. Dvaja mladí a jeden starší, ktorý chodieva aj inokedy. Z prvého ročníka sme dospeli k deviatemu. Nebol som medzi tými dvadsiatimi. V šiestich rokoch sa mnohí vyšvihli nado mňa. Pleslo zaucho, potom druhé, tretie...


Slovky

Riešenie

2. Dve (zhodný prívlastok, samost.vzor) postavy sa pohli k majeru. Tretí (vyjadrený podmet, cudzí) ešte chvíľu postál. K Hrivkovcom pridelili troch (priamy predmet, samost.vzor). Tí traja (vyjadrený podmet, samost.vzor) – akoby im nestačila izba – usadili sa v kuchyni. Dvaja (vyjadrený podmet, samost.vzor) mladí a jeden (vyjadrený podmet, samost.vzor) starší, ktorý chodieva aj inokedy. Z prvého (zhodný prívlastok, pekný) ročníka sme dospeli k deviatemu (nepriamy predmet, pekný). Nebol som medzi tými dvadsiatimi (nepriamy predmet, päť). V šiestich (zhodný prívlastok, päť) rokoch sa mnohí (vyjadrený podmet, pekný) vyšvihli nado mňa. Pleslo zaucho, potom druhé (vyjadrený podmet, pekný), tretie (vyjadrený podmet, cudzí)...

Ako ste to zvládli?


Slovky

ČÍSELNÉ PODSTATNÉ MENÁ

jednotka /vojenská jednotka/ dvojka /dvojica/ trojka /trojica/štvorka /štvorica/-štyrkapätorka/päťka /pätica/ šestka /šestica/stovka tisícka...


Osobitosti

Osobitosti

Jeden, jedna, jedno,/tí/jedni chlapi, /tie/jednyduby, ženy, deti. Používa sa ako:základná číslovka– pri počítaní má podobu muž. rodu/jeden a jeden je dva/skupinová číslovka– v spojení s pomnož-nými pods. menami/jedny šaty/vymedzovacie zámeno– ten istý, totožný/sú z jednej dediny/,samý/telo jedna ra-na/ neurčité zámeno– nejaký, akýsi/jedno ráno, bol jeden kráľ/podstatné meno- /jedno neviem pochopiť/vetná príslovka-/bolo mi to jedno/


Slovky

Dvajachlapi,dvaduby, dveženy, detiI pl.dvoma/dvomi/kúpiť po dve koruny/

Trajachlapi,triduby, ženy, detiI pl.troma/tromi

Štyria chlapi,štyri duby, ženy, deti I pl.štyrmi

Piati chlapi,päť chlapov,dubov, žien, detí

Rozlišujte! piatich /základná číslovka/- 5 piatych /radová číslovka/- 5.


Slovky

Raz:1. pomocné podstatné meno /je súčasťou/: *násobná číslovka /prišiel iba raz, dva razy, päť ráz/ * radová číslovka /prvý , posledný raz/ * základná číslovka jeden /v poveloch: raz-dva; raz, dva, tri, štyri...; raz-dva to urobiť/

2. príslovka= v istom čase, dakedy /raz prídem k tebe, bol raz jeden kráľ/

3. častica = * konečne /buď už raz ticho; nech je raz koniec/ * vôbec, naozaj, veru /raz neviem, čo robiť; život je raz taký/


Slovky

PRAVOPIS ZLOŽENÝCH ČÍSLOVIEK

Neskloňované tvary zložených čísloviek píšeme ako jedno slovo/o dvadsaťjeden deťoch, jedenadvadsiatim deťom, so stojeden deťmi/. Keď je číslovka dlhá, oddeľujeme tisícky a stovky /tisíc dvesto dvadsaťjeden/.

Skloňované tvary zložených čísloviek píšeme oddelene/o dvadsiatich piatich deťoch, s tisíc tristo päťdesiatimi dvoma deťmi/.

Zložené prídavné mená, v ktorých prvá časť je číslovkou, píšeme ako jedno slovo/desaťročný, dvaapolizbový, trojlitrový/ alebo skrátene/10-ročný, 2 1/2-izbový, 3-litrový./


Slovky

Základné číslovky/koľko?/v príponách vždy–i/piati žiaci/päť žiakov, piatim žiakom/.

Skupinové číslovky/koľko?/majú príponu-oje/s 2,3/a–oro/od 4.../

Radové číslovky/koľký?/v príponách vždy–ý/-yokrem tretí, tisíci a N pl./piati žiaci, piatym žiakom /–platí pravidlo o rytmickom krátení/


Slovky

Podielové číslovky sa spájajú s podstatným menom takto: po dve, tri, štyri koruny, po päť, sto tisíc korún, po dvaja, traja, štyria i po dvoch, troch, štyroch.Číslovka jeden býva v L /po jednom jablku/, ale keď nie je na nej dôraz, vynecháva sa.


Precvi me si1

Precvičme si:

1.Číslice zapíš číslovkami, urč ich druh:

2 pánom nemožno slúžiť.

Sedela na 2 stoličkách.

Mám len 2 ruky.

Tí sú ako 2 kohúty na 1 dvore alebo 2 psy na 1 koštiali.

Netáraj 2 na 3!

2x meraj a 1 strihaj.

Čuší ako 5 peňazí.

Ten asi nemá všetkých 5 pohromade.

Tí gazdujú od 10 k 5.

Uteká o milých 5.

Kúpil to za 5 prstov a 6. dlaň.

Nevie ani do 10 narátať.

1 za 18 a 2. bez 2 za 20.


Rie enie1

Riešenie:

Dvom /základná/ pánom nemožno slúžiť.

Sedela na dvoch/základná/ stoličkách.

Mám len dve/základná/ ruky.

Tí sú ako dva/základná/ kohúty na jednom/základná/ dvore alebo dva/základná/ psy na jednom /základná/ koštiali.

Netáraj dve/základná/ na tri/základná/!

Dvakrát /násobná/ meraj a raz /násobná/ strihaj.

Čuší ako päť /základná/ peňazí.

Ten asi nemá všetkých päť/základná/ pohromade.

Tí gazdujú od desiatich/základná/ k piatim/základná/.

Kúpil to za päť/základná/ prstov a šiestu/radová/ dlaň.

Nevie ani do desať/základná/ narátať.

Jeden/základná/ za osemnásť/základná/ a druhý/radová/ bez dvoch /základná/ za dvadsať/základná/.


Slovky

Ďakujem za pozornosť!


 • Login